İŞE İADE İHTARNAME ÖRNEĞİ

ADANA ( ) NOTERLİĞİ’NE

 KEŞİDECİ                 :

 

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

                         

MUHATAP               :

VEKİLİ                      :Av.

KONU                        :Kesinleşen mahkeme kararına dayanarak tarafınızdan  müvekkilin işe geri alınmasına dair ihtarımızdır.

AÇIKLAMALAR       :

 

1-Müvekkil muhatap şirkette ……………. tarihinde işe başlamış ve iş akdinin haksız olarak feshedildiği ……………. tarihine kadar aralıksız haber spikeri olarak çalışmıştır. ………… SGK sicil numaralı müvekkil ………….. TL brüt ücret almaktadır.

2- Müvekkil iş akdinin haksız feshedilmesi nedeniyle …………. tarihinde Bakırköy ……. İş Mahkemesinde dava açmıştır. Bakırköy ………. İş Mahkemesi’nin ………. Esas ……………. karar sayılı kararınca müvekkilin işe iadesine karar verilmiştir. Tarafınızca istinaf yoluna başvurulmuş ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ……….. Hukuk Dairesi’nin ………. Esas ………………. Karar nolu kararında “Bakırköy ………… İş Mahkemesi’nin ……….. Tarih …………… Esas …………… karar sayılı kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunduğundan …. İstinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE ”  kesin olarak karar verilmiştir.

3- İşe iade davası devam ederken müvekkilimin basın çalışanı olup 5953 sayılı basın kanuna tabi olduğunun tespiti  amacıyla Bakırköy ……….. İş Mahkemesi’nin ……….. Esas saylı dosyası ile dava açılmış ve mahkemece müvekkilin basın iş kanuna tabi çalışan olduğu hususu Bakırköy  ……. İş Mahkemesi’nin ……………. Esas  ………….. Karar  nolu kararınca tespit edilmiştir.

4- İşe iade kararının kesinleşmesi nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi gereğince müvekkilin işe başlatılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İHTAR : Yukarıda anılan sebeplerle, kesinleşmiş Mahkeme kararı doğrultusunda;

1-İşbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren yasal süresi içerisinde müvekkilin işe iadesini,

2- İşbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren müvekkilin işe devam etseydi aylık ücretinde yapılacak olan artırımlarda dikkate alınarak müvekkilin 4 aylık ücret ve diğer tüm hak ile alacaklarının yasal faiziyle birlikte Vakıfbank IBAN No: ………………………………………

3- Ayrıca, işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren müvekkilin yasal sürede işe başlatılmaması halinde, müvekkilin işe devam etseydi aylık ücretinde yapılacak olan artırımlarda dikkate alınarak, müvekkilin çalışmadığı süreye ilişkin 4 aylık ücretine ilaveten, 5 aylık brüt ücretinin tutarının hesap edilerek Vakıfbank  IBAN No: ………………………………………. nolu hesabına yatırılmasını,

4- Müvekkil yasal sürede işe başlatılmayacaksa işe başlatılmama tarihinde geçerli olacak şekilde mevcut çalışma süresine 4 aylık süre eklenmek suretiyle işe devam etseydi aylık ücretinde yapılacak olan artırımlarda dikkate alınarak ve müvekkilin muhataba ait iş yerinde ……………………. tarihleri arasındaki çalışmalarının 5953 sayılı kanuna göre olduğundan kıdem ve ihbar tazminatının buna göre hesaplanarak Vakıfbank IBAN No: ……………………………….

5- Aksi takdirde yasal yollara başvurulacağını, fazlaya ilişkin haklarımız ile tüm talep ve dava haklarımızı saklı tutarak tarafınıza ihtaren bildiririz.

Sayın Noter;

4 nüshadan oluşan işbu ihtarnamenin bir nüshasının dairenizde muhafazasını, bir nüshasının usulüne uygun olarak asil muhataba, bir nüshasının usulüne uygun olarak muhatap vekiline tebliğini, tebliğ şerhine havi bir nüshasının da tarafıma verilmesini talep ederim. Saygılarımla.

Keşideci Vekili

Av. Saim İNCEKAŞ

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.