İŞE İADE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İşe İade Dava Dilekçesi

İşe İade Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

İş güvencesinin bulunduğu bir iş yerinde, işten haksız olarak çıkarılan işçi “işe iade” talebinde bulunabilir. Bu durumda İş Mahkemesinde açması gereken “işe iade” davasına ait dilekçe örnekleri aşağıdaki gibidir.

“İşe iade davasının” kazanılması durumunda iş yerine “işe iade talebini içeren ihtarname” gönderilmesi gerekmektedir. “İşe İade İhtarname Örneği“ne tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İşe İade Dava Dilekçesi Örneği -1-

ADANA  NÖBETÇİ ( ) İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                        :

ADRES                          :

VEKiLi                          : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

ADRES                          :

DAVALI                       :

ADRES                          :

KONU                         : İşe iade talepli dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilim davali işyerinde  … tarihleri arasinda hizmet vermistir.

2- … tarihinde muvekkil “ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma” ve “İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebepler” bulunduğunu bildiren bir fesih bildirimi verilmek suretiyle işten çıkarılmıştır.

3- Müvekkilin iş akdinin feshedilmesi hakkında savunmasi alınmamış, kendisine basitçe yazılı bir bildirim yapılmakla yetinilmiştir.

İşveren fesih bildiriminde  feshin İş Kanunumuzun 18. maddesine dayandığını belirtmekte hemde iş akdinin HAKLI NEDENE istinaden feshedildiğini beyan etmektedir. Bu durum feshin usulsüzlüğünü ve artniyet barındırdığını başkaca bir şeye gerek kalmaksızın ortaya koymaktadır.

Feshin 18. maddeye göre yapılmasına karşın bildirim sürelerinden yahut buna ilişkin ücretten bahsedilmeyişi de artniyete işaret eden bir başka husustur.

Feshe dayanak somut bir olay yahut durumdan bahsedilmemiştir. Savunma alınmamasının nedeni, savunulacak bir kusurun bulunmayışındandır. Yönetim yetkisinin bu denli keyfi kullanılması kabul edilemez.

4- İş Kanununun 18. Maddesi çok açıktır.  Bu hükme göre işveren fesih için işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin , işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Ancak dava konusu bu fesihte işveren kanunda sayılan nedenlere dayanmamıştır. Ayrıca performans düşüklüğünün tespiti için aynı işyerinde benzer işte çalışan diğer işçilerin performans değerleri ile müvekkilin değerlerinin karşılaştırılması gerekmektedir. Aksi halde müvekkilin  performans düşüklüğünden bahsetmek mümkün degildir. İşverenler performansın düşüklüğünü iddia etse de , performansın yükseltilmesi için herhangi eğitim, geliştirme çabasina girmemiştir.

5-İş hukukunda genel ilke yazılılığın geçerlilik değil, ispat şartı olmasına karşın, iş güvencesi kapsamında  fesih usulü İş Kanununun 19. maddesinde geçerlilik koşulu olarak düzenlenmiştir.  Bunda ki amaç bilindiği üzere işe iade davasında  yargılama açısından belirliliği sağlamaktır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi m. 21\1’deki düzenlemeden hareket ederek  19. maddedeki fesih usulüne uyulmamasının yaptırımını haklı olarak feshin geçersizliği olarak kabul etmektedir.

Müvekkilin  iş akdinin hiçbir neden gösterilmeden sadece yetersiz olduğu söylenerek  savunması dahi alınmadan feshedilmesi neticesinde   işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

Müvekkilin iş akdinin feshini geçerli kılan bir durum ve haklı bir neden  bulunmadığından

 1. İş akdinin feshinin geçersizligine ve davacının eski işine iadesine,
 2. Mahkemece verilecek işe iade karari kesinleşinceye kadar geçecek süre için 4 aylık süreye ilişkin ücret ve diğer haklarının,
 3. Mahkemece verilecek işe iade kararına davalılar tarafından uyulmaması halinde feshin kötüniyetli olduğunun dikkate alınması 8 aya kadar ücreti tutarında tazminatın ödenmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Bunlarla beraber müvekkil, iş akdi feshedildikten sonra çalışma hayatından doğan haklarının kendisine (dava tarihi itibariyle) ödenmeyişi ve başkaca bir geliri bulunmaması nedeniyle maddi olarak aciz düşmüş bulunmaktadır. Adli Müzaheretten yararlandırılması da taleplerimiz arasındadır.

HUKUKİ SEBEPLER: 4857 sayılı İş Kanunu ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER: İşyeri ssk kayıtları, özlük dosyası, banka kayıtları,  maaş bordrosu, tanık anlatımı, görev yeri çizelgeleri ve ilgili tüm sair deliller.        

NETİCE VE TALEP:

Öncelikle işyeri yöneticilerinin keyfi uygulamaları neticesinde işsiz kalmış ve çalışma hayatından doğan alacakları kendisine henüz ödenmemiş müvekkilin Adli Müzaheret müessesesinden yararlandırılmasına,

 • İş akdinin feshinin geçersizliğine ve davacının eski işine iadesine,
 • Mahkemece verilecek işe iade karari kesinleşinceye kadar geçecek süre için 4 aylık süreye ilişkin ücret ve diğer haklarının,
 • Mahkemece verilecek işe iade kararına davalılar tarafından uyulmaması halinde feshin kötüniyetli olduğunun dikkate alınması 8 aya kadar ücreti tutarında tazminatın ödenmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.
 • Yargılama masrafları ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederim.    

                        Davacı Vekili

EK:

 • Fesih Bildirimi
 • İş Akdi
 • Fakirlik Kağıdı
 • Vekaletname Sureti

İşe İade Davası Dilekçesi Örnek -2


ADANA İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

DAVACI                       :
ADI SOYADI :
TC KİMLİK NO :
ADRES :
DAVALI :
ŞİRKET İSMİ :
ADRES :
KONU İŞE İADE / İŞE İADE TAZMİNATI / KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
AÇIKLAMALAR 1.       Davalıya ait işyerinde 03/08/2016 tarihinden 30/07/2018 tarihine kadar aralıksız olarak çalıştım.

2.       Çalışmakta olduğum süre boyuca iş yerindeki diğer arkadaşlarım gibi  akşam 22:30 da veya 23:30 da bir vardiyadan çıkıp ertesi günün sabahı 7:30 da mesaiye başlatıldım.

3.       İş yerindeki yöneticilere bu durum hakkında defalarca uyarı yapmama rağmen çalışma saatlerimizde hiç bir değişiklik yapılmadan devam edildi.

4.       Bu durum üzerine hakkımı aramak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 170 numaralı hattından bir dilekçe ile bildirdim.

5.       Mağazada yapılan inceleme sürecinde mesaim olmadığında mağazada bulunmadım ve mağazada bulunan arkadaşlarımla iletişime geçip bir şey sormadım.

6.       Bana bildirilen fesihte ettiğim şikayet üzerine mağazada hiçbir problemin olmadığı ve benim bunu öğrendikten sonra mağazadaki arkadaşlarıma agresifleştiğim yazmakta olup iş yerinden ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı haller ve benzeri gibi adımı karalar şekilde çıkışımı yapmış bulunmaktadır.

7.       Çalıştığım süre içinde tarafıma olumsuz olarak agresifleşme, kavga, kötü söz kullanma adına hiç bir tutanak bulunmamaktadır. Aksine çalışma ortamı içinde ne kadar iyi bir çalışan olduğumu ve çalışma arkadaşlarına örnek bir çalışan olduğuma dair ellerinde yazılı beyan bulunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER İş Kanunu

Madde 69 : ‘Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz. ‘

Madde 18 : c bendinde ‘Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.’

DELİLLER : İş  yerinde tarafıma haksız yere tutulan tutanakların çoğu mağaza müdürünün yanlışlarını bölge müdürüne bildirmemden sonra tarafıma uyguladığı mobbingden dolayı tutulmuştur ve mahkeme tarafından tutanaklar incelenirse büyük çoğunluğunun benim bölge müdürüne attığım mailden sonra yazıldığı görülecektir..

İsim ve soyisimi gizli tutulduğu takdirde tarafıma yapılan mobbing ve iftiralara tanık gösterebilirim.

Çalışma bakanlığına bildirdiğim şikayet sonuçlanmamakla beraber elimde çalışma dönemimin bulunduğu mağazadaki herkesin çalışma saatlerini gösteren shiftlerin fotoğrafları bulunmaktadır ve 3 haftalık farklı tariflere ait shift örnekleri  çıktıları ektedir..

İSTEM SONUCU : Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı iş akdimin fesihin haksız yere yapıldığı ve fesihin adımı karalar bir şekilde yapıldığını belirterek  işe iade, işe iadenin kabul  olmadığı taktirde hesaplanarak işe iade tazminatı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatının; kıdem tazminatı için iş akdinin feshi tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduatı faizi ile diğer tazminat ve alacaklar için dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderlerinin ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederim. 29.08.2018

Saygılarımla.

DAVACI

İşe İade Davası Dilekçesi Örnek -3-

MARDİN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE  

(İş Mahkemesi Sıfatıyla)

DAVACI            :

VEKİLİ             :

DAVALI            :

KONU               : İşe İade talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil ……………………………………………………….Şirketi nezdinde Mardin Büyükşehir Belediyesinde 01.12.2014 tarihinden itibaren   yaklaşık 2.5 yıldır  Gıda Mühendisi olarak Çalışmaktaydı. Bu çalışması işten çıkarıldığı 27.04.2017 tarihine kadar kesintisiz olarak devam etmiştir.
 2. Davalı işveren, herhangi geçerli bir nedene dayanmaksızın müvekkilimin hizmet akdini 27.04.2017 tarihinde feshetmiştir. Nitekim Sözleşmenin bitim süresi 2019 yılının ortalarına kadardır.
 3. Müvekkilim,işverenin yanında çalıştığı süre boyunca son derece verimli ve başarılı bir eleman olmuştur.Davalı işverenin müvekkilimin çalıştığı dönemde müvekkilime hiçbir ihtarı veya memnuniyetsizliği olmamıştır.Tam tersi, müvekkilim işe başladıktan sonra iş veriminde ve üretimde artış olmuştur. İş yeri kayıtları ve müvekkilimin şahsi dosyası incelendiği zaman müvekkilimin çalışkanlığı, performansı ve ne kadar sorunsuz bir eleman olduğu anlaşılacaktır. Müvekkilim davalı işverenin yanında çalıştığı verimli performansın ödülünü , hiçbir sebep yokken işten çıkarılmakla almıştır. Müvekkilimin işten çıkarılmasını gerektirecek hiçbir sebep yokken , hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılmış olması hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.
 4. Müvekkil Mürsel ERTAŞ, işten çıkışı yapılırken Herhangi bir gerekçe gösterilmemiş sadece giriş kartının alınması suretiyle işine son verilmiştir. İş Kanununun 17. maddesi gereğince, işçinin iş akdi feshedilmeden önce işçiye bilgi verilmesi ve işçinin sözleşmesinin ne zaman feshedilmiş sayılacağı hususunun işçiye bildirilmesi gerekmektedir
 5. İş sözleşmesinin feshinde ana kural fesih yazılı ve haklı bir nedene dayalı olmasıdır. Yazılı olarak yapılması gereken iş sözleşmesinin fesih bildiriminde işveren fesih sebebini açık ve tereddüte mahal vermeyecek derecede net bir biçimde bildirmek zorundadır. Bu zorunluluk 4857 sayılı İş Kanununun 19 Maddesinin 1 fıkrasında açıkça belirtilmektedir. İşveren fesih sebebini açıkça bildirse bile bu fesih sebebi kanunen geçerli bir fesih sebebi olmalıdır. Aksi takdirde fesih geçersiz sayılacaktır.
 6. Davalı işveren tarafından yapılan herhangi geçerli bir nedene dayanmayan fesih sonucunda, Feshin geçersiz sayılarak, Müvekkilimin işe iadesi ve geçersiz fesih dolayısıyla çalıştırılmadığı süreye ilişkin ücret ve diğer haklarını talep etme için iş bu davanın açılması zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 4857 sayılı İş Kanunu, HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER   :

 1. Belirsiz süreli iş akdi ( Davalılarda mevcuttur..)
 2. İşyeri şahsi dosyası(yokluğumuzda düzenlenen ve aleyhimize olan belgelerimizi kabul etmediğimizi beyan ederiz.)
 • Tanık beyanları, Keşif, Bilirkişi vs. Her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEK     : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle ,Fazlaya ilişkin dava ve talep etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla DAVAMIZIN KABULÜNE,

 • Öncelikle iş akdinin geçersiz olarak feshedildiğinin tespitine ve müvekkilin Davalı …………………….. İADESİNE
 • Müvekkilin işe iadesi için işverene yasal süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için 4 aylık brüt ücret ve haklarının tahsiline
 • Feshin geçersizliğine ve müvekkilin işe iadesi karar verilmesi halinde, Müvekkilin süresi içinde başvurusuna rağmen davacı işverence işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat tutarının 8 aylık ücreti tutarında belirlenmesine,
 • Tüm alacaklarımıza hakkın doğduğu tarihten itibaren işleyecek yasal faiz yürütülmesine
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalılara yükletilmesine karar verilmesini vekil sıfatıyla Talep etmekteyiz

Davacı vekilleri

                                                                           ………………………..

EK:

1-Vekaletname

2– S.G.K uzun vade hizmet dökümü

İşe İade Dava Dilekçesi

İşe İade Dilekçesi – İşe İade Dilekçe Örneği -4-

İSTANBUL ANADOLU (…) İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DAVACI            :

VEKİLİ                       :

DAVALI             :

KONU               :Dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR    :

1-)…………SGK numaralı müvekkil,…….. davalı şirketin içerisinde bulunan……… isimli süpermarketinde kasap olarak ile 19.04.2012 tarihinde çalışmaya başlamıştır.

2-)Davalı şirket, müvekkilin belirsiz süreli iş akdini 31.03.2016 tarihinde performans düşüklüğü gerekçesi ile tek taraflı fesih etmiştir.(EK-1)Davalı işverence yapılan fesih haksız ve mesnetsiz olup geçerli bir sebebe dayanmamaktadır. Şöyle ki;

A-)DAVALI, İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNE GEREKÇE OLARAK MÜVEKKİLİN PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜNÜ VE GÖREV İHMALLERİNİ GÖSTERMİŞTİR. ANCAK, MÜVEKKİL DAVALI İŞYERİNDE ÇALIŞTIĞI SÜRE BOYUNCA HERHANGİ BİR PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ SERGİLEMEMİŞ VE BU HUSUSTA HİÇBİR UYARI ALMAMIŞTIR.

Müvekkil yaklaşık dört yıl boyunca davalı işveren bünyesinde çalışmıştır.Asla kabul anlamına gelmemekle birlikte müvekkilin gerçekten performans düşüklüğü ve çok ciddi görev ihmalleri olsaydı bu kadar uzun süre davalı işveren bünyesinde çalışamaz, bu zamana kalmadan da iş akdi çoktan feshedilirdi. Ancak müvekkil yaklaşık dört yıl boyunca davalı işveren bünyesinde çalışmış, işini her zaman özenle ve dikkatle yapmış, çevresine karşı hep saygılı biri olmuştur.Müvekkil, davalı işyerinde çalıştığı süre boyunca hiçbir zaman düşük performans nedeniyle uyarılmamıştır. Zira müvekkilin uyarılmasını gerektirecek performans düşüklüğü ve görev ihmalleri de bulunmamaktadır. Bu nedenle fesih bildiriminde gösterilen sebepler gerçeği yansıtmamakta olup geçerli bir sebebe de dayanmamaktadır.

B-)MÜVEKKİLİN İŞ AKDİ FESHEDİLMEDEN ÖNCE SAVUNMASI ALINMAMIŞTIR. YASAL ZORUNLULUK OLDUĞU HALDE SAVUNMA ALINMADIĞINDAN YAPILAN FESİH GEÇERSİZ BİR FESİHTİR.

4857 Sayılı İş Kanununun 19/2 maddesi, ‘’Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.’’ hükmünü amirdir.

Müvekkilin iş sözleşmesi, hakkındaki iddialara karşı savunması alınmadan feshedilmiştir. Amir hüküm uyarınca işçinin verimi ile ilgili nedenlerle sözleşmesi feshedilmeden önce savunmasının alınması yasal zorunluluktur. Kanunda aranan şarta riayet edilmediğinden söz konusu fesih geçersiz bir fesihtir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 01.04.2013 tarihli, 2013/1519 Esas ve 2013/10622 Karar Sayılı kararı (EK-2A):

“…4857 sayılı İş Kanunu’nun 19/2 maddesi uyarınca işçinin verimi ile ilgili nedenlerle savunması alınmadan iş sözleşmesi feshedilemez. Davalı işveren fesihten önce davacının savunmasını almamıştır. Fesih salt bu nedenle geçerli nedene dayanmamaktadır. Davanın kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalı bulunmuştur….”.

C-)DAVALI, İŞ SÖZLEŞMESİNİ USULÜNE UYGUN OLARAK FESHETMEMİŞTİR.

4857 Sayılı İş Kanununun 19/1 maddesi, ‘’İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.’’hükmünü amirdir.

Davalı işveren ise fesih bildiriminde ‘’müvekkilin devam eden ve düzelmeyen performans düşüklüğünü, görevlerini gereği gibi yerine getirmemesini’’ gerekçe göstermiş, söz konusu gerekçeleri ise somutlaştırmamıştır. Davalı, müvekkilin hangi görevini ne şekilde, nasıl yerine getiremediğini, neye göre kime göre performansının düşük olduğunu açık ve kesin olarak belirtmemiştir. Müvekkil, söz konusu fesih bildiriminden hangi gerekçelerle iş akdinin fesih edildiğini anlayabilmiş değildir.Fesih sebeplerinin açık olarak belirtilmeyip genel ve soyut açıklamalara yer verilerek iş akdinin feshedilmesi hukuka aykırı olup feshin geçersizliğini doğurmaktadır.

D-)DAVALI İŞVEREN FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNE UYMAMIŞTIR.

Asla kabul anlamına gelmemekle birlikte, müvekkilin devam eden düşük performansı var ise bu durumun ortadan kaldırılması için davalı işveren gerekli uyarıları yapmamış, müvekkile performansını yükseltmesi için eğitim vermemiş ve gerekli hiçbir çalışma yapmamıştır. Fesih bildiriminde ‘’…görevlerinizi gereği gibi yerine getirmediğiniz için…’’ denilmekle yetinilmiş, her ne kadar hatırlatmalarda bulunulduğu belirtilse de öncesinde müvekkile herhangi bir uyarı yapılmamış, görevinin gerekleri hatırlatılmamıştır. Feshin son çare olması ilkesine uyulmadığından anılan sebeple de fesih geçersiz bir fesihtir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 08.06.2015 tarihli, 2015/16152 E. ve 2015/19729 K. Sayılı kararı (EK-2B):

…feshin geçerli bir nedene dayandığına ilişkin ispat yükümlülüğü kendisinde olan davalı işverenin geçerli nedenin varlığını, iş ilişkisinin devamının işveren açısından beklenemeyecek nitelikte olduğunu ve feshin son çare olarak uygulandığını ispat edemediğinden davacının iş akdinin feshinin geçerli bir nedene dayanmadığı anlaşılmıştır.

Davalı işveren, müvekkilin iş akdini hukuka aykırı olarak geçersiz sebeple feshetmiştir. Müvekkilin işine bu şekilde son verilmesi davalının kötü niyetinin açık göstergesidir. Davalının, müvekkilin iş akdini geçerli sebebe dayandırmadan feshetmesi karşısında huzurdaki davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

E-)Davalı işveren, müvekkille birlikte aynı şubede çalışan yaklaşık 6-7 kişiyi de işten çıkarmıştır. Bu durum da, davalının asıl amacının performansı düşük işçileri işten çıkarmak olmadığını, asıl amacının işyerinde küçülmeyi sağlamak olduğunu; PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜNÜN SADECE GEÇERLİ BİR NEDEN GÖSTERME ÇABASINDAN İLERİ GELDİĞİNİ VE GERÇEK ANLAMDA İŞÇİLERDE PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ OLMADIĞINI göstermektedir. Nasıl olmuşta aynı zaman diliminde toplam 8 kişi birden performans düşüklüğü sergilemiştir.!!!???

HUKUKİ SEBEPLER       : 4857 Sayılı İş Kanunu ve sair her türlü yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER       :

1-) Davalı işverence yapılan ………..tarihli fesih bildirimi (FOTOKOPİSİ EKTEDİR)

2-)Yargıtay kararları (EKTEDİR)

3-) Müvekkilin çalışmasına ilişkin SGK kayıtları ( SGK’ dan müvekkilin …………sicil numarası belirtilerek müzekkere ile istenmesini talep ediyoruz.)

4-)Müvekkilin davalı işveren şirkette tutulan iş yeri özlük dosyası (Müzekkere ile istenmesini talep ediyoruz)

5-)Müvekkil ile birlikte başkaca işçilerin işten çıkarılıp çıkarılmadığının ispatı bakımındandavalı şirkete müzekkere yazılarak, müvekkilin iş akdinin sona erdirildiği 31.03.2016 tarihinden önce performans düşüklüğü nedeniyle aynı şubede herhangi bir çalışanının işten çıkarılıp çıkarılmadığının, çıkarılmış ise toplam kaç kişi olduğunun ve belirtilen tarihten sonra da davalı işverence işçi alımının yapılıp yapılmadığının sorulmasını AYRICA GEREK GÖRÜLÜRSE BU HUSUSTA SGK YA MÜZEKKERE YAZILMASINI TALEP EDİYORUZ.

6-) Tanık beyanları (İsim ve adresleri daha sonra bildirilecektir.)

7-) Bilirkişi incelemesi

😎 Sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle:

Müvekkilin iş akdine geçersiz sebeple son verilmesi nedeni ile fazlaya ilişkin diğer her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1-)Müvekkilin iş akdinin geçersiz sebeple fesih edildiğinin tespitine ve buna bağlı olarak feshin geçersizliğine ve müvekkilin işe iadesine,

2-)Müvekkilin davalı işverene süresinde başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halinde sekiz aylık bürüt ücreti tutarında iş güvencesi tazminatının ödenmesi gerektiğinin tespitine,

3-)Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için dört aylık ücret ve diğer yasal haklarının müvekkile ödenmesi gerektiğinin tespitine,

4-)Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

İşe İade Dilekçesi – İşe İade Dilekçe Örneği -5-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA İŞ  MAHKEMESİ

SAYIN  HAKİMLİĞİNE,

DAVACI                    :

VEKİLİ                     : …..

DAVALI                    :

KONU                       : Feshin geçersizliği ile davacının işine iadesine, boşta geçen süreye ilişkin 4 aylık ücret ve diğer hakların ödenmesine, işe başlatılmama halinde 8 aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatı ödenmesi gerektiğinin tespitine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR    :

Davacı müvekkil 15.05.2007 tarihinden itibaren davalı işverenin satış ve pazarlama kadrosunun çalıştırılmıştır. Davacının işçi alma-çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili sıfatı bulunmadığı gibi, işyerindeki kıdemi 6 ayın üzerindedir ve belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışmaktadır.

Davalı işverenin satış ve pazarlama kadrosunda 500’den fazla işçi çalışmakta olup işyeri iş güvencesi hükümleri kapsamındadır.

İş sözleşmesi 15.11.2017 tarihinde, işveren tarafından “sadakat borcuna aykırı davranışta bulunulması” gerekçe gösterilerek, 4857 Sayılı Yasanın 25/II-e bendine istinaden bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilmiştir. (Ek-1 Fesih bildirimi)

Fesih bildiriminde davacıya isnat edilen eylemler doğru olmadığı gibi, bu eylemlerin satış temsilcisi olarak çalışan davacı tarafından gerçekleştirilmesi de fiilen mümkün değildir.

Davacı tanıtım ve satış yapıp, müşteri ile satış sözleşmesi düzenlemekte, malın teslimi ve tahsilat ise işverenin diğer yetkili birimlerince yerine getirilmektedir. Davacının mal teslim etmek veya para tahsil etmek gibi bir görevi ve yetkisi bulunmamaktadır.

İşveren tarafından, konuya ilişkin olarak davacının savunması alınmamış, iddia konusu sorunun tespiti için araştırma yapılmamıştır.

DELİLLER                    :

Yukarıdaki iddialarımızın ve davanın haklılığının ispatı için, aşağıda belirtilen delillerimizin toplanılmasını ve tanıklarımızın dinlenilmesini, Davalı tarafın savunması ve sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımızın saklı tutulmasını talep ediyoruz.

       1) SGK Başkanlığına müzekkere yazılarak davacıya ait işe giriş bildirgelerinin ve hizmet cetvelinin istenilmesi.

       2) Davalı işyerine müzekkere yazılarak;

a) Davacıya ait işyeri sicil dosyasının istenilmesi,

b) 15.11.2017 fesih tarihi itibarı ile işyerinde çalışan işçi sayısının sorulması,

          3) Tanıklar;

– ……….

– ………

SONUÇ                          :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

a) Belirtilen delillerimizin toplanmasına,

b) Haklılığı saptanacak davamızın kabulü ile davacının işine iadesine,

c) Davacının işyerindeki kıdemi, işverenin kötü niyetle hareket ederek, davacının çalışma hayatına olumsuz etkide bulunmuş olması dikkate alınarak, işe başlatmama halinde ödenmesi gereken tazminatın 8 aylık ücret tutarında belirlenmesine,

d) Boşta geçen süreye ilişkin en çok 4 aylık ücret ve diğer hakların ödenmesi gerektiğinin tespitine,

e) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin Davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, saygılarımızla arz ve talep ederiz. 11.2017

  Davacı Vekili

                                                                       Av. …

Eki : 1) Fesih Bildirimi

          2) Vekaletname örneği

[/ihc-hide-content]

Haksız Fesih Nedeni ile İşe İade Davası Dilekçesi Örnek -6-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI             : … (Tc:…)

ADRESİ             :

VEKİLİ : Av…

DAVALI :

ADRESİ            :

DAVA : İşe İade

KONU : İş akdinin işveren tarafından yapılan feshinin

Geçersizliği davacının işe iadesinin talebi.

AÇIKLAMALAR

 • Davacı müvekkilim … tarihinde davalı şirketin bünyesindeki Satış Direktörlüğü’nde Bölge Satış Sorumlusu olarak çalışmaya başlamıştır.

Davalı şirket tarafından istenen … tarihli savunma talebine müvekkilim tarafından verilen cevaplar gerekçesiz bir şekilde yeterli görülmemiştir.

Davalı şirket tarafından istenen … tarihli savunma talebine müvekkilim tarafından verilen savunma dikkate alınmamış;

Davalı şirket … tarihinde müvekkilimin iş akdini feshetmiştir.

Davalı şirket tarafından müvekkilim savunmasında belirttiği hususlar detaylıca araştırılmamış, iddia edilen performans düşüklüğü doğrudan müvekkilime bağlanmıştır. (Halbuki müvekkilim başarıdan başarıya koşmuştur, örnekleri vs vs)*

Yukarıda bahsedilen nedenlerden ötürü performans düşüklüğü iddiası yüzünden yapılan fesih geçersizdir.

HUKUKİ KAYNAKLAR: 4857 s. İş Kanunu ve ilgili mevzuat

DELİLLER : 1. Fesih yazısı

 1. Feshe gerekçe yapılan … tarihli savunma talebi yazısı ve eki

Davacının … tarihli savunma yazısı

Tanık beyanları

Bilirkişi incelemesi

Yemin ve her türlü yasal delil

TALEP : Davalı şirket tarafından yapılan feshin geçersiz sayılarak müvekkilim …’NIN işe iadesine, çalışamadığı dönem için … aylık ücretin ve diğer tüm alacaklarının kendisine verilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya bırakılmasına karar verilmesini saygıdeğer mahkemenizden talep etmekteyiz.

Av. …

[/ihc-hide-content]

İşe İade Başvuru Dilekçesi -7-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADLİ MÜZAHERET TALEPLİDİR.

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                        :

ADRES                          :

VEKiLi                          :

ADRES                          :

DAVALI                        :

ADRES                          :

KONU                          : İşe iade talepli dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilim davali işyerinde  14.03.2012-20.09.2012 tarihleri arasinda hizmet vermistir.

2- 20.09.2012 tarihinde muvekkil “ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma” ve “İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebepler” bulunduğunu bildiren bir fesih bildirimi verilmek suretiyle işten çıkarılmıştır.

3- Müvekkilin iş akdinin feshedilmesi hakkında savunmasi alınmamış, kendisine basitçe yazılı bir bildirim yapılmakla yetinilmiştir.

İşveren fesih bildiriminde  feshin İş Kanunumuzun 18. maddesine dayandığını belirtmekte hemde iş akdinin HAKLI NEDENE istinaden feshedildiğini beyan etmektedir. Bu durum feshin usulsüzlüğünü ve artniyet barındırdığını başkaca bir şeye gerek kalmaksızın ortaya koymaktadır.

Feshin 18. maddeye göre yapılmasına karşın bildirim sürelerinden yahut buna ilişkin ücretten bahsedilmeyişi de artniyete işaret eden bir başka husustur.

Feshe dayanak somut bir olay yahut durumdan bahsedilmemiştir. Savunma alınmamasının nedeni, savunulacak bir kusurun bulunmayışındandır. Yönetim yetkisinin bu denli keyfi kullanılması kabul edilemez.

4- İş Kanununun 18. Maddesi çok açıktır.  Bu hükme göre işveren fesih için işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin , işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Ancak dava konusu bu fesihte işveren kanunda sayılan nedenlere dayanmamıştır. Ayrıca performans düşüklüğünün tespiti için aynı işyerinde benzer işte çalışan diğer işçilerin performans değerleri ile müvekkilin değerlerinin karşılaştırılması gerekmektedir. Aksi halde müvekkilin  performans düşüklüğünden bahsetmek mümkün degildir. İşverenler performansın düşüklüğünü iddia etse de , performansın yükseltilmesi için herhangi eğitim, geliştirme çabasina girmemiştir.

5-İş hukukunda genel ilke yazılılığın geçerlilik değil, ispat şartı olmasına karşın, iş güvencesi kapsamında  fesih usulü İş Kanununun 19. maddesinde geçerlilik koşulu olarak düzenlenmiştir.  Bunda ki amaç bilindiği üzere işe iade davasında  yargılama açısından belirliliği sağlamaktır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi m. 21\1’deki düzenlemeden hareket ederek  19. maddedeki fesih usulüne uyulmamasının yaptırımını haklı olarak feshin geçersizliği olarak kabul etmektedir.

Müvekkilin  iş akdinin hiçbir neden gösterilmeden sadece yetersiz olduğu söylenerek  savunması dahi alınmadan feshedilmesi neticesinde   işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

Müvekkilin iş akdinin feshini geçerli kılan bir durum ve haklı bir neden  bulunmadığından

 1. İş akdinin feshinin geçersizligine ve davacının eski işine iadesine,
 2. Mahkemece verilecek işe iade karari kesinleşinceye kadar geçecek süre için 4 aylık süreye ilişkin ücret ve diğer haklarının,
 3. Mahkemece verilecek işe iade kararına davalılar tarafından uyulmaması halinde feshin kötüniyetli olduğunun dikkate alınması 8 aya kadar ücreti tutarında tazminatın ödenmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Bunlarla beraber müvekkil, iş akdi feshedildikten sonra çalışma hayatından doğan haklarının kendisine (dava tarihi itibariyle) ödenmeyişi ve başkaca bir geliri bulunmaması nedeniyle maddi olarak aciz düşmüş bulunmaktadır. Adli Müzaheretten yararlandırılması da taleplerimiz arasındadır.

HUKUKİ SEBEPLER                          : 4857 sayılı İş Kanunu ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER                                          : İsyeri ssk kayıtları, özlük dosyası, banka kayıtları,  maaş bordrosu, tanık anlatımı, görev yeri çizelgeleri ve ilgili tüm sair deliller.

NETİCE VE TALEP                            : Öncelikle işyeri yöneticilerinin keyfi uygulamaları neticesinde işsiz kalmış ve çalışma hayatından doğan alacakları kendisine henüz ödenmemiş müvekkilin Adli Müzaheret müessesesinden yararlandırılmasına,

 • İş akdinin feshinin geçersizliğine ve davacının eski işine iadesine,
 • Mahkemece verilecek işe iade kararı kesinleşinceye kadar geçecek süre için 4 aylık süreye ilişkin ücret ve diğer haklarının,
 • Mahkemece verilecek işe iade kararına davalılar tarafından uyulmaması halinde feshin kötüniyetli olduğunun dikkate alınması 8 aya kadar ücreti tutarında tazminatın ödenmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.
 • Yargılama masrafları ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederim.

        Av. Saim İNCEKAŞ

                         Davacı Vekili

EK       : 

 • Fesih Bildirimi
 • İş Akdi
 • Fakirlik Kağıdı
 • Vekaletname Sureti

[/ihc-hide-content]

İşe İade Davası İşverene Başvuru İhtarnamesi -8-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

İZMİR  (  ) NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

İŞE İADE TALEBİNDE

BULUNAN- (KEŞDECİ)   :

VEKİLİ                             :

MUHATAP         :

KONU                              : İşe iade talebi müvekkilin haklarının ödenmesi talebini içerir.

AÇIKLAMALAR             :

Sayın muhatap ;

1-) Müvekkil tarafından aleyhinize İzmir  İş Mahkemesinin ….. E, ….. K sayılı dosyasıyla ikame edilen işe iade davasında, Yargıtay ( ) Hukuk Dairesi’nin ….E, ….K ve 22/11/2018 tarihli kararı ile “yapılan fesih işleminin geçersizliği ile davacının işine iadesine, yasal süresi içinde işe başvurmasına rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde davalılar tarafından müştereken ve müteselsilen ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni ve kıdemi dikkate alınarak 4 aylık brüt ücret olarak belirlenmesine, davacının işe iade için işverene süresi içerisinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok 4 aylık brüt ücreti ve diğer haklarının davacıya ödenmesine” kesin olarak karar vermiştir.

2-) Müvekkil çalışmaya hazır durumdadır. Bu sebeplerle süresi içerisinde başvuruda bulunarak işe iade talebinde bulunmak ve müvekkilin hak ettiği ücretlerin tarafımıza ödenmesini talep etmek gerekmiştir.

SONUÇ VE İSTEM       :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle işbu kesin karar doğrultusunda;

1-) İşe iade talebinde bulunduğumuzu, müvekkilin işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren gecikmeksizin ve her durumda en geç 1 aylık yasal sürede işe başlatılmasını,

2-) İşbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 3 gün içinde müvekkilin 4 aylık brüt ücret ve diğer haklarının mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte müvekkilin (                          ) Iban No:

                                         no’lu hesabına yatırılmasını,

3-) İşbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren müvekkilin yasal sürede işe başlatılmaması halinde derhal, müvekkilin 4 aylık brüt ücret tutarı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, 1 yıllık izin ücreti ve tüm işçilik haklarının faizleriyle (kıdem tazminatı için iş akdinin fesih tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi) birlikte müvekkilin yukarıda belirtilen banka hesabına yatırılmasını tarafınıza ihtar ederiz. 03.01.2019

KEŞİDECİ VEKİLİ

Sayın noter; 3 nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir suretinin muhataba tebliğini, bir suretinin dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhinin havi bir suretinin tarafıma verilmesini talep ederim.

[/ihc-hide-content]

İşe İade Dava Dilekçesi Örneği -9-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA NÖBETÇİ  İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                    :

DAVALI                   :

KONUSU                 : İŞE İADE, boşta geçen sürelere ilişkin ücret alacağı, işe başlatmama halinde işe başlatmama tazminatı talebidir.

ARB.DOSYA NO   :

ARB. NUMARASI :

SON OTURUM TARİHİ :

AÇIKLAMALAR   :

1-Davacının iş akdi, davalı işveren tarafından 16.07.2018 tarihinde  “işinizi beklenen şekilde ve gerektiği gibi yapmamanız, yetersiz ve düşük performans ile çalışmanız nedeni ile iş sözleşmenizin 4857 sayılı İş kanunu’nun 17. ve 18. maddeleri uyarınca, ihbar tazminatınız peşin ödenmek suretiyle 16.07.2018 tarihinde feshedilmesine karar verilmiştir.” denilerek feshedilmiştir. Davacının iş akdi  geçerli bir nedene dayanmamakla birlikte tamamen gerçeğe aykırı, mesnetsiz ve kabul edilir nitelikte değildir. Şöyle ki,

2- Davacı, davalı işyerinde 29.06.2015 tarihinden  iş akdinin feshedildiği 16.07.2018 tarihine kadar   çalışmıştır. Davacı çalıştığı süre boyunca işini özen ve titizlikle yerine getirmiştir. Davacının iş akdinin feshi sebebi olarak gösterilen işini yapmaması, yetersiz ve düşük performans göstermesi gibi bir durum asla söz konusu değildir. Davalı işverence davacıya bu hususta iş akdinin fesih edildiği tarihe kadar herhangi bir ihtarda bulunulmadığı gibi savunması vs  de alınmamıştır. Aksine davacı performans değerlemesinde ortalamanın üzerinde  puan alan bir işçidir. Davalının iş akdinin fesih gerekçesi olarak gösterdiği sebep, tamamen fesih için neden oluşturmaya yöneliktir.

3- Davacının iş akdinin feshi bildirimi SGK’na Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi (04) kodundan yapılmıştır. Bu durum bile feshin haksızlığını tek başına açıkça ortaya koymaktadır.

4- Y9HD 20.11.2017 E.2017/411 – K.2017/18515 4857 sayılı kararında; ” İş Kanunu’nun 18’nci maddesinin 1. fıkrasına göre, işveren, iş sözleşmesini işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle geçerli olarak feshedebilir. İş Kanunu’nun gerekçesinde hangi hallerin işçinin yetersizliği nedeniyle geçerli fesih hakkı bahşedeceği örnek kabilinden sayılmış olup bunlar; ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma; gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olma, işe yoğunlaşmasının giderek azalması; işe yatkın olmama; öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği; sık sık hastalanma; çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalık, uyum yetersizliği, işyerinden kaynaklanan sebeplerle yapılacak fesihlerde emeklilik yaşına gelmiş olma hallerdir. Kanunun gerekçelerinde ifade olunan yetersizlikten kaynaklanan sebepler dışında, işçiyle yapılan iş sözleşmesi, işyeri personel yönetmeliği, kurumsal çalışma ilkeleri veya işyerine özgü performans değerlendirme kriterlerinde yer alan işçinin verimliği ile ilgili beklentilerin karşılanamaması halinde de geçerli sebeple fesih uygulanabilir.

Performans, en basit tanımıyla verimliliğin ölçülmesidir. İşçinin iş sürecinde harcadığı ve işin üretimine kattığı emeğin kalitesi ve düzeyi, işçinin performansını oluşturur. Birim zamanda işçinin harcadığı emeğin sonucu olan üretimin düzeyi ise işçinin verimliliğini gösterir. Başka bir anlatımla performans, iş sürecinde yer alan emeğin bir boyutu, verimlilik ise birim zamanda harcanan emeğin sonucudur. Buna göre performansı yüksek olan işçinin verimlilik düzeyinin de yüksek olması beklenir.

İşçinin performans ve verimlilik sonuçlarının geçerli bir nedene dayanak olabilmesi için objektif ölçütlerin belirlenmesi zorunludur. Performans ve verimlilik standartları işyerine özgü olmalıdır. Objektiflik ölçütü o işyerinde aynı işi yapanların aynı kurallara bağlı olması şeklinde uygulanmalıdır. Performans ve verimlilik standartları, verilen hedefler gerçekçi ve makul olmalıdır. Performans ve verimlilik sonuçlarına dayalı geçerli bir nedenin varlığı için süreklilik gösteren düşük veya düşme eğilimli sonuçlar olmalıdır. Koşullara göre değişen, süreklilik göstermeyen sonuçlar geçerli neden için yeterli kabul edilmeyebilir. Ayrıca performans ve verimliliğin yükseltilmesine dönük hedeflere ulaşılamaması tek başına geçerli neden olmamalıdır. İşçinin kapasitesi yüksek hedefler için yeterli ise ancak işçi bu hedefler için gereken gayreti göstermiyorsa geçerli neden söz konusu olabilir. (08.04.2008 gün ve 2007/27829Esas, 2008/7831 Karar sayılı ilamımız)

Diğer taraftan, performans değerlendirilmesinde objektif olabilmek ve geçerli nedeni kabul edebilmek için, performans değerlendirme kriterleri önceden saptanmalı, işçiye tebliğ edilmeli, işin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim gibi yetkinlikler, işyerine uygun davranışlar ve çalışandan gerçekleştirmesi beklenen iş ve kişisel gelişim hedeflerinde bu kriterler esas alınmalıdır. Bir başka anlatımla, çalışanın niteliği, davranışları ve sonuçta ulaştığı hedef önemli olmaktadır. Bu kriterler çalışanın görev tanımına, verimine, işverenin kurumsal ilkelerine, uyulması gereken işyeri kurallarına uygun olarak objektif ve somut olarak ortaya konmalı ve buna yönelik performans değerlendirme formları hazırlanmalıdır. İşyerine özgü çalışanların performansının değerlendirileceği, Performans Değerlendirme Sistemi geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. (Dairemizin 24.09.2007 gün ve 2007/13994 Esas, 2007/27720 Karar sayılı ilamı).

İşçinin, deneme süresi de belirli (ki bu en az altı ay olmalı) bekleme süresi içinde saptanan mesleki özelliklerine dayanarak, bu süreden sonra performans ve verim düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi feshedilirse bu geçerli neden olarak kabul edilemez. Yani bu süre içinde işçinin çalışma standartları ve mesleki özellikleri daha sonraki performans ve verimlilik ölçümü bakımından işverenin kabul ettiği sınırlar olarak dikkate alınır. Ancak bu sınırların altına düşülmesi ve bunun süreklilik göstermesi halinde geçerli neden doğabilir. İşveren, bu sınırların üstünde bir performans ve verimlilik beklentisinde haklı olduğunu ileri sürüyorsa, bu beklentiyi doğrulayacak eğitim ve iş koşullarının iyileştirilmesi gibi performans artırıcı olanakları sağladığını da kanıtlamalıdır.

Somut uyuşmazlıkta davalı tarafından dosyaya işyerinde uygulanan performans değerlendirme veya ölçme sistemine ve davacıya performans artırımına yönelik eğitim verildiğine dair herhangi bir belge ibraz edilmemiştir. Bu durum karşısında ispat yükü altında olan davalının, iş akdini performans düşüklüğü nedeniyle geçerli nedenle feshettiğinden söz edilemeyeceğinden, davanın kabulü yerine, yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” şeklindedir.

Yargıtay kararında da belirtildiği gibi davacının iş akdinin feshi gerekçesi için sebep gösterilen performans ile ilgili  somut koşulların hiçbirisi dava konusu olayda gerçekleşmemiştir. Davacının iş akdinin feshi için davalı işverence gerçeklikten uzak sebep oluşturulmuştur. Kaldı ki, 4857 sayılı Kanunun 20. maddesine göre feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir.

5- Davacı, uyuşmazlığın çözümü için ………… Arabuluculuk Büro’suna  Arabuluculuk Dosya No:………………, Arabuluculuk No:……………. ile başvuruda bulunmuş, ancak davalı ile anlaşılamayarak 08.08.2018 tarihinde son oturum tutanağı tanzim edilmiştir.

6- Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, davacı müvekkilin  iş akdinin feshinin haksız ve hukuka aykırı olduğunun tespiti ile işe iadesi, boşta geçen sürelere ilişkin ücret alacağı yanı sıra diğer haklarının mevduata uygulanan en yüksek banka faizi ile birlikte tahsiline; işe başlatmama halinde ise 8 aylık ücreti tutarındaki işe başlatmama tazminatının mevduata uygulanan en yüksek banka faizi ile birlikte işverenden tahsili talebi ile huzurdaki davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER :

-Sigorta Sicil Dosyası

– İşyeri Sicil Dosyası

-Toplu İş Sözleşmesi

-Banka kayıtları

-Arabuluculuk Son Tutanağı

– Tanıklar (İsim ve adresleri bilahare bildirilecektir)

– Bilirkişi İncelemesi

– Gerektiği takdirde Keşif

– Yemin ve sair diğer tüm kanuni deliller…

HUKUKİ SEBEPLER : İş Kanunu ve ilgili  diğer mevzuat.

NETİCE-İ TALEP:  Yukarıda arz ve izah edilen ve resen belirlenecek nedenlerle, davanın kabulü ile,

1- Davacının iş akdinin feshinin haksız ve hukuka aykırı olduğunun tespiti ile İŞE İADESİNE,

2-  Davacının iş akdinin  feshinin geçersizliğinin tespiti kararı ile birlikte İş Kanunu’nun 21. Maddesi gereğince davalı şirketin 1 ay içerisinde davacıyı işe başlatmasına, başlatılmama halinde 8 aylık ücreti tutarındaki tazminatın  mevduata uygulanan en yüksek banka faizi ile birlikte davacıya ödenmesine,

3-  Davacının kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süreler için 4 aylık ücreti ve diğer tüm yasal hakların mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalı yanca davacıya ödenmesine,

4- Yargılama giderleri ve  ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.14.08.2018

       DAVACI VEKİLİ

[/ihc-hide-content]

İşe İade Dava Dilekçesi -10-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4,2″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

KONU                       : İşe iade talebidir.

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkil davalı işyerinde 16.06.2006 tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar operatör olarak çalışmıştır. Müvekkilin son ücreti net 3.200,00 TL’dir.

Müvekkil, ….. operatör olarak çalışırken 1,5 yıl önce ……’ya gönderilmiştir. Bu olay müvekkilimin çalışma koşullarında esaslı değişiklik meydana getirmiştir ve işe gidip-gelirken zorluk yaşamasına neden olmuştur ancak maddi durumu nedeniyle iş sözleşmesini feshedemediği için bu duruma katlanmak zorunda bırakılmıştır. 4857 sayılı İş Kanununun 22 nci maddesindeki, “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki  niteliğindeki  personel  yönetmeliği  ve  benzeri  kaynaklar  ya  da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli  bir  nedene  dayandığını  veya  fesih  için  başka  bir  geçerli  nedenin bulunduğunu  yazılı  olarak  açıklamak  ve  bildirim  süresine  uymak  suretiyle  iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava  açabilir”  şeklindeki  düzenleme,  çalışma  koşullarındaki  değişikliğin normatif dayanağını oluşturur. (Yrg.7.HK:2016/5951) İşbu içtihada göre müvekkil işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi geçerli nedene dayanmamaktadır. Müvekkilin işe iadesi gerekmektedir.

İşletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle sözleşmeyi feshetmek isteyen işverenin, fesihten önce fazla çalışmaları kaldırmak, işçinin rızası ile çalışma süresini kısaltmak ve bunun için mümkün olduğu ölçüde esnek çalışma şekillerini geliştirmek, işi zamana yaymak, işçileri başka ilerde çalıştırmak, işçiyi yeniden eğiterek sorunu aşmak gibi varsa fesihten kaçınma imkanlarının kullanılması kısaca feshe son çare olarak bakması gerekir. Davalı işveren, fesihten kaçınmak için seçenekleri değerlendirmemiş, kötüniyetli davranarak ilk çare olarak fesih yoluna başvurmuştur.

İşe iade talebine ilişkin  …… tarihinde zorunlu arabuluculuk yoluna gidilmiş, yapılan müzakereler sonucu anlaşmaya varılamamış ve ……tarihinde arabuluculuk süreci sona ermiştir.

Belirtilen nedenlerden dolayı, ……. tarihli fesih bildirminin geçersizliği ve işe iade yönünde talepte bulunmak amacıyla işbu işe iade davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER        : SGK kayıtları, tanık anlatımları, Bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER        : İş Kanunu ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca açıklanan ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle davanın KABULÜNE,

Feshin geçersizliği ile müvekkilin işe iadesine,

Yasal süresi içerisinde işe başlatılmadığı takdirde işten çıkarıldığı tarihteki 4-8 ay arası ücreti tutarında işe başlatmama tazminatına,

Müvekkilin işten çıkarıldığı …..tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar boşta geçirdiği süreler için 4 aylık ücret tutarında tazminatına,

Avukatlık ücreti ve tüm yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesini, arz ve talep ederim. 19.02.2019

DAVACI VEKİLİ

[/ihc-hide-content]

İşe İade Davası Dilekçesi Örnek -11-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

Adana Nöbetçi İş Mahkemesi Hakimliğine

DAVACI   :

ADRES    :

VEKİLİ     :

ADRES    :

DAVALI    :

KONU                                     :

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilim (…) davalı şirkette (…) tarihinde (…) olarak işe başlamış ve (…) tarihinde akdi feshedilmiştir. İş akdinin feshine ilişkin müvekkilime tebliğ edilen belge ekte olup, bu belgeden de anlaşılacağı üzere akdin feshine hiçbir gerekçe gösterilmemiştir.

2- Müvekkilimin akdi belirsiz süreli ve kıdemi altı aydan fazla olup davalı şirkette otuzdan fazla işçi çalışması sebebiyle, müvekkilim İş Kanunu’nun 18-21. maddelerinde yer alan güvencesi hükümlerinden yararlanmaktadır. Bu doğrultuda müvekkilimin sözleşmesinin feshi ancak yeterliliğinden, davranışlarından ya da işletmenin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak ve fesih sebebi açık ve kesin bir dille yazılı fesih bildiriminde yer almak zorundadır. Söz konusu hususların yokluğu feshi geçersiz kılar.

3- Açıklandığı üzere müvekkilime yapılan fesih bildiriminde hiçbir sebebe dayanılmamıştır. Dolayısıyla yapılan fesih geçersizdir. Bu durumun tespiti ve müvekkilimin işe iadesi ile çalışmadığı dönem için 4 aylık ücreti ve diğer hakları, işe başlatılmaması halinde 8 aylık ücret tutarında tazminat talebiyle, feshin yapıldığı (…) tarihinden itibaren 1 aylık hak düşürücü süre içerisinde bu davanın açılması gerekliliği doğmuştur.

DELİLLER                   : …/…/… tarihli fesih işlemi, müvekkile ilişkin şirket şahsi sicil dosyası, SSK sicil dosyası, (…) yıllarında davalı şirkette yapılan çalışmalar, Yüksek denetleme kurulu teftiş raporu, tanık, bilirkişi yemin vs her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER : İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM       : Yukarıda belirtilen sebeplerle; yapılan feshin geçersizliğine, müvekkilin işe iadesine ve 4 aylık ücret ve alacağının tespitine, işe başlatılmaması halinde 8 aylık ücret tutarında tazminatın tespitine ve ödenmesine; yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini vekaleten talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

[/ihc-hide-content]

İşe İade Dava Dilekçesi -12-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI  :

VEKİLİ :

DAVALI  :     

KONU      : İşe iade talebimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

1– Müvekkilim ,davalı şirkette …./…/…..tarihinden itibaren çalışmakta olup, kendisi çalıştığı iş yerinde kalifiye bir çalışandır.  Ancak, davalı işveren  13.08.2018 tarihinde yapmış olduğu yazılı fesih ihbarnamesiyle ,  müvekkilimin iş akdini feshetmiştir.İş akdi feshedilene kadar, müvekkilim iş yerinde gayet sorunsuz bir şekilde hizmet vermiş, görevlerini eksiksiz ve en iyi şekilde yapmıştır. Fesih ihbarnamesinde iş akdine son verilmesinde  içinde bulunulan dönemde şirketin gelirlerinin düşmesi, hedeflenen yeni iş ve siparişlerde görülen hızlı düşme, iş hacminin planlandığı gibi olmaması ve müvekkilin de iş performansı dikkate alındığı belirtilerek fesedilmiş olup  fesih haksız ve geçersizdir.

2- Davalı şirket fesih ihbarnamesinde müvekkilin iş performansınında dikkate alınarak iş aktinin fesedildiği belirtilmiş olup  aksine  ,müvekkil işverenin yanında çalıştığı süre boyunca son derece verimli ve başarılı bir grafik sergilemiştir. Davalı işverenin müvekkilimin çalıştığı dönemde müvekkilime hiçbir ihtarı veya memnuniyetsizliği olmamıştır.Tam tersi, müvekkilim işe başladıktan sonra iş veriminde ve üretimde artış olmuştur. İş yeri kayıtları ve müvekkilimin şahsi dosyası incelendiği zaman müvekkilimin çalışkanlığı, performansı ve ne kadar sorunsuz bir çalıan olduğu anlaşılacaktır.

3-Müvekkilim davalı işverenin yanında çalıştığı verimli performansın ödülünü , hiçbir sebep yokken işten çıkarılmakla almıştır. Müvekkilimin işten çıkarılmasını gerektirecek hiçbir sebep yokken , gerekçe gösterilmeden 4857 sayılı İş kanunu’nun 17. Maddesi uyarınca işten çıkarılmış olması hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

4-Müvekkilimin haksız olarak işten çıkarılmış olması ve yeniden işine dönmesi için iş bu işe iade davasını açma mecburiyeti doğmuştur. Bu kapsamda işe iade talepli davamızın kabulü ile maddi ve manevi tazminat , kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer alacak davası açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla; davalı işverenin müvekkilin işten çıkarılmasına yönelik 13.08.2018 tarihli fesih ihbarnamesinin haksız ve hukuka aykırı olduğunun tespiti ile müvekkilimin işe iadesine, İş akdinin feshinin geçersizliğinin tespiti kararı ile birlikte İş Kanunu’nun 21 .maddesi gereğince işverenin işçiyi 1 ay içerisinde işe başlatmasına, başlatmaması halinde müvekkil işçiye 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödenmesine, kararın kesinleştirilmesine kadar çalıştırılmadığı süreler için müvekkil işçiye 4 aylık ücret ve diğer tüm haklarının ödenmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DELİLLER                : 13/08/2018 Tarihli fesih ihbarnamesi Müvekkilimin iş yeri şahsi dosyası,  Arabuluculuk Son Görüşme Tutanağı Asılları, SGK sicil  dosyası ve SGK Kayıtları, bilirkişi incelemesi, tanık ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER : İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

İSTEM SONUCU       : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle ;

 1. İşe İade davamızın kabulü ile maddi ve manevi tazminat , kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer alacak davası açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla; davalı işverenin müvekkilin işten çıkarılmasına yönelik 13.08.2018 tarihli fesih ihbarnamesinin haksız ve hukuka aykırı olduğunun tespiti ile müvekkilimin işe iadesine,
 2. İş akdinin feshinin geçersizliğinin tespiti kararı ile birlikte İş Kanunu’nun 21 .maddesi gereğince işverenin işçiyi 1 ay içerisinde işe başlatmasına, başlatmaması halinde müvekkil işçiye 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödenmesine,
 3. Sayın Mahkeme tarafında verilecek kararın kesinleştirilmesine kadar çalıştırılmadığı süreler için müvekkil işçiye 4 aylık ücret ve diğer tüm haklarının ödenmesine,
 4. Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekil olarak saygı ile arz ve talep ederim. 25.10.2018

Av. Saim İNCEKAŞ

[/ihc-hide-content]

İşe İade Dilekçesi -13-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA (…) İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DAVACI             :

VEKİLİ                :

DAVALI              :

KONU               :Dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR     :

1-)…………SGK numaralı müvekkil,…….. davalı şirketin içerisinde bulunan……… isimli süpermarketinde kasap olarak ile 19.04.2012 tarihinde çalışmaya başlamıştır.

2-)Davalı şirket, müvekkilin belirsiz süreli iş akdini 31.03.2016 tarihinde performans düşüklüğü gerekçesi ile tek taraflı fesih etmiştir.(EK-1)Davalı işverence yapılan fesih haksız ve mesnetsiz olup geçerli bir sebebe dayanmamaktadır. Şöyle ki;

A-)DAVALI, İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNE GEREKÇE OLARAK MÜVEKKİLİN PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜNÜ VE GÖREV İHMALLERİNİ GÖSTERMİŞTİR. ANCAK, MÜVEKKİL DAVALI İŞYERİNDE ÇALIŞTIĞI SÜRE BOYUNCA HERHANGİ BİR PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ SERGİLEMEMİŞ VE BU HUSUSTA HİÇBİR UYARI ALMAMIŞTIR.

Müvekkil yaklaşık dört yıl boyunca davalı işveren bünyesinde çalışmıştır.Asla kabul anlamına gelmemekle birlikte müvekkilin gerçekten performans düşüklüğü ve çok ciddi görev ihmalleri olsaydı bu kadar uzun süre davalı işveren bünyesinde çalışamaz, bu zamana kalmadan da iş akdi çoktan feshedilirdi. Ancak müvekkil yaklaşık dört yıl boyunca davalı işveren bünyesinde çalışmış, işini her zaman özenle ve dikkatle yapmış, çevresine karşı hep saygılı biri olmuştur.Müvekkil, davalı işyerinde çalıştığı süre boyunca hiçbir zaman düşük performans nedeniyle uyarılmamıştır. Zira müvekkilin uyarılmasını gerektirecek performans düşüklüğü ve görev ihmalleri de bulunmamaktadır. Bu nedenle fesih bildiriminde gösterilen sebepler gerçeği yansıtmamakta olup geçerli bir sebebe de dayanmamaktadır.

B-)MÜVEKKİLİN İŞ AKDİ FESHEDİLMEDEN ÖNCE SAVUNMASI ALINMAMIŞTIR. YASAL ZORUNLULUK OLDUĞU HALDE SAVUNMA ALINMADIĞINDAN YAPILAN FESİH GEÇERSİZ BİR FESİHTİR.

4857 Sayılı İş Kanununun 19/2 maddesi, ‘’Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.’’ hükmünü amirdir.

Müvekkilin iş sözleşmesi, hakkındaki iddialara karşı savunması alınmadan feshedilmiştir. Amir hüküm uyarınca işçinin verimi ile ilgili nedenlerle sözleşmesi feshedilmeden önce savunmasının alınması yasal zorunluluktur. Kanunda aranan şarta riayet edilmediğinden söz konusu fesih geçersiz bir fesihtir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 01.04.2013 tarihli, 2013/1519 Esas ve 2013/10622 Karar Sayılı kararı (EK-2A):

“…4857 sayılı İş Kanunu’nun 19/2 maddesi uyarınca işçinin verimi ile ilgili nedenlerle savunması alınmadan iş sözleşmesi feshedilemez. Davalı işveren fesihten önce davacının savunmasını almamıştır. Fesih salt bu nedenle geçerli nedene dayanmamaktadır. Davanın kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalı bulunmuştur….”.

C-)DAVALI, İŞ SÖZLEŞMESİNİ USULÜNE UYGUN OLARAK FESHETMEMİŞTİR.

4857 Sayılı İş Kanununun 19/1 maddesi, ‘’İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.’’hükmünü amirdir.

Davalı işveren ise fesih bildiriminde ‘’müvekkilin devam eden ve düzelmeyen performans düşüklüğünü, görevlerini gereği gibi yerine getirmemesini’’ gerekçe göstermiş, söz konusu gerekçeleri ise somutlaştırmamıştır. Davalı, müvekkilin hangi görevini ne şekilde, nasıl yerine getiremediğini, neye göre kime göre performansının düşük olduğunu açık ve kesin olarak belirtmemiştir. Müvekkil, söz konusu fesih bildiriminden hangi gerekçelerle iş akdinin fesih edildiğini anlayabilmiş değildir.Fesih sebeplerinin açık olarak belirtilmeyip genel ve soyut açıklamalara yer verilerek iş akdinin feshedilmesi hukuka aykırı olup feshin geçersizliğini doğurmaktadır.

D-)DAVALI İŞVEREN FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNE UYMAMIŞTIR.

Asla kabul anlamına gelmemekle birlikte, müvekkilin devam eden düşük performansı var ise bu durumun ortadan kaldırılması için davalı işveren gerekli uyarıları yapmamış, müvekkile performansını yükseltmesi için eğitim vermemiş ve gerekli hiçbir çalışma yapmamıştır. Fesih bildiriminde ‘’…görevlerinizi gereği gibi yerine getirmediğiniz için…’’ denilmekle yetinilmiş, her ne kadar hatırlatmalarda bulunulduğu belirtilse de öncesinde müvekkile herhangi bir uyarı yapılmamış, görevinin gerekleri hatırlatılmamıştır. Feshin son çare olması ilkesine uyulmadığından anılan sebeple de fesih geçersiz bir fesihtir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 08.06.2015 tarihli, 2015/16152 E. ve 2015/19729 K. Sayılı kararı (EK-2B):

…feshin geçerli bir nedene dayandığına ilişkin ispat yükümlülüğü kendisinde olan davalı işverenin geçerli nedenin varlığını, iş ilişkisinin devamının işveren açısından beklenemeyecek nitelikte olduğunu ve feshin son çare olarak uygulandığını ispat edemediğinden davacının iş akdinin feshinin geçerli bir nedene dayanmadığı anlaşılmıştır.

Davalı işveren, müvekkilin iş akdini hukuka aykırı olarak geçersiz sebeple feshetmiştir. Müvekkilin işine bu şekilde son verilmesi davalının kötü niyetinin açık göstergesidir. Davalının, müvekkilin iş akdini geçerli sebebe dayandırmadan feshetmesi karşısında huzurdaki davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

E-)Davalı işveren, müvekkille birlikte aynı şubede çalışan yaklaşık 6-7 kişiyi de işten çıkarmıştır. Bu durum da, davalının asıl amacının performansı düşük işçileri işten çıkarmak olmadığını, asıl amacının işyerinde küçülmeyi sağlamak olduğunu; PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜNÜN SADECE GEÇERLİ BİR NEDEN GÖSTERME ÇABASINDAN İLERİ GELDİĞİNİ VE GERÇEK ANLAMDA İŞÇİLERDE PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ OLMADIĞINI göstermektedir. Nasıl olmuşta aynı zaman diliminde toplam 8 kişi birden performans düşüklüğü sergilemiştir.!!!???

HUKUKİ SEBEPLER : 4857 Sayılı İş Kanunu ve sair her türlü yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :

1-) Davalı işverence yapılan ………..tarihli fesih bildirimi (FOTOKOPİSİ EKTEDİR)

2-)Yargıtay kararları (EKTEDİR)

3-) Müvekkilin çalışmasına ilişkin SGK kayıtları ( SGK’ dan müvekkilin …………sicil numarası belirtilerek müzekkere ile istenmesini talep ediyoruz.)

4-)Müvekkilin davalı işveren şirkette tutulan iş yeri özlük dosyası (Müzekkere ile istenmesini talep ediyoruz)

5-)Müvekkil ile birlikte başkaca işçilerin işten çıkarılıp çıkarılmadığının ispatı bakımındandavalı şirkete müzekkere yazılarak, müvekkilin iş akdinin sona erdirildiği 31.03.2016 tarihinden önce performans düşüklüğü nedeniyle aynı şubede herhangi bir çalışanının işten çıkarılıp çıkarılmadığının, çıkarılmış ise toplam kaç kişi olduğunun ve belirtilen tarihten sonra da davalı işverence işçi alımının yapılıp yapılmadığının sorulmasını AYRICA GEREK GÖRÜLÜRSE BU HUSUSTA SGK YA MÜZEKKERE YAZILMASINI TALEP EDİYORUZ.

6-) Tanık beyanları (İsim ve adresleri daha sonra bildirilecektir.)

7-) Bilirkişi incelemesi

😎 Sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle:

Müvekkilin iş akdine geçersiz sebeple son verilmesi nedeni ile fazlaya ilişkin diğer her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1-)Müvekkilin iş akdinin geçersiz sebeple fesih edildiğinin tespitine ve buna bağlı olarak feshin geçersizliğine ve müvekkilin işe iadesine,

2-)Müvekkilin davalı işverene süresinde başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halinde sekiz aylık bürüt ücreti tutarında iş güvencesi tazminatının ödenmesi gerektiğinin tespitine,

3-)Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için dört aylık ücret ve diğer yasal haklarının müvekkile ödenmesi gerektiğinin tespitine,

4-)Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/ihc-hide-content]

Bankaya İşe İade Dava Dilekçesi -14-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA ( ) NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’ NE

DAVACI                       :

VEKİLİ                         :

DAVALI                       :

DAVA KONUSU         : İşe iade talebimizin sunulmasından ibarettir.( Fazlaya ilişkin tüm talep, dava, alacak ve tazminat talepler saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR        :

Müvekkil, davalı banka bünyesinde X tarihinden itibaren iş akdine son verilen tarih olan X tarihinde kadar kesintisiz çalışmıştır.  4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. Maddesinin  2. Fıkrası gereğince; belirli süreli iş sözleşmeleri esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Müvekkile ödenen son net maaş; ekte sunmuş olduğumuz nisan ayına ait maaş bordrosundan da anlaşılacağı üzere  X’dir. Davalı banka, davacı müvekkile bilgi sistemini kapatmış olduğundan dolayı davacı müvekkil brüt maaşını net olarak bilememektedir ancak yaklaşık olarak X TL brüt maaşı olduğunu tahmin etmektedir.

Davacı müvekkil, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda hukuki zorunluluk olan ve dava şartı olarak belirtilen arabulucuğa  X tarihinde başvurmuş olup taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştır. X tarihinde  son tutanak düzenlenmiştir. İş Kanunu Madde 20 de açıkça ifade edildiği üzere; ” İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.”  Yasal süresi içerisinde iş bu işe iade davasını açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Müvekkil, davalı banka bünyesinde X tarihinden itibaren çalışmaktadır kendisi çalıştığı iş yerinde kalifiye bir elemandır. Ancak, davalı işveren X Tarihinde yapmış olduğu yazılı fesih ihbarnamesiyle müvekkilin; X değerlendirme dönemine ait olarak yapılan performans değerlendirme sonucunun X olarak beklenen düzeyin çok altında gerçekleştirmesi, gerek kaynak gerekse kredi hacimsel portföy gelişimi sağlayabilmek ve yeni müşteri edinimi amaçlı müşteri ziyaretlerini artırmaması, kasım ayı karne verileri değerlendirildiğinde karne notunun gerileyerek X olarak gerçekleşmesi, karnesinde toplam vadeli mevduat, yatırım fonu, toplam vadesiz mevduat, tabana yaygın mevduat, KMH, satın almaya dönük krediler, iş kolu karı gibi kalemlerden puan alamadığı, yıllık karne ortalamasının X olarak çok düşük gerçekleşmesi gibi asılsız ve dayanaktan yoksun nedenlerle iş akdine son verilmiştir. Ancak fesih nedeni olarak ileri sürülen performans değerlendirmesi hangi şartlar ve hususlar değerlendirilerek yapıldığı belli değildir. Performans değerlendirmesi hakkaniyet çerçevesinde yapılmamıştır ve objektif kriterler göz önüne alınmamıştır.

Şöyle ki; davacı müvekkil X yılından beri birçok banka nezdinde üst düzey görevler almış ve bu görevleri layıkıyla yerine getirmiştir. Müvekkil, davalı banka bünyesinde çalışırken Türkiye birinciliği, müşteri teşekkür mailleri, kredi geri ödeme güvenlik sigortası dereceleri, bireysel bankacılık başarı sertifikası gibi başarılı bir çalışan olduğunu gösteren belgelere hak kazanmıştır. Müvekkil sadece şube içerisinde değil müşteri çevrelerinde ve bölgede de sevilen ve sayılan bir kişidir. Şube dışı ziyaretlere şube müdürü, davacı müvekkil ile  birlikte gitmektedir. Ayrıca davalı banka, müşteri ziyaretlerine de davacı müvekkili göndermiştir. Tüm bunlara ek olarak davalı banka, yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle kredi limiti ile faiz oranlarının birbirini tutmaması bu sebeple müşteri talebi ile fiyatlandırmanın paralellik arz etmemesi nedeniyle müşteri memnuniyetsizliği yaşanmıştır. Ayrıca davacı müvekkilin çalışmış olduğu şube; kapı müşterisi olarak nitelendirilen müşterinin şube lokasyonu bakımından yetersiz olması nedeniyle performans değerlerini aşağıya çekmesi yine davacı müvekkilin çoğu zaman mesai arkadaşlarının izinli olduğu süreçte iki portföyü tek başına başarıyla tamamlaması, davalı banka şubesinin maaş müşterisi sayısının X kişiden öncelikle X maaş müşterisine daha sonra da yaklaşık olarak X maaş müşterisine düşmesi, davalı banka şubesinin yeterli potansiyeli yakalayamamasından dolayı yıldız portföyü kapatmış olması gibi hususlar göz önünde bulundurulmadan davacı müvekkilin iş akdinin feshedilmesi hakkaniyet kurallarına aykırıdır.

Ayrıca müvekkilin iş akdi feshedilirken savunması dahi alınmamıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesine göre;  belirsiz süreli işi sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; X işi üç yıldan fazla sürmüş işçi için bildirim yapılmasında başlayarak 8 hafta sonra feshedilmiş sayılır. X Bildirim şartına uymayan taraf bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. Bu hükme rağmen, işveren kötü niyetli davranarak, herhangi bir haklı ve hatta geçerli sebep olmaksızın müvekkilin iş akdini feshetmiştir. 

İş akdi feshedilene kadar, müvekkil iş yerinde gayet sorunsuz bir şekilde hizmet vermiş, görevlerini eksiksiz ve en iyi şekilde yapmıştır. Davalı işveren, müvekkilin iş akdini feshederken ileri sürmüş olduğu nedenlerle müvekkile kusur yüklemeye çalışmıştır. Davacı müvekkil, yaklaşık on yıl gibi uzun bir süre davalı iş yeri bünyesindeki görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş, bilgi ve tecrübesiyle sadece kendisine değil birlikte çalıştığı tüm mesai arkadaşlarına yardımcı olmaya çalışmıştır. Davacı müvekkilin iş akdi feshedilmeden önceki yıllara ait olan iş yeri performans değerleri hep yüksek olmuş, davalı iş yerinin hedeflerinin gerçekleşmesinde önemli rol oynamıştır. Ancak davalı banka, davacı müvekkilin iş akdini feshedebilmek için son bir yıla ait karne ortalamasını, performans puanını kötü niyetli olarak düşük göstermiştir.

İşveren fesih bildiriminde feshin İş Kanunun 17 ve 18. Maddesine istinaden feshedildiğini beyan etmektedir.  İş veren “işletme ve işin gereğinden bahsetmiş ancak kolayca kötüye kullanılabilen bu durumu kanunun ruhuna aykırı olarak, kendi lehine kullanmıştır. Söz konusu fesih geçerli sebebe dahi dayalı değildir. Müvekkil, işverenin yanında çalıştığı süre boyunca son derece verimli ve başarılı bir eleman olmuştur. Müvekkilin işten çıkarılmasını gerektirecek hiçbir sebep yokken, davacı müvekkile haksız kusur yüklemesi yapılarak iş akdinin feshedilmesi hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Davalı iş yeri müvekkil dışında birden fazla işçinin iş akdine de son vermiştir. Bu durum dahi davalı iş yerinin işçi çıkarma amacı olduğunu bu doğrultuda müvekkile kusur yükleyerek iş akdini haksız ve dayanaktan yoksun bir şekilde feshetmiş olduğu açıkça ortadadır.

Davalı banka, davacı müvekkile sürekli olarak manevi baskı uygulamış, çok zor mesai şartları altında uzun süreli sabah X akşam X arası fazla mesai yaptırarak , sürekli performans değerlendirmesi yaparak hedef tutturması söylenerek çalıştırılmış ve son olarak da haksız bir şekilde iş akdini feshetmiştir. Hatta davacı müvekkil çalıştığı esnada bilgisayarında beliren; “İşverenin gerekli gördüğü hal ve zamanlarda, işverene ait iş yerlerinde, işlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için X tarihleri arasında fazla çalışma yapmayı beyan ve kabul ediyorum.” şeklindeki uyarıyı kabul etmeden işlemlerine devam edememiştir. Davacı müvekkil hem fazla mesai yapmak zorunda bırakılmış hem de fazla mesai ücreti davalı banka tarafından ödenmemiştir. Tüm bu baskı ve zorlamalara rağmen davacı müvekkil gerek iş kanununa gerek ahlaka gerek iş etiğine her türlü riayet ederek kendi zamanından ailesinin zamanından çalarak çok özverili bir şekilde davalı bankaya yıllarca emek vermiştir. Ancak davalı banka Türkiye’de bulunan birçok şubesinde bu şekilde haksız işten çıkarma yoluna gitmiştir. Ülkenin içinde bulunduğu durum ve özel bankacılık sektörünün içinde bulunduğu ekonomik durum göz önünde bulundurmadan yaşanan sorunlar davacı müvekkile kusur atfetmek için kullanılmıştır.

Davalı işveren tarafından gönderilen fesih bildiriminde müvekkilin iş akdi bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilmiştir. Bu durum hukuka aykırı bir işlemdir. Müvekkil, davalı işveren tarafından gönderilen fesih bildiriminde de fazlaya ilişkim tüm talep, dava haklarını saklı tuttuğunu da belirtmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. Maddesi uyarınca; iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde İş mahkemesine dava açabilir. İşe iade davalarında ispat yükü 4857 sayılı yasanın 20/2 maddesi gereğince ispat yükü davalıya aittir. Aynı maddenin 3. Fıkrası gereğince; dava seri muhakeme usulüne göre 2 ay içinde sonuçlandırılır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. Maddesi uyarınca: işçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise işçiye en az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Aynı maddenin 3. Fıkrası gereğince; kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

İş bu fesih haksız ve kötü niyetli bir fesih olup geçerli bir nedene dayanmamaktadır. Fazlaya ilişkin tüm talep, dava, alacak ve tazminat talepler saklı kalmak kaydıyla, feshin geçersizliği ile müvekkilin işe aidesine, boşta geçen sürelere ilişkin 4 aylık ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsiline ; işe başlatmama halinde ise 8 aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatının işverenden tahlisini teminen,  iş bu işe iade davasını açma mecburiyeti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: 4857 sayılı İş Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER:   Arabuluculuk son tutanağı, X tarihli iş akdi fesih yazısı, X tarihli X Genel Müdürlük yazısı, X tarihli davacı müvekkilin savunması, X tarihli X Genel Müdürlük yazısı, X tarihli davacı müvekkile ait savunma, müvekkile ait  iş yeri özlük dosyası, ücret bordroları,  bilirkişi incelemesi, tanık ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımın saklı kalmak kaydıyla;

– Haklı davamızın kabulüyle davalı işverenin müvekkilin işten çıkarılmasına yönelik X Tarihli fesih ihbarnamesinin haksız ve hukuka aykırı olduğunun tespiti ile müvekkilin işe iadesine,

– Kararın kesinleşmesine kadar mahrum kaldığı gelirlere denk gelmek üzere boşta geçen süreye ilişkin dört aylık ücret alacağının ve diğer haklarının davalıdan tahsiline,

– Müvekkilin yasal süresi içinde işe başlatılmaması halinde, 8 aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatının müvekkilimizin davalı işverene işe iade için başvurduğu tarihten işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline,

– Vekalet ücretinin ve yargılama giderlerinin karşı taraf davalıya yükletilmesine karar verilmesini, müvekkil adına saygıyla talep ederiz. (tarih)

Davacı Vekili

EKLER                     :

1-) X Genel Müdürlük yazısı

2-) X tarihli davacı müvekkile ait savunma

3-) X Genel Müdürlük yazısı

4-) X tarihli davacı müvekkile ait savunma

5-) Arabuluculuk  tutanağı

6-) X tarihli iş akdi fesih yazısı

7-) Vekaletname

[/ihc-hide-content]

İşe İade Dava Dilekçesi Örneği -15-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA NÖB. İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                       :

VEKİLİ                           :

DAVALI                        :

KONU                                        : İşe iade talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR        :  

 • Dava Şartı Arabuluculuğa İlişkin Açıklamalar: Müvekkilimin işe iade talebiyle Bakırköy Arabuluculuk Bürosuna yaptığımız başvuru dolayısıyla yapılan görüşme neticesinde davalı işveren ile anlaşamadık. Arabuluculuk son tutanağını ekte ibraz ediyoruz. Ek:1
 • Çalışma süresi: Müvekkil, davalı şirket nezdinde 05.2018 tarihinden 03.09.2019 tarihine kadar kesintisiz bir şekilde çalışmıştır.
 • Müvekkilin işi-görevi: Müvekkil davalı işyerinde “makineci” olarak üretim bölümünde çalışmaktaydı.
 • Fesih Hakkında: Davacı müvekkilim, 03.09.2019 tarihinde işe gitmiş ve işyeri yetkilisi tarafından hiçbir sebep bildirilmeden iş akdine son verildiği kendisine sözlü olarak bildirilmiştir.
 • Sayın mahkemenin de malumu olduğu üzere, işveren fesih bildirimini “YAZILI” yapmak zorundadır. Yazılı fesih bildirimi olmadığı için başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın davamızın KABULÜNE karar verilmesini talep ederiz. Bilahare yazılı fesih bildirimi yapılması halinde, fesih bildirimi ve varsa fesih sebebine karşı beyanda bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz.
 • Yukarıda da belirttiğimiz üzere müvekkilimin iş sözleşmesi fesih edildiği halde kendisine yazılı bir fesih bildirimi yapılmadığı gibi, feshin sebebi de YAZILI VE AÇIKÇA belirtilmemiştir.  Sayın mahkemenin de malumu olduğu üzere, kanun maddesinde aynen şöyle denilmektedir:

“İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık   ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.”(4857/19.Madde)

Müvekkilin iş sözleşmesi feshedilirken yazılı fesih bildirimi yapılmamış, fesih sebebi yazılı ve kesin bir şekilde belirtilmemiştir. Dolayısıyla müvekkilin iş sözleşmesinin feshi hem usulden hem de esastan geçersizdir. Öncelikle, Mahkemece bu husus nazara alınarak, müvekkilin işine iadesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

 • Yargıtay’ın yerleşik kararları ile fesih için asgari düzeyde ilkeler belirlenmiş olup davalı şirketin feshi bu ilkeler ışığında değerlendirildiğinde, davacı müvekkilimin haksız fesihle karşı karşıya kaldığı anlaşılmaktadır.
 • İşbu sebeplerle eldeki davayı ikame etme gereği doğmuştur. Davalının feshini haklı kılan bir durum mevcut olmadığından, haksız feshin geçersizliği ile davacının işine iadesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

DELİLLER                    : İşyeri ve SGK kayıtları, gerektiğinde tanık beyanı, gerektiğinde bilirkişi incelemesi ve sair tüm kanuni deliller.

SONUÇ VE İSTEM     : Öncelikle davalı şirketin keyfi uygulaması neticesinde işten atılan müvekkilin davasının kabulü ile;

 • 09.2019 tarihli feshin geçersizliğinin tespiti ile davacının işe iadesine,
 • İş akdinin feshinin geçersizliğinin tespiti kararı ile birlikte İş Kanunu’nun 21. Maddesi gereğince davalının müvekkilimi 1 ay içerisinde işe başlatmasına; başlatmamaları halinde  müvekkilimin kıdemi (yaklaşık 5  yıllık işçi) ve fesih şekli ve nedeni dikkate alınarak müvekkile 8 aylık ücreti tutarında yasal faizi ile birlikte tazminat ödenmesine,
 • Kararın kesinleştirilmesine kadar çalıştırılmadığı süreler için müvekkilime 4 aylık ücretin yasal faizi ile birlikte ve diğer tüm haklarının ödenmesine, yargılama giderlerinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim. 15.10.2019                                                                                                                                                                                                 Davacı vekili

Ek:1 Arabuluculuk son tutanağı

Ek:2  Vekaletname sureti

[/ihc-hide-content]

İşe İade Dava Dilekçesi (İlaç Mümessili) -16-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

X NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ   :

DAVALI :

KONU   :Feshin geçersizliği, İşe İade ve Tazminat talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkil, Davalı işveren firmasında, X tarihinden itibaren ‘Tıbbi Tanıtım Temsilcisi’ pozisyonunda çalışmaktadır. Müvekkilin iş akdi, aşağıda izah edeceğimiz ve ekte sunacağımız belgelerden ve tanık beyanlarından da anlaşılacağı üzere haksız ve hukuka aykırı bir şekilde davalı işverence tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Müvekkil iş akdinin feshi üzerine Arabuluculuğa başvuruda bulunmuş ancak Arabuluculuk görüşmeleri ANLAŞAMAMA ile son bulmuştur. (EK-1)

2-) Müvekkil çalışma süresi boyunca işinin gerektirdiklerini, işverenin talimatları doğrultusunda yerine getirmiştir. Çalışma süresi boyunca birçok başarılı çalışması olmuş, genel olarak davalı şirketin Türkiye ortalamasının üzerinde performans sergilemiştir. Müvekkil, hafta sonu, izin, resmi tatillerde ve mesai saatleri dışında da sürekli çalıştırılmıştır. ( Bu hususta fazlaya dair talep ve dava haklarımızı saklı tutamaktayız )Müvekkilin performansı, fazla mesai çalışması, haksız fesih yapıldığına dair tanık dinleteceğiz ve delil sunacağız.

3-) Son dönemlerde davalı işverenin Medikal Ekip Türkiye Müdürü…………. tarafından müvekkile yönelik olarak mobing uygulanmaya başlanmıştır. Müvekkilden davalı şirkette çalıştığı 6 yılı yakın süre içerisinde hiç savunma alınmamış iken müvekkilin davalı işverence işten çıkarılmasından kısa bir süre önce sürekli olarak savunma istenmeye başlanmış ve müvekkil istifaya zorlanmıştır. Müvekkilden alınan savunmalarda, müvekkil davalı şirket tarafından istenilen şekilde savunma yazmak için zorlanmıştır. Müvekkilin davalı şirketçe de bilinen rahatsızlığı nedeniyle aldığı istirahat raporuna dahi, bölge müdürü tarafından sözlü olarak ‘neden rapor aldın’ denilmiş ve müvekkil istirahat halinde de çalıştırılmak istenmiştir.

Davalı işverence uygulanan mobing kapsamında müvekkilin çalışma şartları ağırlaştırılmış olup, müvekkil mesai saatleri dışında, hafta sonu, izin, rapor, dini ve resmi tatil günlerinde de sürekli çalışmak zorunda bırakılmıştır. Yapılan bu çalışmalar için davalı işveren tarafından müvekkile fazla mesai ücreti ödenmemiştir. Yapılan bu fazla çalışmalar, gerek WhatsApp yazışmaları, gerek gönderilen maillerde, gerekse telefon görüşmelerinde sabittir. (EK-2) Çalışma yapıldığına dair ilgili tüm talep ve çalıştırılamaya dair yazışmalar ve yapılan çalışmalara ilişkin tanıklar da mevcuttur.

DAVALI İŞVERENCE MÜVEKKİLE YÖNELİK OLARAK UYGULANAN MOBİNG DAVALI ŞİRKETİN ……. MÜDÜRÜ İLE YAPILAN WHATSAPP YAZIŞMALARINDA DA SABİT OLDUĞU GİBİ, EK-2’DE SUNDUĞUMUZ MAİL ÇIKTILARINDAN DA GÖRÜLECEĞİ ÜZERE, BÖLGE MÜDÜRÜ MÜVEKKİLE TELEFONDA BAĞIRMAK SURETİYLE BÜTÇE KULLANMAYACAĞINI SÖYLEMİŞ VE MÜVEKKİLİ BÖLGE ARKADAŞLARININ DA YER ALDIĞI WHATSAPP GRUBUNDAN DA ÇIKARMIŞTIR. MÜVEKKİL TARAFINDAN 05.02.2019 TARİHİLİ YARDIM TALEPLİ ÜST YÖNETİCİ …….‘E ATILAN MAİL ÜZERİNE MÜVEKKİL BÖLGE MÜDÜRÜ TARAFINDAN WHATSAPP GRUBUNA TEKRAR ALINMIŞTIR.

MÜVEKKİLE YÖNELİK OLARAK UYGULANAN BASKI VE MOBİNG ÜZERİNE TARAFIMIZCA 24.09.2019 TARİHİNDE …… 1. NOTERLİĞİ’NİN……… YEVMİYE NUMARALI İHTARNAMESİ İLE ‘MÜVEKKİLE YÖNELİK MOBİNG UYGULANMASINA SON VERİLMESİ VE HAKKEDİLEN FAZLA MESAİ ÜCRETİ ALACAĞI, HAFTA SONU ÇALIŞMASI, DİNİ VE RESMİ TATİL ÜCRETİ ALACAKLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN İHTARIMIZ HAKKINDADIR’ KONULU İHTARNAME (EK-3) GÖNDERİLMİŞTİR.

4-) Davalı işveren, müvekkilin görevi gereği kendisinden beklenen iş sorumluluklarını özverili bir şekilde yerine getirmediği ve sorumlulukları doğrultusunda etkin ve verimli çalışma planı hazırlayamadığı ve performans yetersizliğini öne sürerek iş akdini feshetmiştir. İşveren bu dayanaklarında yukarıda da izah ettiğimiz üzere samimi değildir. Davalı tarafın bu iddialarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Sayın Mahkemenize sunmuş olduğumuz belgelerden de anlaşılacağı üzere müvekkilin görev sorumluluğu içerisinde yer alan düzenli doktor ve eczane realizasyonları oldukça yüksektir. Bölge müdürü müvekkil ile çalışmak istemediği için Müvekkile karşı sürekli ve sistemli olarak mobing uygulamak suretiyle iş bu haksız fesih yapılmıştır. Ayrıca 7 yıla yakın bir çalışması olan müvekkilin işten çıkarılma sebebinin performans yetersizliği olarak gösterilmesi davalı işverence yapılan feshin haksızlığını bir kez daha ispatlamaktadır. Zira 7 yıl boyunca müvekkilin çalışmasından memnun kalan davalı şirketin, son birkaç ay içinde performans düşüklüğünü bahane etmesi müvekkili işten çıkarma sebebi konusunda samimi olmadığını göstermektedir.

Müvekkilin çalışma süresi boyunca görevlerini usulünce ve özenle yerine getirmiş, sorumluluklarının bilincinde bir çalışan olarak davalı şirkete hizmet vermiş bulunmaktadır. (Bu konuda da tanık dinleteceğiz.) Ancak davalı şirketin müvekkili kazanmak için hiçbir çabası olmadığı gibi müvekkilin tamamen formaliteden ibaret, haksız ve mesnetsiz olarak savunması alınmış ve sonrasındada iş akdi haksız ve hukuka aykırı bir şekilde feshedilmiştir.

5-) Çalışılan dönem itibariyle davalı işverende çalışan kişi sayısı 4857 sayılı Kanunun ilgili maddesinde işe iade davasının kabulü için aranan 30 sayısının üzerindedir. Müvekkilin Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile de 7 yıla yakın bir süre çalışması bulunmaktadır. Müvekkil davalı şirketin hizmet vermiş olduğu süre içerisinde müvekkile verilen görevleri özenle ve dikkatle yerine getirmiş; ancak iş akdi haksız ve hukuka aykırı olarak fesih edilmiştir.Davalı işveren usulüne uygun olmayan fesih bildirimi ile “ feshin son çare olması ” (ultimaratio) ilkesini de ihlal etmiştir. Bu fesih sebebiyle müvekkilson derece mağdur durumdadır. Yargıtay kararlarında da görüldüğü üzere performans düşüklüğünün objektif bir şekilde, somut bilgi ve belgelerle ispat edilmesi gerekmekte olup; davalı şirket bu durumu ispat edememiş ve yükümlülüğünü yerine getirememiştir.

İş bu dava 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince kanuni süresi içinde davalı işverene karşı ikame edilmektedir.Davanın kabulü için kanunun aradığı tüm şartlar olayımızda mevcut olup, haklı davanın kabulüne ve müvekkilin işe iadesine karar verilmesini Sayın Mahkemenizden talep etme zarureti doğmuştur.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME VE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI:

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması gerekmektedir.AynıKanununun 11.mad, “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesi uyarınca “feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir”. İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu ispatla yükümlüdür. Buna göre fesih işlemini yazılı yapmış olması, belli durumlarda işçinin savunmasını istediğini belgelemesi, yazılı fesih işleminin içeriğinde dayandığı fesih sebeplerini somut ve açık olarak göstermiş olması gerekir. İşverenin biçimsel koşulları yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunun kanıtlanması aşamasına geçilecektir. İşveren içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli veya haklı olduğunu kanıtlamak zorundadır.9.HD. kararlılık kazanan uygulamaları da bu doğrultudadır. Yargıtay 9. HD. 04.04.2008 gün ve 2007/29752 Esas, 2008/7448 Karar sayılı ilamı)

4857 sayılı İş Kanununun 21. maddesinin birinci fıkrasında işe başlatmama tazminatının alt ve üst sınırları gösterilmiş olup; söz konusu tazminatın belirtilen sınırlar arasında işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmesi gerekir. Üst sınırın aşılmasının tek istisnası 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 31. (6356 sayılı yasa 25 ) maddesindeki sendikal nedenle yapılan fesihlerdir. Anılan maddeye göre feshin sendikal nedene dayanması halinde işe başlatmama tazminatının işçinin en az bir yıllık ücreti tutarında belirlenmesi gerekir. Yüksek Dairenin uygulaması bu yöndedir. Yüksek Daire yıllık ücretli izinle ilgili 53. maddedeki kıdem sürelerini dikkate alarak 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4 aylık, 5 yıl ile  15  yıl  arasında  kıdemi  olan  işçi  için  5 aylık, 15  yıldan  fazla  kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatın belirlenmesini öngörmekte, fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır.Yargıtay 7.HD 02/12/2015 tarih,  2015/40931 esas ve 2015/24083 karar sayılı ilamı.

Çalışanların sözleşmeleri performans düşüklüğü veya ekonomik sıkıntılar nedeniyle feshedilirken, bu durumun son çare olmak zorunda olduğu dikkate alınarak, gerekli önlemlerin doğru bir şekilde alınması ve uygulanmaya konulması ve sübjektif yorumlardan uzak tutulması gerekmektedir. İş bu fesih nedeni ile ilgili olarak ispat yükü işverendedir.

Yargıtay kararlarında da görüldüğü üzere iş akdinin fesih nedeni objektif bir şekilde, somut bilgi ve belgelerle ispat edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla iş akdinin fesih nedeni, İş Kanununda ifade edilen iş güvencesi hükümleriyle çelişmemesi için baştan sona hukuki olarak desteklenebilecek belgeleri bulunmalıdır.

YetkiHususunda

Davacının fiilen işini yaptığı yer önem arzetmektedir.

Bizzat davalı vekili beyanı ile davacının ….. ilini de kapsayan bir saha içerisinde çalıştığı anlaşılmış olmakla davacının çalıştığı bu bölgede yer alan İş Mahkemelerinin herhangi birinde dava açması hususunda seçimlik hakkı mevcuttur. Birden fazla ili ya da ilçeyi kapsayan çalışma sahasında hizmet veriyor olması davacının aleyhine yorumlanamaz. 7. Hukuk Dairesi 2014/6692E.2014/13444K.

Performans Değerlendirme Kriterleri:

Çalışanları değerlendirmede kullanılan performans değerlendirme kriterlerinin objektifliğinin ispat edilememesi de, feshin geçersizliği ve iş güvencesi tazminatı alabilmek için geçerli bir neden olarak değerlendirilmektedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi., 05.03.2008, Tarih 2008/11480 ve 07.07.2008 Tarihli, 2008/19047 sayılı Emsal kararlarında; “Davacı hizmet akdinde fazla çalışma yapmayı kabul etmişse de ilgili yönetmelik gereğince 2006 yılı için davacıdan alınmış izin belgesi ibraz edilmiş değildir. Çalışanlarca tutulan ve performansının düşük olduğuna dair tutanağın hangi objektif standartlara dayandığı kanıtlanmış değildir. Söylediği belirtilen sözler de feshi gerektirir ağırlıkta değildir. Tüm bu sebepler geçerli fesih nedeni olabilirse de yasada sınırlı sayıda sayılan haklı fesih sebepleri içinde yer almamaktadır. “ demiştir.

Performans değerlendirme ile ilgili Yargıtay 9. Hukuk dairesinin verdiği kararlar içerisinde önemli unsurlardan bir tanesi de performansı değerlendirilen çalışanların kendileri ile aynı işi yapan çalışanlarla karşılaştırılması sonucunda yetersizlik var ise “düşük performanslı” olarak değerlendirilmeleri gerekir. (9. Hukuk dairesi. 03.06.2008, tarih 2008/13801’ sayılı K.

Performans değerlendirmenin amacı dışında, salt işten çıkarmada bir araç olarak kullanılması performans değerlendirme uygulamasının ruhuna aykırı olmakta veperformans değerlendirme sürecini değersizleştirmektedir.

HUKUKİ NEDENLER: 4857 sayılı İş Kanunu,Yargıtay Kararları ve ilgili diğer mevzuat

DELİLLER              : Müvekkilin İşyeri Sicil Dosyası, Maaş Bordroları, Sgk Sicil Dosyası, Tanık, Bilirkişi İncelemesi, Şirket Mail Yazışmaları, Şirket için kullanılan Whatsapp grup yazışmaları, müvekkil tarafından atılan mailler, …. 1. Noterliği’nin ….. yevmiye numaralı ihtarnamesi, Davalı İşveren Ticari Kayıtları, Arabuluculuk Başvurusu Ve Son Tutanağı, Yemin İle  Karşı Delil Sunma Hakkımız Saklı Kalmak Kaydıyla  Her Türlü Yasal Delil.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemeniz tarafından re’sen göz önüne alınacak nedenlerle, fazlaya dair tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 • Davalı tarafından yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE,
 • Müvekkilin İŞE İADESİNE,
 • İş akdinin feshinin geçersizliğinin tespiti kararı ile birlikte İş Kanununun 21. maddesi gereğince işverenin işçiyi 1 ay içinde işe başlatmasına, başlatılmaması durumunda müvekkile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 8 aylık brüt ücreti tutarında tazminat ödenmesine, kararın kesinleştirilmesine kadar çalıştırılmayan süreler için müvekkile en az 4 aylık brüt ücret ve diğer tüm haklarının ödenmesine,
 • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederim. tarih

Av.

[/ihc-hide-content]

İşe İade Dava Dilekçesi Örneği -17-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA () İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                           : 

VEKİLİ                                            :

DAVALI                                           :

KONU                                               : Feshin geçersizliği ve işe iade ile boşta geçen sürelere ilişkin 4 aylık ücret alacağı ve diğer haklarının yasal faizi ile birlikte; işe başlatmama halinde 8 aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatının tahsiline karar verilmesi istemimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilimiz “ ” davalı işverene ait işyerinde satın alma ve araç tedarikçisi olarak X tarihinden X tarihine çalışmıştır.

2-) Müvekkilimiz ile işe başladığı tarihte imzalanan belirsiz süreli iş sözleşmesi X tarihinde davalı işverence haksız olarak  feshedilmiştir. Müvekkilimiz aynı gün alınan savunmasında da iddiaları kabul etmemiştir.

3-)Müvekkilimiz aynı şirket bünyesinde belirtilen çalışma süresinden önce de 10 yıl çalışmıştır. Çeşitli nedenlerle ayrılmasından sonra davalı şirket tarafından müvekkilin yaptığı iş takdir edildiğinden dolayı davalı şirket müvekkili tekrar iş için çağırmıştır.

Ayrıca davalı şirketin sahibi olduğu “ ” firması özelleştirilmiş ve “ ” firması için girilen ihale kaybedilmiştir.Bu da davalı şirketin yapmış olduğu taşımacılık işinde büyük bir iş kaybı yaşanmış ve bunun çözümünü de işçileri haksız ve hukuka aykırı olarak işiten çıkarmakta bulmuşlardır. . Müvekkil de davalı işverenin bu kötü niyetli kararı neticesinde hukuka aykırı olarak işten çıkarılmıştır.

4-)Davalı taraf fesih sebebi olarak 4857 sayılı kanunun

25/II-e maddesi ve fıkrasını göstermiştir. Davacı müvekkil davalı tarafın yanında belirtilen süreler içerisinde çalışkanlıkla ve azimle çalışmıştır. Müvekkilim gerekçe olarak gösterilen maddedeki eylem ve davranışları tanık anlatımlarından da anlaşılacağı üzerine gerçekleştirmemiştir. (Tanık listesi mahkemenize sunulacaktır).Ayrıca;

Kabul mahiyetinde olmamakla beraber müvekkilimin haklı nedenle fesih hakkı yaratan durumun ihbarı davalı tarafa X tarihinde bildirilmiştir. Davalı da bunu fesih yazısında da belirtmiştir. Ancak 4857 sayılı kanunun 26. Maddesine göre “sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten sonra kullanılamaz.” Davalı taraf ihbarı X tarihinde almış ancak fesih yazısını müvekkilimize X tarihinde bildirmiş yani, 6 günlük fesih için hak düşürücü süreyi kaçırmıştır.Bu nedenle iş sözleşmesinin feshi haksız ve hukuka aykırıdır.

5-) Müvekkilimizin yukarıda açıklanan nedenlerle  işe

iadesinin, boşta geçen sürelere ilişkin ücret alacağı yanı sıra diğer haklarının yasal faizi ile birlikte tahsiline; işe başlatmama halinde ise işe başlatmama tazminatının işverenden tahsilini teminen, işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                   : 4857 S. K. m. 20, 21, 5521 S. K. m. 1, 5, 6100 S. K. m. 105

HUKUKİ DELİLLER        : İşyeri SGK kayıtları, Belirsiz süreli iş sözleşmesi, , işyeri şahsi sicil dosyası, 08.11.2014 tarihli fesih yazısı, keşif, tanık, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimizin iş sözleşmesinin feshinin geçersizliği ve işe iadesi ile boşta geçen süreye ilişkin 4 aylık ücret alacağının ve diğer haklarının X tarihinden itibaren işleyecek mevduat oranına uygulanan en yüksek  faiz oranı ile birlikte davalı işverenden tahsiline; başvurusuna rağmen  müvekkilimizin yasal süresi içinde işe başlatılmaması halinde 8 aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatının X tarihinden itibaren işleyecek mevduat oranına uygulanan en yüksek  faiz oranı ile birlikte davalı işverenden tahsiline, vekalet ücretinin ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz . tarih

EKLERİ                                           :

1-)X tarihli fesih yazısını gösterir belge fot.

2-) 1 adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

[/ihc-hide-content]

İşe İade Dava Dilekçesi(İş Kazası Sonrası) -18-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

KONU                       : İşe İade talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

1) Müvekkil xxxxxxxxxxxxxxxLimited Şirketi nezdinde uzun süredir çalışmış olup birden fazla iş sözleşmesi yapılıp defalarca giriş-çıkışı yapılmıştır. Müvekkilin işyeri ile yeni sözleşmesi 18.11.2019 tarihinde tekrar başlamış olup hizmet dökümünde de görüleceği üzere Satış Nezaretçisi olarak çalışmaya başlamıştır. Müvekkil çalışmaya başlaması ile beraber şirket tarafından 29.10.2019 Kuzey Irak Duhak’a gönderilmiş olup elem olay da bu çalışma esnasında 01.02.3030 tarihinde gerçeklemiş ve 01.06.2020 tarihinde işten çıkarılmıştır.

2) Müvekkil X tarihinde X işyerine bağlı merkez sevk deposunda ürün sevkıyatı yaparken yük asansörünün bakımı işverence yaptırılmadığından asansör aşağı inerken yere çakılmış müvekkil ve çalışma arkadaşları kaza sonucunda yaralanmışlardır. İşveren 6331 Sayılı Kanundan doğan önlem yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi iş kazası sonrasında yükümlülüklerini yerine getirmemiş, iş kazasını bildirmemiş ve işçilerin hastaneye sevki ile ilgilenmemiştir. Müvekkile ilk müdahale X’ta yapılmış olup X hastanesinde yapılmış olup her iki ayağının birden kırık olduğuna ilişkin rapor verilmiştir.

3) Müvekkil bu halde Irak’ta kalmak istemediğinden ve tedavisine ülkesinde, ailesinin yanında devam etmek istediğinden ülkesine gönderilmeyi istemiş ve masraflarının karşılanması için işverenine bulunmuştur. İşveren masraflarının karşılanacağını ifade etmiş olsa da daha sonra söz verdiği gibi kanunen yapması gerekenleri yapmamış müvekkil kendi imkanları ile Türkiye’ye gelerek tedavisini tamamlamıştır.

4) Her iki ayağının alçıda beklediği süre boyunca işveren tarafından müvekkilime hiçbir ödeme yapılmadığı gibi iş kazası sonucunda meydana gelen hastane + yol + konaklama masrafları ödenmemiştir. Müvekkilim yavaş yavaş iyileşmesinin akabinde işyeri ile iletişime geçmeye çalışmış ancak ulaşamamıştır. Sonuç olarak X tarihinde işyeri çalışanı muhasebeci, müvekkili arayıp mayıs ayı sonunda işine son verileceğini bildirmiştir. İşinin ne sebeple neden sonlandırılacağı söylenmediği gibi müvekkilim iş kazasının gerçekleştiği ve gerekli işlemlerin yapılması gerektiğini söylediğinde iş kazasının da işyerince bildirilmediğini öğrenmiştir. (daha sonrasında iş kazası için SGK’ya bildirim tarafımızca yapılmıştır.)

5) Gördüğü lüzum üzerine, müvekkil firma sahibi  X ile yüz yüze görüşüp işine son verilmemesini, çalışmak istediğini ve beklediği süre boyunca zor durumda kalması nedeni ile masrafları ve boşta kalan sürelerinin ödenmesi gerektiğini ifade etmiş olsa da işveren eksik bir ödeme yaparak müvekkili başından savmaya çalışmıştır. Yine bu esnada bundan sonra müvekkilimi görmek istemediğini, müvekkilin bundan sonra işine yaramayacağını ve ay sonundan müvekkilin iş yeri ile ilişiğinin kesileceği söyleyerek diğer çalışanların yanında müvekkilimi aşağılamış ve hakaret etmiştir. Keza müvekkilim çalışmaya devam etmek istemesine rağmen işverence haksız bir şekilde iş sözleşmesi feshedilmiş ve SGK çıkış kodu işverence, işçi istifası olarak gösterilmiştir. X tarihli 7244 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile beraber 4857 Sayılı İş Kanunun Geçici 10.maddesi ile 3 ay süreyle işverenlerin İş K.25/2 hariç işçilerinin iş sözleşmelerini feshetmeleri yasaklanmıştır. İşveren bu yasağa uymadığından idari bir yaptırımla karşılaşmamak adına çıkış kodu olarak işçinin iş sözleşmesini kendi feshettiği ifade eden çıkış kodu gösterilmiştir. Bu bağlamda yapılan feshin işverence yapıldığının ve geçersiz olduğunun tespiti de son derece önemlidir.

6) Müvekkilim, işverenin yanında çalıştığı süre boyunca son derece verimli ve başarılı bir eleman olmuştur. Davalı işverenin müvekkilimin çalıştığı dönemde müvekkilime hiçbir ihtarı veya memnuniyetsizliği olmamıştır. Tam tersi, müvekkilim işe başladıktan sonra iş veriminde ve üretimde artış olmuştur. İş yeri kayıtları ve müvekkilimin şahsi dosyası incelendiği zaman müvekkilimin çalışkanlığı, performansı ve ne kadar sorunsuz bir eleman olduğu anlaşılacaktır. Müvekkilim davalı işverenin yanında çalıştığı verimli performansın ödülünü , hiçbir sebep yokken işten çıkarılmakla almıştır. Müvekkilimin iş kazası sonucu ayağının kırılması, işten çıkarılmasını için bir dolaylı yoldan bir sebep olarak gösterilmiştir.  Müvekkilimin haklı bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılmış olması hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

Müvekkilimin işten çıkışı yapılırken herhangi bir gerekçe sunulmadığı gibi yazılı bir fesih ihbarnamesi de yapılmamıştır. Davalı taraf 30’dan fazla işçi çalıştırmakta olup hizmet dökümünde de görüleceği üzere  kıdemi 6 aydan fazladır. İş güvencesi kapsamında olan bir işçinin iş akdi feshedilmeden önce İş Kanununun 17. maddesi gereğince, işçiye bilgi verilmesi ve işçinin sözleşmesinin ne zaman feshedilmiş sayılacağı hususunun işçiye bildirilmesi gerekmektedir.

7) İş sözleşmesinin feshinde ana kural fesih yazılı ve haklı bir nedene dayalı olmasıdır. Yazılı olarak yapılması gereken iş sözleşmesinin fesih bildiriminde işveren fesih sebebini açık ve tereddütte mahal vermeyecek derecede net bir biçimde bildirmek zorundadır. Bu zorunluluk 4857 sayılı İş Kanununun 19 Maddesinin 1 fıkrasında açıkça belirtilmektedir. İşveren fesih sebebini açıkça bildirse bile bu fesih sebebi kanunen geçerli bir fesih sebebi olmalıdır. Aksi takdirde fesih geçersiz sayılacaktır.

Yukarıda da izah edildiği üzere  davalı taraf geçerli bir nedeni olmadığı gibi fesih için gerekli olan hiçbir şekil şartına da uyulmamıştır. Bu sebeple feshin geçersiz sayılarak, Müvekkilimin işe iadesi ve geçersiz fesih dolayısıyla çalıştırılmadığı süreye ilişkin ücret ve diğer haklarını talep etme için iş bu davanın açılması zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 4857 sayılı İş Kanunu, HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER         :

Belirsiz süreli iş akdi ( Davalılarda mevcuttur..)

İşyeri şahsi dosyası(yokluğumuzda düzenlenen ve aleyhimize olan belgelerimizi kabul etmediğimizi beyan ederiz.)

Hastane raporları

SGK çıkış bildirgesi

Tanık beyanları, Keşif, Bilirkişi, Yemin vs. Her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEK  : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle;

 • Fazlaya ilişkin dava ve talep etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla DAVAMIZIN KABULÜNE,
 • Öncelikle iş akdinin geçersiz olarak feshedildiğinin tespitine ve müvekkilin Davalı X Limited Şirketine İADESİNE
 • Müvekkilin işe iadesi için işverene yasal süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için 4 aylık brüt ücret ve haklarının tahsiline,
 • Feshin geçersizliğine ve müvekkilin işe iadesi karar verilmesi halinde, Müvekkilin süresi içinde başvurusuna rağmen davacı işverence işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat tutarının 8 aylık ücreti tutarında belirlenmesine,
 • Tüm alacaklarımıza hakkın doğduğu tarihten itibaren işleyecek yasal faiz yürütülmesine
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalılara yükletilmesine karar verilmesini vekil sıfatıyla Talep etmekteyiz

                                               Davacı Vekili

                                                              Av.

EK:

1-Vekaletname

2– S.G.K uzun vade hizmet dökümü

[/ihc-hide-content]

İşe İade Dava Dilekçesi(Kazanılmış Dava) -19-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ   :

DAVALI

KONU   : Feshin geçersizliğinin tespiti ile müvekkilin işe iadesine (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak  ve işveren kayıtlarının lehe olması durumunda işbu kayıtların esas alınması kaydıyla);

Boşta geçen süreye ait 4 aylık ücret ve diğer haklar olarak ( müvekkilin en son aylık NET ÜCRETİNİN  7.750,00 TL olması hasebi ile 7.750 TL x 4= 31.000 TL ücret, 4 aylık agi olan 264,87 x4 =1.059,48 TL, , 4 aylık net yemek ücreti olarak  300,00 TLx4=1200,00 TL olmak üzere) toplamda 33.259,48 TL ücretin nakit olarak ödenmesi gerektiğinin tespitiyle hüküm altına alınmasına

İşçinin başvurusuna rağmen işverenin usulüne uygun şekilde işçiyi işe başlatmaması halinde 4 aylık brüt ücreti olan 40.300 TL ücretin    (fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız açıkça saklı kalmak kaydıyla çalışan işçinin çıplak brüt ücretinin 10.075 TL olduğu varsayılarak 10.075,00x 4= 40.300,00 TL) ödenmesi gerektiğinin tespiti ile hüküm altına alınması talebimiz hakkında.

AÇIKLAMALAR

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4,2″ ihc_mb_template=”1″ ]

1-) Müvekkil; davalı iş yerinde 19.09.2016 tarihinden  iş akdinin işverenlikçe haksız ve geçersiz olarak feshedildiği 09.04.2020 tarihine kadar istihdam edilmiştir. Müvekkil işçi; davalı iş yerinde 19.09.2016- 06.03.2019 tarihleri arasında  ve 06.05.2019 -09.04.2020 tarihleri arasında kesintisiz ve fasılasız olarak çalışmıştır.

2-) Müvekkilimin, davalı işverenlik bünyesinde aldığı en son net ücret 7.750,00 TL olup ayrıca yemek de işverence karşılanmaktadır.( Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız ayrıca saklı olup işveren kayıtlarında başkaca sosyal haklar bulunması durumunda işveren kayıtlarının esas alınmasını talep ediyoruz.)

3-) Davalı işverenin, müvekkile yönelttiği 09.04.2020 tarihli fesih bildirimi ” Koronavirüs (COVID-19 ) salgını,Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12.3.2020 tarihinde tüm dünyayı etkileyen salgın hastalık yani Pandemi ilan edilmiştir. 11.3.2020 tarihinde ülkemizde görülen ilk vakadan sonra bu salgınla mücadele edebilmek amacıyla kamu otoritesi tarafından çok sayıda hukuki ve idari tedbir alınmıştır.Bu tedbirlerden bir tanesi de 65 yaş üstü bireyler ve yaş ayırt edilmeksizin kronik hastalığı bulunan bireyler için sokağa çıkma yasağıdır. Bu yasa kapsamında;kronik rahatsızlığını belirten raporu 31.3.2020 tarihinde iş yerine teslim etmeniz ve bu tarihi itibari ile işe gelmemeniz nedeniyle; 4857 sayılı İş Kanunu‘nun sosyal felaketi de kapsayan hukuki enstrümanı “zorlayıcı neden” kavramıdır.4857 sayılı İş Kanunu‘nun md.24/bent III’de işçiye,md.25/bent III’de işverene zorlayıcı sebebin varlığı halinde bir haftalık sürenin akabinde iş sözleşmesini derhal fesi hakkı tanınmıştır. Mevcut zorlayıcı neden ve bu zorlayıcı nedenin bir haftadan fazla sürmesi göz önüne alınarak iş akdinin İş Kanunu md 25/3 gereğince tarafımızca ZORLAYICI NEDEN ile feshedilmiştir. ” şeklinde olup haksız ve geçersizdir.  ŞÖYLE Kİ;

A- FESİH GERÇEK VE GEÇERLİ BİR NEDENE DAYANMAMAKTADIR.

4857 sayılı yasanın 18/1 maddesi bu konuda açıktır:

“Feshin geçerli sebebe dayandırılması” başlıklı 18/1. Maddesinde:

MADDE 18.- Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.” denmektedir.

Davalı işverenin fesih bildiriminde yer alan iddialar, somut gerçeğe aykırıdır. Nitekim işveren fesih sebeplerinde  ” müvekkil işçinin, 31.03.2020 tarihinde kronik rahatsızlığını bildiren raporunu iş yerine teslim ettiği ve bu tarih itibariyle işe gelmediğini ” ileri sürmüşse de , bu durum maddi gerçeğe aykırıdır.

Somut olayda, müvekkil hipertansiyon hastası olduğunu ve ilaç kullanığını İnsan Kaynakları Sorumlusu ‘ ya bildirmiş ve 01.04.2020-04.04.2020 tarihleri arasında izin kullanmak istediğini söylemiştir. Bunun üzerine İK sorumlusu, müvekkilime herhangi bir eczaneden ilaç kullandığına ilişkin raporun ekran çıktısını getirmesini, ayrıca bir rapor almasına gerek olmadığını söyleyerek anılan tarihler için izin vermiştir. Müvekkil de bunun üzerine 31.03.2020 tarihinde raporun çıktısını alarak iş yerine iletmiştir.

Müvekkil izin süresinin sona erdiği 06.04.2020 tarihi saat 08.00’de  işbaşı yapmak için iş yerine gitmiş ancak İK sorumlusu  müvekkilin yanına gelerek ; iş yerinin kronik rahatsızlığı olanları bir süre çalıştırmayacaklarına ilişkin karar aldığını, evine giderek iş yerinden haber beklemesi gerektiğini söyleyerek müvekkilime iş başı yaptırmamıştır.  ( İddialarımızın haklılığı, davalı iş yerinde güvenliğin bulunduğu giriş kapısını gösteren, 06.04.2020 tarihli kamera kayıtlarının celp ve tetkikiyle sabit hale gelecektir.)  ZİRA MÜVEKKİL; AYNI GÜN İNSTAGRAM HESABINDA ” HER PAZARTESİ SABAHI OLDUĞU GİBİ HAZIRLANDIM VE İŞİME GİTTİM FAKAT İŞ YERİ DEDİKİ ; SENİN SAĞLIĞIN İŞTEN DAHA ÖNEMLİ, EVİNE GİT VE DİNLEN… ” ŞEKLİNDE BİR PAYLAŞIM DAHİ YAPMIŞTIR. [EK- 1 MÜVEKKİLİN SOSYAL MEDYA HESABINDA YAPMIŞ OLDUĞU 06.04.2020 TARİHLİ PAYLAŞIM]

Yukarıda izah ettiğimiz üzere, davalı işveren müvekkilimi tazminatsız olarak işten çıkarmak amacıyla müvekkile adeta tuzak kurmuştur. Nitekim, müvekkil sağlık problemlerine rağmen işbaşı yapmak için iş yerine gelmiş ancak iş yeri yetkilileri müvekkilimi aldatarak kendisinin eve gitmesi gerektiğini söylemiş ve dört gün sonra da iş akdine son vermiştir.  ZİRA MÜVEKKİLİN DAVALI İŞ YERİNDE SON İŞE BAŞLAMA TARİHİ 06.05.2019, İŞVERENİN FESİH TARİHİ İSE 09.04.2020 TARİHİDİR. YALNIZCA BU DURUM DAHİ İŞVERENİN, MÜVEKKİLİMİ KIDEM TAZMİNATINDAN MAHRUM ETME AMACIYLA HAREKET ETTİĞİNİ ORTAYA KOYMAKTADIR. AKSİ HALDE, İŞÇİNİN KIDEMİNDEN OLMA (BİLHASSA YÜKSEK ÜCRETLE ÇALIŞAN MÜVEKKİLİMİN) PAHASINA İŞE GELMEDİĞİNİ DÜŞÜNMEK HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRIDIR.  Medeni Kanunun 2.maddesi uyarınca herkes haklarını kullanırken dürüstlük kuralına uymak zorundadır. Kimse hakkını kötüye kullanarak sonucundan hak elde edemez. Anılan nedenlerle davalı işverenin fesih sebebi  gerçek ve geçerli bir nedene dayanmadığı gibi dürüstlük kurallarına da aykırıdır.

B- SOMUT OLAYDA ZORLAYICI NEDEN BULUNMAMAKTADIR.

İş Kanunu’nun 25. maddesinin 1. fıkrasının 3. Bendi ; “İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde” her ne kadar işverene fesih imkanı vermişse de , somut dosya kapsamında madde metninde yer alan fesih koşulları oluşmamıştır. ZİRA;

– İş görme ediminin ifası müvekkil açısından imkansız hale gelmemiştir. Müvekkil, yıllardır hipertansiyon hastası olmakla beraber 2016 yılından beri davalı iş yerindeki çalışmasını engelleyecek veya etkileyecek boyutta bir sağlık problemi yaşamamıştır.  Kaldı ki;  ülkemizde meydana gelen COVİD-19 virüsünün etkileri fesih tarihinden çok daha önce başlamış olmakla beraber, müvekkilim bu süreçte de iş görme ediminin ifasını sorunsuz bir şekilde yerine getirmiştir. Hal böyleyken; işverence zorlayıcı neden bulunduğu yönündeki iddialara itibar edilmesine olanak yoktur.

– Müvekkil, bir haftalık süre geçmeden çalışmak üzere iş yerine gelmiş ancak işverence işbaşı yaptırılmamıştır. Yukarıda ayrıntısıyla yer verdiğimiz üzere, müvekkil 01.04.2020-04.04.2020 tarihleri arasında izinli olarak iş yerine gitmemiş ancak 06.04.2020 tarihinde iş görme ediminin ifası için iş yerine gitmiştir. Bu sebeple, kanunda yer alan asgari bir haftalık süre koşulunun somut olayda gerçekleşmediği açıktır.

– Müvekkilin iş sözleşmesi fesih öncesinde askıya alınmamış , bu hususta müvekkilime bir tebliğ yapılmamıştır.  Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere İş Kanunu 40. madde, İşçinin çalıştığı iş yerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkması halinde , iş sözleşmesinin işverence bir hafta süreyle askıya alınacağını ve  çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödeneceğini düzenlemiştir. İşverenin fesih bildiriminden de anlaşılacağı üzere; müvekkilin iş sözleşmesi bir hafta süreyle askıya alınmamış ve  askı süresine ilişkin işçiye bir tebligat da yapılmamıştır. Zira  böyle bir tebligatın yapılması durumunda, zorlayıcı nedenin mevcut olmadığının ortaya çıkacağı ve  işçinin işbaşı yapacağı işverence bilindiğinden söz konusu kanuni yükümlülük yerine getirilmemiştir.

C- İŞVERENCE FESHİN SON ÇARE OLMASI GEREKTİĞİ İLKESİNE AYKIRI DAVRANILMIŞTIR.

İş kanunun amir hükmü gereğince; işverenin feshi keyfilikten uzak, kaçınılmaz ve son çare olmalıdır.  Zira İş Hukukunda hakim olan ” güçsüz olan işçinin güçlü işveren karşısında korunması ilkesi” uyarınca işverenin, iş akdini fesih yolunu seçmeden önce daha hafif tedbirler uygulanma  şansı varsa, Yargıtay içtihatları uyarınca feshin geçerli bir nedene dayandığından söz edilemez.

Yukarıda izah ettiğimiz sebeplerle; işveren tarafından ileri sürülen fesih sebepleri gerçeğe aykırı ve kötü niyetli olup esasında somut dosyada zorlayıcı bir sebep bulunmamaktadır. Kesinlikle kabul anlamına gelmemek kaydıyla, bir an için somut olayda zorlayıcı neden olduğu düşünülse dahi işverenin ” feshin son çare olması gerektiği” ilkesine uygun davranmadığı ortadadır. Nitekim İşveren bu kapsamda;

– İşçiyi Uzaktan Çalıştırma,

– Ücretli İzne Çıkarma,

– Ücretsiz İzne Çıkarma,

– Devlet Tarafından Sağlanan Teşviklerden İşçiyi Yararlandırma ( kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin vb.)

– Telafi Çalışması Yaptırma vb. uygulamaların hiçbirine başvurmadan doğrudan işçinin sözleşmesini feshetmiştir.

İş Hukukumuz’da feshin son çare olması ilkesi ihtilafın çözümlenmesinde esas alınan temel ilkelerden biridir. Esas olan iş sözleşmesinin ayakta tutulmasıdır. Eğer işçi için uzaktan çalışma imkanı varsa bu imkana başvurulması, bunun mümkün olmaması durumunda telafi çalışması uygulanması, bununda mümkün olmadığı durumlarda ise ücretsiz izne çıkarılması feshin son çare olması uygulamasının bir gereğidir.  İşveren feshi bu yönüyle de haksız ve geçersizdir.

Davacı müvekkilimin iş akdinin haksız ve geçersiz olarak feshedilmesi  karşısında,  yasal alacaklarının işverenden tahsili için arabuluculuk kurumuna müracaat edilmiş ancak burada bir anlaşma sağlanamayınca işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur. [ EK:1 Arabuluculuk Son Oturum Tutanağının]

HUKUKİ DELİLLER:  Karşı ve açıklayıcı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik;

Müvekkile ait işyeri özlük ,bordroların celp ve tetkiki

SGK kayıtlarının celp ve tetkiki

Whatssapp yazışma kayıtları, mesaj dökümleri, arama kayıtları ve her türlü iletişim aletiyle alınan kayıtlar

Banka Kayıtları

Emsal Ücret Araştırması

Tanıklarımız (Bilahare sunulacaktır)

Davalı iş yerinde güvenliğin bulunduğu ve giriş kapısının görüldüğü, 06.04.2020 tarihli kamera kayıtlarının celp ve tetkiki

Arabuluculuk Son Oturum Tutanağı

Fesih bildirimi

Gerekmesi halinde Sağlık Bakanlığı’na müzekkere yazılarak müvekkile uygulanan tanı ve tedavilerin celbi

Feshin geçersiz olduğunu ispata elverişli her türlü belge

Gerekmesi halinde tüm özel ve kamu kurumlarından dava konusu olay ile ilgili her türlü bilgi, belge ve evrağın celp ve tetkiki

Keşif ve bilirkişi incelemesi, yargıtay ve örnek mahkeme kararları, yemin ve her türlü ulusal ve uluslararası mevzuat-karar ve takdiri deliller

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen lehe takdir edilecek başkaca sebeplerle;

A- Feshin geçersizliğinin tespiti ile müvekkilin işe iadesine;

B- Boşta geçen süreye ait 4 aylık ücret ve diğer haklar olarak ( müvekkilin en son aylık NET ÜCRETİNİN  7.750,00 TL olması hasebi ile 7.750 TL x 4= 31.000 TL ücret, 4 aylık agi olan 264,87 x4 =1.059,48 TL, , 4 aylık net yemek ücreti olarak  300,00 TLx4=1200,00 TL olmak üzere) toplamda 33.259,48 TL ücretin nakit olarak ödenmesi gerektiğinin tespitiyle hüküm altına alınmasına

C-  İşçinin başvurusuna rağmen işverenin usulüne uygun şekilde işçiyi işe başlatmaması halinde 4 aylık brüt ücreti olan 40.300 TL ücretin (fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız açıkça saklı kalmak kaydıyla çalışan işçinin çıplak brüt ücretinin 10.075 TL olduğu varsayılarak 10.075,00x 4= 40.300,00 TL) ödenmesi gerektiğinin tespiti ile hüküm altına alınmasına,

D- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

        Saygılarımla,   24.06.2020

                 ( E- imzalıdır)

                DAVACI VEKİLİ

             

EKLER:

1- Müvekkilin sosyal medya hesabında yapmış olduğu 06.04.2020 tarihli paylaşım

2-Arabuluculuk Tutanağı

3-Vekaletname Sureti

[/ihc-hide-content]

Son düzenleme tarihi 24 Ağustos 2020 11:11

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.