İşe İade Davasına Cevap Dilekçesi

Oca 10, 2021 | İşe İade

ADANA 6. İŞ MAHKEMESİNE

Dosya Numarası : 

Duruşma Tarihi : 

CEVAP VEREN

DAVALI:

VEKİLİ:

DAVACI:

VEKİLLERİ:

KONU: Davaya İlişkin Cevaplarımızın ve İtirazlarımızın Sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

Davacı taraf iş akdinin işverence haksız bir şekilde feshedildiğini, bunun sonucunda da feshin geçersizliği ile işe iade talebinin kabulü ile işe başlatma tazminatı, boşta geçen süre tazminatı ve diğer tazminatları talep ve dava etmiştir. Söz konusu bu talepler hukuka ve usule aykırılık teşkil ettiğinden sayın mahkeme tarafından işbu davanın REDDEDİLMESİ gerekmektedir. Şöyle ki;

1-) Davacı … yılında stajyer olarak işe başlamış olup … tarihinde de Şube Müdürü olarak” çalıştığı şubenin kapanacak olması yapılan araştırma ve çalışmalarda başka birimlerde ve görevlerde değerlendirme imkanı bulunmadığı anlaşılmış olmakla” İş Kanunu’nun 17. Ve 18. Maddelerine dayanarak ve yasal tazminatlar ödenmek koşulu ile iş akdi müvekkil banka tarafında geçerli nedenle sona erdirilmiştir.  İş K.’nun 19 md. gereği fesih sebepleri davacıya yazılı olarak açıklanmıştır. (İş Akdi Fesih Bildirimi ektedir.)

2-) Davacı tarafından açılan işe iade davası haksız ve hukuka aykırıdır. Zira, davacının iş sözleşmesinin feshi işlemi, İş Yasası’nın emredici hükümlerine ve yerleşik Yargıtay içtihatları ile belirlenmiş prensiplerine uygundur. Şöyle ki;

Müvekkil Bankada çalışmaya başlayan davacının iş sözleşmesi İş Yasası madde 17 ve 18 hükümleri uyarınca müvekkilimce feshedilmiştir. Davacıya her türlü işçilik ücret ve alacakları da ödenmiştir. ( 28.02.2020 tarihli Ücret Bordrosu ektedir. )

Davacının iş sözleşmesinin fesih bildirimde de belirtildiği üzere; davacının iş sözleşmesinin feshi İş Kanunu’nun 18 inci maddesinde geçerli fesih nedeni olarak düzenlenmiştir. Davacının iş sözleşmesi FESHİNDE SON ÇARE OLMASI İLKESİNE uygun hareket edilmiştir. Reorganizasyon sebebi ile davacının başka birimde görevlendirilmesinin mümkün olup olmadığı hususu da değerlendirilmiş, davacının niteliklerine uygun başkaca bir iş bulunamadığından, iş sözleşmelerinin feshi yoluna gitmek zorunda kalınmıştır.

İşverenlerin, Yönetim hakkı çerçevesinde henüz gerçekleşmemiş olsa dahi muhtemel riskleri dikkate alarak geleceğe yönelik planlar yapabileceği, rekabet yeteneğinin koruması veya arttırması veya verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak, işyerinin yeniden yapılandırılması gibi işletmesel kararlar alabileceği, bu işletmesel kararların çalışanların iş akti fesihleri için geçerli neden olduğu hem İş. Yasası Md.18’in gerekçesi ile hem  Yargıtay Kararları ile hem de doktrinel görüşler ile sabittir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin E. 2017/32847 K. 2017/9825 sayılı ilamı   ;

…..İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler şu şekilde tanımlanmıştır: “Sürüm ve satış imkânlarının azalması, talep ve sipariş azalması, enerji sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, dış pazar kaybı, ham madde sıkıntısı gibi işin sürdürülmesini imkânsız hale getiren işyeri dışından kaynaklanan sebeplerle yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması, işyerinin daraltılması, yeni teknolojinin uygulanması, işyerinin bazı bölümlerinin kapatılması ve bazı iş türlerinin kaldırılması gibi işyeri içi sebeplerdir.”

Müvekkil Bankanın yönetim hakkı çerçevesinde tesis ettiği bir işletmesel kararı sonucunda ortaya çıkan fesihler geçerli nedene dayalı fesihlerdir.

Müvekkili İşveren Banka, ortaya çıkan işletmesel karar ile fesih yoluna gitmek suretiyle kullanmıştır.

Davacının iş sözleşmesinin feshi işlemi, İş Yasası’nın emredici hükümlerine ve yerleşik içtihatlar ile belirlenmiş prensiplere uygun bulunduğunda, işbu haksız ve hukuka aykırı davanın reddi gerekmektedir. Yukarıda da izah edildiği üzere davacının çalıştığı şube kapatılmış olup başka birim ve görevlerde değerlendirme imkanı bulunmamaktadır.

3-) Ayrıca geçerli nedenle yapılan fesih sonucu müvekkil banka tarafından 28.02.2020 tarihindeki ücret bordrosunda davacı tarafa bütün alacaklarını ödemiştir.   Şöyle ki;

Şubat ayı 17 günlük çalışmasının karşılığı olarak 8936,33 TL MAAŞ,

1892,40 TL İKRAMİYE,

114.818,23 TL KIDEM TAZMİNATI,

45.047,52 TL İHBAR TAZMİNATI,

26.283,33 TL İZİN ÜCRETİ,

10.350,00 Ak Ödül Primi ile toplamda 198.251,68 TL Brüt Ödeme gerçekleştirmiştir. (28.02.2020 tarihli Ücret Bordosu Ektedir.)

Yukarıda belirtilen alacak kalemlerinin hepsi ödenmiş olmasına rağmen davacı tarafında iş bu davayı açmasındaki amaç müvekkil bankadan haksız kazanç elde etme saiki içerisinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca davacı taraf iş kanunu 17. madde uyarınca ihbar tazminatına ilişkin ücretin ödenmediğini şeklindeki beyanı gerçeği yansıtmaktadır. Ücret bordrosuna bakıldığında davacı tarafa 45.047,52 TL  ihbar tazminatının ödendiği görülmektedir. Bu nedenle bu yöndeki bir beyanın ve talebin sayın mahkemece kabul edilmemesi gerekmektedir.

Davacının çalıştığı şubenin kapanacak olması yapılan araştırma ve çalışmalarda başka birimlerde ve görevlerde değerlendirme imkanı bulunmadığı anlaşılmış olmakla İş Kanunu’nun 17 ve 18. Maddelerine uygun olarak çalışanın iş akdi geçerli nedenle feshedildiği yukarıda belirtilen nedenlerle de ispatlanmıştır. Bununla birlikte geçerli nedenle yapılan iş akdi feshi sonucu, davacı tarafa bütün alacakları ( KIDEM, İHBAR TAZMİNATI TAZMİNAT, MAAŞ, İKRAMİYE, AK ÖDÜL PRİMİ İLE YILLIK İZİN ÜCRETİ ) ücret bordrosunda ödendiğinden herhangi bir alacağı da kalmamıştır. Bu nedenle davanın REDDEDİLMESİ gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER :  İş Kanunu, TMK, TBK ve sair her türlü mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :  Maaş Bordrosu,  Çalışan Dosya Özeti, İş Akdi Sona Erdirim Bildirisi, Arabuluculuk Tutanakları, İş Yeri SGK Kayıtları, Tanık, Bilirkişi İncelemesi, İsticvap, Yemin ve yasal her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda belirtilen ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

Öncelikle Haksız, Hukuka ve Usule Aykırı Olarak Açılan Davanın Reddine,

Yargılama Giderleri İle Vekalet Ücretinin Davacının Üzerinde Bırakılmasına Karar Verilmesini, saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davaya Cevap Veren Davalı Vekili

EKLER:

1- 28.02.2020 TARİHLİ ÜCRET BORDOSU

2- ÇALIŞAN DOSYA ÖZETİ

3- İŞ AKDİ SONA ERDİRME BİLDİRİSİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.