İşe İade Dava Dilekçesi

Şub 5, 2020 | İşe İade

İşe İade Dava Dilekçesi

                                                                                                                               ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

X NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI : 

ADRES :

VEKİLİ :

 ADRES :

DAVALI :

ADRES   :

KONU :

 Feshin geçersizliğinin tespiti ile  boşta geçen sürelere ilişkin 4 aylık ücret alacağı ve diğer haklarının yasal faizi ile birlikte tahsilinin tespiti istemimizi içerir dilekçemizdir.

ADLİ YARDIM TALEBİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

HMK 334”Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.” Düzenlemesi gereği ve ekte sunmuş bulunduğumuz maddi durum araştırma yazılarından da görüleceği üzere  müvekkilimin kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin yargılama giderlerini karşılama durumu söz konusu olmadığından Adli Yardımdan faydalandırılması gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR :

1-) 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesi çerçevesinde 31/12/2019 tarihi itibariyle başvurulan arabuluculuk faaliyeti sonucunda yukarıda isimleri belirtilen davacı ve davalı arasında anlaşmaya varılamamış olup buna ilişkin 08/10/2020 tarihli son tutanağın aslı (EK 1) ekte yer almakta olup anlaşma sağlanamadığı için işbu davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

2-) Müvekkilimiz,  davalı işverene ait işyerinde  22/ 11/ 2014 tarihinde işe başlamış ve 24/12/2019 tarihine kadar davalı iş yerinde çalışmış ve davalı işveren yanında en son mağaza sorumlusu olarak  çalışmıştır.

3-)Müvekkilimiz ile işe başladığı tarihte imzalanan belirsiz süreli iş sözleşmesi 24/12/ 2019 tarihinde herhangi bir geçerli hukuki sebep gösterilmeksizin feshedilmiştir. İş sözleşmesine ait fesih ihbarı 28/12/ 2019 tarihinde müvekkilimize tebliğ edilmiştir. Davalı işveren tarafından gönderilen İstanbul 4.Noterliğine ait 24/12/2019 tarih ve  14890 yevmiye numaralı ihtarnameyle müvekkilin işine 24.12.2019 tarihinde son verilmiştir. (EK 2). Müvekile gönderilen ihtarname de 4857 Sayılı İş Kanunun 25/II-d hükümlerine dayanılmış ve bu hükümlere dayanak olarak “21.12.2019 tarihinde, çalışmakta olduğunuz mağazada yapılan kontrol ve araştırmalar neticesinde, çalışma arkadaşınız iş ahlak ve etiğine aykırı sözler sarf ettiğiniz bu suretle iş yerinizde huzur ve güven ortamının bozulmasına sebebiyet verdiğiniz tespit edilmiştir.” gösterilmiştir. Davalı tarafından gönderilen ihtarname içeriği asılsızdır.  Şöyle ki;

-Olayın yaşandığı tarih olan 21.12.2019 Cumartesi günü mağaza sorumlusu olduğu ve o gün iş yerinde kendisi haricinde çalışan olarak; a) Nevzat YAKAN b) Fehmi KILIÇ c) X bulunmaktaydı.

-Olay günü müvekkil mağaza sorumlusu olarak bulunduğu ve diğer çalışan X’ a karşı davalı işveren tarafından verilen X A.Ş. Personel Yönetmeliği 3.PERSONEL HAKLARI VE SORUMLULUKLARI nın 3.6.4. “Şirket personeli görev tanımına,işyeri ile ilgili tüm kurallara ve amirlerinin işle ilgili sözlü ve yazılı tüm talımatlarına uygun davranmak ve talimatların dışına çıkmadan çalışmak zorundadır.” hükmü gereği mağazanın dizaynı ve temizliği yönünde talimat vermiş ancak X  mağaza sorumlusu olan müvekkilin talimatına uymayarak verilen talimata karşı çıkmıştır. Bunun üzerine müvekkil tarafından sözlü olarak uyarılan X ile müvekkil mağazanın depo kısmına geçmiştir. Depo kısmında müvekkil ile diğer çalışan X arasında kısa süreli bir tartışma yaşanmış ve bu durum üzerine X tarafından olay yerine 3. Bir şahıs çağrılmış ve X tarafından mağazada bulunan müşteriler dışarı çıkarılmış daha sonra müvekkil depo da darp edilmiştir. Olay anında mağazanın kamera kayıtları devrede bulunmakta ve X tarafından mağaza müşterilerinin çıkarıldığı ve mağazanın kapatıldığı görülmektedir. (Davalı taraftan olay gününe ait kamera kayıtlarının celbine). Olay yerinde bulunana çalışanlar ile müvekkilim mağazanın kapatılmasının prosedüre aykırı olduğunu belirtmiş ancak yine  de mağazanın kepenkleri kapatılmıştır. Müvekkil, davalı iş yerinde 5 yıldan fazla bir kıdeme sahip olmakla birlikte gerek daha önce çalıştığı kişiler gerekse en son çalıştığı mağazada ki çalışma arkadaşları tarafından müvekkilin küfür vb her hangi bir olumsuz davranışının olmadığı aşikardır.

– Müvekkile uygulanan fiziki şiddet ve olayın oluş aşamaları hakkında olay günü orada bulunan diğer çalışanlar tarafından görülmüştür.

-Müvekkil bu darp olayı yaşandığı zaman bölge sorumlularına telefon ile haber vererek mağazaya çağırmıştır.  Mağazaya gelen bölge sorumlusu amirleri tarafından üstlerine bildirilmiş ve bu olaydan sonra müvekkil sözlü olarak ve gönderilen 24/12/2019 tarihli ihtarnameyle işten çıkarılmıştır.

Müvekkile yöneltilen fesih nedeni müvekkilin 21.12.2019 tarihinde çalışan X a karşı iş ahlak ve etiğine aykırı sözler sarf etmesi olarak gösterilmiştir. Müvekkil olay günü çalışanına karşı her hangi bir şekilde iş ahlak ve etiğine aykırı sözler sarf etmemiş olup bu durum olay günü orada bulunan X ve X tarafından imza altına alınan 21.12.2019 tarihli tutanakla da belirtilmiş ve imza altına alınmıştır.(EK.3)

4-) Müvekkilimizin işe iadesinin, boşta geçen sürelere ilişkin ücret alacağı yanı sıra diğer haklarının yasal faizi ile birlikte tahsiline; işe başlatmama halinde ise işe başlatmama tazminatının işverenden tahsilini teminen, işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :

 4857 S. K. m. 20, 21, 5521 S. K. m. 1, 5, 6100 S. K. m. 105,7036 S. K. m. 3 ve diğer mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :

X Noterliği’nin 24/12/2019 tarihli ve 14890 yevmiye numaralı ihtarnamesi,

– Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamadığına dair son tutanağın aslı/arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği

-Davalı iş yeri kamera kayıtları (davalı işverenden celbi)

-SGK kayıtları ( davacıya ait SGK kayıtlarının celbi)

-Davacıya ait işyeri dosyası ( davalı işverenden celbini)

-Tanık beyanları ( isim ve adresleri biahare bildirilecektir)

-Tüm resmi kayıtlar, davalının vergi vb kayıtları. Davalının cevap ve delillerine karşı her türlü cevap ve delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla yazılı vs. her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM

-Öncelikle Adli Yardım Talebimizin kabulü ile,

-Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle,

  1. Davamızın kabulü ile maddi ve manevi tazminat , kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve sair tüm hak ve alacaklarımız için dava açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;
  2. İş sözleşmesinin feshinin geçersizliğinin tespiti ve işe iadesi,
  3. Boşta geçen süreye ilişkin 4 aylık ücret alacağının ve diğer haklarının haksız fesih tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tespiti ve diğer tüm haklarının ödenmesine;
  4. Başvurusuna rağmen müvekkilimizin yasal süresi içinde işe başlatılmaması halinde 8 aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatının haksız fesih tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tespiti,
  5. Vekalet ücretinin ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz. tarih

                                                                                                                                                             AVUKAT

EKLER :

Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamadığına dair son tutanağın aslı

İstanbul Noterliği’nin 24/12/2019 tarihli ve 14890 yevmiye numaralı ihtarnamesi,

21.12.2019 tarihli tutanak

Fakirlik belgesi

Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşe İade Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.