İşe İade Cevaba Cevap Dilekçesi

İşe İade Cevaba Cevap Dilekçesi

X 5. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                                        :

CEVABA CEVAP VEREN (DAVACI):

VEKİLİ                                                 :

DAVALI                                              : 

VEKİLİ                                                 :

KONU                                                 : Davalının cevap dilekçesine karşı beyanlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR                                  : Davalı vekilinin cevap dilekçesinde belirttiği hususlar haksız ve mesnetsiz , sunduğu kanuni dayanaklar çarpıtılmış, deliller ise hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

1- Davalı vekili cevap dilekçesinde,  Disiplin Kurulu ise İhbarnamesinde İş Kanunu Madde 25/2 b fıkrası ‘’…işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi…’’ hükmünü dayanak göstermiştir. Halbuki Kanun lafzı çok açıktır; İşveren veya işverenin aile üyelerine karşı bu fiilin icra edilmesi halinde bu hüküm uygulanacaktır, müvekkilim ise ne işveren ne de işverenin aile üyesidir.  Asla kabul etmemekle birlikte, velev ki müvekkilime isnat edilen fiil gerçekleşmiş olsa bile kanun maddesi çarpıtılmış, anlamsızca genişletilmiş ve işledikleri hukuka aykırı fiile dayanak gösterilmiştir.

2- Asla kabul etmemekle birlikte Madde 25/2 b fıkrası davalı tarafın dayanağı olacak şekilde lafzi olarak genişletilse bile, müvekkilime ‘’ASIL BAŞROL’’ denmesi hukuka aykırıdır, işlediği iddia edilen fiil ile doğrudan fail olarak illiyet kurulabilmesi imkansızdır. Kaldı ki isnat edilen fiili kesinlikle kabul etmediğimizi belirtmiştik. Yine davalı tarafın beyanı üzerinden gidecek olursak müvekkilime dolaylı fail yani azmettiren demek istemiş olduklarını düşünürsek; hukuka aykırı olarak elde edilen WhatsApp yazışmaları hem delil olarak gösterilmiş hem de kısım kısım gösterilmiş bütünüyle ele alınmamıştır.

3- Söz konusu WhatsApp yazışmaları bütünüyle ele alındığında ise müvekkilim X’ın azmettirmekten ziyade X’ı sakinleştirmeye, olayı yatıştırmaya, sonraya bırakmaya, geçiştirmeye ve geciktirmeye çalıştığı çok barizdir. Hatta yazışmalarda görüleceği üzere müvekkilim, X’a yapmamasını ve yapacaksa bile iş çıkışı saatinde yapmasını söylemiş, iş düzenini bozmak istememiştir. Görülüyor ki yazışmaların bütününe baktığımız GERÇEK ile davalı tarafın yaptığı kısım kısım göstermeler ve çarpıtmalar sonucunda ulaşılan haksızlık ve hukuka aykırılık birbirinden çok farklı hüküm ve sonuçlar doğurmaktadır. Bu sebeple iş sözleşmesinin feshi hukuka aykırıdır, haksız bir fesihtir.

4- Sonuç olarak davalı tarafın, vekilinin, Disiplin Kurulunun 25/2 b fıkrasına dayanması; Kanun lafzına bakılsa da, Kanun lafzı genişletilse de oldukça mesnetsizdir. İspat yükü altında olan davalı taraf feshin haklı ve geçerli bir nedene dayandığını kanıtlayamadığı gibi kanıtlamaya çalışırken de hukuka aykırı fiiller icra etmişlerdir. Bu sebeple işe iade davamızın kabulü isabetli olacaktır.

5-Son olarak feshin son çare olması ilkesine uygun davranılmamıştır, feshi son çare olsa bile gerektirecek elle tutulur hiçbir delil ve dayanak yoktur. Ortada yalnızca hukuka aykırı elde edilerek kısım kısım ve aslından çok uzak hukuka aykırı deliller ve kanuni bir dayanak olsun diye çarpıtılmış ve kendilerince lafzi olarak genişletilmiş İş Kanunu 25/2 b fıkrasından başka bir şey yoktur. Yargıtay ilk olarak Ağustos 2015 ’de aldığı bir kararla bir çalışanın diğer çalışanlar ile yaptığı ve işvereni kötüleyen WhatsApp yazışmaları yüzünden iş akdinin feshedilmesini hukuka aykırı bulmuştur. Bu kararı takiben Haziran 2017’de ilk derece mahkemesinin aldığı kararı bozarak işverenin çalışanın işveren hakkında sarf ettiği olumsuz sözler içeren WhatApp yazışmalarını delil olarak kullanmasını çalışanın özel hayatının gizliliğine aykırı görmüştür. Söz konusu kararlarda Yargıtay, WhatsApp yazışmalarını, çalışanların kişisel verisi olarak kabul ederek özel hayatın gizliliği çerçevesinde değerlendirmiş ve mahkemelerde delil olarak kullanılamayacağını belirtmiştir. Kaldı ki özel hayatın gizliliği Anayasa ile korunan temel bir haktır.

NETİCE-İ TALEP: Davanın kabulüne ve dava dilekçemizde belirttiğimiz hususların tespitine karar verilmesini talep ederiz. Yine dava dilekçemizdekilere ek olarak WhatsApp yazışmalarının ortaya çıkması sebebiyle özel hayatın gizliliğine aykırılık sebebiyle tazminat ve istem hakkımızın saklı kalmasını saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.