İşçinin Rekabet Yasağına Aykırı Davranması Nedeni ile Tazminat Dilekçesi

İşçinin Rekabet Yasağına Aykırı Davranması Nedeni ile Tazminat Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ :

Adres girilmemiş

DAVALI :
DAVA KONUSU : İşçinin rekabet yasağına aykırı davranması nedeniyle … . tazminatın, … tarihinden itibaren işleyecek olan … faiziyle birlikte tahsili talebidir.

DAVA DEĞERİ :

AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkil ile davalı arasında … – … tarihleri arasında mevcut olan iş ilişkisini düzenleyen iş akdinin … ‘ncı maddesinde işçinin rekabet yasağına ilişkin bir hüküm yer almaktadır.

(EK-1- İş sözleşmesi)

2- Bu hükme göre, sözleşmenin bitiminden sonra işçi kendi namına işverenle rekabet edecek bir iş yapmayacak veya rakip bir müessesede çalışmayacak, rakip bir müessese ile ortak olarak veya başka bir sıfatla ilgili olmayacaktır.

3- Davalı işçinin iş akdi sona erdikten sonra söz konusu yükümlülüklerine aykırı davranmış olması sebebiyle davacı işverenin uğradığı zararın tazmini için işbu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : BK ve ilgili mevzuat

DELİLLER : 1- İş sözleşmesi

2- Ücret bordroları

3- İşçi şahsi sicil dosyası

4- İşyeri kayıtları

5- SSK kayıtları

6- Tanıklar

7- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davanın kabulü ile … . tazminatın … tarihinden itibaren işleyecek olan … faiziyle birlikte tahsiline,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. 08/01/2018

DAVACI VEKİLİ
Avukat

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:34

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.