Anasayfa » DİLEKÇELER » İşçilik Alacağı, İş Mahkemesine Dava Dilekçesi

İşçilik Alacağı, İş Mahkemesine Dava Dilekçesi

İşçilik Alacağı, İş Mahkemesine Dava Dilekçesi


ANKARA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                   :

VEKİLİ                      : Av.

DAVALI                   :

 

KONU                       : Davaya konu alacağın hesaplanması uzmanlık gerektirdiğiiçin davamızı bilirkişi raporundan sonra artırmak üzere fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutmak kaydıyla ŞİMDİLİK 5.000,00 tl kıdem tazminatı, 2.000,00 TL ihbar tazminatı, 1.000,00 TL fazla mesai ücret alacağı, 500,00 TL yıllık ücretli izin alacağı olmak üzere, toplam 8.500,00 TL alacağın mevzuatta belirtilen faiz tutarlarıyla birlikte davalı şirketten TAHSİLİ’ne yönelik belirsiz alacak (HMK 107 gereğince) davasıdır.

HARCA ESAS DEĞER       : 8,500,00 TL

AÇIKLAMALAR     :

1-) Müvekkilim….. davalı işveren nezdinde …./…./2012 tarihinde işe başlamış ve …/…/2018 tarihine dek “mobilya ustası” olarak çalışmıştır. Müvekkilimin iş sözleşmesi …/…/2018 tarihinde işverence sözlü ve haksız olarak feshedilmiştir. Davalı işveren işyerini kapatacağını gerekçe göstererek müvekkilimin iş ilişkisinden doğan yasal kazanımlarının tamamını da ödemeksizin iş akdini sonlandırmıştır. (EK 1: Hizmet Döküm Cetveli).

2-) Müvekkilimin hak ettiği yasal alacaklarının ödenmesi konusunda davalı işverenle yapılan Arabuluculuk Görüşmeleri sonuçsuz kaldığı için iş bu alacak davasının açılması zorunluluğu doğmuştur. (EK-2 2018/ dosya numaralı Arabuluculuk son tutanağı)

  1. A) DAVACI MÜVEKKİLİN ÜCRETİNE İLİŞKİN

3-)  Evli ve 2 çocuklu müvekkilin aylık net maaşı yaklaşık 1.900,00 TL olup,maaş ödemelerinin asgari ücret kadarı müvekkilin Vakıfbank hesabı üzerinden geri kalanı ise elden ödenmektedir. (EK 3.a: Banka hesap ekstresi)

        

         Banka kanalıyla ödenen ücretin gerçeği yansıtmadığının tespiti hususunda;

        

         a- TÜİK Kazanç Sorgulama Sistemi‘yle oluşturulan rapor incelendiğinde “mobilya ustası” olarak çalışan bir kimsenin sistemden sorgulanabilen en son dönem olan  2014 yılı için aldığı emsal ücret 1497,00 TL olup, güncel enflasyon oranlarıyla hesaplandığında bu miktarın ~2100,00 TL dolaylarında olduğu görülecektir. [EK-3.b Kazanç Bilgisi Sorgulama Raporu]

         b- Ayrıca;

            AĞAÇ-İŞ (Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası)

            Adres    : Necatibey Caddesi Uysal Apartmanı No:20/22 Sıhhiye/ANKARA

            Telefon  :(0 312) 229 08 27

           

            ÖZ AĞAÇ-İŞ (Ağaç, Sunta ve Mobilya Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası)

            Adres    : Emniyet Mah. Silahtar Cad. Kilit Sok. No:14                                                             Yenimahalle/ANKARA

            Telefon  :(0 312) 229 40 15

         Sendikalarına yazılacak bir müzekkere ile mobilya ustasının alabileceği emsal ücretin ne olacağının sorulmasını Sayın Mahkeme’den talep ediyoruz.

  1. B) FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN

4-) Müvekkil, davalının iş yerinde çalışmaya başlamasından itibaren haftada 6 gün sabah 08:00, akşam 18:30 saatleri arasında çalışmış olup, davalı işveren ara dinlenmesi yaptırmamıştır. Müvekkilin fazla çalışmaya yönelik hiçbir yazılı onayı da bulunmamaktadır.

        

5-) Müvekkilim haftalık en az 63 saat fazla çalışma yapmasına rağmen kendisine herhangi bir fazla çalışma ücreti ödenmemiştir.

6-) İşverence tutulan kayıtlarda (bordro, ücret hesap pusulası ) fazla mesai yapıldığına dair hiçbir süre tahakkuk ettirilmemiştir. Fazla çalışmanın varlığı tanıklarımızın beyanlarıyla ortaya konacak olup müvekkilin çalıştığı işyerinin kapasitesi ve çalışmakta olan işçi sayısının azlığı dikkate alındığında, müvekkile yüklenen işlerin fazla çalışma yapılmaksızın tamamlanamayacağı açıktır.

  1. C) KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA İLİŞKİN

7- ) Müvekkil …./…./2018 tarihi mesai bitiminde işvereni tarafın “mağazanın kapatılacağı” gerekçesiyle işten çıkartılmıştır. Müvekkilin işveren nezdinde geçen hizmet süresi 5 yıldan fazla olup 4857 s.K’nın 17/a maddesine göre ihbar öneli 8 haftadır. Buna rağmen işverence müvekkilime herhangi bir yazılı fesih bildirimi yapılmamış, yasal alacakları da kendisine ödenmemiştir.

  1. D) YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞINA İLİŞKİN

😎 Müvekkilim işyerinde beş yılı aşkındır çalışmaktadır. Çalıştığı süre boyunca hak kazandığı yıllık iznin ….. gününü kullanamamıştır.

HUKUKİ SEBEPLER             : 4857 s. K. ve sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER             : Davalı yanın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak üzere tanık ifadeleri, bilirkişi incelemeleri, Emsal Ücret Araştırması, İşyeri Özlük Dosyası ve işveren nezdindeki her türlü bilgi, belge ve kayıt, SGK kayıtları, Banka kayıtları, keşif, yemin vs. her türlü sair delil.

TANIKLARIMIZ                   :

         1-)- T.C.K.No:

         Adres:

         2- – T.C.K.No:

         Adres

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz ve izah olunan ve ayrıca Sayın Mahkemece re’sen gözetilecek diğer sebeplerle müvekkilin iş sözleşmesinin davalı işverence haksız olarak feshedilmesi nedeniyle davamızın KABULÜ ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ŞİMDİLİK 5.000,00 TL kıdem tazminatı, 2.000,00 TL ihbar tazminatı, 1.000,00 TL fazla mesai ücret alacağı, 500,00 TL yıllık ücretli izin alacağı olmak üzere, toplam 8.500,00 TL alacağın mevzuatta belirtilen faiz tutarlarıyla birlikte davalı şirketten tahsiline, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten talep ederim./ /2018

 

Davacı VEKİLİ

Av.

 

EKLER            : EK-1 Hizmet Döküm Cetveli

              EK-2 Arabuluculuk son tutanağı

              EK-3.a Banka hesap ekstresi

              EK-3.b Kazanç Bilgisi Sorgulama Raporu

              EK-4 Onaylı Vekâletname

           

           

 

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi