İşçilik Alacağı, İş Mahkemesine Dava Dilekçesi

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -1-


ANKARA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                   :

VEKİLİ                      : Av.

DAVALI                   :

 

KONU                       : Davaya konu alacağın hesaplanması uzmanlık gerektirdiğiiçin davamızı bilirkişi raporundan sonra artırmak üzere fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutmak kaydıyla ŞİMDİLİK 5.000,00 tl kıdem tazminatı, 2.000,00 TL ihbar tazminatı, 1.000,00 TL fazla mesai ücret alacağı, 500,00 TL yıllık ücretli izin alacağı olmak üzere, toplam 8.500,00 TL alacağın mevzuatta belirtilen faiz tutarlarıyla birlikte davalı şirketten TAHSİLİ’ne yönelik belirsiz alacak (HMK 107 gereğince) davasıdır.

HARCA ESAS DEĞER       : 8,500,00 TL

AÇIKLAMALAR     :

1-) Müvekkilim….. davalı işveren nezdinde …./…./2012 tarihinde işe başlamış ve …/…/2018 tarihine dek “mobilya ustası” olarak çalışmıştır. Müvekkilimin iş sözleşmesi …/…/2018 tarihinde işverence sözlü ve haksız olarak feshedilmiştir. Davalı işveren işyerini kapatacağını gerekçe göstererek müvekkilimin iş ilişkisinden doğan yasal kazanımlarının tamamını da ödemeksizin iş akdini sonlandırmıştır. (EK 1: Hizmet Döküm Cetveli).

2-) Müvekkilimin hak ettiği yasal alacaklarının ödenmesi konusunda davalı işverenle yapılan Arabuluculuk Görüşmeleri sonuçsuz kaldığı için iş bu alacak davasının açılması zorunluluğu doğmuştur. (EK-2 2018/ dosya numaralı Arabuluculuk son tutanağı)

 1. A) DAVACI MÜVEKKİLİN ÜCRETİNE İLİŞKİN

3-)  Evli ve 2 çocuklu müvekkilin aylık net maaşı yaklaşık 1.900,00 TL olup,maaş ödemelerinin asgari ücret kadarı müvekkilin Vakıfbank hesabı üzerinden geri kalanı ise elden ödenmektedir. (EK 3.a: Banka hesap ekstresi)

        

         Banka kanalıyla ödenen ücretin gerçeği yansıtmadığının tespiti hususunda;

        

         a- TÜİK Kazanç Sorgulama Sistemi‘yle oluşturulan rapor incelendiğinde “mobilya ustası” olarak çalışan bir kimsenin sistemden sorgulanabilen en son dönem olan  2014 yılı için aldığı emsal ücret 1497,00 TL olup, güncel enflasyon oranlarıyla hesaplandığında bu miktarın ~2100,00 TL dolaylarında olduğu görülecektir. [EK-3.b Kazanç Bilgisi Sorgulama Raporu]

         b- Ayrıca;

            AĞAÇ-İŞ (Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası)

            Adres    : Necatibey Caddesi Uysal Apartmanı No:20/22 Sıhhiye/ANKARA

            Telefon  :(0 312) 229 08 27

           

            ÖZ AĞAÇ-İŞ (Ağaç, Sunta ve Mobilya Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası)

            Adres    : Emniyet Mah. Silahtar Cad. Kilit Sok. No:14                                                             Yenimahalle/ANKARA

            Telefon  :(0 312) 229 40 15

         Sendikalarına yazılacak bir müzekkere ile mobilya ustasının alabileceği emsal ücretin ne olacağının sorulmasını Sayın Mahkeme’den talep ediyoruz.

 1. B) FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN

4-) Müvekkil, davalının iş yerinde çalışmaya başlamasından itibaren haftada 6 gün sabah 08:00, akşam 18:30 saatleri arasında çalışmış olup, davalı işveren ara dinlenmesi yaptırmamıştır. Müvekkilin fazla çalışmaya yönelik hiçbir yazılı onayı da bulunmamaktadır.

        

5-) Müvekkilim haftalık en az 63 saat fazla çalışma yapmasına rağmen kendisine herhangi bir fazla çalışma ücreti ödenmemiştir.

6-) İşverence tutulan kayıtlarda (bordro, ücret hesap pusulası ) fazla mesai yapıldığına dair hiçbir süre tahakkuk ettirilmemiştir. Fazla çalışmanın varlığı tanıklarımızın beyanlarıyla ortaya konacak olup müvekkilin çalıştığı işyerinin kapasitesi ve çalışmakta olan işçi sayısının azlığı dikkate alındığında, müvekkile yüklenen işlerin fazla çalışma yapılmaksızın tamamlanamayacağı açıktır.

 1. C) KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA İLİŞKİN

7- ) Müvekkil …./…./2018 tarihi mesai bitiminde işvereni tarafın “mağazanın kapatılacağı” gerekçesiyle işten çıkartılmıştır. Müvekkilin işveren nezdinde geçen hizmet süresi 5 yıldan fazla olup 4857 s.K’nın 17/a maddesine göre ihbar öneli 8 haftadır. Buna rağmen işverence müvekkilime herhangi bir yazılı fesih bildirimi yapılmamış, yasal alacakları da kendisine ödenmemiştir.

 1. D) YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞINA İLİŞKİN

😎 Müvekkilim işyerinde beş yılı aşkındır çalışmaktadır. Çalıştığı süre boyunca hak kazandığı yıllık iznin ….. gününü kullanamamıştır.

HUKUKİ SEBEPLER             : 4857 s. K. ve sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER             : Davalı yanın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak üzere tanık ifadeleri, bilirkişi incelemeleri, Emsal Ücret Araştırması, İşyeri Özlük Dosyası ve işveren nezdindeki her türlü bilgi, belge ve kayıt, SGK kayıtları, Banka kayıtları, keşif, yemin vs. her türlü sair delil.

TANIKLARIMIZ                   :

         1-)- T.C.K.No:

         Adres:

         2- – T.C.K.No:

         Adres

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz ve izah olunan ve ayrıca Sayın Mahkemece re’sen gözetilecek diğer sebeplerle müvekkilin iş sözleşmesinin davalı işverence haksız olarak feshedilmesi nedeniyle davamızın KABULÜ ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ŞİMDİLİK 5.000,00 TL kıdem tazminatı, 2.000,00 TL ihbar tazminatı, 1.000,00 TL fazla mesai ücret alacağı, 500,00 TL yıllık ücretli izin alacağı olmak üzere, toplam 8.500,00 TL alacağın mevzuatta belirtilen faiz tutarlarıyla birlikte davalı şirketten tahsiline, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten talep ederim./ /2018

 

Davacı VEKİLİ

Av.

 

EKLER            : EK-1 Hizmet Döküm Cetveli

              EK-2 Arabuluculuk son tutanağı

              EK-3.a Banka hesap ekstresi

              EK-3.b Kazanç Bilgisi Sorgulama Raporu

              EK-4 Onaylı Vekâletname

           

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -2-

İSTANBUL BAKIRKÖY (  ) İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI             :

VEKİLİ                :

DAVALI              :

 

KONU          : Davacı müvekkilin iş akdinin davalı tarafından haksız ve usulsüz feshi sebebiyle fazlaya ilişkin tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, fazla mesai alacağı, bayram ve genel tatil alacağı, hafta tatili ücret alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesi taleplerimizin arzıdır.

HARCA ESAS DEĞER       : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1000,00-TL

AÇIKLAMALAR

 1. MÜVEKKİLİN HİZMET SÜRESİ, MAAŞ VE SAİR GELİRİ

Müvekkil, davalıya ait işyerinde, . tarihinden, davalının iş akdini haksız nedenle feshettiği .. tarihine kadar aralıksız çalışmıştır. Müvekkil davacı, davalı işyerinde yol yapımı için harfiyat nakliyesi görevinde bulunmuş, en son aylık …-TL ücret  almıştır. Söz konusu ücretin yattığı maaş hesabı dilekçemiz ekinde sunulmuş olup mahkemenizce yapılacak incelemede bahsettiğimiz husus görülebilecektir. Bununla birlikte, müvekkil davalı şirkete ait barakalarda konaklamış olup, aylık yemek parası almamış; yemeklerini şirket nezdinde yemiştir. Yargıtay içtihatlarına göre, bu durumda aylık barınma ve yemek ücretinin de hesaplanarak müvekkilin maaşına eklenmesi gerekmektedir.

Yargıtay 22. HD. 2013/36930 E. 2014/15533 K. 03.06.2014

“Somut olayda, tazminata esas ücrete yansıtılan günlük yemek ücreti, Yol- İş Sendikası Genel Başkanlığının bildirdiği emsal yemek ücreti miktarına göre hesaplanmıştır. Oysa, fesih tarihinde yemek ücretinin ne miktarda olabileceği Lokantacılar Odasından sorularak kar payının düşülmesinden sonra tazminata esas ücrete eklenmesi gerekir. Diğer taraftan, tazminata esas ücrete yansıtılan günlük barınma ücretinin neye göre belirlendiği de belli değildir. Barınma ücretinin de ilgili kurum ve kuruluşlardan sorularak, tespit edilmesi gerekirken, Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi de isabetsizdir.”

 1. MÜVEKKİLİN, DAVALI İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞMA ŞARTLARI, İŞÇİLİK HAK VE ALACAKLARI
 2. Müvekkil davalı işveren şirkette işçiler için yapılmış barakalarda konaklamış olup, şirket nezdinde sabah 07:00 akşam 22:00 arası çalışmış, ancak davalı işverenin müvekkile yaptığı fazla çalışmanın karşılığı ödenmemiştir.
 3. Müvekkil davalı şirkette çalıştığı … tarihinden itibaren dini bayramlarda çalışmamış ancak milli ve ulusal bayramlarda çalıştırılmış ve bu çalışmaların karşılığı da müvekkile ödenmemiştir.
 4. Yine müvekkil, Pazar günleri de çalışmasını sürdürmüş olup, buna ilişkin hafta tatili ücreti de kendisine ödenmemiştir. Belirtilen hususlar, tanık beyanlarıyla ispatlanacaktır.
 5. İŞ AKDİNİN FESHİ HAKKINDA

Müvekkil,  fazla mesai ve milli ve ulusal bayram genel tatil günlerinde dahi eksiksiz ve özverili çalışması karşısında hak etmiş olduğu işçilik alacaklarının ödenmemiş olmasına karşın ekonomik sebeplerden ötürü davalı şirketle iş akdini sonlandıramamış; işyerinde en iyi performansla çalışmasını sürdürmüştür. Ancak davalı şirket, müvekkilin iş akdini …. tarihinde hiçbir neden göstermeksizin feshettiğini bildirmiştir. Davalı şirketin, müvekkilin kıdemini doldurmasına bir aydan az bir süre kalmışken iş akdini feshetmesi, kötü niyet teşkil etmektedir.  Ayrıca, müvekkile kanuni haklarını almasını engellemek amacıyla istifa dilekçesi ve ibraname imzalatılmaya çalışılmış; müvekkil, imzalaması için sunulan hiçbir belgeyi, kendisine kanunen verilen haklardan feragat etme korkusuyla imzalamamıştır.

Devam eden ilk iş gününde müvekkil, İstanbul Anadolu Arabuluculuk Bürosu’na işveren ile işçi arasından kaynaklanan husumet sebebiyle başvuruda bulunmuştur. Davalı tarafın, arabuluculuk sürecine katılmamasından dolayı, huzurdaki davayı ve işe iade davasını açma zorunluluğu hâsıl olmuştur. İşe iade davası, Bakırköy …İş Mahkemesi … E. sayılı dosya numarasıyla devam etmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER          : İş Kanunu, HMK, TBK, vs. ilgili mevzuat.

DELİLLERİMİZ                  : 1.  Müvekkil tarafından … tarihinde İstanbul Anadolu Arabuluculuk Bürosu’na sunulan Arabuluculuk Başvuru Formu

 1. Müvekkile ait SGK kayıtları (SGK’ dan celbi talep olunur)
 2. Müvekkile ait işe giriş bildirgesi (İşverenden celbi talep olunur)
 3. Müvekkile ait sair özlük dosyası belgeleri (İşverenden celbi talep olunur)
 4. Müvekkile ait işten ayrılış bildirgesi (İşverenden celbi talep olunur)
 5. Müvekkile ait banka maaş hesabı dökümleri

           ….

 1. Tanık beyanları (bilahare bildirilecektir)
 2. Bilirkişi, keşif, yemin, yasal her türlü delil

Karşı tarafın sunacağı delillere mukabil delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla yukarıda liste halinde sunduğumuz delillerimizin kabulüne karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle fazlaya dair tüm talep ve haklarımız saklı kalmak kaydıyla; tahkikat sonucuna göre müvekkilin yasal haklarının tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın talebimizi arttırmak kaydıyla şimdilik;

 1. 500,00-TL Fazla Mesai Ücretinin arabuluculuk başvuru tarihi olan… tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte,

 1. 250,00-TL Hafta Tatili Ücretinin arabuluculuk başvuru tarihi olan … tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte,

 1. 250,00-TL Milli Bayram ve Ulusal Tatil Ücretinin arabuluculuk başvuru tarihi olan … tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,

 1. Yargılama ve vekalet ücretinin davalı yana tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

İşçi Alacağı Davası Dilekçe Örneği

 

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.

Özet- Aşağıdaki Tabloda Bilgi Almak İstediğiniz Maddelere Tıklayabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Site Üzerinden Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.
tr_TRTürkçe
en_USEnglish tr_TRTürkçe