İşçilik Alacağı, İş Mahkemesine Dava Dilekçesi

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -1-


ANKARA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                   :

VEKİLİ                      : Av.

DAVALI                   :

 

KONU                       : Davaya konu alacağın hesaplanması uzmanlık gerektirdiğiiçin davamızı bilirkişi raporundan sonra artırmak üzere fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutmak kaydıyla ŞİMDİLİK 5.000,00 tl kıdem tazminatı, 2.000,00 TL ihbar tazminatı, 1.000,00 TL fazla mesai ücret alacağı, 500,00 TL yıllık ücretli izin alacağı olmak üzere, toplam 8.500,00 TL alacağın mevzuatta belirtilen faiz tutarlarıyla birlikte davalı şirketten TAHSİLİ’ne yönelik belirsiz alacak (HMK 107 gereğince) davasıdır.

HARCA ESAS DEĞER       : 8,500,00 TL

AÇIKLAMALAR     :

1-) Müvekkilim….. davalı işveren nezdinde …./…./2012 tarihinde işe başlamış ve …/…/2018 tarihine dek “mobilya ustası” olarak çalışmıştır. Müvekkilimin iş sözleşmesi …/…/2018 tarihinde işverence sözlü ve haksız olarak feshedilmiştir. Davalı işveren işyerini kapatacağını gerekçe göstererek müvekkilimin iş ilişkisinden doğan yasal kazanımlarının tamamını da ödemeksizin iş akdini sonlandırmıştır. (EK 1: Hizmet Döküm Cetveli).

2-) Müvekkilimin hak ettiği yasal alacaklarının ödenmesi konusunda davalı işverenle yapılan Arabuluculuk Görüşmeleri sonuçsuz kaldığı için iş bu alacak davasının açılması zorunluluğu doğmuştur. (EK-2 2018/ dosya numaralı Arabuluculuk son tutanağı)

 1. A) DAVACI MÜVEKKİLİN ÜCRETİNE İLİŞKİN

3-)  Evli ve 2 çocuklu müvekkilin aylık net maaşı yaklaşık 1.900,00 TL olup,maaş ödemelerinin asgari ücret kadarı müvekkilin Vakıfbank hesabı üzerinden geri kalanı ise elden ödenmektedir. (EK 3.a: Banka hesap ekstresi)

        

         Banka kanalıyla ödenen ücretin gerçeği yansıtmadığının tespiti hususunda;

        

         a- TÜİK Kazanç Sorgulama Sistemi‘yle oluşturulan rapor incelendiğinde “mobilya ustası” olarak çalışan bir kimsenin sistemden sorgulanabilen en son dönem olan  2014 yılı için aldığı emsal ücret 1497,00 TL olup, güncel enflasyon oranlarıyla hesaplandığında bu miktarın ~2100,00 TL dolaylarında olduğu görülecektir. [EK-3.b Kazanç Bilgisi Sorgulama Raporu]

         b- Ayrıca;

            AĞAÇ-İŞ (Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası)

            Adres    : Necatibey Caddesi Uysal Apartmanı No:20/22 Sıhhiye/ANKARA

            Telefon  :(0 312) 229 08 27

           

            ÖZ AĞAÇ-İŞ (Ağaç, Sunta ve Mobilya Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası)

            Adres    : Emniyet Mah. Silahtar Cad. Kilit Sok. No:14                                                             Yenimahalle/ANKARA

            Telefon  :(0 312) 229 40 15

         Sendikalarına yazılacak bir müzekkere ile mobilya ustasının alabileceği emsal ücretin ne olacağının sorulmasını Sayın Mahkeme’den talep ediyoruz.

 1. B) FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN

4-) Müvekkil, davalının iş yerinde çalışmaya başlamasından itibaren haftada 6 gün sabah 08:00, akşam 18:30 saatleri arasında çalışmış olup, davalı işveren ara dinlenmesi yaptırmamıştır. Müvekkilin fazla çalışmaya yönelik hiçbir yazılı onayı da bulunmamaktadır.

        

5-) Müvekkilim haftalık en az 63 saat fazla çalışma yapmasına rağmen kendisine herhangi bir fazla çalışma ücreti ödenmemiştir.

6-) İşverence tutulan kayıtlarda (bordro, ücret hesap pusulası ) fazla mesai yapıldığına dair hiçbir süre tahakkuk ettirilmemiştir. Fazla çalışmanın varlığı tanıklarımızın beyanlarıyla ortaya konacak olup müvekkilin çalıştığı işyerinin kapasitesi ve çalışmakta olan işçi sayısının azlığı dikkate alındığında, müvekkile yüklenen işlerin fazla çalışma yapılmaksızın tamamlanamayacağı açıktır.

 1. C) KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA İLİŞKİN

7- ) Müvekkil …./…./2018 tarihi mesai bitiminde işvereni tarafın “mağazanın kapatılacağı” gerekçesiyle işten çıkartılmıştır. Müvekkilin işveren nezdinde geçen hizmet süresi 5 yıldan fazla olup 4857 s.K’nın 17/a maddesine göre ihbar öneli 8 haftadır. Buna rağmen işverence müvekkilime herhangi bir yazılı fesih bildirimi yapılmamış, yasal alacakları da kendisine ödenmemiştir.

 1. D) YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞINA İLİŞKİN

😎 Müvekkilim işyerinde beş yılı aşkındır çalışmaktadır. Çalıştığı süre boyunca hak kazandığı yıllık iznin ….. gününü kullanamamıştır.

HUKUKİ SEBEPLER             : 4857 s. K. ve sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER             : Davalı yanın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak üzere tanık ifadeleri, bilirkişi incelemeleri, Emsal Ücret Araştırması, İşyeri Özlük Dosyası ve işveren nezdindeki her türlü bilgi, belge ve kayıt, SGK kayıtları, Banka kayıtları, keşif, yemin vs. her türlü sair delil.

TANIKLARIMIZ                   :

         1-)- T.C.K.No:

         Adres:

         2- – T.C.K.No:

         Adres

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz ve izah olunan ve ayrıca Sayın Mahkemece re’sen gözetilecek diğer sebeplerle müvekkilin iş sözleşmesinin davalı işverence haksız olarak feshedilmesi nedeniyle davamızın KABULÜ ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ŞİMDİLİK 5.000,00 TL kıdem tazminatı, 2.000,00 TL ihbar tazminatı, 1.000,00 TL fazla mesai ücret alacağı, 500,00 TL yıllık ücretli izin alacağı olmak üzere, toplam 8.500,00 TL alacağın mevzuatta belirtilen faiz tutarlarıyla birlikte davalı şirketten tahsiline, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten talep ederim./ /2018

 

Davacı VEKİLİ

Av.

 

EKLER            : EK-1 Hizmet Döküm Cetveli

              EK-2 Arabuluculuk son tutanağı

              EK-3.a Banka hesap ekstresi

              EK-3.b Kazanç Bilgisi Sorgulama Raporu

              EK-4 Onaylı Vekâletname

           

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -2-

İSTANBUL BAKIRKÖY (  ) İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI             :

VEKİLİ                :

DAVALI              :

 

KONU          : Davacı müvekkilin iş akdinin davalı tarafından haksız ve usulsüz feshi sebebiyle fazlaya ilişkin tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, fazla mesai alacağı, bayram ve genel tatil alacağı, hafta tatili ücret alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesi taleplerimizin arzıdır.

HARCA ESAS DEĞER       : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1000,00-TL

AÇIKLAMALAR

 1. MÜVEKKİLİN HİZMET SÜRESİ, MAAŞ VE SAİR GELİRİ

Müvekkil, davalıya ait işyerinde, . tarihinden, davalının iş akdini haksız nedenle feshettiği .. tarihine kadar aralıksız çalışmıştır. Müvekkil davacı, davalı işyerinde yol yapımı için harfiyat nakliyesi görevinde bulunmuş, en son aylık …-TL ücret  almıştır. Söz konusu ücretin yattığı maaş hesabı dilekçemiz ekinde sunulmuş olup mahkemenizce yapılacak incelemede bahsettiğimiz husus görülebilecektir. Bununla birlikte, müvekkil davalı şirkete ait barakalarda konaklamış olup, aylık yemek parası almamış; yemeklerini şirket nezdinde yemiştir. Yargıtay içtihatlarına göre, bu durumda aylık barınma ve yemek ücretinin de hesaplanarak müvekkilin maaşına eklenmesi gerekmektedir.

Yargıtay 22. HD. 2013/36930 E. 2014/15533 K. 03.06.2014

“Somut olayda, tazminata esas ücrete yansıtılan günlük yemek ücreti, Yol- İş Sendikası Genel Başkanlığının bildirdiği emsal yemek ücreti miktarına göre hesaplanmıştır. Oysa, fesih tarihinde yemek ücretinin ne miktarda olabileceği Lokantacılar Odasından sorularak kar payının düşülmesinden sonra tazminata esas ücrete eklenmesi gerekir. Diğer taraftan, tazminata esas ücrete yansıtılan günlük barınma ücretinin neye göre belirlendiği de belli değildir. Barınma ücretinin de ilgili kurum ve kuruluşlardan sorularak, tespit edilmesi gerekirken, Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi de isabetsizdir.”

 1. MÜVEKKİLİN, DAVALI İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞMA ŞARTLARI, İŞÇİLİK HAK VE ALACAKLARI
 2. Müvekkil davalı işveren şirkette işçiler için yapılmış barakalarda konaklamış olup, şirket nezdinde sabah 07:00 akşam 22:00 arası çalışmış, ancak davalı işverenin müvekkile yaptığı fazla çalışmanın karşılığı ödenmemiştir.
 3. Müvekkil davalı şirkette çalıştığı … tarihinden itibaren dini bayramlarda çalışmamış ancak milli ve ulusal bayramlarda çalıştırılmış ve bu çalışmaların karşılığı da müvekkile ödenmemiştir.
 4. Yine müvekkil, Pazar günleri de çalışmasını sürdürmüş olup, buna ilişkin hafta tatili ücreti de kendisine ödenmemiştir. Belirtilen hususlar, tanık beyanlarıyla ispatlanacaktır.
 5. İŞ AKDİNİN FESHİ HAKKINDA

Müvekkil,  fazla mesai ve milli ve ulusal bayram genel tatil günlerinde dahi eksiksiz ve özverili çalışması karşısında hak etmiş olduğu işçilik alacaklarının ödenmemiş olmasına karşın ekonomik sebeplerden ötürü davalı şirketle iş akdini sonlandıramamış; işyerinde en iyi performansla çalışmasını sürdürmüştür. Ancak davalı şirket, müvekkilin iş akdini …. tarihinde hiçbir neden göstermeksizin feshettiğini bildirmiştir. Davalı şirketin, müvekkilin kıdemini doldurmasına bir aydan az bir süre kalmışken iş akdini feshetmesi, kötü niyet teşkil etmektedir.  Ayrıca, müvekkile kanuni haklarını almasını engellemek amacıyla istifa dilekçesi ve ibraname imzalatılmaya çalışılmış; müvekkil, imzalaması için sunulan hiçbir belgeyi, kendisine kanunen verilen haklardan feragat etme korkusuyla imzalamamıştır.

Devam eden ilk iş gününde müvekkil, İstanbul Anadolu Arabuluculuk Bürosu’na işveren ile işçi arasından kaynaklanan husumet sebebiyle başvuruda bulunmuştur. Davalı tarafın, arabuluculuk sürecine katılmamasından dolayı, huzurdaki davayı ve işe iade davasını açma zorunluluğu hâsıl olmuştur. İşe iade davası, Bakırköy …İş Mahkemesi … E. sayılı dosya numarasıyla devam etmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER          : İş Kanunu, HMK, TBK, vs. ilgili mevzuat.

DELİLLERİMİZ                  : 1.  Müvekkil tarafından … tarihinde İstanbul Anadolu Arabuluculuk Bürosu’na sunulan Arabuluculuk Başvuru Formu

 1. Müvekkile ait SGK kayıtları (SGK’ dan celbi talep olunur)
 2. Müvekkile ait işe giriş bildirgesi (İşverenden celbi talep olunur)
 3. Müvekkile ait sair özlük dosyası belgeleri (İşverenden celbi talep olunur)
 4. Müvekkile ait işten ayrılış bildirgesi (İşverenden celbi talep olunur)
 5. Müvekkile ait banka maaş hesabı dökümleri

           ….

 1. Tanık beyanları (bilahare bildirilecektir)
 2. Bilirkişi, keşif, yemin, yasal her türlü delil

Karşı tarafın sunacağı delillere mukabil delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla yukarıda liste halinde sunduğumuz delillerimizin kabulüne karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle fazlaya dair tüm talep ve haklarımız saklı kalmak kaydıyla; tahkikat sonucuna göre müvekkilin yasal haklarının tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın talebimizi arttırmak kaydıyla şimdilik;

 1. 500,00-TL Fazla Mesai Ücretinin arabuluculuk başvuru tarihi olan… tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte,
 1. 250,00-TL Hafta Tatili Ücretinin arabuluculuk başvuru tarihi olan … tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte,
 1. 250,00-TL Milli Bayram ve Ulusal Tatil Ücretinin arabuluculuk başvuru tarihi olan … tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,
 1. Yargılama ve vekalet ücretinin davalı yana tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

İşçi Davası Dilekçesi -3-

İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                             ADANA

 

DAVACI                               :

VEKİLİ                                   :

DAVALI                                :

KONU                                   : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik müvekkilin kıdem tazminatı alacağına ilişkin olarak 200,00-TL., ihbar tazminatı alacağına ilişkin olarak şimdilik 2.000,00-TL.,yıllık izin ücreti alacağı olarak şimdilik 1.000,00-TL., Mart ve Nisan ayı ücret alacağına ilişkin şimdilik 3.800,00-TL. olmak üzere toplamda 7.000,00-TL. kısmi alacağın tahsili talebimiz hakkında.

 

AÇIKLAMALAR                  :

1-  Davacı müvekkil 08.12.2007 tarihinden 30.04.2018 tarihine kadar davalı işveren bünyesinde satın alma müdürü olarak çalışmış olup müvekkilin iş akdi işveren şirket tarafından haklı  hiçbir sebep gösterilmeden  sona erdirilmiştir.

Davacı müvekkilin davalı şirketten aldığı son aylık net ücreti 1.930,00-TL.’dir.  Davacı müvekkil işe şirketin sağlamış olduğu servis aracılığıyla gidip gelmiş ve yemek şirket tarafından karşılanmıştır. Davacı, yıllık izinlerini de kullanmamış buna karşılık yıllık izin ücret alacağı da kendisine ödenmemiştir.

2- Davacı müvekkil, işe girdiği tarihten fesih tarihine kadar davalı şirket bünyesinde mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmış olmasına rağmen hak etmiş olduğu işçi alacakları kendisine ödenmemiş ayrıca davalı işveren şirket tarafından haklı bir sebep gösterilmeden  iş akdi sona erdirilmiştir.

3- Davalı şirket, haklı bir sebep göstermeden ve fesih ihbar sürelerine uymadan müvekkil ile olan iş akdini  30.04.2018 tarihinde feshetmiştir. Davacı müvekkil, mesai mevhumu gözetmeksizin yaklaşık 13 yıl  boyunca davalı şirkette çalışmış ve davacı müvekkilin hak etmiş olduğu iki aylık ücret alacağı, kıdem tazminatı alacağı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücret alacağı tüm taleplerine rağmen kendisine ödenmemiştir. Arabuluculuk görüşmeleri de olumsuz sonuçlanmıştır. Bu sebeplerden ötürü  işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER           :İş Kanunu, HMK ve sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            :

1- Davacıya ait sigorta sicil dosyası

2- İş yeri kayıtları, belgeler

3- Arabuluculuk ilk oturum ve son oturum görüşme tutanağı asılları

4- Tanık anlatımı ( Tanık isim ve adresleri bildirilecek)

5- Bilirkişi incelemesi

6- Yemin

7- Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP             : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle ; Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik müvekkilin kıdem tazminatı alacağına ilişkin olarak 200,00-TL., ihbar tazminatı alacağına ilişkin olarak şimdilik 2.000,00-TL.,yıllık izin ücreti alacağı olarak şimdilik 1.000,00-TL., Mart ve Nisan ayı ücret alacağına ilişkin şimdilik 3.800,00-TL.olmak üzere toplamda 7.000,00-TL. kısmi alacağın kıdem tazminatına akdin feshi tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile, ücret alacağına dava tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacağına dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve karşı ücreti vekaletin davalı yana tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz, vekaleten talep ederiz. 01.04.2019

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                        Davacı Vekili

                                                                                                                                       

 

Ekler:

1- Arabuluculuk ilk oturum ve son oturum görüşme tutanağı asılları

2-Onaylı vekaletname sureti

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -4-

Adana İş Mahkemesi Sayın Hakimliğine

 

Davacı                 :  

Vekili                   :   

Davalı                  :  

    

Konu                   : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, müvekkile ödenmeyen maaş, kıdem tazminatı farkı, ihbar tazminatı  , fazla çalışma, hafta tatili, yıllık izin, yol ve yemek ücretlerinin davalılardan tahsili talebidir.  

    

Dava değeri        : 4.260,04-TL (Harca esas bedel bilirkişi raporu sonucu elde edileceğinden, eksik harç gerçek değerinin tespit edilmesine müteakip tamamlanacaktır.) 

Açıklamalar                                                                                                          :    

1- Müvekkil x 17.09.2003 tarihinde davalılardan A ‘da  elektrik teknisyeni olarak çalışmaya başlamış, (EK-1: SGK Hizmet Dökümü ) 09.01.2012 tarihinde personel devir sözleşmesi ile B’ye transfer edilerek yeni şirketin bünyesinde çalışmaya devam etmiştir. (Ek-2: Personel İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Taahhüt ve Muvafakatname) Müvekkil davalı şirket tarafından ihbar sürelerine dahi uyulmadan haksız şekilde 30.09.2016 tarihinde işten çıkartılmıştır.

Müvekkil aradaki bu anlaşmazlığın giderilmesi ve haklarına kavuşmak için arabuluculuk görüşmelerine katılmış ancak bu görüşmelerden de olumlu netice alınamamıştır.

Ücret ve Yol-Yemek Alacağı

2- Müvekkil davalı işveren A’da 15/09/2016 ve 30.09.2016 tarihleri arasında çalışmış olduğu günlerin karşılığında ücretini alamamıştır. Müvekkil ücretini defalarca istemesine rağmen, davalı işveren tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Müvekkilin işten ayrıldığı tarihteki maaşı, müvekkile ait SGK dökümlerinde de görüleceği üzere 2.993,79-TL’dir. Yol (185 TL) ve yemek (350 TL) ücretleriyle birlikte müvekkile toplamda aylık olarak 3.528,79 TL ödenmektedir. Müvekkilin davalılardan 15 günlük maaş ve yol yemek ücretlerine tekabül eden 1.764,39- TL alacağı bulunmaktadır.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacağı

3- Müvekkil, önceki işveren A ve sonraki işveren B arasında imzalanan “Personel İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Taahhüt ve Muvafakatname” sözleşmesinde “İş sözleşmesinin işçinin kıdem tazminatına ve ihbar öneline hak kazanacağı şekilde sona ermesi halinde 17.09.2003 tarihinden iş akdinin devir tarihi olan 09.01.2012 tarihine kadar olan süreye kadar doğmuş olan kıdem tazminatı ve peşin ödenmesi halinde ihbar öneli ücretinden A sorumlu olacaktır.” İbaresi yer almaktadır. Eksik ödenen kıdem ve ihbar tazminatından A’nın da sorumlu olduğu aşikardır.

Davacı müvekkil haklı fesih sebebiyle kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmıştır. Müvekkil, davalı şirketlerle imzalamış olduğu Personel İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Taahhüt ve Muvafakatname ‘de de açıkça belirtildiği üzere 17.09.2003 tarihinden itibaren tüm alacak ve tazminat hakları saklı kalmak ve yeni şirketin yükümlülüğüne devredilmesi koşuluyla B’ye geçiş yapmıştır. Müvekkilin işten çıkış tarihinde almış olduğu brüt ücreti ve yol yemek ücretleri toplamı 3.528,79 -TL’dir. Dolayısıyla işe başlangıç tarihi olan 17.09.2003 ile işten çıkış tarihi 30.09.2016 tarihleri arasında net olarak  45.689,19-TL kıdem tazminatına hak kazanmıştır. Ancak davalı şirket  B tarafından davacı müvekkile  yalnızca ve eksik olarak 36.054,53-TL kıdem tazminatı ödenmiştir.(Ek-3: Tazminat Ödeme Bordroları) Müvekkile ödenmesi gereken bakiye kıdem tazminatı ücretinin bilirkişi marifetiyle tespiti gerekmektedir.

Müvekkil ihbar süresine uyulmadan işten çıkartılmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesinde düzenlenen “İş sözleşmleri, .. d-) işi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.” Hüküm gereği 5.549,02 -TL ihbar tazminatına hak kazanmıştır. Ancak B tarafından müvekkile herhangi bir ihbar tazminatı ödenmemiştir. Müvekkile ödenmesi gereken ihbar tazminatı ücretinin bilirkişi marifetiyle tespiti gerekmektedir.

Yıllık İzin Alacağı

4- Davacı müvekkil hak etmiş olduğu 21 günlük yıllık izni kullandırılmamış ve karşılığında da herhangi bir izin ücreti ödemesi yapılmamıştır. Bundan dolayı müvekkilin davalılardan yıllık izin ücret alacağı da bulunmaktadır. Müvekkilin 2.993,79 -TL brüt ücretinden 21 günlük yıllık izin için hesaplanacak alacağı 2.095,65-TL’dir. Ancak davalı şirketler davacı müvekkilin bu alacağına dair de bir ödeme yapmamıştır. Müvekkilin davalılardan 15 günlük maaş ve yol yemek ücretlerine tekabül eden 2.095,65- TL yıllık izin alacağı bulunmaktadır.

Fazla Mesai Alacağı

5- Müvekkil davalı işveren şirketin bünyesinde yıllarca elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Elektrik aksamlarında zamansız çıkan arızalar sebebiyle çoğu zaman mesaisi geç saatlere kadar sarkmıştır. Müvekkil bakım onarım ve kontrollerin ve sıklıkla çıkan arızalar sebebiyle çoğunlukla 20:00-21:00 saatlerine kadar çalışmaktadır. Bundan dolayı fazla mesai alacağı doğmuş fakat davalı işveren bu müvekkilin hak kazandığı fazla mesai alacaklarını da ödememiştir. Ödenmeyen fazla mesai alacakları müvekkilin imzasının bulunmadığı bordrolardan müvekkilin fazla mesai alacağının bilirkişi eliyle hesap edilmesini talep etmekteyiz.  

Hafta Tatili Alacağı

 

6- Müvekkil yoğun iş temposu sebebiyle hafta tatillerini ancak iki haftada bir kullanabilmektedir. Ayda yalnızca 2 Pazar tatili yapabilmekte cumartesi günleri ise çalışmaktadır. Davalı şirkette diğer personeller haftanın 5 günü çalışırken, müvekkile yapılan ayrımcı davranışla ayın 2 haftasında 6 gün, 2 haftasında ise 7 gün çalıştırılması müvekkilde hem maddi hem de manevi yorgunluğa sebebiyet vermiştir. Davalı şirketler müvekkilin hafta tatillerinde çalıştığı mesai ücretine dair herhangi bir ödeme de yapmamıştır.

Yukarıda 6 başlık altında izah olunan nedenlerle huzurdaki davanın açılması gereği hasıl olmuştur.

Hukuki Sebepler        :  İş Kanunu, Yargıtay İçtihatları ve sair mevzuat

Deliller                      :   1- SGK Hizmet Dökümü

2- Personel İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Taahhüt ve            Muvafakatname

3-Tazminat Ödeme Bordrosu

4- İşyeri Personel Dosyası (Celbedilecek)

5-SGK Kayıtları (Celbedilecek)

6-Banka Kayıtları (Celbedilecek)

7- Bilirkişi

8- Keşif

9- Yemin

10- Her türlü diğer delil.

Netice-i talep            : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce de re’sen dikkate alınacak nedenlerle, fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak ile şimdilik ödenmeyen;

 • Davacı müvekkil X’in ödenmeyen ücret ve yol yemek alacağı 764,39-TL’nin hakkın doğumundan itibaren işleyecek bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,
 • Bakiye Kıdem tazminatına ilişkin olarak bilirkişi marifetiyle giydirilmiş brüt maaşa göre hesabın yapılması suretiyle alacaklı olduğunun tespit edilmesine, şimdilik faize esas 100-TL üzerinden hakkın doğumundan itibaren işleyecek bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,
 • İhbar tazminatına ilişkin olarak bilirkişi marifetiyle giydirilmiş brüt maaşa göre hesabın yapılması suretiyle alacaklı olduğunun tespit edilmesine, şimdilik faize esas 100-TL üzerinden hakkın doğumundan itibaren işleyecek bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,
 • Çalıştığı süre boyunca devamlı hale gelen fazla mesaileri bilirkişi marifetiyle hesap edilmesi suretiyle şimdilik faize esas 100-TL üzerinden hakkın doğumundan itibaren işleyecek  bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,
 • Yıllık ücretli iznin kullandırılmadığının tespiti yapılarak bilirkişi marifetiyle hesap edilmesi suretiyle şimdilik faize esas 095,65-TL ‘nin hakkın doğumundan itibaren işleyecek  bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,
 • Davacı müvekkilin haftasonu, pazar tatillerinde yapmış olduğu çalışmaların karşılığının tespiti yapılarak bilirkişi marifetiyle hesap edilmesi suretiyle şimdilik faize esas olmak üzere 100-TL üzerinden hakkın doğumundan itibaren işleyecek bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             Davacı Vekili

                                                                                     Av.

 

Ekler               :

– SGK Hizmet Dökümü

– Arabuluculuk Başvuru Formu

– Personel İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Taahhüt ve Muvafakatname

– Tazminat Ödeme Bordrosu

– Vekaletname sureti

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -5-

CEYHAN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DAVACI:

TC:

ADRES:

DAVALI:

ADRES:

DAVANIN KONUSU:

Fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla davalı taraftan 10,000 TL alacağımızın tahsili taleplidir.

AÇIKLAMALAR:

1-……. – …….. tarihleri arasında  …..  a.ş. de 3 yıllık işçi olarak sabah 8 akşam 8 arası  çalışmam mevcuttur.

2-Sadece 12-1 arası 1 saatlik mola verilerek 12 saatlik mesai yaptırılmıştır.

3-çalışmamızın karşılığı olarak aylık …….TL maaş verilmiştir.UGBT VE AGİ Fazla çalışma alacakları ……   ödenmemiştir.

4-Bu çalışmalar hafta tatili, bayram tatili, yıllık izin olmadan devam olmadan devam etmiştir.

5-Maaşım her ayın 1 inde ödenmesi gerekirken sürekli gecikmeli olarak ödenmiştir.Bu gecikme devamlılık oluşturduğundan haklı bir fesih sebebi oluşturmaktadır.

6-aylık maaşımı Vakıfbank Çankırı şubesinden almaktaydım.IBAN NUMARASI:……..

7-Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı fazlaya ilişkin alacak taleplerim saklı kalmak kaydıyla;

            -kıdem tazminatı olarak …………. TL ,

            -ihbar tazminatı olarak ………..TL,

            -kötüniyet tazminatı olarak ………. TL,

            -fazla çalışma karşılığı olarak ………… TL,

            -yıllık ücretli izin alacağı olarak ………… TL,

            -UGBT alacağı olarak ……….. TL,

            -AGİ alacağı olarak ……….TL,

            -hafta tatili alacağı olarak ………. TL,

olmak üzere toplam ………….  TL alacağın dacalı tarafından tahsiline karar verilmesi talebimizdir.

HUKUKİ SEBEPLER:

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri

DELİLLER:

Tanık beyanları , işyeri kayıt defteri, iş sözleşmesi, sgk hizmet dökümü, puantaj kayıtları, vakıfbank IBAN numaralı hesabın dökümü, ilgili sair deliller

İSTEM VE SONUÇ:

Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ……. TL alacağın davalıdan tahsil edilmesine, alacaklara ilişkin en yüksek faiz oranının uygulanmasına, masraf ve yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

 

                                                                                                                tarih:

                                                                                                          ad soyad:

                                                                                                                imza:

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -6-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI                  

 

VEKİLİ                     :

.

 

DAVALI                   :

 

DAVA DEĞERİ       : Şimdilik 20.700,00TL (fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır)

 

KONUSU                  : 1475 sayılı yasanın 14. Maddesi çerçevesinde evlilik nedeniyle iş sözleşmesini haklı olarak fesheden müvekkil davacının 6100 sayılı yasanın (HMK) 107. Maddesi uyarınca toplanacak delillere göre; kıdem tazminatı ile ödenmeyen ücret, fazla çalışma (mesai), hafta tatili ve genel tatil ücreti dini ve ulusal bayram ücreti, AGİ, yıllık izin ücretleri (kısmen) belirlenerek şimdilik 20.000,00TL’nin her bir tazminat ve alacak kalemi için ödemeleri gerektiği tarihlerden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte tahsili talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilim yukarıda unvanı ve adresi yazılı işyerinde 29.08.2012 tarihinde laborant olarak işe başlamış ve 12.01.2018 tarihine kadar işe devam etmiştir. Müvekkilem, bu işyerinde başlamış olduğu işine kesintisiz olarak 12.01.2018 tarihine kadar çalışmıştır.

 

2- Müvekkilem, 07.01.2018 tarihinde evlenmiştir. İşbu husus evlenme cüzdanı ile de sabittir (EK-1). Müvekkilem, 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinden doğan hakkını kullanmak istediğini davalı şirkete verdiği 12.01.2018 tarihli dilekçe ile bildirmiş ve tazminatlarının kendisine verilmesini istemiştir. Buna rağmen müvekkilemin talebi reddedilerek tazminatları ve ücreti ödenmemiştir.

3- Müvekkilimin 29.08.2012 tarihinden beri çalıştığı işyerinde son aldığı net ücret ise, 2.000,00TL’dir. Müvekkilem, davalı işyerinden ayrılmadan evvel 2.000,00TL net ücretin yanı sıra, 200,00TL yol parası alıp Yemek ihtiyacı tıp merkezi tarafından yemekhane üsulüyle karşılanmaktaydı.

4-Müvekkilimin maaşının bir kısmı elden bir kısmı ise banka marifetiyle ödenmektedir.Son zamanlarda Müvekkilimin maaşının büyük bir kısmı (1.400 TL )Banka aracılığıyla ödenmektedir. Ancak Küçük bir kısmı elden ödenmeye devam etmiştir. (600 TL )

Sebebi ise davalı tarafından bir takım muhasebe  teknikleri ile hazırlanmış bordrolara müvekkilimin zorla imza atmasını sağlamaktır.

5-Müvekkilime maaş dışında hiçbir ödeme yapılmamıştır. Bordrolarda gösterilen aslında net maaştır.Müvekkilimiz itiraz etmesin diye elden verilen maaş karşılığı bordroya zorla imza attırılmaktadır.Bu husula ilgili şahitlerimizde mevcuttur.

6-Müvekkilimin işe başladığı ilk aydan kesilerek içeride teminat adı altında 15 günlük maaş alacağı bulunmaktadır , Ayrıca çalıştığı son aydan elden ödenmeyen 600 TL lik ücret alacağı da bulunmaktadır.

7- Müvekkilemin mesai saatleri haftalık olarak değişiklik göstermektedir şöyleki ;

1.Hafta

PAZARTESİ   18.00 – 08.00 14 SAAT GECE ÇALIŞMASI

ÇARŞAMBA  18.00 – 08.00 14 SAAT GECE ÇALIŞMASI

CUMA            18.00 –  08.00 14 SAAT GECE ÇALIŞMASI

PAZAR  24 SAAT NÖBETÇİ OLARAK ÇALIŞMAKTADIR

1.Hafta sonunda toplam 66 saat çalışma yapılmıştır.

2.Hafta

SALI 18.00- 08.00 14 SAAT GECE ÇALIŞMASI

PERŞEMBE 18.00-08.00 14 SAAT GECE ÇALIŞMASI

CUMARTESİ 18.SAAT

2.Hafta sonunda  toplam da 46 saat çalışma  yapılmış.

Bazı Aylarda 5 adet Pazar günü çalışma yapıldığıda göz önüne alındığında müvekkilem oldukça ağır şartlarda uzun  ve yorucu bir mesai tablosu bulunmaktadır.

Müvekkilem uzun mesai saatleriyle çalıştığı gibi, yaptığı işin niteliği gereği de 24.saat hizmet veren bir tıp merkezinde çalışmasından dolayı  dini ve ulusal bayram ve tatillerde de çalışmıştır. Ancak işbu çalışmasına karşılık olarak ekstra herhangi bir ücret alamamıştır. Ayrıca müvekkilim fazla mesai yaptığı halde hiçbir zaman fazla mesai ücretini alamamıştır.

8- Müvekkilim, davalı işyerinde çalıştığı süre boyunca yıllık izin hakkını kısmi olarak kullanmıştır. Çalıştığı en son yılın yıllık iznini (21gün) kullanamadığı gibi  yıllık izin ücretide tarafına ödenmemiştir.Ayrıca müvekkilim evlilik izni olarak  yasal olarak kullanması gereken 3 günlük evlilik izninide kullanamamıştır. İşbu husustaki talebi de davalı şirket tarafından reddedilmiştir.

9-Bütün bunlara ek olarak Müvekkilim davalı şirkette Laborant olarak çalışmakta olup sigorta girişleri ise sigortaya vezne kayıt elemanı olarak bildirilmiş ve sigorta primlerini aldığı maaş üzerinden değil asgari ücret üzerinden yatırılmıştır.

10- Müvekkilem, 07.01.2018 tarihinde evlenmiştir. Müvekkilem, 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinden doğan hakkını kullanmak istediğini davalı şirkete verdiği 12.01.2018 tarihli dilekçe ile bildirmiş ve  işçilik alacaklarını (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, AGİ, genel tatil ve hafta tatili izin ücreti, dini ve ulusal bayram tatil ücretlerini vs.) talep etmiş ancak davalı şirket  hiçbirini ödememiştir.

11- Fazlaya ilişkin talep, hak, alacak, dava ve sair her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilimin kıdem tazminatını, ihbar tazminatını, fazla mesai ücretlerini, yıllık ücretli izin ücretlerini, resmi tatil ve bayram ücretlerini, AGİ ödemelerini, yıllık izin hakkını kısmi olarak kullanamadığı için kısmi yıllık izin ücretlerini isteme mecburiyeti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER        : SGK kayıtları, işyeri işçi özlük dosyası, maaş bordroları, banka kayıt ve dekontları, yazılı belgeler, işyeri kayıtları, bilirkişi incelemesi, keşif, kabul ve ikrar, yazılı belge, tanık (bilahare bildirilecektir) ve sair her türlü yasal delail.

 

HUKUKİ SEBEPLER        : 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunları, BK, HMK, Yargıtay içtihatları, doktrin ve sair mevzuat.

NETİCE-İ TALEP               : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden ötürü (fazlaya ve diğer hususlara ilişkin talep ve dava hakkımız saklıdır.) yargılama yapılarak davamızın kabulü ile şimdilik;

1- Kıdem tazminatı için şimdilik 20.000,00TL,

    Resmi tatil ve bayram ücreti için 50,00TL

   Yıllık ücretli izin ücreti için 50,00TL

   Yıllık izin hakkını kullanmadığı için 50,00TL

   AGİ ödemeleri için 50,00TL

   Fazla mesai alacağı için 500,00TL

Olmak üzere toplamda 20.700,00TL alacağın müvekkilimce fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek banka faizi ile birlikte davalı şirketten alınarak tarafımıza ödenmesine,

2- Yargılama giderleri ile birlikte avukatlık ücretinin de davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim. 05.02.2017

 

 

Davacı  vekili

EK:1- Onaylı vekaletname örneği                                                  

Av.

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -7-

 ADANA  

NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                         :

VEKİLİ                           : Av. 

DAVALI                          :       

KONU                                 : Alacak (kısmi dava)

DAVA DEĞERİ            : 300,00 TL

AÇIKLAMALAR          :

 

 1. Müvekkil Ertuğrul ÖZKAYA davalı işyerinde 01.02.2007 tarihinde işe başlamış 17.03.2017 tarihine kadar kesintisiz olarak layıkıyla çalışmıştır. Akabinde ise müvekkile hiç bir şey söylenmeden haksız ve hukuka aykırı olarak işten çıkarılmıştır.

   

 1. Müvekkil davalı işyerinde yaklaşık 10 yıl çalışmıştır. Davalı işyerine Av.Mehmet Sarıoğlu’nun oğlu Av. Uğray Sarıoğlu’nun gelmesi ile birlikte anlaşmazlıklar boy göstermeye başlamıştır. Daha önce müvekkil ile davalı işveren arasında hiç bir problem yaşanmamış aksine müvekkil çalışkanlığı ile hep övgü toplamıştır. Müvekkili işyerinden kaçırmak amacıyla mobbing uygulamaya başlanmış ve müvekkil adeta taciz edilerek işyerinden tazminatsız ayrılması istenmiştir.

 

 1. Davalı işyerinde müvekkil işten çıkartılmadan önce kendi isteği ile istifa etmesi amacıyla müvekkile mobbing uygulamıştır. 6098 sayılı BK’ nın 417. Maddesine göre ; işveren, işçi-işveren hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak, saygı göstermek, işyerinde dürüstlük kuralına uygun bir düzeni sağlamak, özellikle işçilerin psikolojik tacize uğramamaları ve bu tacize uğramış olanların daha fazla zarar görmemesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğe rağmen davalı işveren müvekkili adeta taciz ederek işten ayrılmasını sağlamaya çalışmıştır. Yargıtay E:2013/293, K:2013/30811 ,T: 27 ,12.2013 sayılı emsal kararında; ‘’ Mobbingin varlığı için kişilik haklarının ağır şekilde ihlaline gerek olmadığı, kişilik haklarına yönelik haksızlığın yeterli olduğu, ayrıca mobbing iddialarında şüpheden uzak kesin deliller aranmayacağı; davacı işçinin , kendisine işyerinde mobbing uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguları ileri sürmesinin yeterli olduğu , işyerinde mobbing gerçekleşmediğini ispat külfetinin davalıya düştüğü; belirtilmiştir. Bu emsal Yargıtay kararı ışığında düşündüğümüzde ; somut olayda; davalı işveren müvekkilin ofis ortamında arkadaşları ile iletişim kurmasına müdahale etmiştir. Müvekkilin müzik dinlemesine izin vermemektedir. Hatta ve hatta müvekkilin yiyip içtiklerine dahi karışmaktadır.

     -Din ve ibadet hürriyeti anayasal bir haktır. Anayasanın 24. Maddesine göre : 14. Md. Hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet etmek serbesttir. Hal böyle olunca davalı işyerinde müvekkilimin ibadetine dahi müdahale edilmektedir. Şöyle ki; Müvekkilin Cuma namazına gitmesine karışılmış , vakit namazlarından geç geldiği gerekçesiyle farzını kıl sünnetini kılma  diye söylemleri olmuştur.

 1. Müvekkil davalı işyerinde asgari ücretle çalışmaktadır. İş akdi uyduruk gerekçelerle feshedilen müvekkile , kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve senelik izin ücreti ödenmemiştir.

  

 1. İş akdi haksız sebeple feshedilen müvekkilin kıdem tazminatı alacağına mahsuben şimdilik 100,00 TL talep ediyoruz.
 1. İş akdi haksız sebeple feshedilen müvekkilin ihbar tazminatı alacağına mahsuben şimdilik 100,00 TL talep ediyoruz.
 1. İş akdi haksız sebeple feshedilen müvekkil senelik izin hakkını kullanmamıştır. Senelik izin alacağına mahsuben şimdilik 100,00 TL talep ediyoruz.
 1. Müvekkil işçilik alacakları ile ilgili olarak 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri doğrultusunda zorunlu arabuluculuk yoluna başvurmuş ancak EK-1’de sunulan son oturum anlaşmazlık tutanağından da anlaşılacağı üzere anlaşma sağlanamamış ve iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.
 1. Müvekkilim ile davalı işveren arasında akdedilmiş olan belirsiz süreli iş sözleşmesi davalı işveren tarafından 17.03.2017 tarihinde haksız ve usule aykırı olarak feshedilmiştir. Müvekkilimi işten çıkarmanın zorunlu olmadığı ortada olmakla birlikte davalı işverenin işten çıkarma kararını keyfi olarak aldığı açıktır.

 

 1. Açmış olduğumuz dava kısmi alacak davasıdır. Bu sebeple, kıdem tazminatı alacağımızın, ihbar tazminatı alacağımızın ve senelik izin ücreti alacağımızın bilirkişi marifetiyle tespit edilmesini ve bu miktarın yasal faizden az olmamak üzere mevduata uygulanacak en yüksek faiz ile birlikte tarafımıza ödenmesini talep ve dava ediyoruz .

HUKUKİ NEDENLER     : 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER                          : Sunduğumuz belgeler, SGK kayıtları, işyeri kayıtları, banka

                                               kayıtları tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.  

SONUÇ VE İSTEK           : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, davamızın kabulü ile belirttiğimiz alacaklarımızın bilirkişi marifetiyle tespit edilerek;

1- 100,00 TL kısmen kıdem tazminatının akdin feshi 17.03.2017 tarihinden işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

2- 100,00 TL kısmen ihbar tazminatının davalıdan alınarak faiziyle birlikte müvekkile verilmesine

3- 100,00 TL kısmen senelik izin ücreti alacağının faiziyle birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesine ,

fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına, mahkeme masrafı ve avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. 18.01.2019

                                                                                                              Davacı vekili

                                                                                                         Av.

Eki:

1- Arabuluculuk Anlaşmama Tutanağı

2- Vekaletname                      

İşçi Kıdem Alacağı Dava Dilekçesi -7-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                   

VEKİLLERİ            : Av. ………..

                                               

DAVALI                   :

KONU                       : Müvekkilin kıdem tazminatı alacağının ödenmesi talebimiz ve delil listemizin sunulması hakkındadır.

 

HARCA ESAS DEĞER: …………..TL

 

AÇIKLAMALAR    :

 1. Müvekkil, davalı işveren yanında ………….. tarihinden itibaren iş akdini haklı nedenlerle feshettiği ……….. tarihine kadar kesintisiz şekilde ………  danışmanı görevinde çalışmıştır.

Müvekkil aylık 7.825,00 TL brüt ücret karşılığında istihdam edilmiştir. …… tarihinde ………. Başvurusu numarası ile ………. arabuluculuk kurumuna başvurulmuş ise de yapılan müzakerelerde olumlu bir netice elde edilememiştir.

  

 1. 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 5. fıkrası ve 506 sayılı Kanun’un md 60/I-A’nın (a) ve (b) bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları ve aynı Kanun’un 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını ve sair mevzuattan kaynaklanan diğer şartlara sahip olunması halinde kıdem tazminatının alınarak işten ayrılması mümkün kılınmıştır. Nitekim müvekkil de Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yaparak yukarıda yazılı şartların gerçekleştiğine binaen inceleme yapılması talebinde bulunmuştur. SGK tarafından yapılan değerlendirme neticesinde …………………….. sayılı ve …………. tarihli yazıda dilekçe tarihi itibariyle yapılan incelemede adı geçenin sigortalılık süresinin 21 yıl, prim ödeme gün sayısının ise 6400 gün olduğu anlaşıldığı belirtilip, bu nedenle kıdem tazminatı almaya hak kazandığı ifade edilmiştir. (EK: 1. SGK yazısı)

Müvekkil işbu dilekçe ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nden kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğine dair cevabi yazılar ile birlikte davalı işverene başvuruda bulunarak kıdem tazminatının ödenmesi talebini iletmiştir. (EK: 2. İşverene yapılan başvuru dilekçesi ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün yazısı) Ancak davalı işveren tarafından müvekkile herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi bugüne kadar olumlu bir yanıt da verilmemiştir.

 1. Yukarıda açıklanan nedenlerle iş akdinin haklı nedenle feshinden doğan alacağın ödenmesi için işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLERİMİZ :

 

 1. ……………… sayılı ve ………… tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yazısı (ekte sunulmuştur)
 2. İşverene yapılan başvuru dilekçesi
 3. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün yazısı  (ekte sunulmuştur)
 4. İşçi şahsi sicil dosyası
 5. Tanıklarımız

İsim ve adresleri mahkemece gerekli görüldüğü takdirde daha sonra bildirilecektir. 

 1. Bilirkişi incelemesi
 2. Gerektiğinde emsal ücret araştırmasının yapılabilmesi için ilgili meslek kuruluşlarına mahkeme nezdinde müzekkere marifetiyle başvuru yapılması
 3. Emsal kararlar
 4. Kanuni ve takdiri tüm deliller
 5. Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz

 

NETİCE VE TALEP           : Yukarıda izah edilen nedenlerle;

 1. Müvekkilin hizmet akdini haklı nedenle feshetmesi gerekçesiyle fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik, …………. TL kıdem tazminatının akdin fesih tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanacak en yüksek faizle birlikte davalıdan tahsiline,
 2. Yargılama ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini bilvekâle talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

                                                                                                 Av

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

İşçi Alacağı Davası Dilekçe Örneği

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.