İşçilik Alacağı, İş Mahkemesine Dava Dilekçesi

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -1-


ANKARA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                   :

VEKİLİ                      : Av.

DAVALI                   :

 

KONU                       : Davaya konu alacağın hesaplanması uzmanlık gerektirdiğiiçin davamızı bilirkişi raporundan sonra artırmak üzere fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutmak kaydıyla ŞİMDİLİK 5.000,00 tl kıdem tazminatı, 2.000,00 TL ihbar tazminatı, 1.000,00 TL fazla mesai ücret alacağı, 500,00 TL yıllık ücretli izin alacağı olmak üzere, toplam 8.500,00 TL alacağın mevzuatta belirtilen faiz tutarlarıyla birlikte davalı şirketten TAHSİLİ’ne yönelik belirsiz alacak (HMK 107 gereğince) davasıdır.

HARCA ESAS DEĞER       : 8,500,00 TL

AÇIKLAMALAR     :

1-) Müvekkilim….. davalı işveren nezdinde …./…./2012 tarihinde işe başlamış ve …/…/2018 tarihine dek “mobilya ustası” olarak çalışmıştır. Müvekkilimin iş sözleşmesi …/…/2018 tarihinde işverence sözlü ve haksız olarak feshedilmiştir. Davalı işveren işyerini kapatacağını gerekçe göstererek müvekkilimin iş ilişkisinden doğan yasal kazanımlarının tamamını da ödemeksizin iş akdini sonlandırmıştır. (EK 1: Hizmet Döküm Cetveli).

2-) Müvekkilimin hak ettiği yasal alacaklarının ödenmesi konusunda davalı işverenle yapılan Arabuluculuk Görüşmeleri sonuçsuz kaldığı için iş bu alacak davasının açılması zorunluluğu doğmuştur. (EK-2 2018/ dosya numaralı Arabuluculuk son tutanağı)

 1. A) DAVACI MÜVEKKİLİN ÜCRETİNE İLİŞKİN

3-)  Evli ve 2 çocuklu müvekkilin aylık net maaşı yaklaşık 1.900,00 TL olup,maaş ödemelerinin asgari ücret kadarı müvekkilin Vakıfbank hesabı üzerinden geri kalanı ise elden ödenmektedir. (EK 3.a: Banka hesap ekstresi)

        

         Banka kanalıyla ödenen ücretin gerçeği yansıtmadığının tespiti hususunda;

        

         a- TÜİK Kazanç Sorgulama Sistemi‘yle oluşturulan rapor incelendiğinde “mobilya ustası” olarak çalışan bir kimsenin sistemden sorgulanabilen en son dönem olan  2014 yılı için aldığı emsal ücret 1497,00 TL olup, güncel enflasyon oranlarıyla hesaplandığında bu miktarın ~2100,00 TL dolaylarında olduğu görülecektir. [EK-3.b Kazanç Bilgisi Sorgulama Raporu]

         b- Ayrıca;

            AĞAÇ-İŞ (Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası)

            Adres    : Necatibey Caddesi Uysal Apartmanı No:20/22 Sıhhiye/ANKARA

            Telefon  :(0 312) 229 08 27

           

            ÖZ AĞAÇ-İŞ (Ağaç, Sunta ve Mobilya Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası)

            Adres    : Emniyet Mah. Silahtar Cad. Kilit Sok. No:14                                                             Yenimahalle/ANKARA

            Telefon  :(0 312) 229 40 15

         Sendikalarına yazılacak bir müzekkere ile mobilya ustasının alabileceği emsal ücretin ne olacağının sorulmasını Sayın Mahkeme’den talep ediyoruz.

 1. B) FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN

4-) Müvekkil, davalının iş yerinde çalışmaya başlamasından itibaren haftada 6 gün sabah 08:00, akşam 18:30 saatleri arasında çalışmış olup, davalı işveren ara dinlenmesi yaptırmamıştır. Müvekkilin fazla çalışmaya yönelik hiçbir yazılı onayı da bulunmamaktadır.

        

5-) Müvekkilim haftalık en az 63 saat fazla çalışma yapmasına rağmen kendisine herhangi bir fazla çalışma ücreti ödenmemiştir.

6-) İşverence tutulan kayıtlarda (bordro, ücret hesap pusulası ) fazla mesai yapıldığına dair hiçbir süre tahakkuk ettirilmemiştir. Fazla çalışmanın varlığı tanıklarımızın beyanlarıyla ortaya konacak olup müvekkilin çalıştığı işyerinin kapasitesi ve çalışmakta olan işçi sayısının azlığı dikkate alındığında, müvekkile yüklenen işlerin fazla çalışma yapılmaksızın tamamlanamayacağı açıktır.

 1. C) KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA İLİŞKİN

7- ) Müvekkil …./…./2018 tarihi mesai bitiminde işvereni tarafın “mağazanın kapatılacağı” gerekçesiyle işten çıkartılmıştır. Müvekkilin işveren nezdinde geçen hizmet süresi 5 yıldan fazla olup 4857 s.K’nın 17/a maddesine göre ihbar öneli 8 haftadır. Buna rağmen işverence müvekkilime herhangi bir yazılı fesih bildirimi yapılmamış, yasal alacakları da kendisine ödenmemiştir.

 1. D) YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞINA İLİŞKİN

😎 Müvekkilim işyerinde beş yılı aşkındır çalışmaktadır. Çalıştığı süre boyunca hak kazandığı yıllık iznin ….. gününü kullanamamıştır.

HUKUKİ SEBEPLER             : 4857 s. K. ve sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER             : Davalı yanın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak üzere tanık ifadeleri, bilirkişi incelemeleri, Emsal Ücret Araştırması, İşyeri Özlük Dosyası ve işveren nezdindeki her türlü bilgi, belge ve kayıt, SGK kayıtları, Banka kayıtları, keşif, yemin vs. her türlü sair delil.

TANIKLARIMIZ                   :

         1-)- T.C.K.No:

         Adres:

         2- – T.C.K.No:

         Adres

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz ve izah olunan ve ayrıca Sayın Mahkemece re’sen gözetilecek diğer sebeplerle müvekkilin iş sözleşmesinin davalı işverence haksız olarak feshedilmesi nedeniyle davamızın KABULÜ ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ŞİMDİLİK 5.000,00 TL kıdem tazminatı, 2.000,00 TL ihbar tazminatı, 1.000,00 TL fazla mesai ücret alacağı, 500,00 TL yıllık ücretli izin alacağı olmak üzere, toplam 8.500,00 TL alacağın mevzuatta belirtilen faiz tutarlarıyla birlikte davalı şirketten tahsiline, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten talep ederim./ /2018

 

Davacı VEKİLİ

Av.

 

EKLER            : EK-1 Hizmet Döküm Cetveli

              EK-2 Arabuluculuk son tutanağı

              EK-3.a Banka hesap ekstresi

              EK-3.b Kazanç Bilgisi Sorgulama Raporu

              EK-4 Onaylı Vekâletname

           

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -2-

İSTANBUL BAKIRKÖY (  ) İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI             :

VEKİLİ                :

DAVALI              :

 

KONU          : Davacı müvekkilin iş akdinin davalı tarafından haksız ve usulsüz feshi sebebiyle fazlaya ilişkin tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, fazla mesai alacağı, bayram ve genel tatil alacağı, hafta tatili ücret alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesi taleplerimizin arzıdır.

HARCA ESAS DEĞER       : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1000,00-TL

AÇIKLAMALAR

 1. MÜVEKKİLİN HİZMET SÜRESİ, MAAŞ VE SAİR GELİRİ

Müvekkil, davalıya ait işyerinde, . tarihinden, davalının iş akdini haksız nedenle feshettiği .. tarihine kadar aralıksız çalışmıştır. Müvekkil davacı, davalı işyerinde yol yapımı için harfiyat nakliyesi görevinde bulunmuş, en son aylık …-TL ücret  almıştır. Söz konusu ücretin yattığı maaş hesabı dilekçemiz ekinde sunulmuş olup mahkemenizce yapılacak incelemede bahsettiğimiz husus görülebilecektir. Bununla birlikte, müvekkil davalı şirkete ait barakalarda konaklamış olup, aylık yemek parası almamış; yemeklerini şirket nezdinde yemiştir. Yargıtay içtihatlarına göre, bu durumda aylık barınma ve yemek ücretinin de hesaplanarak müvekkilin maaşına eklenmesi gerekmektedir.

Yargıtay 22. HD. 2013/36930 E. 2014/15533 K. 03.06.2014

“Somut olayda, tazminata esas ücrete yansıtılan günlük yemek ücreti, Yol- İş Sendikası Genel Başkanlığının bildirdiği emsal yemek ücreti miktarına göre hesaplanmıştır. Oysa, fesih tarihinde yemek ücretinin ne miktarda olabileceği Lokantacılar Odasından sorularak kar payının düşülmesinden sonra tazminata esas ücrete eklenmesi gerekir. Diğer taraftan, tazminata esas ücrete yansıtılan günlük barınma ücretinin neye göre belirlendiği de belli değildir. Barınma ücretinin de ilgili kurum ve kuruluşlardan sorularak, tespit edilmesi gerekirken, Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi de isabetsizdir.”

 1. MÜVEKKİLİN, DAVALI İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞMA ŞARTLARI, İŞÇİLİK HAK VE ALACAKLARI
 2. Müvekkil davalı işveren şirkette işçiler için yapılmış barakalarda konaklamış olup, şirket nezdinde sabah 07:00 akşam 22:00 arası çalışmış, ancak davalı işverenin müvekkile yaptığı fazla çalışmanın karşılığı ödenmemiştir.
 3. Müvekkil davalı şirkette çalıştığı … tarihinden itibaren dini bayramlarda çalışmamış ancak milli ve ulusal bayramlarda çalıştırılmış ve bu çalışmaların karşılığı da müvekkile ödenmemiştir.
 4. Yine müvekkil, Pazar günleri de çalışmasını sürdürmüş olup, buna ilişkin hafta tatili ücreti de kendisine ödenmemiştir. Belirtilen hususlar, tanık beyanlarıyla ispatlanacaktır.
 5. İŞ AKDİNİN FESHİ HAKKINDA

Müvekkil,  fazla mesai ve milli ve ulusal bayram genel tatil günlerinde dahi eksiksiz ve özverili çalışması karşısında hak etmiş olduğu işçilik alacaklarının ödenmemiş olmasına karşın ekonomik sebeplerden ötürü davalı şirketle iş akdini sonlandıramamış; işyerinde en iyi performansla çalışmasını sürdürmüştür. Ancak davalı şirket, müvekkilin iş akdini …. tarihinde hiçbir neden göstermeksizin feshettiğini bildirmiştir. Davalı şirketin, müvekkilin kıdemini doldurmasına bir aydan az bir süre kalmışken iş akdini feshetmesi, kötü niyet teşkil etmektedir.  Ayrıca, müvekkile kanuni haklarını almasını engellemek amacıyla istifa dilekçesi ve ibraname imzalatılmaya çalışılmış; müvekkil, imzalaması için sunulan hiçbir belgeyi, kendisine kanunen verilen haklardan feragat etme korkusuyla imzalamamıştır.

Devam eden ilk iş gününde müvekkil, İstanbul Anadolu Arabuluculuk Bürosu’na işveren ile işçi arasından kaynaklanan husumet sebebiyle başvuruda bulunmuştur. Davalı tarafın, arabuluculuk sürecine katılmamasından dolayı, huzurdaki davayı ve işe iade davasını açma zorunluluğu hâsıl olmuştur. İşe iade davası, Bakırköy …İş Mahkemesi … E. sayılı dosya numarasıyla devam etmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER          : İş Kanunu, HMK, TBK, vs. ilgili mevzuat.

DELİLLERİMİZ                  : 1.  Müvekkil tarafından … tarihinde İstanbul Anadolu Arabuluculuk Bürosu’na sunulan Arabuluculuk Başvuru Formu

 1. Müvekkile ait SGK kayıtları (SGK’ dan celbi talep olunur)
 2. Müvekkile ait işe giriş bildirgesi (İşverenden celbi talep olunur)
 3. Müvekkile ait sair özlük dosyası belgeleri (İşverenden celbi talep olunur)
 4. Müvekkile ait işten ayrılış bildirgesi (İşverenden celbi talep olunur)
 5. Müvekkile ait banka maaş hesabı dökümleri

           ….

 1. Tanık beyanları (bilahare bildirilecektir)
 2. Bilirkişi, keşif, yemin, yasal her türlü delil

Karşı tarafın sunacağı delillere mukabil delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla yukarıda liste halinde sunduğumuz delillerimizin kabulüne karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle fazlaya dair tüm talep ve haklarımız saklı kalmak kaydıyla; tahkikat sonucuna göre müvekkilin yasal haklarının tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın talebimizi arttırmak kaydıyla şimdilik;

 1. 500,00-TL Fazla Mesai Ücretinin arabuluculuk başvuru tarihi olan… tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte,
 1. 250,00-TL Hafta Tatili Ücretinin arabuluculuk başvuru tarihi olan … tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte,
 1. 250,00-TL Milli Bayram ve Ulusal Tatil Ücretinin arabuluculuk başvuru tarihi olan … tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,
 1. Yargılama ve vekalet ücretinin davalı yana tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

İşçi Davası Dilekçesi -3-

İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                             ADANA

 

DAVACI                               :

VEKİLİ                                   :

DAVALI                                :

KONU                                   : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik müvekkilin kıdem tazminatı alacağına ilişkin olarak 200,00-TL., ihbar tazminatı alacağına ilişkin olarak şimdilik 2.000,00-TL.,yıllık izin ücreti alacağı olarak şimdilik 1.000,00-TL., Mart ve Nisan ayı ücret alacağına ilişkin şimdilik 3.800,00-TL. olmak üzere toplamda 7.000,00-TL. kısmi alacağın tahsili talebimiz hakkında.

 

AÇIKLAMALAR                  :

1-  Davacı müvekkil 08.12.2007 tarihinden 30.04.2018 tarihine kadar davalı işveren bünyesinde satın alma müdürü olarak çalışmış olup müvekkilin iş akdi işveren şirket tarafından haklı  hiçbir sebep gösterilmeden  sona erdirilmiştir.

Davacı müvekkilin davalı şirketten aldığı son aylık net ücreti 1.930,00-TL.’dir.  Davacı müvekkil işe şirketin sağlamış olduğu servis aracılığıyla gidip gelmiş ve yemek şirket tarafından karşılanmıştır. Davacı, yıllık izinlerini de kullanmamış buna karşılık yıllık izin ücret alacağı da kendisine ödenmemiştir.

2- Davacı müvekkil, işe girdiği tarihten fesih tarihine kadar davalı şirket bünyesinde mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmış olmasına rağmen hak etmiş olduğu işçi alacakları kendisine ödenmemiş ayrıca davalı işveren şirket tarafından haklı bir sebep gösterilmeden  iş akdi sona erdirilmiştir.

3- Davalı şirket, haklı bir sebep göstermeden ve fesih ihbar sürelerine uymadan müvekkil ile olan iş akdini  30.04.2018 tarihinde feshetmiştir. Davacı müvekkil, mesai mevhumu gözetmeksizin yaklaşık 13 yıl  boyunca davalı şirkette çalışmış ve davacı müvekkilin hak etmiş olduğu iki aylık ücret alacağı, kıdem tazminatı alacağı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücret alacağı tüm taleplerine rağmen kendisine ödenmemiştir. Arabuluculuk görüşmeleri de olumsuz sonuçlanmıştır. Bu sebeplerden ötürü  işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER           :İş Kanunu, HMK ve sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            :

1- Davacıya ait sigorta sicil dosyası

2- İş yeri kayıtları, belgeler

3- Arabuluculuk ilk oturum ve son oturum görüşme tutanağı asılları

4- Tanık anlatımı ( Tanık isim ve adresleri bildirilecek)

5- Bilirkişi incelemesi

6- Yemin

7- Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP             : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle ; Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik müvekkilin kıdem tazminatı alacağına ilişkin olarak 200,00-TL., ihbar tazminatı alacağına ilişkin olarak şimdilik 2.000,00-TL.,yıllık izin ücreti alacağı olarak şimdilik 1.000,00-TL., Mart ve Nisan ayı ücret alacağına ilişkin şimdilik 3.800,00-TL.olmak üzere toplamda 7.000,00-TL. kısmi alacağın kıdem tazminatına akdin feshi tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile, ücret alacağına dava tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacağına dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve karşı ücreti vekaletin davalı yana tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz, vekaleten talep ederiz. 01.04.2019

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                        Davacı Vekili

                                                                                                                                       

 

Ekler:

1- Arabuluculuk ilk oturum ve son oturum görüşme tutanağı asılları

2-Onaylı vekaletname sureti

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -4-

Adana İş Mahkemesi Sayın Hakimliğine

 

Davacı                 :  

Vekili                   :   

Davalı                  :  

    

Konu                   : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, müvekkile ödenmeyen maaş, kıdem tazminatı farkı, ihbar tazminatı  , fazla çalışma, hafta tatili, yıllık izin, yol ve yemek ücretlerinin davalılardan tahsili talebidir.  

    

Dava değeri        : 4.260,04-TL (Harca esas bedel bilirkişi raporu sonucu elde edileceğinden, eksik harç gerçek değerinin tespit edilmesine müteakip tamamlanacaktır.) 

Açıklamalar                                                                                                          :    

1- Müvekkil x 17.09.2003 tarihinde davalılardan A ‘da  elektrik teknisyeni olarak çalışmaya başlamış, (EK-1: SGK Hizmet Dökümü ) 09.01.2012 tarihinde personel devir sözleşmesi ile B’ye transfer edilerek yeni şirketin bünyesinde çalışmaya devam etmiştir. (Ek-2: Personel İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Taahhüt ve Muvafakatname) Müvekkil davalı şirket tarafından ihbar sürelerine dahi uyulmadan haksız şekilde 30.09.2016 tarihinde işten çıkartılmıştır.

Müvekkil aradaki bu anlaşmazlığın giderilmesi ve haklarına kavuşmak için arabuluculuk görüşmelerine katılmış ancak bu görüşmelerden de olumlu netice alınamamıştır.

Ücret ve Yol-Yemek Alacağı

2- Müvekkil davalı işveren A’da 15/09/2016 ve 30.09.2016 tarihleri arasında çalışmış olduğu günlerin karşılığında ücretini alamamıştır. Müvekkil ücretini defalarca istemesine rağmen, davalı işveren tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Müvekkilin işten ayrıldığı tarihteki maaşı, müvekkile ait SGK dökümlerinde de görüleceği üzere 2.993,79-TL’dir. Yol (185 TL) ve yemek (350 TL) ücretleriyle birlikte müvekkile toplamda aylık olarak 3.528,79 TL ödenmektedir. Müvekkilin davalılardan 15 günlük maaş ve yol yemek ücretlerine tekabül eden 1.764,39- TL alacağı bulunmaktadır.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacağı

3- Müvekkil, önceki işveren A ve sonraki işveren B arasında imzalanan “Personel İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Taahhüt ve Muvafakatname” sözleşmesinde “İş sözleşmesinin işçinin kıdem tazminatına ve ihbar öneline hak kazanacağı şekilde sona ermesi halinde 17.09.2003 tarihinden iş akdinin devir tarihi olan 09.01.2012 tarihine kadar olan süreye kadar doğmuş olan kıdem tazminatı ve peşin ödenmesi halinde ihbar öneli ücretinden A sorumlu olacaktır.” İbaresi yer almaktadır. Eksik ödenen kıdem ve ihbar tazminatından A’nın da sorumlu olduğu aşikardır.

Davacı müvekkil haklı fesih sebebiyle kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmıştır. Müvekkil, davalı şirketlerle imzalamış olduğu Personel İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Taahhüt ve Muvafakatname ‘de de açıkça belirtildiği üzere 17.09.2003 tarihinden itibaren tüm alacak ve tazminat hakları saklı kalmak ve yeni şirketin yükümlülüğüne devredilmesi koşuluyla B’ye geçiş yapmıştır. Müvekkilin işten çıkış tarihinde almış olduğu brüt ücreti ve yol yemek ücretleri toplamı 3.528,79 -TL’dir. Dolayısıyla işe başlangıç tarihi olan 17.09.2003 ile işten çıkış tarihi 30.09.2016 tarihleri arasında net olarak  45.689,19-TL kıdem tazminatına hak kazanmıştır. Ancak davalı şirket  B tarafından davacı müvekkile  yalnızca ve eksik olarak 36.054,53-TL kıdem tazminatı ödenmiştir.(Ek-3: Tazminat Ödeme Bordroları) Müvekkile ödenmesi gereken bakiye kıdem tazminatı ücretinin bilirkişi marifetiyle tespiti gerekmektedir.

Müvekkil ihbar süresine uyulmadan işten çıkartılmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesinde düzenlenen “İş sözleşmleri, .. d-) işi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.” Hüküm gereği 5.549,02 -TL ihbar tazminatına hak kazanmıştır. Ancak B tarafından müvekkile herhangi bir ihbar tazminatı ödenmemiştir. Müvekkile ödenmesi gereken ihbar tazminatı ücretinin bilirkişi marifetiyle tespiti gerekmektedir.

Yıllık İzin Alacağı

4- Davacı müvekkil hak etmiş olduğu 21 günlük yıllık izni kullandırılmamış ve karşılığında da herhangi bir izin ücreti ödemesi yapılmamıştır. Bundan dolayı müvekkilin davalılardan yıllık izin ücret alacağı da bulunmaktadır. Müvekkilin 2.993,79 -TL brüt ücretinden 21 günlük yıllık izin için hesaplanacak alacağı 2.095,65-TL’dir. Ancak davalı şirketler davacı müvekkilin bu alacağına dair de bir ödeme yapmamıştır. Müvekkilin davalılardan 15 günlük maaş ve yol yemek ücretlerine tekabül eden 2.095,65- TL yıllık izin alacağı bulunmaktadır.

Fazla Mesai Alacağı

5- Müvekkil davalı işveren şirketin bünyesinde yıllarca elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Elektrik aksamlarında zamansız çıkan arızalar sebebiyle çoğu zaman mesaisi geç saatlere kadar sarkmıştır. Müvekkil bakım onarım ve kontrollerin ve sıklıkla çıkan arızalar sebebiyle çoğunlukla 20:00-21:00 saatlerine kadar çalışmaktadır. Bundan dolayı fazla mesai alacağı doğmuş fakat davalı işveren bu müvekkilin hak kazandığı fazla mesai alacaklarını da ödememiştir. Ödenmeyen fazla mesai alacakları müvekkilin imzasının bulunmadığı bordrolardan müvekkilin fazla mesai alacağının bilirkişi eliyle hesap edilmesini talep etmekteyiz.  

Hafta Tatili Alacağı

 

6- Müvekkil yoğun iş temposu sebebiyle hafta tatillerini ancak iki haftada bir kullanabilmektedir. Ayda yalnızca 2 Pazar tatili yapabilmekte cumartesi günleri ise çalışmaktadır. Davalı şirkette diğer personeller haftanın 5 günü çalışırken, müvekkile yapılan ayrımcı davranışla ayın 2 haftasında 6 gün, 2 haftasında ise 7 gün çalıştırılması müvekkilde hem maddi hem de manevi yorgunluğa sebebiyet vermiştir. Davalı şirketler müvekkilin hafta tatillerinde çalıştığı mesai ücretine dair herhangi bir ödeme de yapmamıştır.

Yukarıda 6 başlık altında izah olunan nedenlerle huzurdaki davanın açılması gereği hasıl olmuştur.

Hukuki Sebepler        :  İş Kanunu, Yargıtay İçtihatları ve sair mevzuat

Deliller                      :   1- SGK Hizmet Dökümü

2- Personel İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Taahhüt ve            Muvafakatname

3-Tazminat Ödeme Bordrosu

4- İşyeri Personel Dosyası (Celbedilecek)

5-SGK Kayıtları (Celbedilecek)

6-Banka Kayıtları (Celbedilecek)

7- Bilirkişi

8- Keşif

9- Yemin

10- Her türlü diğer delil.

Netice-i talep            : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce de re’sen dikkate alınacak nedenlerle, fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak ile şimdilik ödenmeyen;

 • Davacı müvekkil X’in ödenmeyen ücret ve yol yemek alacağı 764,39-TL’nin hakkın doğumundan itibaren işleyecek bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,
 • Bakiye Kıdem tazminatına ilişkin olarak bilirkişi marifetiyle giydirilmiş brüt maaşa göre hesabın yapılması suretiyle alacaklı olduğunun tespit edilmesine, şimdilik faize esas 100-TL üzerinden hakkın doğumundan itibaren işleyecek bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,
 • İhbar tazminatına ilişkin olarak bilirkişi marifetiyle giydirilmiş brüt maaşa göre hesabın yapılması suretiyle alacaklı olduğunun tespit edilmesine, şimdilik faize esas 100-TL üzerinden hakkın doğumundan itibaren işleyecek bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,
 • Çalıştığı süre boyunca devamlı hale gelen fazla mesaileri bilirkişi marifetiyle hesap edilmesi suretiyle şimdilik faize esas 100-TL üzerinden hakkın doğumundan itibaren işleyecek  bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,
 • Yıllık ücretli iznin kullandırılmadığının tespiti yapılarak bilirkişi marifetiyle hesap edilmesi suretiyle şimdilik faize esas 095,65-TL ‘nin hakkın doğumundan itibaren işleyecek  bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,
 • Davacı müvekkilin haftasonu, pazar tatillerinde yapmış olduğu çalışmaların karşılığının tespiti yapılarak bilirkişi marifetiyle hesap edilmesi suretiyle şimdilik faize esas olmak üzere 100-TL üzerinden hakkın doğumundan itibaren işleyecek bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             Davacı Vekili

                                                                                     Av.

 

Ekler               :

– SGK Hizmet Dökümü

– Arabuluculuk Başvuru Formu

– Personel İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Taahhüt ve Muvafakatname

– Tazminat Ödeme Bordrosu

– Vekaletname sureti

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -5-

CEYHAN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DAVACI:

TC:

ADRES:

DAVALI:

ADRES:

DAVANIN KONUSU:

Fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla davalı taraftan 10,000 TL alacağımızın tahsili taleplidir.

AÇIKLAMALAR:

1-……. – …….. tarihleri arasında  …..  a.ş. de 3 yıllık işçi olarak sabah 8 akşam 8 arası  çalışmam mevcuttur.

2-Sadece 12-1 arası 1 saatlik mola verilerek 12 saatlik mesai yaptırılmıştır.

3-çalışmamızın karşılığı olarak aylık …….TL maaş verilmiştir.UGBT VE AGİ Fazla çalışma alacakları ……   ödenmemiştir.

4-Bu çalışmalar hafta tatili, bayram tatili, yıllık izin olmadan devam olmadan devam etmiştir.

5-Maaşım her ayın 1 inde ödenmesi gerekirken sürekli gecikmeli olarak ödenmiştir.Bu gecikme devamlılık oluşturduğundan haklı bir fesih sebebi oluşturmaktadır.

6-aylık maaşımı Vakıfbank Çankırı şubesinden almaktaydım.IBAN NUMARASI:……..

7-Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı fazlaya ilişkin alacak taleplerim saklı kalmak kaydıyla;

            -kıdem tazminatı olarak …………. TL ,

            -ihbar tazminatı olarak ………..TL,

            -kötüniyet tazminatı olarak ………. TL,

            -fazla çalışma karşılığı olarak ………… TL,

            -yıllık ücretli izin alacağı olarak ………… TL,

            -UGBT alacağı olarak ……….. TL,

            -AGİ alacağı olarak ……….TL,

            -hafta tatili alacağı olarak ………. TL,

olmak üzere toplam ………….  TL alacağın dacalı tarafından tahsiline karar verilmesi talebimizdir.

HUKUKİ SEBEPLER:

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri

DELİLLER:

Tanık beyanları , işyeri kayıt defteri, iş sözleşmesi, sgk hizmet dökümü, puantaj kayıtları, vakıfbank IBAN numaralı hesabın dökümü, ilgili sair deliller

İSTEM VE SONUÇ:

Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ……. TL alacağın davalıdan tahsil edilmesine, alacaklara ilişkin en yüksek faiz oranının uygulanmasına, masraf ve yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

 

                                                                                                                tarih:

                                                                                                          ad soyad:

                                                                                                                imza:

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -6-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI                  

 

VEKİLİ                     :

.

 

DAVALI                   :

 

DAVA DEĞERİ       : Şimdilik 20.700,00TL (fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır)

 

KONUSU                  : 1475 sayılı yasanın 14. Maddesi çerçevesinde evlilik nedeniyle iş sözleşmesini haklı olarak fesheden müvekkil davacının 6100 sayılı yasanın (HMK) 107. Maddesi uyarınca toplanacak delillere göre; kıdem tazminatı ile ödenmeyen ücret, fazla çalışma (mesai), hafta tatili ve genel tatil ücreti dini ve ulusal bayram ücreti, AGİ, yıllık izin ücretleri (kısmen) belirlenerek şimdilik 20.000,00TL’nin her bir tazminat ve alacak kalemi için ödemeleri gerektiği tarihlerden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte tahsili talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilim yukarıda unvanı ve adresi yazılı işyerinde 29.08.2012 tarihinde laborant olarak işe başlamış ve 12.01.2018 tarihine kadar işe devam etmiştir. Müvekkilem, bu işyerinde başlamış olduğu işine kesintisiz olarak 12.01.2018 tarihine kadar çalışmıştır.

 

2- Müvekkilem, 07.01.2018 tarihinde evlenmiştir. İşbu husus evlenme cüzdanı ile de sabittir (EK-1). Müvekkilem, 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinden doğan hakkını kullanmak istediğini davalı şirkete verdiği 12.01.2018 tarihli dilekçe ile bildirmiş ve tazminatlarının kendisine verilmesini istemiştir. Buna rağmen müvekkilemin talebi reddedilerek tazminatları ve ücreti ödenmemiştir.

3- Müvekkilimin 29.08.2012 tarihinden beri çalıştığı işyerinde son aldığı net ücret ise, 2.000,00TL’dir. Müvekkilem, davalı işyerinden ayrılmadan evvel 2.000,00TL net ücretin yanı sıra, 200,00TL yol parası alıp Yemek ihtiyacı tıp merkezi tarafından yemekhane üsulüyle karşılanmaktaydı.

4-Müvekkilimin maaşının bir kısmı elden bir kısmı ise banka marifetiyle ödenmektedir.Son zamanlarda Müvekkilimin maaşının büyük bir kısmı (1.400 TL )Banka aracılığıyla ödenmektedir. Ancak Küçük bir kısmı elden ödenmeye devam etmiştir. (600 TL )

Sebebi ise davalı tarafından bir takım muhasebe  teknikleri ile hazırlanmış bordrolara müvekkilimin zorla imza atmasını sağlamaktır.

5-Müvekkilime maaş dışında hiçbir ödeme yapılmamıştır. Bordrolarda gösterilen aslında net maaştır.Müvekkilimiz itiraz etmesin diye elden verilen maaş karşılığı bordroya zorla imza attırılmaktadır.Bu husula ilgili şahitlerimizde mevcuttur.

6-Müvekkilimin işe başladığı ilk aydan kesilerek içeride teminat adı altında 15 günlük maaş alacağı bulunmaktadır , Ayrıca çalıştığı son aydan elden ödenmeyen 600 TL lik ücret alacağı da bulunmaktadır.

7- Müvekkilemin mesai saatleri haftalık olarak değişiklik göstermektedir şöyleki ;

1.Hafta

PAZARTESİ   18.00 – 08.00 14 SAAT GECE ÇALIŞMASI

ÇARŞAMBA  18.00 – 08.00 14 SAAT GECE ÇALIŞMASI

CUMA            18.00 –  08.00 14 SAAT GECE ÇALIŞMASI

PAZAR  24 SAAT NÖBETÇİ OLARAK ÇALIŞMAKTADIR

1.Hafta sonunda toplam 66 saat çalışma yapılmıştır.

2.Hafta

SALI 18.00- 08.00 14 SAAT GECE ÇALIŞMASI

PERŞEMBE 18.00-08.00 14 SAAT GECE ÇALIŞMASI

CUMARTESİ 18.SAAT

2.Hafta sonunda  toplam da 46 saat çalışma  yapılmış.

Bazı Aylarda 5 adet Pazar günü çalışma yapıldığıda göz önüne alındığında müvekkilem oldukça ağır şartlarda uzun  ve yorucu bir mesai tablosu bulunmaktadır.

Müvekkilem uzun mesai saatleriyle çalıştığı gibi, yaptığı işin niteliği gereği de 24.saat hizmet veren bir tıp merkezinde çalışmasından dolayı  dini ve ulusal bayram ve tatillerde de çalışmıştır. Ancak işbu çalışmasına karşılık olarak ekstra herhangi bir ücret alamamıştır. Ayrıca müvekkilim fazla mesai yaptığı halde hiçbir zaman fazla mesai ücretini alamamıştır.

8- Müvekkilim, davalı işyerinde çalıştığı süre boyunca yıllık izin hakkını kısmi olarak kullanmıştır. Çalıştığı en son yılın yıllık iznini (21gün) kullanamadığı gibi  yıllık izin ücretide tarafına ödenmemiştir.Ayrıca müvekkilim evlilik izni olarak  yasal olarak kullanması gereken 3 günlük evlilik izninide kullanamamıştır. İşbu husustaki talebi de davalı şirket tarafından reddedilmiştir.

9-Bütün bunlara ek olarak Müvekkilim davalı şirkette Laborant olarak çalışmakta olup sigorta girişleri ise sigortaya vezne kayıt elemanı olarak bildirilmiş ve sigorta primlerini aldığı maaş üzerinden değil asgari ücret üzerinden yatırılmıştır.

10- Müvekkilem, 07.01.2018 tarihinde evlenmiştir. Müvekkilem, 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinden doğan hakkını kullanmak istediğini davalı şirkete verdiği 12.01.2018 tarihli dilekçe ile bildirmiş ve  işçilik alacaklarını (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, AGİ, genel tatil ve hafta tatili izin ücreti, dini ve ulusal bayram tatil ücretlerini vs.) talep etmiş ancak davalı şirket  hiçbirini ödememiştir.

11- Fazlaya ilişkin talep, hak, alacak, dava ve sair her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilimin kıdem tazminatını, ihbar tazminatını, fazla mesai ücretlerini, yıllık ücretli izin ücretlerini, resmi tatil ve bayram ücretlerini, AGİ ödemelerini, yıllık izin hakkını kısmi olarak kullanamadığı için kısmi yıllık izin ücretlerini isteme mecburiyeti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER        : SGK kayıtları, işyeri işçi özlük dosyası, maaş bordroları, banka kayıt ve dekontları, yazılı belgeler, işyeri kayıtları, bilirkişi incelemesi, keşif, kabul ve ikrar, yazılı belge, tanık (bilahare bildirilecektir) ve sair her türlü yasal delail.

 

HUKUKİ SEBEPLER        : 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunları, BK, HMK, Yargıtay içtihatları, doktrin ve sair mevzuat.

NETİCE-İ TALEP               : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden ötürü (fazlaya ve diğer hususlara ilişkin talep ve dava hakkımız saklıdır.) yargılama yapılarak davamızın kabulü ile şimdilik;

1- Kıdem tazminatı için şimdilik 20.000,00TL,

    Resmi tatil ve bayram ücreti için 50,00TL

   Yıllık ücretli izin ücreti için 50,00TL

   Yıllık izin hakkını kullanmadığı için 50,00TL

   AGİ ödemeleri için 50,00TL

   Fazla mesai alacağı için 500,00TL

Olmak üzere toplamda 20.700,00TL alacağın müvekkilimce fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek banka faizi ile birlikte davalı şirketten alınarak tarafımıza ödenmesine,

2- Yargılama giderleri ile birlikte avukatlık ücretinin de davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim. 05.02.2017

 

 

Davacı  vekili

EK:1- Onaylı vekaletname örneği                                                  

Av.

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -7-

 ADANA  

NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                         :

VEKİLİ                           : Av. 

DAVALI                          :       

KONU                                 : Alacak (kısmi dava)

DAVA DEĞERİ            : 300,00 TL

AÇIKLAMALAR          :

 

 1. Müvekkil Ertuğrul ÖZKAYA davalı işyerinde 01.02.2007 tarihinde işe başlamış 17.03.2017 tarihine kadar kesintisiz olarak layıkıyla çalışmıştır. Akabinde ise müvekkile hiç bir şey söylenmeden haksız ve hukuka aykırı olarak işten çıkarılmıştır.

   

 1. Müvekkil davalı işyerinde yaklaşık 10 yıl çalışmıştır. Davalı işyerine Av.Mehmet Sarıoğlu’nun oğlu Av. Uğray Sarıoğlu’nun gelmesi ile birlikte anlaşmazlıklar boy göstermeye başlamıştır. Daha önce müvekkil ile davalı işveren arasında hiç bir problem yaşanmamış aksine müvekkil çalışkanlığı ile hep övgü toplamıştır. Müvekkili işyerinden kaçırmak amacıyla mobbing uygulamaya başlanmış ve müvekkil adeta taciz edilerek işyerinden tazminatsız ayrılması istenmiştir.

 

 1. Davalı işyerinde müvekkil işten çıkartılmadan önce kendi isteği ile istifa etmesi amacıyla müvekkile mobbing uygulamıştır. 6098 sayılı BK’ nın 417. Maddesine göre ; işveren, işçi-işveren hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak, saygı göstermek, işyerinde dürüstlük kuralına uygun bir düzeni sağlamak, özellikle işçilerin psikolojik tacize uğramamaları ve bu tacize uğramış olanların daha fazla zarar görmemesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğe rağmen davalı işveren müvekkili adeta taciz ederek işten ayrılmasını sağlamaya çalışmıştır. Yargıtay E:2013/293, K:2013/30811 ,T: 27 ,12.2013 sayılı emsal kararında; ‘’ Mobbingin varlığı için kişilik haklarının ağır şekilde ihlaline gerek olmadığı, kişilik haklarına yönelik haksızlığın yeterli olduğu, ayrıca mobbing iddialarında şüpheden uzak kesin deliller aranmayacağı; davacı işçinin , kendisine işyerinde mobbing uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguları ileri sürmesinin yeterli olduğu , işyerinde mobbing gerçekleşmediğini ispat külfetinin davalıya düştüğü; belirtilmiştir. Bu emsal Yargıtay kararı ışığında düşündüğümüzde ; somut olayda; davalı işveren müvekkilin ofis ortamında arkadaşları ile iletişim kurmasına müdahale etmiştir. Müvekkilin müzik dinlemesine izin vermemektedir. Hatta ve hatta müvekkilin yiyip içtiklerine dahi karışmaktadır.

     -Din ve ibadet hürriyeti anayasal bir haktır. Anayasanın 24. Maddesine göre : 14. Md. Hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet etmek serbesttir. Hal böyle olunca davalı işyerinde müvekkilimin ibadetine dahi müdahale edilmektedir. Şöyle ki; Müvekkilin Cuma namazına gitmesine karışılmış , vakit namazlarından geç geldiği gerekçesiyle farzını kıl sünnetini kılma  diye söylemleri olmuştur.

 1. Müvekkil davalı işyerinde asgari ücretle çalışmaktadır. İş akdi uyduruk gerekçelerle feshedilen müvekkile , kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve senelik izin ücreti ödenmemiştir.

  

 1. İş akdi haksız sebeple feshedilen müvekkilin kıdem tazminatı alacağına mahsuben şimdilik 100,00 TL talep ediyoruz.
 1. İş akdi haksız sebeple feshedilen müvekkilin ihbar tazminatı alacağına mahsuben şimdilik 100,00 TL talep ediyoruz.
 1. İş akdi haksız sebeple feshedilen müvekkil senelik izin hakkını kullanmamıştır. Senelik izin alacağına mahsuben şimdilik 100,00 TL talep ediyoruz.
 1. Müvekkil işçilik alacakları ile ilgili olarak 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri doğrultusunda zorunlu arabuluculuk yoluna başvurmuş ancak EK-1’de sunulan son oturum anlaşmazlık tutanağından da anlaşılacağı üzere anlaşma sağlanamamış ve iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.
 1. Müvekkilim ile davalı işveren arasında akdedilmiş olan belirsiz süreli iş sözleşmesi davalı işveren tarafından 17.03.2017 tarihinde haksız ve usule aykırı olarak feshedilmiştir. Müvekkilimi işten çıkarmanın zorunlu olmadığı ortada olmakla birlikte davalı işverenin işten çıkarma kararını keyfi olarak aldığı açıktır.

 

 1. Açmış olduğumuz dava kısmi alacak davasıdır. Bu sebeple, kıdem tazminatı alacağımızın, ihbar tazminatı alacağımızın ve senelik izin ücreti alacağımızın bilirkişi marifetiyle tespit edilmesini ve bu miktarın yasal faizden az olmamak üzere mevduata uygulanacak en yüksek faiz ile birlikte tarafımıza ödenmesini talep ve dava ediyoruz .

HUKUKİ NEDENLER     : 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER                          : Sunduğumuz belgeler, SGK kayıtları, işyeri kayıtları, banka

                                               kayıtları tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.  

SONUÇ VE İSTEK           : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, davamızın kabulü ile belirttiğimiz alacaklarımızın bilirkişi marifetiyle tespit edilerek;

1- 100,00 TL kısmen kıdem tazminatının akdin feshi 17.03.2017 tarihinden işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

2- 100,00 TL kısmen ihbar tazminatının davalıdan alınarak faiziyle birlikte müvekkile verilmesine

3- 100,00 TL kısmen senelik izin ücreti alacağının faiziyle birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesine ,

fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına, mahkeme masrafı ve avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. 18.01.2019

                                                                                                              Davacı vekili

                                                                                                         Av.

Eki:

1- Arabuluculuk Anlaşmama Tutanağı

2- Vekaletname                      

İşçi Kıdem Alacağı Dava Dilekçesi -7-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                   

VEKİLLERİ            : Av. ………..

                                               

DAVALI                   :

KONU                       : Müvekkilin kıdem tazminatı alacağının ödenmesi talebimiz ve delil listemizin sunulması hakkındadır.

 

HARCA ESAS DEĞER: …………..TL

 

AÇIKLAMALAR    :

 1. Müvekkil, davalı işveren yanında ………….. tarihinden itibaren iş akdini haklı nedenlerle feshettiği ……….. tarihine kadar kesintisiz şekilde ………  danışmanı görevinde çalışmıştır.

Müvekkil aylık 7.825,00 TL brüt ücret karşılığında istihdam edilmiştir. …… tarihinde ………. Başvurusu numarası ile ………. arabuluculuk kurumuna başvurulmuş ise de yapılan müzakerelerde olumlu bir netice elde edilememiştir.

  

 1. 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 5. fıkrası ve 506 sayılı Kanun’un md 60/I-A’nın (a) ve (b) bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları ve aynı Kanun’un 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını ve sair mevzuattan kaynaklanan diğer şartlara sahip olunması halinde kıdem tazminatının alınarak işten ayrılması mümkün kılınmıştır. Nitekim müvekkil de Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yaparak yukarıda yazılı şartların gerçekleştiğine binaen inceleme yapılması talebinde bulunmuştur. SGK tarafından yapılan değerlendirme neticesinde …………………….. sayılı ve …………. tarihli yazıda dilekçe tarihi itibariyle yapılan incelemede adı geçenin sigortalılık süresinin 21 yıl, prim ödeme gün sayısının ise 6400 gün olduğu anlaşıldığı belirtilip, bu nedenle kıdem tazminatı almaya hak kazandığı ifade edilmiştir. (EK: 1. SGK yazısı)

Müvekkil işbu dilekçe ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nden kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğine dair cevabi yazılar ile birlikte davalı işverene başvuruda bulunarak kıdem tazminatının ödenmesi talebini iletmiştir. (EK: 2. İşverene yapılan başvuru dilekçesi ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün yazısı) Ancak davalı işveren tarafından müvekkile herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi bugüne kadar olumlu bir yanıt da verilmemiştir.

 1. Yukarıda açıklanan nedenlerle iş akdinin haklı nedenle feshinden doğan alacağın ödenmesi için işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLERİMİZ :

 

 1. ……………… sayılı ve ………… tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yazısı (ekte sunulmuştur)
 2. İşverene yapılan başvuru dilekçesi
 3. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün yazısı  (ekte sunulmuştur)
 4. İşçi şahsi sicil dosyası
 5. Tanıklarımız

İsim ve adresleri mahkemece gerekli görüldüğü takdirde daha sonra bildirilecektir. 

 1. Bilirkişi incelemesi
 2. Gerektiğinde emsal ücret araştırmasının yapılabilmesi için ilgili meslek kuruluşlarına mahkeme nezdinde müzekkere marifetiyle başvuru yapılması
 3. Emsal kararlar
 4. Kanuni ve takdiri tüm deliller
 5. Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz

 

NETİCE VE TALEP           : Yukarıda izah edilen nedenlerle;

 1. Müvekkilin hizmet akdini haklı nedenle feshetmesi gerekçesiyle fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik, …………. TL kıdem tazminatının akdin fesih tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanacak en yüksek faizle birlikte davalıdan tahsiline,
 2. Yargılama ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini bilvekâle talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

                                                                                                 Av

İşçi Alacaklarının Ödenmesi Dava Dilekçesi -7-

CEYHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE;

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

NÖBETÇİ ( ) İŞ MAHKEMESİ’NE

 

 

DAVACI                   : ….

 

ADRES                      : ……  

 

VEKİLİ                     : …..

 

ADRES                      : …..

 

DAVALI                   : ……

 

ADRESİ                    :……..  

 

DAVALI                     : ……

 

ADRES                  : ……..

 

 

KONU                       :Ücret, Fazla Çalışma Ücreti,Bayram Genel Tatil Ücreti ve Hafta Tatili Ücreti olarak fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik 2.000,00 TL  İşçi Alacakları Ödenmesi İstemi

 

AÇIKLAMALAR    :

 

1-) Müvekkilimiz İhale Makamı …. olan “Trafo Yapım İşi” alt yüklenici ……..olan işyerinde;

 

…….

 

tarihleri arasında sigorta giriş ve çıkışları yapılarak şantiye işlerinde usta olarak hizmet ifa etmiştir.

 

Arabuluculuk görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştır.

 

2-) Müvekkil ile davalı işveren arasında günlük çalışma alacağı .. TL ve yemek alacağı ..TL olmak üzere ortalama brüt toplam … TL günlük ücret alacağı anlaşması yapılmıştır bu hususa ekteki tanıklar yeminli ifade vereceklerdir.

 

Ekteki evraklardan da anlaşılacağı üzere davalı işveren ortaklığı alacakları kabul edip hakkediş tutarından ödeyeceklerine dair imzalı kaşeli ikrarı davada haklılığımızı ortaya koymaktadır.

 

Nitekim bu durum ekte sunduğumuz şirket yazışmalarında da işçilerin asgari ücretten fazla ücret alacakları oluğu, fazla mesai alacakları olduğu kararlaştırılmış iken hiçbir ödeme yapılmamıştır.

 

Ücret alacakları her işçinin yaptığı işe göre ve o işin o günkü yoğunluğuna göre ihale makamı ve davalı işveren tarafından belirlenmektedir.

 

Müvekkiller ara vermeksizin mart ayından itibaren hep çalışmışlardır ancak SGK girişleri eksik gösterilmiştir. Buna ilişkin hakkımızı saklı tutuyoruz.

 

3-) Müvekkilin çalışma biçimi şöyledir;

 

Müvekkil davalıya ait işyerinde her gün, sabah 08.00’de işe başlamakta, işin niteliğine bağlı olarak çoğunlukla akşam 20.00 de sona ermektedir. Bu çalışma biçimi, haftanın 7 günü,  resmi tatillerde ve dini bayramlarda da aynı şekilde sürmüştür.

 

Bu çalışmaya rağmen müvekkile ücret alacağı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, bayram ve genel tatil ücreti gibi yasal hakları ödenmemiştir. Tüm ödemeler asgari ücret hesabına göre yapılmıştır.

 

Fazla mesai haftalık ortalama 20 saat olup bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacaktır.

 

Müvekkilimize davalı tarafından ne işten çıkışının yapıldığı tarihte ne de şu ana kadar yapılan her hangi bir ödeme bulunmamaktadır. Bu durum, tanık beyanlarıyla sabittir.

 

4-) Davalı ……… ihale makamı olup İş Kanunu m. 36 ya göre işçilerden ücreti ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü, işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. Bu konuda emsal kararlar dilekçemin ekinde mevcuttur.

 

5-) Müvekkile bugüne kadar davalı işveren tarafından ödeme yapılmamıştır, yukarıda belirttiğimiz sebeplerden ötürü işbu davanın açılması gereği doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER       : 4857 S. K. m. 32, 41, 7036 S. K. m. 5, 6, 7, 8, 9, İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği m. 5, 9

 

HUKUKİ DELİLLER         : Hizmet Dökümü, Şirketle Yapılan Yazışmalar, tanık, bilirkişi incelemesi vesair delail

 

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenler ile şimdilik fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 

1-) Maaş Ücret Alacağı Olarak … TL,

 

2-) Fazla Mesai Ücret Alacağı Olarak … TL,

 

3-) Ulusal Gün Ve Genel Tatil Günleri Ücret Alacağı Olarak ..TL

 

4-) Hafta Tatili Alacağı Ücret Alacağı …..TL,

 

Olmak Üzere Toplamda ….TL İşçi Alacaklarının Sorumlu Oldukları Miktar Uyarınca Davalılardan Alınarak Davacıya Verilmesine Yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesine saygıyla arz ve talep ederiz.

EKLER: Hizmet Dökümü, Şirketle Yapılan Yazışmalar, Tanık Listesi, Arabulucu Tutanağı, Emsal Kararlar, Vekaletname

TANIK LİSTESİ:

 

1-Adı Soyadı          :  

Adresi                  :

 

2-Adı Soyadı         

   Adresi                  :

 

3-Adı Soyadı           

 Adresi                  :

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -8-

ADANA (   )  İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI       :

VEKİLİ          :

DAVALI        :

KONU            : 30.000,00 TL  nın tahsili talebimizdir

AÇIKLAMALAR

1 – Müvekkil 25.12.2010 tarihinde Brüt 1.679,73 ( Net 1.200,00 ) TL ücretle, işyerinde, yönetici asistanlığı ve büro müdürü sıfatı ile işe başlamıştır. Ancak sonradan öğrendiğimize göre; Tek taraflı olarak ücreti,  kayden Brüt 837,00 TL ya düşürülerek, 2018 yılına kadar primleri asgari ücretten  SGK ya yatırılmıştır. İtirazlarımız ve şikayetçi olacağımıza ilişkin beyanlarımız dikkate alınarak, davacının primleri Nihayet, Ocak 2018 den itibaren 6.993,89 TL dan ödenmiştir.

2- Müvekkilimin net ücretleri;

     25.12.2010 / 30.9.2011 tarihleri arasında net :     TL

     01.10.2011 / 30.9.2012     “            “                    TL,

     01.10.2012 / 30.4.2013     “            “          “        TL,

     01.05.2013 / 31.3.2014     “            “          “        TL,

     01.04.2014 / 31.3.2017     “            “                    TL.

     01.04.2017 / 06.06.2018   “            “           “        TL dır.

3- Müvekkil geçmiş dönemde eksik bildirilen ücretleri nedeni ile emekli olduğunda düşük aylık alacağından bahisle, eksik ödenen primler için ek bildirgeler verilmesini ve oluşacak mağduriyetinin önlenmesini talep etmişse de hiçbir olumlu yanıt alamamış, sadece 2018 yılı başından itibaren primlerinin gerçek ücret üzerinden ödenmesi yoluna gidilmiştir.

4-  Müvekkilin ofisteki normal  çalışma saatleri haftada 5 gün 09.00-18.00 arasıdır. Haftalık çalışma saati : 1 saatlik ara dinlenmesi tenzil edildiğinde 40 saattir. Ancak, müvekkilin çalışması saat 18.oo sona ermemekte idi. Zira kendisinden telefonunun 24 saat açık olması Müvekkil zaman gözetmeksizin iş günleri saat 18.00’dan sonrada çalışma fiilen  sürdürmekle kalmamış, Çalışma günü olmayan Cumartesi, Pazar günleri, UBGT günleri ve Yıllık izin kullandığı sürelerde dahi gece ve gündüz,

5- Yukarda anılan nedenlerle ;

       a- Hafta için saat 18.oo den sonraki saatlerde ortalama olarak haftada 9 saat

       b- Cumartesi /Pazar günleri haftada ortalama olarak 6 saat,

       c- Yıllık izinde iken ortalama olarak günde 3 er saat,

       d- UBGT günlerinde ortalama 3 er saat hizmet vermekte ancak bunlar için kendisine hiçbir ödeme yapılmamakta idi.

Yapılan bu çalışmaların 40-45 saat arasındaki 5 saatlik çalışması fazla sürelerle çalışma olup % 25 zamlıdır. Haftalık 45 saati aşan çalışmaları ile fazla mesai olup  % 50 zamlıdır.

Anılanlar ışığında fazlaya ve saireye dair her türlü dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydı ile ;

a- Fazla sürelerle çalışma ücreti alacağına ilişkin olarak :       7.500 TL

b- Fazla mesaiye ilişkin olarak………………………..   :     20.000 TL

c- Genel tatil ve yıllık izindeki çalışmalar karşılığı          :      2.500 TL ‘ki

Toplam 30.000 TL nın tahsili için iş bu davanın ikamesi zorunlu olmuştur.

6- İş bu dava ikame edilmeden önce zorunlu arabulucuya başvurulmuş ancak uyuşmazlık tutanağı tanzim edilmiş olup tutanak aslı ekte sunulmaktadır.( EKTE )

HUKUKİ NEDENLER         : İş Kanunu vs yasal mevzuat.

DELİLLER                            : SGK Kayıtları, Telefon kayıtları, İşyeri sicil dosyası, Tanıklar,

                                                 Arabuluculuk uzlaşamama tutanağı, her türlü yazılı ve şifahi

                                                 yasal deliller.

NETİCE                                 : Yukarıda anlatılan nedenlerle; fazlaya ve saireye ilişkin

                                                  Her türlü dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydı ile Belirsiz alacak davası olarak ikame ettiğimiz İŞ bu davamız uyarınca; Yukarda 5 nci maddede tadat edilen alacaklar toplamı 30.000 TL nın arabulucuya başvuru tarihi itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini, masraf ve vekalet ücretinin davalı ortaklığa yükletilmesini Saygı ile arz ve talep ederim.

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -9-

ADANA ( ) İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                      :  

VEKİLİ                         : Av

DAVALI                       :

KONU                         : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla; HMK 109.maddesi uyarınca, davacının KIDEM TAZMİNATI VE İHBAR TAZMİNATI  kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere Kısmi dava,

Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;  HMK 107.maddesi uyarınca  Fazla Mesai Ücreti, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti, Gece vardiyası zammı, Hafta tatili ücreti Kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda artırılmak üzere Belirsiz alacak davasıdır.

HARCA E.DEĞER         :  700 TL ( Fazlaya ilişkin hakları ile diğer konulara dair talepte bulunma ve dava açma haklarının saklı kalması kaydıyla, şimdilik harca esas olmak üzere )

 

AÇIKLAMALAR           :

 

 1. Müvekkil , davalı iş yerine 22.11.2008 tarihinde girmiştir. Bu tarihten itibaren aktif bir şekilde 10.10.2018 tarihine kadar çalışmaya devam ermiştir. 10.10.2018 tarihinde müvekkille iş veren arasında müvekkilin işçilik alacaklarına yönelik ibra sözleşmesi yapılarak müvekkil kod 4 e göre işten çıkarılmıştır.
 1. İbra sözleşmesi sırasında işçiye senin tüm alacakların hesaplandı 15.000 TL ediyor diyerek imza atması sağlanmıştır. Ancak müvekkil anlaştığı miktarın gerçek hakkından çok aşağı olduğunu öğrendiği andan itibaren tekrar eski iş vereni ile iletişime geçtiğinde iş veren biz sana hakkını verdik gerisi senin bileceğin iş demiştir. Bunun üzerine;
 1. 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3.maddesi 1. Fıkrası uyarınca zorunlu arabuluculuğa başvurulmuş ancak anlaşılamamıştır. Bundan dolayı dava açmak gereği doğmuştur.
 2. Müvekkil ile davalı arasında yapılan Müvekkilin alacağına yönelik yapılan İbra Sözleşmesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 420 ye göre ( İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür. Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur. )

  geçersizdir. Çünkü Müvekkilin İşçilik alacaklarından kaynaklı hakkının çok azı banka hesabına yatırılmıştır.

 1. Müvekkil her ayın birinde(1) maaşını almaktadır ve net maaşı 2050 TL dir.

İşçi-İşveren İlişkisi:

 

 Müvekkil Ömer , ……………de 22.11.2008 tarihinde işe başlamıştır.Bu tarihten itibaren kendisine verilen işleri büyük bir fedakarlık ve özveri ile yerine getiriyorken  10.10.2018 tarihinde davalı ile aralarında yaptıkları İbra Sözleşmesi ile işten çıkarılmıştır. Müvekkilime Çalıştığı süre boyunca sürekli fazla mesai yaptırılmış ama ancak karşılığı kendisine ödenmemiştir.

Fazla Çalışma Alacağına Esas Teşkil Eden Unsurlar :

 

 

Müvekkilimin normal çalışma şekli haftanın 6 günü sabah 08.00 dan akşam 18.00- 19.00- 21.30 a kadar sürmektedir. Yani iş çıkışı en erken 18.00 dır.Pazar günleri ise sürekli olmamakla beraber iş yoğunluğuna göre çalıştığı zamanlar olmuştur.

Her ne kadar iş başlama saati 08.00 olsa da Müvekkile zaman zaman işyerinden telefonla arayıp çağırmaları üzerine saat 06.00 da işe başladığı da olmuştur. Müvekkil işe erken gitmesine rağmen iş çıkış saatleri değişmemekle beraber ertesi gün yine saat 08.00 da iş başı yapmaktadır.

Müvekkilin çalıştığı iş sektöründen dolayı Kasım ayından mart ayına kadar iş yükü az olduğundan dolayı Sabah saat 08.00 da işe başlayıp akşam 19.00 a kadar çalışma devam ediyor çalışma uzamıyor ancak Nisan ayı ile beraber iş yükü artmaya başladığından dolayı  iş çıkış saatleri 21.30-22.30 uzamaya başlıyordu.(Nisan ayından kasım ayına kadar fazla mesai yapılıyor.) Yapılan bu fazla mesai için herhangi bir ücrette ödenmemiştir.

Kanunumuzda Haftalık 45 saatlik çalışmanın üstü işçiye fazla çalışma ücreti yahut serbest zaman öngörmüştür. Ancak müvekkilim her iki haktan da yoksun bırakılmıştır. Kanun gereği Müvekkilime her bir saat fazla çalışma karşılığında normal bir saatlik ücretin yüzde elli fazlası işlemiş olan faizi ile birlikte ödenmelidir.

Resmi ve Dini Bayramlarda Çalışma Karşılığına Esas Teşkil Eden Unsurlar:

 

 

Müvekkilimin Çalışmasına denk gelen Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinden sadece Dini Bayramlarda iznini kullanmış olup Resmi Bayramlarda Kesinlikle herhangi bir izin kullandırılmamış olmakla beraber çalışmaları karşılığında müvekkilime herhangi bir ücret ödenmemiştir. Resmi Bayramlarda çalışıp da alamadığı ücretlerin işlemiş olan fazileri ile birlikte hesaplanarak ödetilmesi gereklidir.

 

Kıdem Tazminatına Esas Teşkil Eden Unsurlar:

 

 

           1475 Kanun Numaralı İş Kanunu Madde 14 e göre Müvekkilimin hak kazandığı Kıdem Tazminatının karşılığı da ödenmemiştir. Dolayısıyla 22.11.2008 tarihinden beri çalışan müvekkilimin hesaplanan kıdem tazminatının  akdin fesih tarihi olan 10.10.2018 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte müvekkilime ödetilmesi gerekir.

İhbar Tazminatına Esas Teşkil Eden Unsurlar :

4857 sayılı İş kanunu 17. madde uyarınca iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi esastır. Madde gereğince; 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta, 3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta bildirim süresi uygulanmaktadır. 

Müvekkil işyerinden çıkarılırken hiçbir ihbarda bulunulmamıştır. Dolayısıyla Müvekkilin ihbar tazminatı alacağı da doğmuştur. Ancak bu hakkı da kendisine ödenmemiştir. Bu miktarında hesaplanarak kendisine ödetilmesi gereklidir.

Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı dava açmak ihtiyacı hasıl olmuştur..

HUKUKİ DELİLLER:

 

 • SGK Kayıtları
 • Banka Kayıtları
 • Tanık Beyanları (İsim ve Adresleri Bilahare Sunulacaktır.)
 • Yemin
 • Bilirkişi
 • Ve sair hukuki Deliller

HUKUKİ NEDENLER: İş Kanunu , Borçlar Kanunu, HMK ve Sair mevzuat

NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

                              Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Kanunun 109. Maddesine göre belirlenecek tutardan şimdilik;

 1. Müvekkilimizin almaya hak kazandığı 100 TL ( Şimdilik harca esas olmak üzere) Kıdem Tazminatının akdin fesih tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte ödetilmesine,
 2. Müvekkilimizin almaya hak kazandığı 100 TL (şimdilik harca esas olmak üzere) İhbar tazminatının akdin fesih tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte ödetilmesine,

Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere, 6100 sayılı kanunun   107. Maddesine göre belirlenecek tutarlardan şimdilik ;

Müvekkilimizin almaya hak kazandığı 100 TL (şimdilik harca esas olmak üzere) Fazla mesai ücretinin akdin fesih tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte ödetilmesine,

Müvekkilimizin almaya hak kazandığı 100 TL (şimdilik harca esas olmak üzere) Resmi ve Dini Bayramlarda Çalışma karşılığının akdin fesih tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte ödetilmesine,

Müvekkilimizin almaya hak kazandığı 100 TL (şimdilik harca esas olmak üzere) Bakiye ücret alacağının akdin fesih tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte ödetilmesine,

                 

  Müvekkilimizin almaya hak kazandığı 100 TL (şimdilik harca esas olmak üzere) Hafta tatili ücretini  akdin fesih tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte ödetilmesine,

Müvekkilimizin almaya hak kazandığı 100 TL (şimdilik harca esas olmak üzere) Yıllık ücretli izin alacağını akdin fesih tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte ödetilmesine,

Şimdilik toplam 700 TL alacağın iş akdinin sona erdiği 10.10.2018 tarihinden itibaren işletilecek en yüksek mevduat faiziyle (yasal faiz oranından az olmamak üzere) birlikte davalıda tahsiline,

Davalı tarafın sunacağı delillere karşı yeni delil sunma hakkımız saklı kalmak üzere sunduğumuz delillerin kabulüne ,

Yargılama harç ve giderleri ile Ücreti Vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               Davacı Vekili

Hemşire İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -10-

ADANA  ( )  İŞ MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                   :

 

VEKİLİ                      :

 

DAVALI                   :

KONU:  Fazlaya ilişkin dava, ıslah ve arttırım haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik 100 TL KIDEM TAZMİNATI, 1200 TL FAZLA MESAİ, 1000 TL ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ alacağı olmak üzere toplamda 1400 TL’lik alacağımızın faizi ile birlikte davalıdan tahsili istemimize ilişkin alacak davasıdır.

 

HARCA ESAS DEĞER        : 2300 TL.( Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile.)

-AÇIKLAMALAR-

 

Müvekkil Kübra …., 16.06.2015 tarihinden sözleşmesini feshettiği 06.05.2019 tarihine kadar kesintisiz olarak davalıya bağlı “MEDİVİA” hastanesi bünyesinde hemşire olarak çalışmıştır.

06.05.2019 tarihinde Zeytinburnu 4.Noterliği’nin … Yevmiye numaralı ihtarnamesi ile  müvekkil sözleşmesini Fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil çalışma ücretlerinin ödenmemesi, elden ödeme yapılarak sigorta priminin düşük gösterilmesi ve diğer haklı sebeplerle derhal feshetmiştir.

MAAŞ: Müvekkilin maaşı 2400 TL olup bu maaşın bir kısmı banka üzerinden, kalanı ise elden ödenmiştir.

FAZLA MESAİ: İş yerinde 08:00-18:00 ve 18:00-08:00 olmak üzere iki vardiyalı çalışma sistemi uygulanmakta olup müvekkil ise sürekli olarak gece vardiyasında çalışmıştır. Müvekkil gün aşırı şekilde çalışmış olup bir hafta pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere 4 gün; diğer hafta ise salı, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere 3 gün çalışmıştır. Her ne kadar gece vardiyası saatleri yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi 18:00-08:00  olsa da her Pazar gününe tekabül eden çalışmada müvekkil 24 saat; her cumartesi gününe tekabül eden çalışma gününde ise 18 saat nöbet yapmıştır. Böylece müvekkil sürekli olarak bir hafta 46 , diğer hafta ise 66 saat olacak şekilde çalışmıştır.

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL:  Hemşire olan müvekkilim Ulusal bayram ve genel tatillerde de sürekli olarak çalışmaya devam etmiş ve ücretini alamamıştır. Hatta öyle ki gündüz vardiyasında çalışan personel, resmi-dini bayram ve genel tatillerde izinli olduğu için müvekkilim gibi gece vardiyasında çalışan personeller 24 saatlik nöbet yapmışlardır.

YOL – YEMEK : İşyerinde kahvaltı(mesaiden önce) ve öğle yemeği işverence sağlanmıştır. Gün içerisinde yarım saatlik öğle yemeği molası bulunmaktadır.

ÜCRETLİ YILLIK İZİN: ….

Davalı işveren ile yapılan arabulucuk görüşmesinde işverenin ödeme yapmak istememesi sebebi ile sonuç alınamamıştır. ( Ek-2: Arabuluculuk Son Toplantı Tutanağı ) Böylece huzurdaki davayı açma zaruretimiz hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER           : İş kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve ikamesi mümkün sair mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER                            :

               

1-            Müvekkile ait SGK kayıtları  (mahkemece celp edilecek)

2-            Banka Hesap Dökümü ve Banka Kayıtları ( mahkemece celp edilecek)

3-            Müvekkile ait işyeri şahsi sicil dosyası, ( mahkemece celp edilecek)

4-            Tanık beyanları ( tanıklarımız bilahare bildirilecektir. )    

5-            Bilirkişi incelemesi,

6-            Emsal ücret araştırmaları,

7-            Yemin,

8-            Arabuluculuk Son Toplantı Tutanağı

9-            Vekaletname ve davalının sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı        kalmak kaydı ile yasal her türlü delil.

 

Müvekkile ait banka hesap bilgileri:  T.Garanti Bankası A.Ş., … IBAN nolu TL hesabı, AHMEDİYE / ÜSKÜDAR Şubesi ( 740 )

 

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden ötürü, fazlaya ilişkin tüm yasal haklarımız saklı kalmak ve tahkikat aşamasında ortaya çıkacak rakama arttırmak kaydıyla,

 

-İhbar Tazminatı alacağımız için şimdilik 100 TL,

-Fazla mesai alacağımız için şimdilik 1200 TL ( BELİRSİZ ALACAK )

-Hafta Tatili ücret alacağımızın için şimdilik 100 TL

-Ulusal bayram ve genel tatil alacağımız için şimdilik 100 TL

 

olmak üzere şimdilik toplam 1500 TL alacağımızın hakların doğdukları tarihten itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline;

 

-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz. 26.06.2019

 

                                                                      DAVACI VEKİLİ

EK-1:  BANKA HESAP DÖKÜMÜ

EK-2:  Arabuluculuk Son Toplantı Tutanağı

EK-3:  Vekaletname

İşçi Alacağı Davası Dilekçe Örneği

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.