Bir Sayfa Seçin

İşçi Sulh ve İbraname Örneği – İşçi İşveren Sulh Protokolü

Sözleşmesi fesh edilen bir işçinin maaş alacağı, kıdem tazminatı, fazla mesai ve tatil izinleri hakları mevcut hale gelir. İşveren işçinin bu haklarını aldığına dair ibraname düzenlemesi kendisi yararına olacaktır. İşçiye söz konusu hakları verildikten sonra davadan vazgeçmesi veya ileride yeni bir dava açmaması gibi hususlar yazılarak aşağıdaki gibi bir “sulh” ve “ibraname” sözleşmesi düzenlenir.

İşçi-İşveren Arasında Düzenlenen Sulh ve İbraname Örneği

SULH ANLAŞMASI  ve İBRANAME

  Davacı ……. vekili Av……………… ile davalı …….ve Tic.    Ltd.şirketi vekili Av. ………. arasında aşağıda yazılı koşullarda bir protokol ve feragatname düzenlenmiştir.

 • Üsküdar 5.iş mahkemesinin …/… E. sayısına kayden görülmekte olan davada davacı işçi ………….davaya konu ettiği 01.08.1993 işe başlangıç ve 29.12.2011 işten çıkış tarihleri arasında işveren …….. Tic. Ltd.şirketi bünyesinde işçi olarak çalıştığı tüm sürelere ilişkin olarak tahakkuk eden kıdem tazminatı dahil olmak üzere diğer ve fazlaya ilişkin saklı tuttuğu hakların tamamının tüm fer’ileri ve yargı gideri ve vekalet ücreti ile birlikte toplamının 23.000-TL olduğu konusunda taraflar arasında sulhen anlaşmaya varılmıştır.
 • Sulhen anlaşma sonucu kararlaştırılan toplam 23.000-TL (yirmiüçbintürlirası) bugün nakden ve elden davalı işveren……..İnşaat ve Tic. Ltd.şirketi vekili Av. ,,,,,,,,, tarafından, vekaletnamesindeki sulh, ahzu kabz ve davadan feragat etme yetkisi olduğu görülen ve vekaletnamenin bir örneği ile avukat kimliğinin bir örneği iş bu protokole eklenen davacı işçi ………. vekili Av………….’ya ödenmiş ve davacı taraf iş bu ödeme ile Üsküdar 5. iş Mahkemesi’nin …/…. Esas sayısına kayıtlı bulunan davaya konu edilen kıdem tazminatı dahil fazlaya ilişkin saklı tuttuğu tüm hakları ile yargı gideri ve vekalet ücreti alacaklarından  feragat etmiştir.
 • Sulhen anlaşma ile belirlenen toplam 23.000-TL.sını bugün elden ve nakden teslim almış bulunan davacı vekili Av. ……..a “Davadan feragat ettiklerine ve bu davaya konu edilen tüm çalışma sürelerine ilişkin alacaklarının tamamını, tüm fer’ileri ile birlikte davalı işverenden almış olduklarına” dair dilekçelerini en geç 08.02.2013 tarihine kadar Üsküdar 5. İş Mahkemesi’nin …../…. E. sayılı dosyasına ayrıca sunacaklardır.
 • İşbu protokol ile varılan sulh anlaşması gereği yapılan ödeme nedeniyle, taraflar söz konusu davadan kaynaklanan tüm alacakları dahil, yargı gideri ve vekalet ücreti alacağından dolayı birbirlerini karşılıklı olarak ibra etmişlerdir.

4 (Dört) maddeden ibaret işbu protokol iki nüsha olarak davacı vekili Av……………… ile davalı vekili Av……….. tarafından tanzim ve imza olunmuş, birer nüshası aşağıda imzası bulunan taraf vekillerine verilmiştir.11.02.2019

 

ALACAĞI TAHSİL EDEN VE DAVADAN                                                                                                                                                                                                      ÖDEMEYİ YAPAN

FERAGAT EDEN DAVACI VEKİLİ                                                                                                                                                                                                                   DAVALI  VEKİLİ

İşçi Alacağına İlişkin İbraname -2-

PROTOKOL

 

Madde 1- TARAFLAR

TARAF

 

İŞÇİ Adı Soyadı     :

Adresi                      :

 

Vekili                       :

Adres                       :

 

TARAF

 

İŞVEREN Unvanı  :

Adresi                      :

 

Vekili                       :

Adres                       :

 

 

Madde 2- KONU

 

İşçi Alacaklarından Kaynaklı Protokol

 

Madde 3- AÇIKLAMALAR

 

Yukarıda belirtilen taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşarak aralarındaki uyuşmazlığı sona erdirmişlerdir. Bu protokolle işveren ile işçi iş akdinin sona ermesine ilişkin aşağıdaki şekilde miktar, meblağ ve ödeme şekil ve şartlarında mutabık kalmışlardır.

 

 1. İşbu Protokol imzalanması ile işveren, müvekkilimize protokol tarihinde 40.000 TL ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu ödeme banka aracılığıyla, iban numaralı Vakıfbank hesabına yapılacaktır.
 2. İşbu protokol imzaladıktan sonra tarafından tutanak ve çiftliğin anahtarı işverene teslim edildiği gün işveren tarafından aynı gün içinde işçi alacaklarına dair tüm ödemeler bankaya yapılacağını kabul etmişlerdir. Aksi takdirde karşı taraf ödemediği her gün için faiz işleneceğini kabul ve taahhüt etmiştir.
 3. Müvekkilimiz, işveren adına ilgili kurum ve kuruluşlara yapmış olduğu tüm şikayetlerinden aynı gün vazgeçmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
 4. İşveren, müvekkilimiz adına ilgili kurum ve kuruluşlara yapmış olduğu tüm şikayetlerinden aynı gün vazgeçmeyi kabul ve taahhüt etmektedir
 5. İşbu protokol imzalanması ile işçi; işverenden hiçbir nam ve ad altında alacağının kalmadığını tüm hak ve taleplerinden, feragat etmiş olduğu bu nedenle işveren gayri kabili rücu kayıtsız ve şartsız ibra ettiğini kabul ve beyan etmektedir.
 6. İşbu protokol imzalanması ile işveren; işçi ’dan hiçbir nam ve ad altında alacağının kalmadığını tüm hak ve taleplerinden feragat etmiş olduğu bu nedenle işçiyi; gayri kabili rücu kayıtsız ve şartsız ibra ettiğini kabul ve beyan eder.
 7. Taraflar aralarında yapılan görüşmeler neticesinde tüm işçilik alacakları ve adi alacaklar hususunda özgür iradeleriyle anlaşmış olup; nakden ve peşinen 40.000-Tl üzerinde anlaşma sağlamışlardır. Bu sebeple işbu protokolün imzalandığı tarihte işbu meblağ işveren tarafından yukarıda belirtilen banka hesabına eksiksiz ödenecektir. Taraflar işbu somut durumu kabul ve taahhüt ederler.
 8. Taraflar, 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca, 2004 sayılı Kanunun 38 maddesine göre ilam niteliğinde olan işbu tutanağa konu uyuşmazlığa ilişkin olarak yukarıda tek tek ayrıntılı şekilde belirlenen hak ve yükümlülükleri dışında başkaca hak ve yükümlülükleri olmadığını beyan ve karşılıklı olarak birbirini ibra eder.21.06.2019

EK: VEKALETNAME SURETLERİ

 

İşçi Vekili                                                                                                                                          İşveren Vekili

İşçi Sulh ve İbraname Örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Şub 11, 2019 | DİLEKÇELER, İş Hukuku | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız