İşçi İhtarname Örneği

İşçi haklı bir nedene dayanarak işinden ayrılıyor yani istifa ediyorsa, bu durumu işverene noter aracılığı ile yollayacağı bir ihtarname ile bildirmelidir. İşçinin yollaması gereken ihtarname örneğini sizlerle paylaştık. İhtarnamede belirtilen fesih sebepleri önem arz etmektedir. Olası bir mahkeme durumunda ilk incelenen belge söz konusu bu ihtarname olacaktır. 

İşçinin İşverene Yollacayacağı İhtarname Örneği -1-

İHTARNAME

İHTAR EDEN              :xxxxxxxx

VEKİLİ             :

ADRES                :

ADRES              :

 

İHTARIN KONUSU:  4857 sayılı kanunun 24’ncü ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereği iş akdini haklı nedenlerle derhal feshettiğimizin bildirimi ile kıdem tazminatının, ihbar tazminatının, fazla mesai ücretlerinin, bayram ve genel tatil ücretlerinin, hafta tatili ücretlerinin, yıllık izin ücretlerinin, ödenmeyen aylık ücret alacağının ve AGİ, ikramiye ve diğer sosyal haklar da dahil olmak üzere diğer işçilik alacaklarının faiziyle derhal ödenmesinin bildiriminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1.Sayın muhatap bildiğiniz  üzere müvekkilimiz …/04/2009  tarihinden itibaren şirketinizde ” olarak çalışmaktadır.

2.Müvekkilin işe başlama tarihinden itibaren kanunda belirtilen çalışma sürelerinin çok üstünde çalışmış, kendisine gerekli çalışma düzeni sağlanmadığı için düzensizce ve çok yıpratıcı çalışmak zorunda kalmış, fazla mesai yapmış, yıllık izinlerini kullanamamış, Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde çalışmış; tüm bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai ücretleri ödenmemiştir. 7-8 ayda bir müvekkilin çalıştığı şube değiştirilmiş ve en ufak bir talepte bulunmasın diye şube değişikliği tehdit olarak ileri sürülmüştür.

3.4857 sayılı İş Kanunun “İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı” başlığını taşıyan 24. Maddesinin II/e bendi; “  İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmesi ve ödenmesi :” hükmüne amirdir.  Müvekkile, şirketiniz ve şirket bünyesinde çalışan müvekkilin üstleri tarafından uzun zamandan beri baskı yapılmakta, onur kırıcı ve küçük düşürücü sözler söylenmekte ve diğer çalışanlara davranıldığı gibi eşit davranılmamaktadır. Müvekkil defalarca fazla mesai ücretlerinin ve diğer ücret alacaklarının ödenmesini, yıllık izinlerinin kullandırılmasını talep etmiş; ancak  tarafınızca herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi psikolojik ve sözlü şiddete maruz bırakılıp azarlamalar, hakaretler ve şube değiştirme tehditleriyle  baskı uygulanarak istifa etmeye zorlanmaktadır.

NETİCE-İ TALEP:Yukarıda izah edilen nedenlerle;

a)Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, 4857 sayılı kanunun 24’ncü ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereği iş akdini haklı nedenlerle derhal feshediyoruz.

b)İş akdinin tarafımızca haklı nedenlerle feshi nedeni ile  kıdem tazminatının, , fazla mesai ücretlerinin, bayram ve genel tatil ücretlerinin, hafta tatili ücretlerinin, yıllık izin ücretlerinin, ödenmeyen bakiye aylık ücret alacağının ve AGİ alacağının diğer işçilik alacaklarının gerçek ücret üzerinden hesaplanarak” iban no’lu banka hesabına mevduata uygulanan en yüksek banka faiziyle derhal ödenmesini ihtar ederiz.

c)Aksi takdirde hukuki ve cezai yasal yollara başvurulacağını, yargılama gideri ve vekalet ücretinin tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.

 

İHTAR EDEN

Sayın Noter; 3 suret olarak düzenlenen iş bu ihtarnamenin bir suretinin muhataba APS ile tebliğini bir suretinin dairenizde hıfzını bir suretinin de tarafımıza tevdiini saygı ile rica ederiz.

İş Sözleşmesinin Feshi İhtarname Örneği -2-

İHTARNAME

Sayı        :                                                                                                     

Konu      : İş Sözleşmesinin Feshi

Sayın;  

İş akdiniz, İş Kanunu’nun Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle;

(İş arkadaşlarınızla kavga ederek iş güvenliğini tehlikeye atmanız,  iş yerinde iş akışını olumsuz etkileyecek huzursuzluklara neden olmanız,  iş dışındaki konuları sorunları işyerine yansıtmanız gerekçesi ile) 05.02.2017 tarihinden geçerli olmak üzere işveren tarafından haklı nedenle, feshedilmiştir.

Çalıştığınız döneme ait bakiye ücret alacaklarının tahsili için muhasebe birimimize uğramanız gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

İmza

 Şirket Yetkilisi

…. /…. / 201

Fesih Kararını Tebliğ Eden                                                                                                                                                                                                                           Fesih Kararını Tebellüğ Eden

Adı-Soyadı- Görevi-İmza                                                                                                                                                                                                                                  Adı-Soyadı- Görevi-İmza

İşçinin İşverene Yollacayacağı İhtarname Örneği -3-

ADANA NOTERLİĞİ’ NE

 İHTARNAMEDİR

 

İhtar Eden                :

Muhatap                   :

                                     

Konu                       : Tarafınıza ait şirkette çalıştığım süre boyunca tam ve gereği gibi ödenmeyen ücret alacaklarım sebebiyle iş akdimi haklı nedenle feshettiğimin ve iş bu fesihten doğan tüm alacaklarımın tarafıma ödenmesi ihtarıdır.

 

Açıklamalar              :

Sayın Muhatap,

Tarafınıza ait şirkette 26.09.2016 tarihinden beri çalışmaktayım. Şöyle ki;

Hizmet akdinden doğan işçilik alacaklarımdan; ücret alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, Ubgt alacağı, fazla mesai alacağı gibi alacaklarım tarafıma ödenmemiştir. İş bu hizmet akdimden doğan alacaklarımın tarafıma ödenmemesi nedeniyle haklı sebeple iş akdimi feshettiğimi tarafınıza bildiririm.

Yukarıda ayrıntıları verilen ve İş Kanunu’ ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle iş akdimi haklı sebeple feshediyorum.

İşbu ihtarnamenin tarafınıza ulaşmasını takip eden 3(üç) gün içerisinde tarafıma ödenmesi gereken kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, Ubgt alacağı, fazla mesai alacağı taleplerimin karşılanmasını ve ilgili ücret alacaklarımın Akbank’ da yer alan TR……. …….. ……… ……… …… ………… İBAN numaralı hesabıma yatırılmasını aksi halde hizmet akdimden ve kanunlardan doğan haklarıma dayanarak yasal yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm.

 

İhtar Eden

 

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz.

İşçi Haklı Nedenle Fesih İhtarname Örneği -4-

İHTARNAME

 

KEŞİDE EDEN      :

ADRESİ                 :

 

MUHATAP            :

ADRESİ                 :

 

KONU :İş akdimin haklı nedenlerle fesih edilmesi ve açıklamalar kısmında belirtilen yasal haklarımın, ödenmesi hakkındadır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- İş yerinizde 09.01.2012 den 27.08.2018 tarihleri arasında  iş yerinizde talaslı İmalat bölümünde çalışmış bulunmaktayım.

 

2- İş yerinizde ilk başlarda ücretimi  düzenli alırken , son bir yıl içerisinde ücretimi zamanında ödemediğiniz gibi yatırmış olduğunuz ücreti de eksik yatırmanız nedeniyle   mağdur oldum  ve iş sözleşmemi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25′inci maddesinin II’nci bendi gereğince feshediyorum.

 

3-İş akdini haklı nedenle feshettiğimden dolayı doğan alacaklarımdan   Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,  işlemiş ve işleyeceği maaş alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, sosyal haklardan doğan alacağın, dini ve resmi tatil ücreti alacağımın  Finans Bank Güneşli Şubbesi ………… NOLU iban hesabıma 3 gün içinde ödemenizi aksi halde yasal yollara başvuracağımı ihtar ederim.”

 

4- Fazlaya dair her türlü  yasal  haklarımı  saklı tutuyorum.

İHTAR EDEN

SAYIN NOTER: üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin muhataba APS ile tebliğini, bir suretinin dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhine havi bir suretinin  ise tarafıma verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

İşçi Deneme Süresi İçerisinde Fesih İhtarname Örneği -5-

İHTARNAME

İHTAR EDEN          :

MUHATAP               :

ADRESİ                    :

KONU                       : Alacaklarımın tarafıma ödenmesi talebini içerir ihtardır.

AÇIKLAMALAR    : Sayın muhatap;

Şirketiniz nezdinde x tarihleri arasında “x” ünvanı ile çalıştım. 02/05/2019 tarihli iş sözleşmemde tarafıma tanınan 2 aylık deneme süresi içerisinde x tarihinde sözleşmemi feshettim. Sözleşmem feshedilmesine rağmen çalışarak hak kazanmış olduğum x günlük ücret alacağım halen tarafıma ödenmediği gibi sigorta primlerimde eksik yatırılmıştır.

İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 (iki) gün içerisinde hak kazanmış olduğum ücret alacağımı işlemiş olan faizi ile birlikte  aşağıda bilgileri verilen banka hesabıma ödemenizi; aksi hâlde aleyhinize adli ve idari(SGK) yollara başvuracağımı ve yapılacak masraflar ile avukatlık ücretlerinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririm. 21/05/2019

 

BANKA         : x Bank

İBAN NO       : TR…

 

                                                                                                          İhtar Eden

 

Sayın Noter;

Üç Suretten ibaret olan iş bu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz.

İşçinin İhtarname Örneği

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Yorumlarınızı veyahut sorularınızı aşağıdan yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim tarafımızdan onaylandıktan sonra görünür hale gelir. Yazım hataları ve kötü bir Türkçe ile yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.

 1. Recep dedi ki:

  Ben 1 yıldır çalışıyorum ve ne agi alıyorum ne resmi bayram resmi tatil ücretleri fazla mesai alamıyorum elaman eskikligi ve fazla çalışma üzerinde çalışıyorum ve isimden ayrılmak ve istifaya zorlaniyorum istiyorum haklarımı ve bilgi istiyorum

 2. Metin dedi ki:

  Merhabalar ben 1 yıldır insaat yapılarında calısmaktayım gorevim insaat bekciligi 14 saat hic izin kullanmadan bayramlarda dahil calismaktayim gectigimiz 3 ay boyunca maaslarimiz odenmemekte ve asgari ucrete calistiriyorlar adli sicil kaydim bozuk oldugu icin 14 saat hic izin yok ve asgari ucrete mecbur birakiliyorum tazminatim yanmadan ve maaslarimi nasil alirim yardimci olurmusunuz

 3. Erhan genç dedi ki:

  Merhaba..ben 12 yıldır özel bir şirkette çalışmaktayım yeni giren elemanlar var zamyapıldı bana onlardan 100 tl az yaptı şirket oysaki bölüm aynı bölüm iş aynı iş böyle birşey yapabilirmi şirket

 4. cebrail dedi ki:

  Merhaba, 06.02.2019 tarihinde işe başladım. Sigortamı asgari tutar üzerinden yatırıyorlar. Düzelteceklerini söylediler ama bir düzeltme yok. Aramızdaki sözleşme maddeleri ağır. Mesela 2 yıl içinde istifa edersem bürüt maaşın 10 katı tazminat ödemeyi kabul eder diye maddeler bile var. Sigortamın eksik yatırılması nedeniyle istifa edip sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilir miyim. Bahsettiğim maddeden dolayı tazminat ödeme durumum olur mu?

 5. Ercan dedi ki:

  Çalıştığım iş yerinde sağlıksız şekilde çalışıyoruz kendimizi koruyacak hiş bir araç gereç yok tozun içinde boğuluyoruz defalarca uyarmamıza rağmen bir önlem alınmadı senelik izinlerimizi kullanamadığımız gibi ücretinide alamıyoruz fazla mesailerimizi alamıyoruz işten ayrılsak haklı fesih sebebimidir?

 6. Çağatay dedi ki:

  Merhabalar benzin istasyonunda pompacı olarak 26 saat çalışma 22 saat dinlenme sistemi ile çalıştım işveren psikolojik baski ile beni tartışmaya sürüklediler ve bende tartıştım kavga edip işten ayrıldım 4 gün oldu ayrılalı ihtar çekmem gerekiyor mu veya haklarımı alabilirmiyyim dava açsam ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.