İşçi İhtarname Örneği

İşçi haklı bir nedene dayanarak işinden ayrılıyor yani istifa ediyorsa, bu durumu işverene noter aracılığı ile yollayacağı bir ihtarname ile bildirmelidir. İşçinin yollaması gereken ihtarname örneğini sizlerle paylaştık. İhtarnamede belirtilen fesih sebepleri önem arz etmektedir. Olası bir mahkeme durumunda ilk incelenen belge söz konusu bu ihtarname olacaktır. 

İşçinin İşverene Yollacayacağı İhtarname Örneği -1-

İHTARNAME

İHTAR EDEN              :xxxxxxxx

VEKİLİ             :Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

ADRES                :

ADRES              :

 

İHTARIN KONUSU:  4857 sayılı kanunun 24’ncü ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereği iş akdini haklı nedenlerle derhal feshettiğimizin bildirimi ile kıdem tazminatının, ihbar tazminatının, fazla mesai ücretlerinin, bayram ve genel tatil ücretlerinin, hafta tatili ücretlerinin, yıllık izin ücretlerinin, ödenmeyen aylık ücret alacağının ve AGİ, ikramiye ve diğer sosyal haklar da dahil olmak üzere diğer işçilik alacaklarının faiziyle derhal ödenmesinin bildiriminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1.Sayın muhatap bildiğiniz  üzere müvekkilimiz …/04/2009  tarihinden itibaren şirketinizde ” olarak çalışmaktadır.

2.Müvekkilin işe başlama tarihinden itibaren kanunda belirtilen çalışma sürelerinin çok üstünde çalışmış, kendisine gerekli çalışma düzeni sağlanmadığı için düzensizce ve çok yıpratıcı çalışmak zorunda kalmış, fazla mesai yapmış, yıllık izinlerini kullanamamış, Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde çalışmış; tüm bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai ücretleri ödenmemiştir. 7-8 ayda bir müvekkilin çalıştığı şube değiştirilmiş ve en ufak bir talepte bulunmasın diye şube değişikliği tehdit olarak ileri sürülmüştür.

3.4857 sayılı İş Kanunun “İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı” başlığını taşıyan 24. Maddesinin II/e bendi; “  İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmesi ve ödenmesi :” hükmüne amirdir.  Müvekkile, şirketiniz ve şirket bünyesinde çalışan müvekkilin üstleri tarafından uzun zamandan beri baskı yapılmakta, onur kırıcı ve küçük düşürücü sözler söylenmekte ve diğer çalışanlara davranıldığı gibi eşit davranılmamaktadır. Müvekkil defalarca fazla mesai ücretlerinin ve diğer ücret alacaklarının ödenmesini, yıllık izinlerinin kullandırılmasını talep etmiş; ancak  tarafınızca herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi psikolojik ve sözlü şiddete maruz bırakılıp azarlamalar, hakaretler ve şube değiştirme tehditleriyle  baskı uygulanarak istifa etmeye zorlanmaktadır.

NETİCE-İ TALEP:Yukarıda izah edilen nedenlerle;

a)Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, 4857 sayılı kanunun 24’ncü ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereği iş akdini haklı nedenlerle derhal feshediyoruz.

b)İş akdinin tarafımızca haklı nedenlerle feshi nedeni ile  kıdem tazminatının, , fazla mesai ücretlerinin, bayram ve genel tatil ücretlerinin, hafta tatili ücretlerinin, yıllık izin ücretlerinin, ödenmeyen bakiye aylık ücret alacağının ve AGİ alacağının diğer işçilik alacaklarının gerçek ücret üzerinden hesaplanarak” iban no’lu banka hesabına mevduata uygulanan en yüksek banka faiziyle derhal ödenmesini ihtar ederiz.

c)Aksi takdirde hukuki ve cezai yasal yollara başvurulacağını, yargılama gideri ve vekalet ücretinin tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.

 

İHTAR EDEN

Sayın Noter; 3 suret olarak düzenlenen iş bu ihtarnamenin bir suretinin muhataba APS ile tebliğini bir suretinin dairenizde hıfzını bir suretinin de tarafımıza tevdiini saygı ile rica ederiz.

İş Sözleşmesinin Feshi İhtarname Örneği -2-

İHTARNAME

Sayı        :                                                                                                     

Konu      : İş Sözleşmesinin Feshi

Sayın;  

İş akdiniz, İş Kanunu’nun Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle;

(İş arkadaşlarınızla kavga ederek iş güvenliğini tehlikeye atmanız,  iş yerinde iş akışını olumsuz etkileyecek huzursuzluklara neden olmanız,  iş dışındaki konuları sorunları işyerine yansıtmanız gerekçesi ile) 05.02.2017 tarihinden geçerli olmak üzere işveren tarafından haklı nedenle, feshedilmiştir.

Çalıştığınız döneme ait bakiye ücret alacaklarının tahsili için muhasebe birimimize uğramanız gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

İmza

 Şirket Yetkilisi

…. /…. / 201

Fesih Kararını Tebliğ Eden                                                                                                                                                                                                                           Fesih Kararını Tebellüğ Eden

Adı-Soyadı- Görevi-İmza                                                                                                                                                                                                                                  Adı-Soyadı- Görevi-İmza

İşçinin İşverene Yollacayacağı İhtarname Örneği -3-

ADANA NOTERLİĞİ’ NE

 İHTARNAMEDİR

 

İhtar Eden                :

Muhatap                   :

                                     

Konu                       : Tarafınıza ait şirkette çalıştığım süre boyunca tam ve gereği gibi ödenmeyen ücret alacaklarım sebebiyle iş akdimi haklı nedenle feshettiğimin ve iş bu fesihten doğan tüm alacaklarımın tarafıma ödenmesi ihtarıdır.

 

Açıklamalar              :

Sayın Muhatap,

Tarafınıza ait şirkette 26.09.2016 tarihinden beri çalışmaktayım. Şöyle ki;

Hizmet akdinden doğan işçilik alacaklarımdan; ücret alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, Ubgt alacağı, fazla mesai alacağı gibi alacaklarım tarafıma ödenmemiştir. İş bu hizmet akdimden doğan alacaklarımın tarafıma ödenmemesi nedeniyle haklı sebeple iş akdimi feshettiğimi tarafınıza bildiririm.

Yukarıda ayrıntıları verilen ve İş Kanunu’ ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle iş akdimi haklı sebeple feshediyorum.

İşbu ihtarnamenin tarafınıza ulaşmasını takip eden 3(üç) gün içerisinde tarafıma ödenmesi gereken kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, Ubgt alacağı, fazla mesai alacağı taleplerimin karşılanmasını ve ilgili ücret alacaklarımın Akbank’ da yer alan TR……. …….. ……… ……… …… ………… İBAN numaralı hesabıma yatırılmasını aksi halde hizmet akdimden ve kanunlardan doğan haklarıma dayanarak yasal yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm.

 

İhtar Eden

 

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz.

İşçi Haklı Nedenle Fesih İhtarname Örneği -4-

İHTARNAME

 

KEŞİDE EDEN      :

ADRESİ                 :

 

MUHATAP            :

ADRESİ                 :

 

KONU :İş akdimin haklı nedenlerle fesih edilmesi ve açıklamalar kısmında belirtilen yasal haklarımın, ödenmesi hakkındadır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- İş yerinizde 09.01.2012 den 27.08.2018 tarihleri arasında  iş yerinizde talaslı İmalat bölümünde çalışmış bulunmaktayım.

 

2- İş yerinizde ilk başlarda ücretimi  düzenli alırken , son bir yıl içerisinde ücretimi zamanında ödemediğiniz gibi yatırmış olduğunuz ücreti de eksik yatırmanız nedeniyle   mağdur oldum  ve iş sözleşmemi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25′inci maddesinin II’nci bendi gereğince feshediyorum.

 

3-İş akdini haklı nedenle feshettiğimden dolayı doğan alacaklarımdan   Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,  işlemiş ve işleyeceği maaş alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, sosyal haklardan doğan alacağın, dini ve resmi tatil ücreti alacağımın  Finans Bank Güneşli Şubbesi ………… NOLU iban hesabıma 3 gün içinde ödemenizi aksi halde yasal yollara başvuracağımı ihtar ederim.”

 

4- Fazlaya dair her türlü  yasal  haklarımı  saklı tutuyorum.

İHTAR EDEN

SAYIN NOTER: üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin muhataba APS ile tebliğini, bir suretinin dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhine havi bir suretinin  ise tarafıma verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

İşçi Deneme Süresi İçerisinde Fesih İhtarname Örneği -5-

İHTARNAME

İHTAR EDEN          :

MUHATAP               :

ADRESİ                    :

KONU                       : Alacaklarımın tarafıma ödenmesi talebini içerir ihtardır.

AÇIKLAMALAR    : Sayın muhatap;

Şirketiniz nezdinde x tarihleri arasında “x” ünvanı ile çalıştım. 02/05/2019 tarihli iş sözleşmemde tarafıma tanınan 2 aylık deneme süresi içerisinde x tarihinde sözleşmemi feshettim. Sözleşmem feshedilmesine rağmen çalışarak hak kazanmış olduğum x günlük ücret alacağım halen tarafıma ödenmediği gibi sigorta primlerimde eksik yatırılmıştır.

İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 (iki) gün içerisinde hak kazanmış olduğum ücret alacağımı işlemiş olan faizi ile birlikte  aşağıda bilgileri verilen banka hesabıma ödemenizi; aksi hâlde aleyhinize adli ve idari(SGK) yollara başvuracağımı ve yapılacak masraflar ile avukatlık ücretlerinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririm. 21/05/2019

 

BANKA         : x Bank

İBAN NO       : TR…

 

                                                                                                          İhtar Eden

 

Sayın Noter;

Üç Suretten ibaret olan iş bu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz.

İşçinin İşverene Yollacayacağı İhtarname Örneği (İş Kazası) -6-

X LTD. ŞTİ

İHTAR EDEN          :

VEKİLİ                     :

ADRES                      :

KONU                      : Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;    müvekkil ………. uzun bir tedavi süreci geçirmesine ve kalıcı bedensel zarar meydana getirecek şekilde yaralanmasına sebep olan iş kazası neticesinde maddi ve manevi haklarının tazmini, ve ödenmeyen 1 aylık maaşı, fazla mesai ücreti bunlara uygulanması gereken en yüksek mevduat faizi ile tazmini taleplidir.

AÇIKLAMALAR:

  • Müvekkil ………………………. ile arasındaki iş sözleşmesi kapsamında, şirkette çalışmakta iken 22.08.2019 tarihinde, şirketin plastik parçalama makinesinde çalışma saatleri içerinde işveren firmanın gerekli önlemleri almamasından dolayı kaza geçirmiştir.
  • Müvekkil Uludağ Üniversitesi acile gitmiş.Orada müvekkili direkt amaliyata alınmıştır. Dört buçuk saat amaliyatı sürmüştür.Elinde 40 tane içerden kasları ve tendonları tedavi için 20 tanede dışardan dikiş atılmıştır.Elinde dikiş atılmayacak yerlerde olduğu için açık yaralarda mevcuttur. Müvekkil makinede muhafaza demiri ve işveren firma tarafından alınması gereken güvenlik önlemleri alınmadığından dolayı, uzun bir tedavi süreci geçirmiştir.Müvekkil kaza tarihinden beri çalışamamaktadır.İşveren tarafınızca da müvekkilin çalıştığı kadar ki normal maaşı dahi verilmemiştir. Müvekkil sağlık giderlerini karşılayamamaktadır.Müvekkilin evi kira ve faturaları dahi ödemekte zorluk çekmektedir. Müvekkil işverene bu durumu defalarca bildirmesine rağmen tarafınızca maaşı ödenmemiştir.

  • Söz konusu iş kazasında işveren olarak kanun gereği gerekli önlemleri almayarak şirketin tam kusurlu olduğu açıkça ortadadır. Yaşanılan bu iş kazasına ilişkin olarak işveren  sorumlu ve yetkililerince müvekkil gibi diğer işçilerin hayatları da tehlikeye atılmıştır.Bununla birlikte kazayı kolluk birimlerine zamanında bildirme, SGK’ya iş kazası bildirime gibi yükümlülükleri ve kanundan, ortak tecrübelerden doğan yükümlülüklerinin hiç biri yerine getirilmemiştir.  Bu durum idare tarafından müeyyidesi olan bir durumdur. Tarafınıza ihtar olunur.Başvuru konusu iş kazasının oluşmaması için hiçbir önlem alınmamış, gerekli talimatlar verilmemiş, gerekli dikkat ve özen gösterilmemiştir. Bu yönüyle …………………….  sorumlu ve yetkilileri müvekkilin ağır şekilde yaralanmamda sebep olan iş kazasının meydana gelmesinde tam ve kusurludur.

  • Ayrıca iş kazasına ilişkin hazırlanan tutanak hatalı, yanlı ve eksik hazırlatılmaya çalışılmıştır.İşveren şirket yetkilileri tarafından kolluk kuvvetleri kandırılmaya çalışılmıştır.Benim yarı baygın halde iken iş kazası değilde bahçede çalışırken oldu gibi gerçeği yansıtmayan ifade vermem istenmiş imza attırmaya çalışılmştır.Kurumunuz bu kazadan sorumludur.Ben tekrardan polise ifade verdim.Hastaneden de iş kazası olduğuna ilişkin raporumu aldım.Olay şirket yetkilileri tarafından kapatılmaya çalışılmış bu zamana kadar da hiçbir şekilde iyi niyet göstergesi olarak maddi ve manevi tazmin yoluna gidilmemiştir.
  • Bununla birlikte müvekkilin son ay çalışmış olduğu maaşı da alamamıştır. Defalarca talep etmesine rağmen şirket yetkilileri taleplerime karşılık vermemiştir.Şirket müvekkilin fazla mesai son ay çalışma ücretini vermemiştir.Kanundan kaynaklı 20 günlük süre geçmiş olup en yüksek faiz uygulanarak hesabına yatırmalıdır.

NETİCE VE TALEPLERİMİZ:

 

  • Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, müvekkilin ödenmeyen son maaşını, fazla mesailerini en yüksek faiz uygulanarak 7 gün içinde maaş hesabına yatırılması,

 

  • Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; İş kazası neticesinde müvekkilin uğramış olduğu zararlara karşılık, 50.000 TL (Yüz Bin Türk Lirası ) maddi, 50.000 TL manevi tazminatın 7 (yedi) gün içerisinde T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O TR31 0001 5001 5800 7307 7223 34 IBAN hesabına ödenmesini aksi halde yargılama giderleri tarafınıza ait olmak üzere tüm yasal yollara başvurulacağını ihtaren bildiririz. tarih

            Vekili

 Av.

EKLER :

  • İş kazası ile ilgili evraklar
  • Vekaletname onaylı örneği

İşçinin İhtarname Örneği

Yorumlar (9)

Ben 1 yıldır çalışıyorum ve ne agi alıyorum ne resmi bayram resmi tatil ücretleri fazla mesai alamıyorum elaman eskikligi ve fazla çalışma üzerinde çalışıyorum ve isimden ayrılmak ve istifaya zorlaniyorum istiyorum haklarımı ve bilgi istiyorum

Merhabalar ben 1 yıldır insaat yapılarında calısmaktayım gorevim insaat bekciligi 14 saat hic izin kullanmadan bayramlarda dahil calismaktayim gectigimiz 3 ay boyunca maaslarimiz odenmemekte ve asgari ucrete calistiriyorlar adli sicil kaydim bozuk oldugu icin 14 saat hic izin yok ve asgari ucrete mecbur birakiliyorum tazminatim yanmadan ve maaslarimi nasil alirim yardimci olurmusunuz

Merhaba..ben 12 yıldır özel bir şirkette çalışmaktayım yeni giren elemanlar var zamyapıldı bana onlardan 100 tl az yaptı şirket oysaki bölüm aynı bölüm iş aynı iş böyle birşey yapabilirmi şirket

Selamlar, zam gerekçesini daha detaylı anlatmanız gerekli. Eğer iş yerinde uygulanan genel bir zam söz konusu ise bu durumda haklarınız bulunmaktadır.

Merhaba, 06.02.2019 tarihinde işe başladım. Sigortamı asgari tutar üzerinden yatırıyorlar. Düzelteceklerini söylediler ama bir düzeltme yok. Aramızdaki sözleşme maddeleri ağır. Mesela 2 yıl içinde istifa edersem bürüt maaşın 10 katı tazminat ödemeyi kabul eder diye maddeler bile var. Sigortamın eksik yatırılması nedeniyle istifa edip sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilir miyim. Bahsettiğim maddeden dolayı tazminat ödeme durumum olur mu?

Çalıştığım iş yerinde sağlıksız şekilde çalışıyoruz kendimizi koruyacak hiş bir araç gereç yok tozun içinde boğuluyoruz defalarca uyarmamıza rağmen bir önlem alınmadı senelik izinlerimizi kullanamadığımız gibi ücretinide alamıyoruz fazla mesailerimizi alamıyoruz işten ayrılsak haklı fesih sebebimidir?

Merhabalar benzin istasyonunda pompacı olarak 26 saat çalışma 22 saat dinlenme sistemi ile çalıştım işveren psikolojik baski ile beni tartışmaya sürüklediler ve bende tartıştım kavga edip işten ayrıldım 4 gün oldu ayrılalı ihtar çekmem gerekiyor mu veya haklarımı alabilirmiyyim dava açsam ?

iyi günler kolay gelsin…ben özel bir hastanede hasta danışmanı olarak çalışmaktayım.5 yıldır asgari ücretle çalışıyorum…son 5 aydır devletin durumunu mazeret gösterip maaşı 2,3 bölüyorlar ayın 11 de almamız gerken maaşı ayın 16 diger yarısınıı ayın 30 gibi tarihlerde alıyoruz bunu için ne yapabilirim

merhaba
sözlü olarak tebliğ edilen işten çıkarılışımın hala resmiyete dökülmemesi nedeniyle sözleşmemi işleme koyamıyorum
ihtar çekmek istiyorum resmi olarak çıkışımın yapılması adına fakat örnek göremedim bilgilendirme yapabilirseniz şayet minnettar kalırım

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.