Bir Sayfa Seçin

İşçi İhtarname Örneği

İşçi İhtarname Örneği

İşçi haklı bir nedene dayanarak işinden ayrılıyor yani istifa ediyorsa, bu durumu işverene noter aracılığı ile yollayacağı bir ihtarname ile bildirmelidir. İşçinin yollaması gereken ihtarname örneğini sizlerle paylaştık. İhtarnamede belirtilen fesih sebepleri önem arz etmektedir. Olası bir mahkeme durumunda ilk incelenen belge söz konusu bu ihtarname olacaktır. 

İşçinin İşverene Yollacayacağı İhtarname Örneği -1-

İHTARNAME

İHTAR EDEN              :xxxxxxxx

VEKİLİ             :Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

ADRES                :

ADRES              :

 

İHTARIN KONUSU:  4857 sayılı kanunun 24’ncü ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereği iş akdini haklı nedenlerle derhal feshettiğimizin bildirimi ile kıdem tazminatının, ihbar tazminatının, fazla mesai ücretlerinin, bayram ve genel tatil ücretlerinin, hafta tatili ücretlerinin, yıllık izin ücretlerinin, ödenmeyen aylık ücret alacağının ve AGİ, ikramiye ve diğer sosyal haklar da dahil olmak üzere diğer işçilik alacaklarının faiziyle derhal ödenmesinin bildiriminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1.Sayın muhatap bildiğiniz  üzere müvekkilimiz …/04/2009  tarihinden itibaren şirketinizde ” olarak çalışmaktadır.

2.Müvekkilin işe başlama tarihinden itibaren kanunda belirtilen çalışma sürelerinin çok üstünde çalışmış, kendisine gerekli çalışma düzeni sağlanmadığı için düzensizce ve çok yıpratıcı çalışmak zorunda kalmış, fazla mesai yapmış, yıllık izinlerini kullanamamış, Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde çalışmış; tüm bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai ücretleri ödenmemiştir. 7-8 ayda bir müvekkilin çalıştığı şube değiştirilmiş ve en ufak bir talepte bulunmasın diye şube değişikliği tehdit olarak ileri sürülmüştür.

3.4857 sayılı İş Kanunun “İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı” başlığını taşıyan 24. Maddesinin II/e bendi; “  İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmesi ve ödenmesi :” hükmüne amirdir.  Müvekkile, şirketiniz ve şirket bünyesinde çalışan müvekkilin üstleri tarafından uzun zamandan beri baskı yapılmakta, onur kırıcı ve küçük düşürücü sözler söylenmekte ve diğer çalışanlara davranıldığı gibi eşit davranılmamaktadır. Müvekkil defalarca fazla mesai ücretlerinin ve diğer ücret alacaklarının ödenmesini, yıllık izinlerinin kullandırılmasını talep etmiş; ancak  tarafınızca herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi psikolojik ve sözlü şiddete maruz bırakılıp azarlamalar, hakaretler ve şube değiştirme tehditleriyle  baskı uygulanarak istifa etmeye zorlanmaktadır.

NETİCE-İ TALEP:Yukarıda izah edilen nedenlerle;

a)Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, 4857 sayılı kanunun 24’ncü ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereği iş akdini haklı nedenlerle derhal feshediyoruz.

b)İş akdinin tarafımızca haklı nedenlerle feshi nedeni ile  kıdem tazminatının, , fazla mesai ücretlerinin, bayram ve genel tatil ücretlerinin, hafta tatili ücretlerinin, yıllık izin ücretlerinin, ödenmeyen bakiye aylık ücret alacağının ve AGİ alacağının diğer işçilik alacaklarının gerçek ücret üzerinden hesaplanarak” iban no’lu banka hesabına mevduata uygulanan en yüksek banka faiziyle derhal ödenmesini ihtar ederiz.

c)Aksi takdirde hukuki ve cezai yasal yollara başvurulacağını, yargılama gideri ve vekalet ücretinin tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.

 

İHTAR EDEN

Sayın Noter; 3 suret olarak düzenlenen iş bu ihtarnamenin bir suretinin muhataba APS ile tebliğini bir suretinin dairenizde hıfzını bir suretinin de tarafımıza tevdiini saygı ile rica ederiz.

İş Sözleşmesinin Feshi İhtarname Örneği -2-

İHTARNAME

Sayı        :                                                                                                     

Konu      : İş Sözleşmesinin Feshi

Sayın;  

İş akdiniz, İş Kanunu’nun Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle;

(İş arkadaşlarınızla kavga ederek iş güvenliğini tehlikeye atmanız,  iş yerinde iş akışını olumsuz etkileyecek huzursuzluklara neden olmanız,  iş dışındaki konuları sorunları işyerine yansıtmanız gerekçesi ile) 05.02.2017 tarihinden geçerli olmak üzere işveren tarafından haklı nedenle, feshedilmiştir.

Çalıştığınız döneme ait bakiye ücret alacaklarının tahsili için muhasebe birimimize uğramanız gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

İmza

 Şirket Yetkilisi

…. /…. / 201

Fesih Kararını Tebliğ Eden                                                                                                                                                                                                                           Fesih Kararını Tebellüğ Eden

Adı-Soyadı- Görevi-İmza                                                                                                                                                                                                                                  Adı-Soyadı- Görevi-İmza

İşçinin İşverene Yollacayacağı İhtarname Örneği -3-

ADANA NOTERLİĞİ’ NE

 İHTARNAMEDİR

 

İhtar Eden                :

Muhatap                   :

                                     

Konu                       : Tarafınıza ait şirkette çalıştığım süre boyunca tam ve gereği gibi ödenmeyen ücret alacaklarım sebebiyle iş akdimi haklı nedenle feshettiğimin ve iş bu fesihten doğan tüm alacaklarımın tarafıma ödenmesi ihtarıdır.

 

Açıklamalar              :

Sayın Muhatap,

Tarafınıza ait şirkette 26.09.2016 tarihinden beri çalışmaktayım. Şöyle ki;

Hizmet akdinden doğan işçilik alacaklarımdan; ücret alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, Ubgt alacağı, fazla mesai alacağı gibi alacaklarım tarafıma ödenmemiştir. İş bu hizmet akdimden doğan alacaklarımın tarafıma ödenmemesi nedeniyle haklı sebeple iş akdimi feshettiğimi tarafınıza bildiririm.

Yukarıda ayrıntıları verilen ve İş Kanunu’ ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle iş akdimi haklı sebeple feshediyorum.

İşbu ihtarnamenin tarafınıza ulaşmasını takip eden 3(üç) gün içerisinde tarafıma ödenmesi gereken kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, Ubgt alacağı, fazla mesai alacağı taleplerimin karşılanmasını ve ilgili ücret alacaklarımın Akbank’ da yer alan TR……. …….. ……… ……… …… ………… İBAN numaralı hesabıma yatırılmasını aksi halde hizmet akdimden ve kanunlardan doğan haklarıma dayanarak yasal yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm.

 

İhtar Eden

 

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz.

İşçi Haklı Nedenle Fesih İhtarname Örneği -4-

İHTARNAME

 

KEŞİDE EDEN      :

ADRESİ                 :

 

MUHATAP            :

ADRESİ                 :

 

KONU :İş akdimin haklı nedenlerle fesih edilmesi ve açıklamalar kısmında belirtilen yasal haklarımın, ödenmesi hakkındadır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- İş yerinizde 09.01.2012 den 27.08.2018 tarihleri arasında  iş yerinizde talaslı İmalat bölümünde çalışmış bulunmaktayım.

 

2- İş yerinizde ilk başlarda ücretimi  düzenli alırken , son bir yıl içerisinde ücretimi zamanında ödemediğiniz gibi yatırmış olduğunuz ücreti de eksik yatırmanız nedeniyle   mağdur oldum  ve iş sözleşmemi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25′inci maddesinin II’nci bendi gereğince feshediyorum.

 

3-İş akdini haklı nedenle feshettiğimden dolayı doğan alacaklarımdan   Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,  işlemiş ve işleyeceği maaş alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, sosyal haklardan doğan alacağın, dini ve resmi tatil ücreti alacağımın  Finans Bank Güneşli Şubbesi ………… NOLU iban hesabıma 3 gün içinde ödemenizi aksi halde yasal yollara başvuracağımı ihtar ederim.”

 

4- Fazlaya dair her türlü  yasal  haklarımı  saklı tutuyorum.

İHTAR EDEN

SAYIN NOTER: üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin muhataba APS ile tebliğini, bir suretinin dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhine havi bir suretinin  ise tarafıma verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

İşçi Deneme Süresi İçerisinde Fesih İhtarname Örneği -5-

İHTARNAME

İHTAR EDEN          :

MUHATAP               :

ADRESİ                    :

KONU                       : Alacaklarımın tarafıma ödenmesi talebini içerir ihtardır.

AÇIKLAMALAR    : Sayın muhatap;

Şirketiniz nezdinde x tarihleri arasında “x” ünvanı ile çalıştım. 02/05/2019 tarihli iş sözleşmemde tarafıma tanınan 2 aylık deneme süresi içerisinde x tarihinde sözleşmemi feshettim. Sözleşmem feshedilmesine rağmen çalışarak hak kazanmış olduğum x günlük ücret alacağım halen tarafıma ödenmediği gibi sigorta primlerimde eksik yatırılmıştır.

İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 (iki) gün içerisinde hak kazanmış olduğum ücret alacağımı işlemiş olan faizi ile birlikte  aşağıda bilgileri verilen banka hesabıma ödemenizi; aksi hâlde aleyhinize adli ve idari(SGK) yollara başvuracağımı ve yapılacak masraflar ile avukatlık ücretlerinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririm. 21/05/2019

 

BANKA         : x Bank

İBAN NO       : TR…

 

                                                                                                          İhtar Eden

 

Sayın Noter;

Üç Suretten ibaret olan iş bu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz.

İşçinin İşverene Yollacayacağı İhtarname Örneği (İş Kazası) -6-

X LTD. ŞTİ

İHTAR EDEN          :

VEKİLİ                     :

ADRES                      :

KONU                      : Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;    müvekkil ………. uzun bir tedavi süreci geçirmesine ve kalıcı bedensel zarar meydana getirecek şekilde yaralanmasına sebep olan iş kazası neticesinde maddi ve manevi haklarının tazmini, ve ödenmeyen 1 aylık maaşı, fazla mesai ücreti bunlara uygulanması gereken en yüksek mevduat faizi ile tazmini taleplidir.

AÇIKLAMALAR:

 • Müvekkil ………………………. ile arasındaki iş sözleşmesi kapsamında, şirkette çalışmakta iken 22.08.2019 tarihinde, şirketin plastik parçalama makinesinde çalışma saatleri içerinde işveren firmanın gerekli önlemleri almamasından dolayı kaza geçirmiştir.
 • Müvekkil Uludağ Üniversitesi acile gitmiş.Orada müvekkili direkt amaliyata alınmıştır. Dört buçuk saat amaliyatı sürmüştür.Elinde 40 tane içerden kasları ve tendonları tedavi için 20 tanede dışardan dikiş atılmıştır.Elinde dikiş atılmayacak yerlerde olduğu için açık yaralarda mevcuttur. Müvekkil makinede muhafaza demiri ve işveren firma tarafından alınması gereken güvenlik önlemleri alınmadığından dolayı, uzun bir tedavi süreci geçirmiştir.Müvekkil kaza tarihinden beri çalışamamaktadır.İşveren tarafınızca da müvekkilin çalıştığı kadar ki normal maaşı dahi verilmemiştir. Müvekkil sağlık giderlerini karşılayamamaktadır.Müvekkilin evi kira ve faturaları dahi ödemekte zorluk çekmektedir. Müvekkil işverene bu durumu defalarca bildirmesine rağmen tarafınızca maaşı ödenmemiştir.

 • Söz konusu iş kazasında işveren olarak kanun gereği gerekli önlemleri almayarak şirketin tam kusurlu olduğu açıkça ortadadır. Yaşanılan bu iş kazasına ilişkin olarak işveren  sorumlu ve yetkililerince müvekkil gibi diğer işçilerin hayatları da tehlikeye atılmıştır.Bununla birlikte kazayı kolluk birimlerine zamanında bildirme, SGK’ya iş kazası bildirime gibi yükümlülükleri ve kanundan, ortak tecrübelerden doğan yükümlülüklerinin hiç biri yerine getirilmemiştir.  Bu durum idare tarafından müeyyidesi olan bir durumdur. Tarafınıza ihtar olunur.Başvuru konusu iş kazasının oluşmaması için hiçbir önlem alınmamış, gerekli talimatlar verilmemiş, gerekli dikkat ve özen gösterilmemiştir. Bu yönüyle …………………….  sorumlu ve yetkilileri müvekkilin ağır şekilde yaralanmamda sebep olan iş kazasının meydana gelmesinde tam ve kusurludur.

 • Ayrıca iş kazasına ilişkin hazırlanan tutanak hatalı, yanlı ve eksik hazırlatılmaya çalışılmıştır.İşveren şirket yetkilileri tarafından kolluk kuvvetleri kandırılmaya çalışılmıştır.Benim yarı baygın halde iken iş kazası değilde bahçede çalışırken oldu gibi gerçeği yansıtmayan ifade vermem istenmiş imza attırmaya çalışılmştır.Kurumunuz bu kazadan sorumludur.Ben tekrardan polise ifade verdim.Hastaneden de iş kazası olduğuna ilişkin raporumu aldım.Olay şirket yetkilileri tarafından kapatılmaya çalışılmış bu zamana kadar da hiçbir şekilde iyi niyet göstergesi olarak maddi ve manevi tazmin yoluna gidilmemiştir.
 • Bununla birlikte müvekkilin son ay çalışmış olduğu maaşı da alamamıştır. Defalarca talep etmesine rağmen şirket yetkilileri taleplerime karşılık vermemiştir.Şirket müvekkilin fazla mesai son ay çalışma ücretini vermemiştir.Kanundan kaynaklı 20 günlük süre geçmiş olup en yüksek faiz uygulanarak hesabına yatırmalıdır.

NETİCE VE TALEPLERİMİZ:

 

 • Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, müvekkilin ödenmeyen son maaşını, fazla mesailerini en yüksek faiz uygulanarak 7 gün içinde maaş hesabına yatırılması,

 

 • Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; İş kazası neticesinde müvekkilin uğramış olduğu zararlara karşılık, 50.000 TL (Yüz Bin Türk Lirası ) maddi, 50.000 TL manevi tazminatın 7 (yedi) gün içerisinde T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O TR31 0001 5001 5800 7307 7223 34 IBAN hesabına ödenmesini aksi halde yargılama giderleri tarafınıza ait olmak üzere tüm yasal yollara başvurulacağını ihtaren bildiririz. tarih

            Vekili

 Av.

EKLER :

 • İş kazası ile ilgili evraklar
 • Vekaletname onaylı örneği

İşçinin İhtarname Örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

İşçinin Haklı Nedenle İstifa İçin İşverene Göndereceği İhtarname Örneği (Fazla Mesai) -7-

X NOTERLİĞİ’NE

 

İHTAR EDEN                      :

VEKİLİ                                 :

 

MUHATAP                           :

KONU                                   : Müvekkilin iş akdinin haklı nedenle tek taraflı feshinin ihbarı ile işçilik hak ve alacaklarının ödenmesinin ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkil, yukarıda unvanı ve adresi yazılı olan şirketinizin ……………“hemşire” olarak çalışmaktadır.

Müvekkil, işe ilk girdiği tarihten itibaren her hafta kanuni çalışma süresi olan haftalık 45 saatin üzerinde şirketinizce çalıştırılmasına rağmen fazla mesai ücretleri ödenmemiştir. Müvekkile yaptırılan fazla mesailer yıllık 270 saatin üzerindedir. Müvekkil gece çalışmalarında gece 7,5 saati aşar şekilde çalıştırılmış, 7,5 saati geçen çalışmaları için fazla mesai ödemesi yapılmamıştır. Yine işe ilk girdiği tarihten itibaren ulusal bayramlar, genel tatiller ile dini bayramlarda, hafta tatillerinde şirketinizde çalıştırılmış olmasına rağmen bu ücretleri de eksik ödenmiştir.

Firmanızın fazla çalışma, ulusal bayram, genel tatil, dini bayram, hafta tatiline ilişkin müvekkilin ücretlerini ödememesi, sigorta primlerini bu yönlerden SGK’da eksik göstermesi, yıllık 270 saati aşar şekilde fazla mesai yaptırılması, gece 7,5 saati aşan çalışmalar için fazla mesai ödenmemesi nedeniyle müvekkilin iş akdini İş Kanunun 24’üncü maddesinin 2’nci bendi uyarınca ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarınız nedeniyle tek taraflı olarak haklı nedenle 17.10.2018 tarihi itibariyle derhal feshediyoruz.

Haklı nedenle yaptığımız fesih sonucu müvekkilin hak etmiş olduğu kıdem tazminatının, 16 günlük Ekim ayı ücretinin,  fazla çalışma ücretlerinin, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin, dini bayram ve hafta tatili ücretlerinin ve diğer işçilik hak ve alacaklarının işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren hesaplanarak …………………. Iban numaralı banka hesabına ödenmesini, aksi takdirde yasal yollara başvuracağımızı, İş Mahkemesinde alacak davası açılacağını, eksik yatırılan primler ve ödenmeyen ücretler nedeniyle İŞKUR ve SGK’ya başvurulacağını, yasal yollara başvurulması sonucu ortaya çıkacak her türlü masrafın ve vekalet ücretinin tarafınızdan karşılanacağını ihtar ederiz.

                                                                                     İhtar Eden Vekili

 

Sayın Noter;  

Üç nüshadan ibaret iş bu ihbarnamenin bir nüshasının muhataba APS olarak tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhine havi bir nüshasının tarafıma iadesini talep ederim.

 

                                                                                     İhtar Eden Vekili

 

İşçi İhtarname Örneği(Temizlik İşçisi) -8-

T.C. X NOTERLİĞİ’NE

 

İhtar Eden          :

Muhatap             :

Konu                   : İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi ile işçilik hak ve alacaklarının ödenmesi talebim hk.

Açıklamalar       :

 1. Kurumunuzda temizlik çalışanı olarak X tarihinde çalışmaya başlamış ve X tarihine kadar kesintisiz olarak çalıştım. X tarihinde ücretsiz izne ayrılmak durumunda kaldım. İşyeriniz nezdinde yaşamış olduğum sorunlar ve İş Kanunu’na aykırı eylemler nedeni ile defalarca şikayette bulunmuş olmama rağmen, bu sorunlara hiçbir çözüm getirilmediği gibi, mağdur edildim.

 

 1. İşyerinizde X tarihinden itibaren bilfiil çalışmama rağmen iş ve sosyal güvenlik hukukundan doğan özlük haklarım verilmemiş, yıllık izin ücreti genel bayram ve resmi tatil ücretleri ödenmemiştir. İşveren baskısı altında hakkımı arayamayarak çalıştığım için bu durum çekilmez hale gelmiş ve 4857 sayılı İş Kanunun 24’üncü maddesi gereğince iş akdinin haklı sebeple derhal feshini bildirmek zarureti doğmuştur.

 

 1. Aşağıda talep edilen tutarlar asgari ve tahmini tutarlar olup, fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutuğumuzu ve belirtilen bütün rakamların asgari üzerinden hesaplandığını mahkemede aleyhimize delil olarak kullanılmayacağını, dava açılması halinde bilirkişi raporlarının esas alınacağını bildirmek isterim.

 

 1. En son ücret toplam olarak net X TL elime geçmiştir. Haftanın bir günü izin kullanarak, 15.00-23.00, araları çalıştım. Mevzuat hükümleri gereğince haftalık çalışma saati günlük 7,5 saat olmak üzere 6 iş günü 45 saat olarak belirlenmiştir. Buna karşılık işyerinde çalışılan süre haftalık ortalama 48 saat olmuştur. Ancak bu süre içerisinde hiçbir şekilde fazla çalışma ücreti ödenmemiştir. Yukarıda asgari olarak hesaplanan bu fazla çalışma ücretlerinin ödenmesini talep ediyorum.

 

 1. İşyerinde çalışmaya başladığım X tarihinde işbu ihtarname ile iş akdinin feshedildiği tarihe kadar ki çalışmasının karşılığı olan kıdem tazminatının ödenmesini talep ederim. Çalışılan süre zarfında yıllık 14,5 gün olan UGBT ücreti ödenmemiştir.

 

 1. Birikmiş yıllık ve haftalık ücretli izinlerin ödenmesini talep ederim.

 

 1. Birikmiş ücret alacaklarının ödenmesini talep ederim.

 

 1. Bu kere, işyerinizin İş Kanununa aykırı bu eylemleri nedeni ile iş sözleşmesini haklı nedenle feshediyorum. İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde haklı nedenle fesihten dolayı 4857 sayılı İş Kanunun 24.maddesi gereği iş akdinin haklı sebeple derhal feshinin bildirilmesini; “Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Birikmiş Ücret Alacağı, Fazla Çalışma Ücretleri, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretleri, Haftalık İzin, Yıllık Ücretli İzin Alacağı” olmak üzere tüm “İşçilik Alacaklarına ilişkin” son bir aylık ücret alacağımız, fazla mesai ücret alacağımın kurumunuzda maaş hesabı kayıtlı olan Garanti Bankası’ iban numarasına yatırılmasını, aksi takdirde söz konusu hak ve alacakların tazmini için İş Mahkemesi’nde dava açılacağını, tüm yargılama giderleri ile avukatlık ücretlerinin tarafınıza yükleneceğini ihbar ve ihtar ederim.

Sayın Noter, tarafımızca 3 nüsha olarak düzenlenen işbu ihtarnamenin bir örneğinin muhataplara APS yolu ile tebliğinin, bir örneğinin dairenizde saklanmasının, tebliğ şerhini içeren bir örneğinin de tarafımıza verilmesini saygılarımla   arz ve talep ederim. tarih

                        
                                                                                                                                       İhtar Eden

Şub 7, 2019 | İhtarnameler | 13 Yorumlar

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
13 Yorum
Eski
Yeni En çok oylanan
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız