İşçi İhtarname Örneği

İşçi haklı bir nedene dayanarak işinden ayrılıyor yani istifa ediyorsa, bu durumu işverene noter aracılığı ile yollayacağı bir ihtarname ile bildirmelidir. İşçinin yollaması gereken ihtarname örneğini sizlerle paylaştık. İhtarnamede belirtilen fesih sebepleri önem arz etmektedir. Olası bir mahkeme durumunda ilk incelenen belge söz konusu bu ihtarname olacaktır. 

Bu yazımızda ihtarnamelerin word formatında halini indirme linkini de bulabilirsiniz. Aşağıda yer alan ihtarneme örnekleri Adana Barosu avukatlarından Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılmıştır.

İşçinin İşverene Yollacayacağı İhtarname Örneği -1-

İHTARNAME

İHTAR EDEN              :

VEKİLİ             :Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

ADRES                :

ADRES              :

 

İHTARIN KONUSU:  4857 sayılı kanunun 24’ncü ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereği iş akdini haklı nedenlerle derhal feshettiğimizin bildirimi ile kıdem tazminatının, ihbar tazminatının, fazla mesai ücretlerinin, bayram ve genel tatil ücretlerinin, hafta tatili ücretlerinin, yıllık izin ücretlerinin, ödenmeyen aylık ücret alacağının ve AGİ, ikramiye ve diğer sosyal haklar da dahil olmak üzere diğer işçilik alacaklarının faiziyle derhal ödenmesinin bildiriminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1.Sayın muhatap bildiğiniz  üzere müvekkilimiz …/04/2009  tarihinden itibaren şirketinizde ” olarak çalışmaktadır.

2.Müvekkilin işe başlama tarihinden itibaren kanunda belirtilen çalışma sürelerinin çok üstünde çalışmış, kendisine gerekli çalışma düzeni sağlanmadığı için düzensizce ve çok yıpratıcı çalışmak zorunda kalmış, fazla mesai yapmış, yıllık izinlerini kullanamamış, Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde çalışmış; tüm bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai ücretleri ödenmemiştir. 7-8 ayda bir müvekkilin çalıştığı şube değiştirilmiş ve en ufak bir talepte bulunmasın diye şube değişikliği tehdit olarak ileri sürülmüştür.

3.4857 sayılı İş Kanunun “İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı” başlığını taşıyan 24. Maddesinin II/e bendi; “  İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmesi ve ödenmesi :” hükmüne amirdir.  Müvekkile, şirketiniz ve şirket bünyesinde çalışan müvekkilin üstleri tarafından uzun zamandan beri baskı yapılmakta, onur kırıcı ve küçük düşürücü sözler söylenmekte ve diğer çalışanlara davranıldığı gibi eşit davranılmamaktadır. Müvekkil defalarca fazla mesai ücretlerinin ve diğer ücret alacaklarının ödenmesini, yıllık izinlerinin kullandırılmasını talep etmiş; ancak  tarafınızca herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi psikolojik ve sözlü şiddete maruz bırakılıp azarlamalar, hakaretler ve şube değiştirme tehditleriyle  baskı uygulanarak istifa etmeye zorlanmaktadır.

NETİCE-İ TALEP:Yukarıda izah edilen nedenlerle;

a)Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, 4857 sayılı kanunun 24’ncü ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereği iş akdini haklı nedenlerle derhal feshediyoruz.

b)İş akdinin tarafımızca haklı nedenlerle feshi nedeni ile  kıdem tazminatının, , fazla mesai ücretlerinin, bayram ve genel tatil ücretlerinin, hafta tatili ücretlerinin, yıllık izin ücretlerinin, ödenmeyen bakiye aylık ücret alacağının ve AGİ alacağının diğer işçilik alacaklarının gerçek ücret üzerinden hesaplanarak” iban no’lu banka hesabına mevduata uygulanan en yüksek banka faiziyle derhal ödenmesini ihtar ederiz.

c)Aksi takdirde hukuki ve cezai yasal yollara başvurulacağını, yargılama gideri ve vekalet ücretinin tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.

 

İHTAR EDEN

Sayın Noter; 3 suret olarak düzenlenen iş bu ihtarnamenin bir suretinin muhataba APS ile tebliğini bir suretinin dairenizde hıfzını bir suretinin de tarafımıza tevdiini saygı ile rica ederiz.

İş Sözleşmesinin Feshi İhtarname Örneği -2-

İHTARNAME

Sayı        :                                                                                                     

Konu      : İş Sözleşmesinin Feshi

Sayın;  

İş akdiniz, İş Kanunu’nun Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle;

(İş arkadaşlarınızla kavga ederek iş güvenliğini tehlikeye atmanız,  iş yerinde iş akışını olumsuz etkileyecek huzursuzluklara neden olmanız,  iş dışındaki konuları sorunları işyerine yansıtmanız gerekçesi ile) 05.02.2017 tarihinden geçerli olmak üzere işveren tarafından haklı nedenle, feshedilmiştir.

Çalıştığınız döneme ait bakiye ücret alacaklarının tahsili için muhasebe birimimize uğramanız gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

İmza

 Şirket Yetkilisi

Fesih Kararını Tebliğ Eden-Fesih Kararını Tebellüğ Eden

Adı-Soyadı- Görevi-İmza-Adı-Soyadı- Görevi-İmza

İşçinin İşverene Yollacayacağı İhtarname Örneği -3-

ADANA NOTERLİĞİ’ NE

 İHTARNAMEDİR

İhtar Eden                :

Muhatap                   :

                                     

Konu                       : Tarafınıza ait şirkette çalıştığım süre boyunca tam ve gereği gibi ödenmeyen ücret alacaklarım sebebiyle iş akdimi haklı nedenle feshettiğimin ve iş bu fesihten doğan tüm alacaklarımın tarafıma ödenmesi ihtarıdır.

Açıklamalar              :

Sayın Muhatap,

Tarafınıza ait şirkette 26.09.2016 tarihinden beri çalışmaktayım. Şöyle ki;

Hizmet akdinden doğan işçilik alacaklarımdan; ücret alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, Ubgt alacağı, fazla mesai alacağı gibi alacaklarım tarafıma ödenmemiştir. İş bu hizmet akdimden doğan alacaklarımın tarafıma ödenmemesi nedeniyle haklı sebeple iş akdimi feshettiğimi tarafınıza bildiririm.

Yukarıda ayrıntıları verilen ve İş Kanunu’ ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle iş akdimi haklı sebeple feshediyorum.

İşbu ihtarnamenin tarafınıza ulaşmasını takip eden 3(üç) gün içerisinde tarafıma ödenmesi gereken kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, Ubgt alacağı, fazla mesai alacağı taleplerimin karşılanmasını ve ilgili ücret alacaklarımın Akbank’ da yer alan TR……. …….. ……… ……… …… ………… İBAN numaralı hesabıma yatırılmasını aksi halde hizmet akdimden ve kanunlardan doğan haklarıma dayanarak yasal yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm.

İhtar Eden

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz.

İşçi Haklı Nedenle Fesih İhtarname Örneği -4-

İHTARNAME

KEŞİDE EDEN      :

ADRESİ                 :

 

MUHATAP            :

ADRESİ                 :

KONU :İş akdimin haklı nedenlerle fesih edilmesi ve açıklamalar kısmında belirtilen yasal haklarımın, ödenmesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

1- İş yerinizde 09.01.2012 den 27.08.2018 tarihleri arasında  iş yerinizde talaslı İmalat bölümünde çalışmış bulunmaktayım.

2- İş yerinizde ilk başlarda ücretimi  düzenli alırken , son bir yıl içerisinde ücretimi zamanında ödemediğiniz gibi yatırmış olduğunuz ücreti de eksik yatırmanız nedeniyle   mağdur oldum  ve iş sözleşmemi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25′inci maddesinin II’nci bendi gereğince feshediyorum.

3-İş akdini haklı nedenle feshettiğimden dolayı doğan alacaklarımdan   Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,  işlemiş ve işleyeceği maaş alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, sosyal haklardan doğan alacağın, dini ve resmi tatil ücreti alacağımın  Finans Bank Güneşli Şubbesi ………… NOLU iban hesabıma 3 gün içinde ödemenizi aksi halde yasal yollara başvuracağımı ihtar ederim.”

4- Fazlaya dair her türlü  yasal  haklarımı  saklı tutuyorum.

İHTAR EDEN

SAYIN NOTER: üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin muhataba APS ile tebliğini, bir suretinin dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhine havi bir suretinin  ise tarafıma verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

İşçi İhtarname Örneği

İşçi Deneme Süresi İçerisinde Fesih İhtarname Örneği -5-

İHTARNAME

İHTAR EDEN          :

MUHATAP               :

ADRESİ                    :

KONU                       : Alacaklarımın tarafıma ödenmesi talebini içerir ihtardır.

AÇIKLAMALAR    : Sayın muhatap;

Şirketiniz nezdinde x tarihleri arasında “x” ünvanı ile çalıştım. 02/05/2019 tarihli iş sözleşmemde tarafıma tanınan 2 aylık deneme süresi içerisinde x tarihinde sözleşmemi feshettim. Sözleşmem feshedilmesine rağmen çalışarak hak kazanmış olduğum x günlük ücret alacağım halen tarafıma ödenmediği gibi sigorta primlerimde eksik yatırılmıştır.

İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 (iki) gün içerisinde hak kazanmış olduğum ücret alacağımı işlemiş olan faizi ile birlikte  aşağıda bilgileri verilen banka hesabıma ödemenizi; aksi hâlde aleyhinize adli ve idari(SGK) yollara başvuracağımı ve yapılacak masraflar ile avukatlık ücretlerinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririm. 21/05/2019

BANKA         : x Bank

İBAN NO       : TR…

                                                                                                          İhtar Eden

Sayın Noter;

Üç Suretten ibaret olan iş bu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz.

İşçinin İşverene Yollacayacağı İhtarname Örneği (İş Kazası) -6-

X LTD. ŞTİ

İHTAR EDEN          :

VEKİLİ                     :

ADRES                      :

KONU                      : Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;    müvekkil ………. uzun bir tedavi süreci geçirmesine ve kalıcı bedensel zarar meydana getirecek şekilde yaralanmasına sebep olan iş kazası neticesinde maddi ve manevi haklarının tazmini, ve ödenmeyen 1 aylık maaşı, fazla mesai ücreti bunlara uygulanması gereken en yüksek mevduat faizi ile tazmini taleplidir.

AÇIKLAMALAR:

 • Müvekkil ………………………. ile arasındaki iş sözleşmesi kapsamında, şirkette çalışmakta iken 22.08.2019 tarihinde, şirketin plastik parçalama makinesinde çalışma saatleri içerinde işveren firmanın gerekli önlemleri almamasından dolayı kaza geçirmiştir.
 • Müvekkil Uludağ Üniversitesi acile gitmiş.Orada müvekkili direkt amaliyata alınmıştır. Dört buçuk saat amaliyatı sürmüştür.Elinde 40 tane içerden kasları ve tendonları tedavi için 20 tanede dışardan dikiş atılmıştır.Elinde dikiş atılmayacak yerlerde olduğu için açık yaralarda mevcuttur. Müvekkil makinede muhafaza demiri ve işveren firma tarafından alınması gereken güvenlik önlemleri alınmadığından dolayı, uzun bir tedavi süreci geçirmiştir.Müvekkil kaza tarihinden beri çalışamamaktadır.İşveren tarafınızca da müvekkilin çalıştığı kadar ki normal maaşı dahi verilmemiştir. Müvekkil sağlık giderlerini karşılayamamaktadır.Müvekkilin evi kira ve faturaları dahi ödemekte zorluk çekmektedir. Müvekkil işverene bu durumu defalarca bildirmesine rağmen tarafınızca maaşı ödenmemiştir.

 • Söz konusu iş kazasında işveren olarak kanun gereği gerekli önlemleri almayarak şirketin tam kusurlu olduğu açıkça ortadadır. Yaşanılan bu iş kazasına ilişkin olarak işveren  sorumlu ve yetkililerince müvekkil gibi diğer işçilerin hayatları da tehlikeye atılmıştır.Bununla birlikte kazayı kolluk birimlerine zamanında bildirme, SGK’ya iş kazası bildirime gibi yükümlülükleri ve kanundan, ortak tecrübelerden doğan yükümlülüklerinin hiç biri yerine getirilmemiştir.  Bu durum idare tarafından müeyyidesi olan bir durumdur. Tarafınıza ihtar olunur.Başvuru konusu iş kazasının oluşmaması için hiçbir önlem alınmamış, gerekli talimatlar verilmemiş, gerekli dikkat ve özen gösterilmemiştir. Bu yönüyle …………………….  sorumlu ve yetkilileri müvekkilin ağır şekilde yaralanmamda sebep olan iş kazasının meydana gelmesinde tam ve kusurludur.

 • Ayrıca iş kazasına ilişkin hazırlanan tutanak hatalı, yanlı ve eksik hazırlatılmaya çalışılmıştır.İşveren şirket yetkilileri tarafından kolluk kuvvetleri kandırılmaya çalışılmıştır.Benim yarı baygın halde iken iş kazası değilde bahçede çalışırken oldu gibi gerçeği yansıtmayan ifade vermem istenmiş imza attırmaya çalışılmştır.Kurumunuz bu kazadan sorumludur.Ben tekrardan polise ifade verdim.Hastaneden de iş kazası olduğuna ilişkin raporumu aldım.Olay şirket yetkilileri tarafından kapatılmaya çalışılmış bu zamana kadar da hiçbir şekilde iyi niyet göstergesi olarak maddi ve manevi tazmin yoluna gidilmemiştir.
 • Bununla birlikte müvekkilin son ay çalışmış olduğu maaşı da alamamıştır. Defalarca talep etmesine rağmen şirket yetkilileri taleplerime karşılık vermemiştir.Şirket müvekkilin fazla mesai son ay çalışma ücretini vermemiştir.Kanundan kaynaklı 20 günlük süre geçmiş olup en yüksek faiz uygulanarak hesabına yatırmalıdır.

NETİCE VE TALEPLERİMİZ:

 • Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, müvekkilin ödenmeyen son maaşını, fazla mesailerini en yüksek faiz uygulanarak 7 gün içinde maaş hesabına yatırılması,

 

 • Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; İş kazası neticesinde müvekkilin uğramış olduğu zararlara karşılık, 50.000 TL (Yüz Bin Türk Lirası ) maddi, 50.000 TL manevi tazminatın 7 (yedi) gün içerisinde T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O TR31 0001 5001 5800 7307 7223 34 IBAN hesabına ödenmesini aksi halde yargılama giderleri tarafınıza ait olmak üzere tüm yasal yollara başvurulacağını ihtaren bildiririz. tarih

            Vekili

 Av.

EKLER :

 • İş kazası ile ilgili evraklar
 • Vekaletname onaylı örneği

İşçinin İhtarname Örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

İşçinin Haklı Nedenle İstifa İçin İşverene Göndereceği İhtarname Örneği (Fazla Mesai) -7-

X NOTERLİĞİ’NE

İHTAR EDEN                      :

VEKİLİ                                 :

 

MUHATAP                           :

KONU                                   : Müvekkilin iş akdinin haklı nedenle tek taraflı feshinin ihbarı ile işçilik hak ve alacaklarının ödenmesinin ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkil, yukarıda unvanı ve adresi yazılı olan şirketinizin ……………“hemşire” olarak çalışmaktadır.

Müvekkil, işe ilk girdiği tarihten itibaren her hafta kanuni çalışma süresi olan haftalık 45 saatin üzerinde şirketinizce çalıştırılmasına rağmen fazla mesai ücretleri ödenmemiştir. Müvekkile yaptırılan fazla mesailer yıllık 270 saatin üzerindedir. Müvekkil gece çalışmalarında gece 7,5 saati aşar şekilde çalıştırılmış, 7,5 saati geçen çalışmaları için fazla mesai ödemesi yapılmamıştır. Yine işe ilk girdiği tarihten itibaren ulusal bayramlar, genel tatiller ile dini bayramlarda, hafta tatillerinde şirketinizde çalıştırılmış olmasına rağmen bu ücretleri de eksik ödenmiştir.

Firmanızın fazla çalışma, ulusal bayram, genel tatil, dini bayram, hafta tatiline ilişkin müvekkilin ücretlerini ödememesi, sigorta primlerini bu yönlerden SGK’da eksik göstermesi, yıllık 270 saati aşar şekilde fazla mesai yaptırılması, gece 7,5 saati aşan çalışmalar için fazla mesai ödenmemesi nedeniyle müvekkilin iş akdini İş Kanunun 24’üncü maddesinin 2’nci bendi uyarınca ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarınız nedeniyle tek taraflı olarak haklı nedenle 17.10.2018 tarihi itibariyle derhal feshediyoruz.

Haklı nedenle yaptığımız fesih sonucu müvekkilin hak etmiş olduğu kıdem tazminatının, 16 günlük Ekim ayı ücretinin,  fazla çalışma ücretlerinin, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin, dini bayram ve hafta tatili ücretlerinin ve diğer işçilik hak ve alacaklarının işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren hesaplanarak …………………. Iban numaralı banka hesabına ödenmesini, aksi takdirde yasal yollara başvuracağımızı, İş Mahkemesinde alacak davası açılacağını, eksik yatırılan primler ve ödenmeyen ücretler nedeniyle İŞKUR ve SGK’ya başvurulacağını, yasal yollara başvurulması sonucu ortaya çıkacak her türlü masrafın ve vekalet ücretinin tarafınızdan karşılanacağını ihtar ederiz.

                                                                                     İhtar Eden Vekili

Sayın Noter;  

Üç nüshadan ibaret iş bu ihbarnamenin bir nüshasının muhataba APS olarak tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhine havi bir nüshasının tarafıma iadesini talep ederim.

                                                                                     İhtar Eden Vekili

İşçi İhtarname Örneği(Temizlik İşçisi) -8-

T.C. X NOTERLİĞİ’NE

İhtar Eden          :

Muhatap             :

Konu                   : İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi ile işçilik hak ve alacaklarının ödenmesi talebim hk.

Açıklamalar       :

 1. Kurumunuzda temizlik çalışanı olarak X tarihinde çalışmaya başlamış ve X tarihine kadar kesintisiz olarak çalıştım. X tarihinde ücretsiz izne ayrılmak durumunda kaldım. İşyeriniz nezdinde yaşamış olduğum sorunlar ve İş Kanunu’na aykırı eylemler nedeni ile defalarca şikayette bulunmuş olmama rağmen, bu sorunlara hiçbir çözüm getirilmediği gibi, mağdur edildim.

 2. İşyerinizde X tarihinden itibaren bilfiil çalışmama rağmen iş ve sosyal güvenlik hukukundan doğan özlük haklarım verilmemiş, yıllık izin ücreti genel bayram ve resmi tatil ücretleri ödenmemiştir. İşveren baskısı altında hakkımı arayamayarak çalıştığım için bu durum çekilmez hale gelmiş ve 4857 sayılı İş Kanunun 24’üncü maddesi gereğince iş akdinin haklı sebeple derhal feshini bildirmek zarureti doğmuştur.

 3. Aşağıda talep edilen tutarlar asgari ve tahmini tutarlar olup, fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutuğumuzu ve belirtilen bütün rakamların asgari üzerinden hesaplandığını mahkemede aleyhimize delil olarak kullanılmayacağını, dava açılması halinde bilirkişi raporlarının esas alınacağını bildirmek isterim.

 4. En son ücret toplam olarak net X TL elime geçmiştir. Haftanın bir günü izin kullanarak, 15.00-23.00, araları çalıştım. Mevzuat hükümleri gereğince haftalık çalışma saati günlük 7,5 saat olmak üzere 6 iş günü 45 saat olarak belirlenmiştir. Buna karşılık işyerinde çalışılan süre haftalık ortalama 48 saat olmuştur. Ancak bu süre içerisinde hiçbir şekilde fazla çalışma ücreti ödenmemiştir. Yukarıda asgari olarak hesaplanan bu fazla çalışma ücretlerinin ödenmesini talep ediyorum.

 5. İşyerinde çalışmaya başladığım X tarihinde işbu ihtarname ile iş akdinin feshedildiği tarihe kadar ki çalışmasının karşılığı olan kıdem tazminatının ödenmesini talep ederim. Çalışılan süre zarfında yıllık 14,5 gün olan UGBT ücreti ödenmemiştir.

 6. Birikmiş yıllık ve haftalık ücretli izinlerin ödenmesini talep ederim.

 7. Birikmiş ücret alacaklarının ödenmesini talep ederim.

 8. Bu kere, işyerinizin İş Kanununa aykırı bu eylemleri nedeni ile iş sözleşmesini haklı nedenle feshediyorum. İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde haklı nedenle fesihten dolayı 4857 sayılı İş Kanunun 24.maddesi gereği iş akdinin haklı sebeple derhal feshinin bildirilmesini; “Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Birikmiş Ücret Alacağı, Fazla Çalışma Ücretleri, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretleri, Haftalık İzin, Yıllık Ücretli İzin Alacağı” olmak üzere tüm “İşçilik Alacaklarına ilişkin” son bir aylık ücret alacağımız, fazla mesai ücret alacağımın kurumunuzda maaş hesabı kayıtlı olan Garanti Bankası’ iban numarasına yatırılmasını, aksi takdirde söz konusu hak ve alacakların tazmini için İş Mahkemesi’nde dava açılacağını, tüm yargılama giderleri ile avukatlık ücretlerinin tarafınıza yükleneceğini ihbar ve ihtar ederim.

Sayın Noter, tarafımızca 3 nüsha olarak düzenlenen işbu ihtarnamenin bir örneğinin muhataplara APS yolu ile tebliğinin, bir örneğinin dairenizde saklanmasının, tebliğ şerhini içeren bir örneğinin de tarafımıza verilmesini saygılarımla   arz ve talep ederim. tarih

İhtar Eden

İşçi Alacağı İhtarname Örneği (Haklı Fesih) -9-

       İHTARNAME

İHTAR EDEN                 :

VEKİLİ                          :

MUHATAP – 1               :

MUHATAP – 2               :

ADRES                            :

KONU                          : İş Kanunu 24. Maddesi gereğince iş akdinin haklı nedenlerle fesih edildiğinin ve ödenmeyen işçilik alacaklarının ödenmesi ihtarıdır. 

AÇIKLAMALAR           :

1-) Müvekkil, muhatap şirketleriniz nezdinde ….. projesinde 05.07.2017 tarihinden bu yana çalışmaktadır. 2020 Mayıs ayından işbu ihtarname gününe kadar taraflar arasındaki iş akdinden doğan, iş görmenin karşılığı olan ücret ve sair işçilik alacaklarının hiçbiri şirketlerinizce müvekkile ödenmemiştir. Ayrıca Covid-19 Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte şirketlerinizin müvekkilin hak etmiş olduğu sözleşmeden doğan izin haklarını kullandırmamak başta olmak üzere çalışma koşullarında olumsuz yönde esaslı değişiklikler yapmış olması işbu sözleşmenin devamını müvekkil yönünden çekilmez hale getirmiştir.

2-) 4857 Sayılı İş Kanununun ücret ve diğer alacakların işçiye zamanında ve eksiksiz olarak ödenmemesi ve işçinin çalışma koşullarında yazılı rızası olmaksızın esaslı değişiklik yapılması halinde derhal fesih hakkı vermesi dolayısıyla muhatap şirketlerinizle müvekkil arasında akdedilmiş olan iş sözleşmesini işbu ihtarname tarihi ile fesih ettiğimizi ihtar ederiz.

3-) 2020 Mayıs ayından itibaren işlemiş olan bakiye aylık ücret alacağı başta olmak üzere; kıdem tazminatı, fazla mesai ücretleri, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin, hafta tatil ücretlerinin, AGİ ve diğer tüm işçilik alacaklarının gerçek ücret üzerinden hesaplanarak 7 iş günü içinde müvekkil adına kayıtlı Kuveyt Türk Bankası Etimesgut Şubesi TR……. (TL) / TR…… (USD) Iban numaralı banka hesaplarına ödenmesini; aksi halde söz konusu hak ve alacakların tahsili için her türlü hukuki yola başvuracağımızı beyan ve ihtar ederiz.

                                                                                                                                                              İhtar Eden

Sayın Noter;

Dört nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin aslının kasanızda hıfzını, birer suretinin muhataplara elektronik tebligat ile tebliğini ve bir suretinin tarafıma tevdiini saygılarımla vekâleten talep ederim.

                                                                                                                              İhtar Eden

Eki: Vekâletname

İşçi Haklı Nedenle Fesih İhtarnamesi -10-

İHTARNAME

İHTAR EDEN:             

İHTAR EDİLEN:

KONU: Tarafınıza ait şirkette çalıştığım süre boyunca tam ve gereği gibi ödenmeyen ücret alacaklarım sebebiyle 4857 Sayılı  İş Kanunu 24/II-e maddesi uyarınca iş akdimi haklı nedenle feshettiğimin ve iş bu fesihten doğan tüm alacaklarımın tarafıma ödenmesi ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR    :

 • Düzenlenen iş sözleşmesi ile ………….tarihi itibariyle şirketiniz bünyesinde çalışmaya başlayacağım ve hizmet bedelimin her ayın 6’sının iş günü bitimine kadar ödeneceği hususunda anlaşılmıştır.

 • İş akdi sebebiyle üzerime düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmeme rağmen şirketinizce anlaşmış olduğumuz ücret tarafıma ödenmemiştir.

 • Hizmet akdinden doğan işçilik alacaklarımdan; ücret alacağım tarafıma ödenmemiştir. İş bu hizmet akdimden doğan alacaklarımın tarafıma ödenmemesi nedeniyle haklı sebeple iş akdimi feshettiğimi tarafınıza bildiririm.

 • İş bu ihtarnamenin tarafınıza ulaşmasını takip eden 7(yedi) iş günü içerisinde tarafıma ödenmesi gereken ücret alacağı talebimin karşılanmasını ve ilgili ücret alacaklarımın … numaralı hesabıma yatırılmasını aksi halde hizmet akdimden ve kanunlardan doğan haklarıma dayanarak yasal yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm..

İHTAR EDEN

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederiz.

İHTAR EDEN

İş Fesih İhtarnamesi -11-

ADANA … NOTERLİĞİ’ NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN:

VEKİLİ:

İHTAR EDİLEN:

KONU: Müvekkilin 4857 Sayılı Kanunun 24/2-e bendi ve 1475 sayılı İş Kanununun 14/f bendi gereğince iş akdinin feshi ve bu fesih neticesinde iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarının tarafımıza ödenmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

1-) Müvekkilim … tarafınızla yapılan hizmet sözleşmesi uyarınca aralıksız ve kesintisiz olarak yaklaşık 14 yıl firmanızda ambulans-sağlık görevlisi olarak çalışmıştır. Müvekkilim hafta ve bayram tatillerinde ve de gece saatlerinde çalışmalarını sürdürmüş ve aylık 180 saatten az olmamak üzere mesai yapmıştır.

Firmanızla işyerinde bulunan başka bir işçinin davalı olması ve müvekkilimin tanık olarak gösterilmesi üzerine; müvekkilim Mahkeme huzurunda yalnızca doğruları söylemiş, bu sebeple de kendisine karşı ayrımcı bir politika izlenmeye başlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle haksız ve mesnetsiz olarak müvekkilimin çalışma koşulları ve aldığı ücrette, müvekkilim aleyhine değişiklik yapılmak istenmiş, işyeri değiştirilmeye çalışılmış ve son olarak da kendisine nöbet yazılmamak suretiyle maaşı %50’den fazla oranda düşürülmüştür. Tüm bu ayrımcı ve kötü niyetli uygulamalar müvekkilim vatandaşlık görevi olan tanıklık görevini yerine getirmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Demokratik toplum düzeninin gereklerini yerine getirmeyi kendine görev addetmiş olan kanun koyucu, en temel kriterlerden birisi olan “eşitlik ilkesine” Anayasa’nın 10. maddesinde yer vermiştir. Temel dayanağını Anayasa’da bulan “eşitlik ilkesi” 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde yer almaktadır. Buna göre iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. Tarafınızca diğer çalışanlara fazla nöbet yazılırken müvekkilime yazılmaması, iş koşullarının aleyhine olarak kötü niyetle değiştirilmeye çalışılması İş Kanunu’na açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

2-) Müvekkilim 4857 Sayılı kanunun 24/2-e maddesi gereğince, mesai alacaklarını ödememeniz ve Anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hilafına aylık 180 saat arası çalışma yaptırmanız, eşitlik ve ayrımcılık ilkesine muhalefet etmeniz, ve işveren olarak tarafınızın iyiniyet ve ahlak kurallarına aykırı davranmanızdan ötürü ve 4857 Sayılı Kanunun 14/5 bendi uyarınca iş akdini feshetmiştir.

3-) İş Kanunu’nun 34. maddesinde: “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu hükme aykırı davranmak işçiye haklı nedenle fesih hakkı vermektedir.

4-) Müvekkilim şirketinizle yapmış olduğu hizmet sözleşmesi ve İş Kanunu uyarınca kendisine ödenmesi gereken mesai alacağı, yapılan tüm uyarılara rağmen ödenmemiştir.

Müvekkilim tarafınıza ait işyerinde, İşverenin talebiyle İş Kanunu’nun 41. maddesi uyarınca aylık 180 saatten az olmamak kaydıyla mesai yapmaktadır. Müvekkilim işbu mesai alacağını tarafınızdan talep etmişse de, bu talebine yasal bir neden olmaksızın olumsuz yanıt verilmiştir. İş Kanunu’nun 41/2 maddesi uyarınca müvekkillime ödenmesi gereken, ancak 5 yıldır ödenmeyen mesai alacağının ve son aya ilişkin bakiye 1.600 TL ücret alacağının 7 iş günü içerisinde ödenmenizi,

5-) 4875 Sayılı Kanunun 14/5 bendi uyarınca kıdem tazminatı alacağını, hata tatili ve bayram tatili alacağını ve 6 günlük yıllık izin ücreti alacağını 7 iş günü içerisinde ödemenizi,

AKSİ HALDE FAZLAYA İLİŞKİN TÜM HAKLARIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA; İŞ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUATTAN DOĞAN TÜM HAKLARIMIZI KULLANACAĞIMIZI, ALACAKLARIMIZIN TAHSİLİ İÇİN YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIMIZI, ALEYHİNİZE AÇILACAK DAVALARDA YAPILAN YARGILAMA GİDERLERİ İLE ÜCRETİ VEKALETİN TARAFINIZA YÜKLENECEĞİNİ İHTAREN BİLDİRİRİM.

İHTAR EDEN VEKİLİ

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba APS vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. tarih

İHTAR EDEN VEKİLİ

İş akdinin haklı nedenle feshi ihtarname örneği -12-

İHTARNAME

İHTAR EDEN: 

VEKİLİ:

İHTAR EDİLEN:

KONU: İş Akdinin İş Kanunu’nun 24. maddesine göre haklı nedenle  feshinin ihbarıdır.

Müvekkil iş yerinde 3 yılı aşkın süredir çalışmaktadır. Bu süre zaafında verilen tüm görevleri ve işleri layıkıyla yerine getirmiştir. Ancak müvekkil bu süre zaafında hakkı olan çeşitli ödemelerini alamamıştır.

İş kanununun 24. Maddesinde belirtildiği üzere işçinin haklı fesih sebeplerinin de oluşmuş olduğu bu durumda müvekkilin iş akdine son vermesine karar vermiş olup alacağı tüm hakların ödenmesinin yapılması gerekmektedir.

Bu nedenlerden dolayı müvekkilin; kıdem ve ihbar tazminatı, hafta tatili, ücret alacağı, yıllık izin bedeli ve fazla çalışma tazminatı talebidir

İş bu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 1 hafta süre içersinde tarafıma ödemeyi yapmanızı, yapmadığınız takdirde hakkınızda dava açacağımızı,dava giderlerinin,ücreti vekaletin üzerinize bırakılacağını , ödeme yapmadığınız her gün için mevduata uygulanan en yüksek yasal faiz üzerinden faiz yürütüleceğini ve bilirkişiler tarafından hesaplanacak fazlaya ilişkin alacağımın da bu alacağa ekleneceğini ihtaren bildirim.

İhtar Eden Vekili

Sayın noter iş bu ihtarnamenin eki ile birlikte muhataplara tebliğini, bir suretini kasada saklanmasını arz ve talep ederim.

İşçi İş Sözleşmesi Fesih İhtarname Örneği -13-

İHTARNAMEDİR

İHTAR EDEN:

MUHATAP:

İHTARIN KONUSU: Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş alacakları, yıllık izin ücreti alacağı ödenmesine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR:

1. Tarafınızla yapmış olduğum … tarihi iş sözleşmesi gereği … adresinde bulunan … Elektrik Ekekt. San. Tic Ltd Şti adlı iş yerinizde aylık … TL maaş ile müşteri temsilcisi olarak çalışmaktaydım. İş kollarımda sık sık yapılan değişiklik, Yıllık izinlerimin kullandırılmamama ilişkin tarafınızla yapılan görüşmede herhangi bir netice alınamadığı gibi iş akdimin fesih edildiği şifahen ifade edilerek firmanızdan kovduğunuz malumunuzdur.

2. Şirketiniz tarafından iş sözleşmem haksız, dayanaksız ve tek taraflı olarak … tarihinde sözlü olarak feshedilmiştir. İşbu fesih sebebi ile;

3. 4857 sayılı İş Kanunun 32.maddesinde;

“İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu sebeple yapılan haksız fesih sebebi ile fazlaya ilişkin talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla,  adıma doğmuş,

Kıdem Tazminatı olarak…………..13.000TL

Yıllık İzin Ücret Alacağı……………3.000TL

İhbar Tazminatı Alacağı……………3.000TL

Maaş Alacağı…………………………..3.000TL

Olmak üzere toplam 22.000 TL alacağımın

5 gün içinde tarafıma ödemenizi, aksi taktirde alacakların tahsili için hukuksal yollara başvuracağımı, ilerde açılması gereken muhtemel davalarda yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildiririm.

İhtar Eden

SAYIN NOTER ; Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederim.

İhtar Eden

İş Akdinin Haklı Sebeple Derhal Feshi İhtarnamesi 14

ADANA 4. NOTERLİĞİ’NE,

İHTARNAME

İHTAR EDEN :

VEKİLİ :

MUHATAP :

KONU : İş akdinin haklı sebeplerle feshedilmesi ve alacakların ödenmesi talebidir.

SAYIN MUHATAP ;

Müvekkilim, 17.10.2017 tarihinden itibaren şirketiniz bünyesinde en son görevi olan Restoran Müdürü olarak çalıştırılmış ancak işçilik alacaklarının tahsili noktasındaki talepleri tarafınızca reddedilmesi sebebiyle işbu ihtarnameyi keşide etme zaruriyeti hasıl olmuştur.

Müvekkil, çalışmaya başladığı tarihten itibaren iş yerinizde normal çalışma saatlerinden çok fazla çalıştırıldığı halde hak ettiği fazla mesai ücretinin ödenmediğini defalarca şifai olarak tarafınıza bildirmiş ancak bugüne kadar bir sonuç alamamıştır.

Aynı şekilde çalışmaya başladığı tarihten itibaren Hafta Tatili ücreti, ulusal bayram genel tatil ücretleri de müvekkilime ödenmemiştir.

Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle müvekkil, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği haklı nedenlerle derhal fesih hakkını kullanmaktadır. İş akdini haklı nedenle feshettiğimizden dolayı ödenmeyen hak tüm fazla çalışma ücretleri, hafta tatili ücreti, bayram ve genel tatil ücretleri ile aylık ücretlerimiz ile kıdem tazminatlarımızın işbu ihtarnamenin alındığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde banka hesabımıza yatırılması, aksi takdirde tüm bu hukuka aykırılıklarla ilgili olarak muhatap aleyhine hukuki yollara başvuracağımızı ve bunun sonucunda dava masrafları ve avukatlık ücreti ödemek zorunda kalacağınızı ihtaren müvekkil adına bildiririm.

Sayın NOTER; Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhatap şirkete APS ile tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafımıza iadesini arz ve talep ederiz.

Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

İşçinin Haklı Nedenle Fesih İhtarı

İHTARNAME İHTAR EDEN             : VEKİLİ                      : MUHATAP                : KONUSU                   : Fesih ihtarı ve işçilik …

17 yorumlar

 1. Ben 1 yıldır çalışıyorum ve ne agi alıyorum ne resmi bayram resmi tatil ücretleri fazla mesai alamıyorum elaman eskikligi ve fazla çalışma üzerinde çalışıyorum ve isimden ayrılmak ve istifaya zorlaniyorum istiyorum haklarımı ve bilgi istiyorum

 2. Merhabalar ben 1 yıldır insaat yapılarında calısmaktayım gorevim insaat bekciligi 14 saat hic izin kullanmadan bayramlarda dahil calismaktayim gectigimiz 3 ay boyunca maaslarimiz odenmemekte ve asgari ucrete calistiriyorlar adli sicil kaydim bozuk oldugu icin 14 saat hic izin yok ve asgari ucrete mecbur birakiliyorum tazminatim yanmadan ve maaslarimi nasil alirim yardimci olurmusunuz

 3. Merhaba..ben 12 yıldır özel bir şirkette çalışmaktayım yeni giren elemanlar var zamyapıldı bana onlardan 100 tl az yaptı şirket oysaki bölüm aynı bölüm iş aynı iş böyle birşey yapabilirmi şirket

 4. Merhaba, 06.02.2019 tarihinde işe başladım. Sigortamı asgari tutar üzerinden yatırıyorlar. Düzelteceklerini söylediler ama bir düzeltme yok. Aramızdaki sözleşme maddeleri ağır. Mesela 2 yıl içinde istifa edersem bürüt maaşın 10 katı tazminat ödemeyi kabul eder diye maddeler bile var. Sigortamın eksik yatırılması nedeniyle istifa edip sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilir miyim. Bahsettiğim maddeden dolayı tazminat ödeme durumum olur mu?

 5. Çalıştığım iş yerinde sağlıksız şekilde çalışıyoruz kendimizi koruyacak hiş bir araç gereç yok tozun içinde boğuluyoruz defalarca uyarmamıza rağmen bir önlem alınmadı senelik izinlerimizi kullanamadığımız gibi ücretinide alamıyoruz fazla mesailerimizi alamıyoruz işten ayrılsak haklı fesih sebebimidir?

 6. Merhabalar benzin istasyonunda pompacı olarak 26 saat çalışma 22 saat dinlenme sistemi ile çalıştım işveren psikolojik baski ile beni tartışmaya sürüklediler ve bende tartıştım kavga edip işten ayrıldım 4 gün oldu ayrılalı ihtar çekmem gerekiyor mu veya haklarımı alabilirmiyyim dava açsam ?

 7. iyi günler kolay gelsin…ben özel bir hastanede hasta danışmanı olarak çalışmaktayım.5 yıldır asgari ücretle çalışıyorum…son 5 aydır devletin durumunu mazeret gösterip maaşı 2,3 bölüyorlar ayın 11 de almamız gerken maaşı ayın 16 diger yarısınıı ayın 30 gibi tarihlerde alıyoruz bunu için ne yapabilirim

 8. merhaba
  sözlü olarak tebliğ edilen işten çıkarılışımın hala resmiyete dökülmemesi nedeniyle sözleşmemi işleme koyamıyorum
  ihtar çekmek istiyorum resmi olarak çıkışımın yapılması adına fakat örnek göremedim bilgilendirme yapabilirseniz şayet minnettar kalırım

 9. Ulusal bir firmada mağaza sorumlusu olarak 10 yıldır çalışmaktayım sirket önceki yıllarda yol yardımı ödüyordu 2 yıldır odemiyor, önceki yıl 3 Ayda bir ikramiye ödüyordu onu da artık
  ödemiyor, geçen kurban bayraminda yaptığımız mesaileri bu ay başı anca ödedi bu sebeplerle haklı fesih yapabilmem için yardımcı olurmusunuz teşekkürler

 10. Yaklaşık 2 yıldır sigortasız çalıştırılması ve son 3ay sigorta mi yaptılar sonra isden çıkarmak için elinden geleni yapılar bende çıktım ama sigortasız çalıştığım günler de imzaladıgim is yerine ait faturalarda isim imzam var ben onların resmini çektim wassap da aldığım siparişler çalışanlarla ve patronlar kon malar var ve bunun gibi birkaç kanıt bu durumda birsey kanıtlayan bilirmiyim

 11. Merhabalar.

  5 Şubat 2020 tarihi itibari ile şirketimde işe başladım.

  6 Gün 7,5 saat çalışıp 1 gün izinli olarak çalışıyorduk. Total haftalık 45 saat di.

  8 Nisan tarihinden beri Haftada 7 gün çalışıyoruz hiç izin kullandırmıyorlar. Haftada 55,5 saat mesai yaptırıyorlar ve fazla mesai ücretlerini de vermiyorlar.
  Haftalık izinlerimizi talep ettik ücretsiz izne çıkarılmak ile tehdit edildik. Sürekli bu konuda bağırma ve hakarete maruz kalıyoruz.

  İş verenler bundan sonra ki süreçte mesai saatlerinin hafta içi sabah 09:00 akşam 18:30 Hafta sonu 12:00 ile 18:30 arası olacağını söyledi bu da 60.5 saati aşıyor. Molaları düşünce gene 55.5 saat yapıyor. Bunu ile ilgili her hangi bir onay alınmadı bizden iş sözleşmemde de böyle bir hakları yok.

  İş akdimi haklı neden ile fesih etmek istiyorum. İzlemem gereken yolları adım adım söylerseniz çok memnun olurum.

 12. Merhabalar guvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım.Çalıştığım proje sona erdi.Daha düşük maaşlı,fazla çalışma saatli,konum olarak diğerinden daha uzak 3 adet proje sundular kabul etmiyorum.Bu durum Haklı fesih sebebi sayılarımı? Kıdem tazminatı alabilirmiyim

 13. Ömer Çakırgöz

  02.04.2020 de başladığım iş yerinde 05.07 .2020 de ameliyat oldum 5 gün sonra 1 ay raporlu olmama rağmen işveren ben seninle çalışmak istemiyorum deyip işime son verdi şu an pandemiden dolayı sigorta çıkışımı yapamıyor benimde bildiğim kadarıyla ihtar çekmem gerekiyo iş verene noter tarafından nasıl bir ihtar çekmem gerekiyo örnek verirseniz çom memnun olurum

 14. Merhaba. Ben iki yıldır bir akaryakıt istasyonunda çalışıyorum vardiyalı çalışıyoruz 24 saat çalışıyoruz 24 izin fazla mesai verilmiyor bayram izinleri yok resmî tatil izinleri hafta sonu yok agi verilmiyor ne yapabilirim

 15. Merhaba ben 8 yıldır bir hotel de kat görevlisi olarak çalışıyorum fakat kahvaltıdan sorumlu kişi işten ayrıldı vepandemi bahane edilerek iş çok olduğu halde kahvaltıdan sorumlu kişinin iside bize kaldı 3 cü bir kişi alınmayacağını ve o kişinin işinide bizim yapacağımızı söylediler ne yemek molamız var ne dinlenme saatimiz ihtar çekerek tazminat alabilirmiyim haklı fesih sebebiyle

 16. Merhaba, ben 1 yıl 10 ay bir şirkette muhasebe sorumlusu olarak çalışıyorum 01.09.2020 tarihinden itibaren işyerinin olumsuz koşulları nedeni ile istifa etmek istediğimi sözlü ve yazılı olarak firma yetkilisine beyanda bulundum ancak her iki şekilde de kabul edilmedi ve çalıştırılmaya devam edildim 08.06.2021 tarihinde 26 günlük bir rapor aldım sağlık sebeplerimden dolayı 22.06.2021 tarihinde de raporumun bitiş tarihinde istifa vereceğimi kesin bir dille belirttim 01.07.2021 tarihinde işe başlamam gerektiği ve çıkışımın yapılmayacağı söylendi. Ancak ben daha fazla devam edemeyeceğimi belirterek oradan ayrıldım. Sadece yıllık izin ücretimin verilmesini istiyorum diğer haklarımdan vazgeçiyorum ve dava yoluna gitmek istemiyorum. bu konu hakkında ne yapabilirim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: