İşçi Dava Dilekçesi (Güvenlik Kimliğinin Sona Ermesi)

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞI’NA

DAVACI:

VEKİLLERİ:

DAVALI:

KONUSU : Fazlaya ilişkin haklar saklı olmak üzere 10.000 TL kıdem tazminatı (fesih tarihinden başlayacak en yüksek mevduat faiziyle) ve 15.000 TL ihbar tazminatının (fesih tarihinden başlayacak yasal faiziyle) davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi dileğidir.

DAVA DEĞERİ : 25.000 TL

AÇIKLAMALAR

Müvekkilimiz, Hakyemez Firması asıl işverenliğinde, Haksever Firması alt işverenliğinde 12 tarihinden fesih tarihine kadar güvenlik görevlisi olarak işe başlamıştır.

Ancak alt işveren tarafından müvekkilimizin güvenlik kimliğinin süresinin sona ereceği ve artık çalıştırılamayacağı gerekçesi ile 15 tarihinde haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarılmıştır.

Müvekkilimizin SGK işten ayrılış bildirgesini incelediğimizde; işten ayrılış nedeni olarak Kod – 29 (işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih) gösterilmiş olup, işbu ayrılış nedeni maddi gerçekle bağdaşmamaktadır. Zira yukarıda belirttiğimiz gibi müvekkilimizin iş akdi, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeniyle değil, güvenlik kimliğinin süresinin sona erecek olması nedeniyle alt işverence feshedilmiştir. (Ek.1 SGK İşten Ayrılış Bildirgesi)

Fesih üzerine müvekkilimiz, 15 tarihinde Adana 4. Noterliğince “İş akdimin tarafınızca feshedilmesi sebebiyle feshe bağlı kıdem ve ihbar tazminatımın ve başkaca sair alacaklarımın işbu ihtarnameyi izleyen (1) gün içerisinde tarafıma ödenmesini, aksi takdirde taraflarınızı temerrüde düşürerek yasal yollara başvuracağımı tarafınıza ihtar ederim.” demek suretiyle davalılara ihtarname göndermiştir. Ancak davalı işverenlerce müvekkilimizin hak etmiş olduğu kıdem ve ihbar tazminatı kendisine ödenmemiştir. (Ek.2 Adana 4. Noterliği 11 Yevmiye Sayılı İhtarname ve tebliğ şerhi)

Bilindiği üzere işçinin davranışı taraflar arasında bulunması gereken güven temelini çökertecek ağırlıkta bulunmamakla ve iş ilişkisine devamı tam anlamıyla çekilmez hale getirmemekle birlikte, işin normal işleyişini bozuyorsa, iş yerindeki uyumu olumsuz yönde etkiliyor ve işverenden bu nedenle iş ilişkisini yürütmesi normal olarak beklenemiyorsa 4857 sayılı Kanun’un 18/1. maddesi gereği geçerli fesih hakkı doğar.

Somut olayı değerlendirdiğimizde; müvekkilimizin özel güvenlik kimlik kartının süresinin bitecek olmasının haklı fesih sebebini oluşturmadığı, müvekkilimizin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı olayımızla birebir uyuşan aşağıda belirttiğimiz Yargıtay kararları ile de sabittir. Netice itibariyle de kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanmıştır. Şöyle ki;

“Somut olayda, davacı 07/04/2011-30/09/2014 tarihleri arasında davalı asıl işveren Belediye iş yerinde dava dışı ve davalı alt işveren şirketler nezdinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin davalı alt işveren şirket tarafından haklı neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürmüş, davalı alt işveren ise davacının özel güvenlik kimlik kartını yenilememesi gerekçesi ile iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece davacının özel güvenlik kimlik kartı olmaksızın çalıştırılmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile dava konusu kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmiş ise de haklı feshe konu edilen eylem işin normal işleyişini ve iş yerindeki uyumu olumsuz yönde etkileyici nitelikte olsa da haklı fesih sebebini oluşturacak ağırlıkta olmadığı anlaşılmış olup kıdem ve ihbar tazminatlarının hüküm altına alınması gerekirken haklı fesih nedeni bulunduğu tespiti ile davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.” (YARGITAY 22. Hukuk Dairesi 2016/16091 E. 2019/14246 K. Karar Tarihi: 27.06.2019)

14 arabuluculuk numaralı arabuluculuk son tutanağından da anlaşılacağı üzere arabuluculuk görüşmelerinden netice alınamamıştır. Sonuç olarak müvekkilimizin hak ettiği kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi için mahkemenize başvurmak zorunda kaldık. (Ek.3 Arabuluculuk Son Tutanağı)

YASAL NEDENLER : İş Kanunu, 5188 Sayılı K., Yargıtay Kararları vd. kaynaklar.

DELİLLERİMİZ :

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle; fazlaya ilişkin haklar saklı olmak üzere 10.000 TL kıdem tazminatı ve 15.000 TL ihbar tazminatının kıdem tazminatı için fesih tarihinden başlayacak en yüksek mevduat, ihbar tazminatı için fesih tarihinden başlayacak yasal faiziyle davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiliyle müvekkilimize verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalılar üzerinde müştereken ve müteselsilen bırakılmasına karar verilmesini vekil olarak saygılarımızla dileriz.

Davacı Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Hatalı İşten Çıkış Kodu Düzeltme Dilekçesi

T.C. SEYHAN SOSYAL GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE Konu: İşten çıkış bildirgesi hatalı kod Hk. Sayın İlgili; Kurumunuzda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: