İşçi Alacağı Dava Dilekçesi

Şub 5, 2020 | İşçi Alacağı

İşçi Alacağı Dava Dilekçesi

 X İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :                                 

VEKİLİ                      :

DAVALI                    :

H.E.D.                        :

KONU                       : Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile, müvekkilin hak ettiği, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ve genel tatil ücreti ile müvekkilin Sendikal Sözleşmesi gereği, işçilik haklarından kaynaklanan her türlü alacağının tahsili isteminden ibarettir.  

AÇIKLAMALAR      :

MÜVEKKİL, İTFAİYE ERİ OLARAK BODRUM BELEDİYESİ NEZDİNDE ÇALIŞMAKTAYKEN, KANUNİ DEVİR SONUCU MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE ÇALIŞMIŞ VE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN EMEKLİ OLMUŞTUR.

Müvekkil, Bodrum Belediye Başkanlığı nezdinde itfaiye eri olarak görev yapmış, Bodrum Belediye Başkanlığı’nın Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanması neticesinde ise, 2016 YILININ MART- ARALIK AYINDA MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN EMEKLİ OLMUŞTUR.MÜVEKKİL EMEKLİ Mİ? SGK HİZMET DÖKÜMÜNDE MART AYINDAN SONRA EKSİK GÜN BİLDİRİMİ VAR ARALIK AYINA KADAR. BU KISMI SORALIM.

  Belediye Başkanlığı’nın farklı işyeri kodları bulunmakta olduğundan müvekkilin işe başlama tarihi tam olarak bilinememektedir. Bu hususta Sayın Mahkemece, belediye kayıtlarının dosyaya celp edilmesi ile müvekkilin işe başlama tarihi netleşecektir. Müvekkilin işyeri olan Bodrum Belediyesi Başkanlığı’nın Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanması neticesinde, müvekkilin sigorta kaydı ve müvekkile yapılması gereken ödemeler Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir. 

 

 

 

 

MÜVEKKİLİN ÇALIŞMIŞ OLDUĞU SÜRE BOYUNCA FAZLA ÇALIŞMALARI VE FAZLA ÇALIŞMA ALACAKLARI BULUNMAKTADIR.

Müvekkil, Bodrum Belediye Başkanlığı nezdinde görev yaptığı süre boyunca, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ve genel tatil ücretlerini alamamıştır. Müvekkil 24 saat çalışma, 48 saat dinlenme metodu ile çalışmıştır. Müvekkil, işe başladığı tarihten itibaren anılı çalışma düzeni neticesinde hak etmiş olduğu fazla çalışma ücreti, müvekkile ödenmemiştir.

Yüksek yargı kararlarına göre, 24 saat çalışılıp, 48 saat dinlenilen çalışma metotlarında, işçinin günde 14 saat çalışmış olduğu, dolayısı ile de 11 saati aşan 3 saatlik çalışmasının fazla çalışma olduğu kabul edilmiştir.

Bunun yanı sıra,  4857 Sayılı İş Kanunu’nun 41. Maddesi “Her bir saat fazla çalışma için, verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi sureti ile ödenir.” hükmüne yer vermekteyken, müvekkilin toplu iş sözleşmesi gereği bu oran daha da yüksektir. Sayın mahkemece, alanında uzman bilirkişi marifeti ile yaptırılacak olan bilirkişi incelemesi ile müvekkilin fazla çalışma, hafta tatili ücreti ve genel tatil ücretine ilişkin hesaplama neticesi ortaya çıkacaktır.

MÜVEKKİL TARAFINDAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE VE BODRUM BELEDİYESİ’NE İHTARNAME KEŞİDE EDİLMİŞ İSE DE BİR SONUÇ ALINAMAMIŞTIR.

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun gereği Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanmıştır.  İşbu sebeple de müvekkil, fazla çalışma ve diğer işçilik alacaklarının tahsili ve işyeri özlük dosyalarının eksiksiz olarak gönderilmesi istemi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’ne, Bodrum 4. Noterliği’nin 11358 Yevmiye Numaralı, 28.11.2019 tarihli ihtarnamesini keşide etmiştir. (EK-1) Ekte sunulu ihtarnameden de görüleceği üzere, müvekkil bağlı olduğu Toplu İş Sözleşmesi, yasal düzenlemeler ve Yargıtay kararları gereği fazla sürelerle çalışma ve fazla çalışma ücretinin ödenmesini, aksi halde yasal yollara başvuracağı ihtarında bulunmuştur.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından keşide edilen, Muğla 3. Noterliği’nin 10.12.2019  tarihli 22254 yevmiye numaralı cevabi ihtarnamesi ile, ücret alacaklarının müvekkile eksiksiz şekilde ödendiği, özlük dosyasının ise, yalnızca yetkili memur ve mercilere verilebileceği bildirilmiştir. OYSA TARAFIMIZCA, USULÜNE UYGUN DÜZENLENMİŞ VEKALETNAME DAVALI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE İHTARNAME EKİNDE İBRAZ EDİLMİŞ, VEKİL SIFATI İLE ÖZLÜK DOSYASI TALEP EDİLMİŞTİR. MÜVEKKİLİN ÖZLÜK DOSYASININ TARAFIMIZA İBRAZ EDİLMEMESİNDE, MÜVEKKİLİN KORUNMASINDA YARAR OLUNAN HAKLI BİR ÇIKARI BULUNMAMAKTADIR. BUNA RAĞMEN TALEP EDİLEN ÖZLÜK DOSYASI MUHTEVİYATINDAKİ BİLGİLER TARAFIMIZA İBRAZ EDİLMEMİŞTİR.

Bodrum Belediyesi ise, “6360 Sayılı 14 İlde Büyükşehir belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair kanuna istinaden bahsi geçen kişilerin 31.03.2014 tarihi itibari ile özlük dosyaları ve hak etmiş oldukları tüm alacakları ile Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne devrolduklarını, bu nedenle de taraf sıfatlarının bulunmadığını bildirmiştir. Müvekkil, anılı süreçte, hak ettiği işçilik alacakları hususunda, anılı alacaklarını talep edecek fiili muhatap bulamamıştır.

MÜVEKKİL, ARABULUCUYA BAŞVURU YAPMIŞ İSE DE, DAVALI İLE UZLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTIR.

Müvekkil tarafından, dava şartı olması nedeni ile, Bodrum Arabuluculuk Bürosu’na 2018/220 numaralı başvuru yapılmış, ancak ARABULUCULUK TUTANAKLARI MUĞLADAN DÖNMEMEİŞ tarihli Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Son Tutanağı’nda görüleceği üzere, davalı ile uzlaşma sağlanamamıştır. Arabulucu görüşme tutanağı ve sonuç tutanağını ekte sunuyoruz. Müvekkil tarafından, ihtarname keşide edilmesine ve arabulucuya başvuru yapılmasına rağmen alacakları tahsil edilemediğinden, eldeki davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

MÜVEKKİLİN İŞÇİLİK ALACAKLARININ, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

Müvekkil, her ne kadar itfaiye eri olarak belediye nezdindeki çalışmasına Bodrum Belediyesi’nde başlamış ise de, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden emekli olmuştur.  Bu hususta 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun içeriğine bakıldığında “Birleşme, katılma veya geçici 2 nci madde gereğince büyükşehir belediyesi sınırlarına giren belediyelerin yürütmekte olduğu su, kanalizasyon, katı atık, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere bina, tesis, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları büyükşehir belediyesine veya ilgili bağlı kuruluşuna devredilir.” hükmü yer almaktadır. İşbu sebeple de müvekkilin, fazla çalışma alacağı ile diğer işçilik alacaklarının Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi gerekmektedir.

MÜVEKKİLİN FAZLA ÇALIŞMALARI, DAVALI BELEDİYENİN KAYITLARI İLE ORTAYA ÇIKACAKTIR.

Müvekkilin fazla çalışma ve diğer işçilik alacakları, davalı belediyenin kayıtları ile ortaya çıkacaktır. Zira Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2010/34597 E. 2012/42731 K. 13.12.2012 Tarihli ilamına göre, “Davacı itfaiye eri işçinin yaptığı işin mahiyeti de göz önüne alındığında, fazla çalışmaların davalı Belediyenin resmi görevlendirmesi olmadan fazla mesai yapması mümkün değildir. Davalı Belediye’nin kayıtları getirtilip, gerektiğinde mahallinde incelenerek fazla çalışma olgusunun araştırılması gerekmektedir.” Hükmüne yer verilmiştir. Her ne kadar, müvekkil tarafından huzurdaki dava ikame edilmezden evvel, davalı belediyeye keşide edilen ihtarnamede, işçilik alacaklarının tespiti amacı ile işçi özlük dosyaları istenmiş ise de, bir sonuç alınamamıştır. Bu nedenle de, davalı belediyenin kayıtlarının dosyaya celp edilmesi sonucunda davamızın ıslahı hususunda tüm haklarımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz.

 

HUZURDAKİ DAVANIN DEĞERİ BELİRSİZ OLDUĞUNDAN DAVA DEĞERİ YÜKSELTİLMEK ÜZERE DAVA İKAME EDİLMİŞTİR.

Müvekkilin çalışma bordrolarına ve işçi özlük dosyalarına, davalı işverenden talep edilmesine rağmen ulaşılamadığından talep edilecek fazla çalıma ve diğer işçilik alacakları tarafımızca tespit edilememiştir. Bunun yanı sıra, Sayın Mahkemece tespit ve takdir edilecek olan işçilik alacakları üzerinden belirli bir hakkaniyet indirimi yapılması olasılığından dolayı, bu aşamada davamızın değeri yükseltilmek üzere ikame edilmiştir.

HUKUKİ NEDENLER      : İş Kanunu, HMK, ve yasal tüm mevzuat

HUKUKİ DELİLLER         : Karşı tarafın bildireceği delillere karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

a) SGK kayıtları, (celbini talep ediyoruz)

b) İşyeri sicil dosyası, (celbini talep ediyoruz)

c) Tanık(Mahkemece dinlenilmesine karar verilmesi halinde isim ve adresleri bilahare bildirilecektir)

d) Yargıtay Kararları,

e) Bodrum 4. Noterliği’nin 11358 Yevmiye Numaralı, 28.11.2019 tarihli ihtarnamesi

f) Bodrum Belediye Başkanlığı’nın 19.12.2019 tarihli cevabi yazısı,

g) Muğla 3. Noterliği’nin 10.12.2019 tarihli 22254 yevmiye numaralı cevabi ihtarnamesi,

h) ******* tarihli Arabuluculuk Sonuç Tutanağı,

i) Bilirkişi incelemesi

j) Keşif,

k) Yemin,

l) Uzman Mütalaası,

m) Yemin Teklifi,

n) Sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                       : Yukarıda açıklanan hukuki ve fiili nedenlerden dolayı;

 • Fazlaya ilişkin haklarımız ve bilirkişi raporu neticesinde elde edilecek hesaplamalardan sonra talebimizi yükseltme hakkımızı saklı tutmak kaydı ile, davamızın kabulüne,
 • Müvekkilin, davalı işveren belediye nezdinde doğmuş
 • 500-TL fazla çalışma ücreti,
 • 250-TL hafta tatili ücreti ve
 • 250-TL genel tatil ücretinin yanı sıra, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı işçilik alacaklarının tespiti,
 • Tespit edilecek işçilik alacakları için, 11358 Yevmiye Numaralı, 28.11.2019 tarihli ihtarnamesi tebliğ tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizi ile davalı işverenden tahsiline,
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini müvekkilim adına saygı ile arz ve talep ederim. tarih

EKLER:

Vekaletname

 • X 4. Noterliği’nin 11358  Yevmiye Numaralı, 28.11.2019  tarihli ihtarnamesi
 • X Belediye Başkanlığı’nın 19.12.2019 tarihli cevabi yazısı,
 • X 3. Noterliği’nin 10.12.2019 tarihli 22254 yevmiye numaralı cevabi ihtarnamesi,
 • ——- tarihli arabulucu sonuç tutanağı.
Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşçi Alacağı Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.