İşçi Alacağı Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi

Şub 29, 2020 | İşçi Alacağı

İşçi Alacağı Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi

NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :

 

DAVA KONUSU                 :

 

HARCA ESAS DEĞER      : 350-TL

 

AÇIKLAMALAR                :

Müvekkil; 12.2016 ile 22.02.2019 tarihleri arasında davalı şirkete ait konfeksiyon atölyesinde kesintisiz ve aralıksız sigortalı olarak çalışmıştır. Müvekkilin sigorta kaydı ilk olarak dava dışı. bünyesine, bir süre sonra ise davalı bünyesinde gösterilmiştir. Nitekim her iki şirket sahipleri, adresleri ve iş kolları aynı olup şirketler arasında organik bağ bulunmaktadır. Esas olarak tüm çalışan işçiler aynı adreste her iki şirket için çalışmışlardır.

Müvekkilin işten ayrıldığı tarih itibarı ile aldığı maaş asgari ücret olup bu miktar Garanti Bankası Hal Şubesine yatırılmıştır. Ayrıca müvekkil işe işyeri servisi ile gidip gelmiş, normal şartlarda 1, mesaiye kalındığı günlerde ise 2 öğün yemek işverence karşılanmıştır.

Müvekkil, davalı işyerinde çalıştığı süre içinde normal şartlarda haftanın 6 günü ancak ayda ortalama iki kez haftanın 7 günü, sabah saat 07:30 ile akşam saat 21:30 arasında devamlı olarak günlük çok uzun mesai ve ağır şartlar altında çalıştırılmıştır. Ayrıca müvekkile çalıştığı süre zarfınca yıllık izin hakkı kullandırılmadığı gibi, müvekkil, aynı çalışma şartları altında dini bayramlar hariç tüm ulusal bayram ve genel tatillerde de çalışmaya devam etmiştir.

Müvekkil 22.02.2019 tarihinde işten çıkarılsa da davalı şirket tarafından Şubat ayı içerisindeki 22 günlük maaşı dahi henüz ödenmemiştir.

Müvekkilin çalışma şekli yukarıda yer verdiğimiz şekilde gerçekleşmiş ise de davalı işveren gerçek durumu yansıtmayacak şekilde aylık bordrolar düzenleyip; çalışanları istemeyerek de olsa imzalatmak zorunda bırakmıştır. Öyle ki davalı işveren sırf fazla mesai vs ücretlerden kaçınmak için bu yolu başvurmuş ve kimi aylarda sembolik değerlere yer vererek gerçeğe uymayan kayıtlar tutmuştur. Söz konusu durum hukuka aykırı olup kabulü mümkün değildir.

 

Öyle ki benzer Yargıtay kararları da bu konuya açıklık getirmektedir. T.C. YARGITAY 7.Hukuk Dairesi 2013/22464 E. 2014/5560 K. ve 10.03.2014 tarihli kararda ‘‘ Somut olayda dosya içerisinde bulunan fazla çalışma hesabı yapılan dönemlere ilişkin davacı tarafından ihtirazi kayıt konulmadan imzalanan bir kısım bordrolarda fazla çalışma ücretleri tahakkukları bulunduğu ancak tahakkukların sembolik olduğu anlaşılmaktadır. Dairemizin yerleşmiş içtihatlarına göre işverence işçilerin fazla çalışma ücreti talep etmesine engel olacak şekilde sembolik fazla çalışma tahakkukları yapılırsa bu aylar fazla çalışma hesabından dışlanmaz ancak yapılan fazla çalışma ödemeleri tespit edilen fazla çalışma ücreti alacağından mahsup edilir. Mahkemece sözü edilen şekilde mahsup işlemi yapmayan bilirkişi raporuna itibar ederek hüküm kurulmuş olması hatalıdır.’’ şeklinde hüküm vermiştir.

Müvekkilin, söz konusu ağır çalışma şartları nedeniyle sağlığı bozulmuş, gerek bünyesi gerek psikolojisi ciddi manada yıpranmıştır. Ayrıca söz konusu ağır çalışma şartlarının yanında 22.02.2019 tarihinde müvekkil davalı işyerine mesai ücretleri ve SGK’ya bildirilen prime esas ücretin gerçeği yansıtmadığına ilişkin itirazda bulunmuş, ancak davalı iş yeri tarafından ‘’çalışma şartlarını beğeniyorsanız çalışın aksi halde size verilecek iş yok’’ şeklinde karşılık verilerek müvekkilin iş sözleşmesi haksız ve bildirimsiz olarak feshedilmiştir.

Tüm bu nedenlerle müvekkil tarafından bakiye işçilik alacaklarının ödenmesi gerektiği davalı işyerine….Noterliğinin ….. ihtarnamesi ile bildirilse de; işçilik alacaklarına ilişkin herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Nitekim taraflar arasında işçilik alacaklarının ödenmesine ilişkin yapılan Mersin Arabuluculuk Bürosu ……..arabuluculuk numarası, ……….. büro dosya numaralı arabuluculuk görüşmeleri tarafların anlaşamaması üzerine son bulmuştur.

Müvekkil yukarıdaki tüm açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere mağdur edilmiş olup; hak edilen işçilik hak ve alacaklarının tahsili için sayın mahkemenizde işbu davayı açma gereği hasıl olmuştur.

Somut durum yukarıda anlattığımız şekilde gerçekleşmiş olup yargılama safahatında tüm delillerimizin incelenmesi neticesinde bu anlatımlarımız sübuta erecektir.

DELİLLER                          : SGK kayıtları, her tür kayıt, maaş hesap bilgileri, banka kayıtları, bilgi ve belge, işyeri dosyası, davalı işyerine ait tüm kayıtlar, tanık anlatımları, bilirkişi incelemesi, keşif, yemin, vesair tüm yasal deliller (Karşı tarafın sunacağı delillere karşı ve ek delil bildirme hakkımızı saklı tutmaktayız.)

 

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenler ve resen gözetilecek nedenlerden dolayı;

A – HMK 107. mad. belirsiz alacak davası hükümlerine göre toplanacak delillere göre uzman bilirkişiye hesaplatılarak harcı tamamlatılmak üzere; 50-TL fazla mesai, 50-TL hafta tatili ve 50-TL ulusal bayram ve genel tatil çalışmaları ücretlerinin iş akdinin sona erdiği tarihten itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faiziyle tahsiline,

B – Fazlaya ve başkaya ilişkin hak ve taleplerimizi saklı tutarak kısmi dava olarak şimdilik; 50-TL kıdem tazminatı, 50-TL ihbar tazminatı, 50-TL yıllık izin ücreti ve 50-TL ücret alacağının iş akdinin sona erdiği tarihten itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faiziyle tahsiline,

yargılama giderleri ve ücret-i vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                           Davacı Vekili

                                                                                                                         Av.

EKİ    :

-Onaylı vekaletname örneği.

– Arabuluculuk son oturum tutanağı aslı.

– Noter marifetli ihtarname örneği.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşçi Alacağı Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.