Bir Sayfa Seçin

İşbölümü İtirazı Kabulü ile Gönderme Kararı Örneği

İş Bölümü“, Asliye Hukuk Mahkemeleriyle Asliye Ticaret Mahkemeleri arasında söz konusu olup, “ilk itirazlar” a konu edilebilen bir usûlî düzenlemedir. İş bölümü itirazı yerinde ise, mahkemece “Gönderme Kararı” verilir.

Gönderme kararı da, usûlî bir son karardır. Gönderme kararı veren mahkeme, davadan elini çeker. Bu yönüyle Görevsizlik ve Yetkisizlik kararına benzer. Ancak tek başına “Kanun Yolu” na götürülemez. Gönderme kararı sonrasında yapılacak işlemler, Görevsizlik ve Yetkisizlik kararlarında izlenen işlemlerin aynısıdır.

Taraflardan biri, gönderme kararının tefhiminden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurup, dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesini istemezse, mahkemece, “davanın açılmamış sayılmasına” kararı verilir (HMK. md.20).


T.C

KONYA

( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2014/39… ESAS

KARAR NO : 2015/16… KARAR

HAKİM : A.K. 396…

KATİP: Z.G. 878…

DAVACI: SELAMİB. (TC: …) Adresi

VEKİL: Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI: Kerami A. (TC: …) Adresi

VEKİL: Av. Haşan N., Adresi

DAVA: Alacak

DAVA TARİHİ: …/.. ./2014
YARGILAMA USÛLÜ: Yazılı Yargılama

İDDİA:

Davacı taraf vekili, dava dilekçesinde davalının müvekkiline gönderdiği (bedelini peşin ödediği) emtianın kararlaştırılan evsafta bulunmadığım, davalının ödenen bedelin 32.000 lirasını geri ödemesine karar ittihazı için işbu bu davayı açtıklarım belirtmiştir.

SAVUNMA:

Davalı taraf vekili, süresinde verdiği cevap dilekçesinde tarafların tâcir olduklarım, bu sebeple öncelikle iş bölümü itirazında bulunduklannı, görevsizlik kararı verilmesinin gerektiğini, bu mümkün olmazsa, davanın esastan reddini talep etmiştir.

GEREKÇE:

Yapılan incelemede, taraflann tâcir olduğu, uyuşmazlığın ticari alım satım ilişkisinden kaynaklandığı, iş bölümü itirazının süresinde bulunduğu, bu durumda davamn Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmesi gerektiği sonuç ve kanaatine vanlarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulması gerekmiştir.

HÜKÜM:

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

  • Davalı tarafın iş bölümü itirazının kabulü ile Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE; dosyanın HMK. madde 20’de belirtilen iki haftalık süre içinde başvurulduğu takdirde görevli KONYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’ne GÖNDERİLMESİNE;
  • Yargılama gideri ve harç durumunun HMK. madde 20 ve 331 hükümleri doğrultusunda, süresinde başvurulması halinde görevli mahkemece dikkate alınmasına; süresinde başvurulmaması
    halinde mahkememizce karara bağlanmasına,

Dair, tebliğinden itibaren yasal süresi içinde “Kanun Yolu” açık olmak üzere taraf vekillerinin yüzlerine karşı verilen karar, açıkça okunup, usûlen anlatıldı. …/.. ./2015

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“Biz bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün yüzyılların da çağdaşı.”
(Chammard, G. BiBeni .les hava kat Paris, 1976, seye.12)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız