İş Yeri Disiplin Yönetmeliği Örneği

Eki 2, 2019 | İş Hukuku

İş Yeri Disiplin Yönetmeliği Örneği


Her iş yerinin kendi iç uygulamasını teşkil eden iş yeri disiplin yönetmeliği bulunmalıdır. Bu yönetmelik işçi-işveren arasında gerçekleşecek olası uyuşmazlıkların önüne geçmek ve ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulur. Aşağıda iş yeri disiplin yönetmeliği örneği paylaşılmıştır.


İŞYERİ DİSİPLİN TALİMATI

1- Çalışma Saatleri:

HAFTA İÇİ                                                                           CUMARTESİ

İŞE GİRİŞ                              : 08:30                                    İŞE GİRİŞ                  : 08:30

ÇAY VE SİGARA MOLASI   :10:45 – 11:00                         ÖĞLE ARASI            : 12:00-13:00

ÖĞLE ARASI                        : 12:30 – 13:30                        ÇIKIŞ                         : 16:00

ÇAY VE SİGARA MOLASI   :15:30 – 15:45

ÇIKIŞ                                     : 18:30

2- Personel, çalışma saatlerine ve mola saatlerine riayet edecek, çalışma saatleri içerisinde işyerinin dışına çıkıldığında ilgili kimselerden izin alacaktır.

3- Çalışma saatleri içerisinde işyerinde kesinlikle hiçbir gıda maddesi tüketilmeyecek, sigara içilmeyecek, müzik dinlenmeyecek, telefonla meşgul olunmayacak ve ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

4- Personel, işverenleri ve kendilerine yetki verilen amirleri tarafından iş ile ilgili verilen her türlü talimat, düzenleme ve emirlere uymak zorundadır.

5- İşyerinde, gerek çalışma arkadaşlarına gerekse işverene karşı ahlak dışı söylemlerde ve hareketlerde bulunmayacaktır.

6- Personel, kendisine verilen makine, ekipman ve malzemeyi koruyup, bunları talimatlara göre kullanacak, ve kasten veya hatalı kullanımdan dolayı oluşacak zararı kendisinin karşılayacağını bilerek çalışacaktır. Çalıştığı işle ilgili kendisine verilmiş olan iş kıyafetinin bulunması halinde, bu iş kıyafetini görev saatleri ve yeri dışında giymeyecektir.

7- Personel, çalıştığı yeri temiz ve düzenli tutacak, görevle bağdaşmayan davranışlarda bulunmayacaktır.

8- Her ne amaçla olursa olsun görev yerinde ruhsatlı veya ruhsatsız ateşli silah, kesici delici alet, bayıltıcı ve göz yaşartıcı gaz vb. bulundurmayacaktır.

9- İşin yürümesini güçleştirecek işverenin, idari personelin ve diğer çalışma arkadaşlarının moral, fiziki sağlıklarına ve çalışma güçlerine zarar verecek davranışlarda bulunulmayacak, işyerinde tütün, tütün mamulleri, alkollü içki ve keyif verici madde kullanılmayacak ve işe bu şekilde gelinmeyecek, iş güvenliğinin gerektirdiği her türlü kurala uyulacak; kendisine teslim edilen iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki araç ve gereçleri talimatlara uygun olarak kullanıp, kendisine bildirilen şartlara, kayıtsız şartsız uyacaktır.

10- Hiçbir şekilde herhangi bir siyasi içerik taşıyan kıyafet, rozet vb şeyler taşımayacak; görev arkadaşları, idari personel veya diğer kişilerle herhangi bir siyasi grup veya partiyi övücü veya yerici içerikte konuşma veya propaganda yapmayacak; insanlar arasında dil, din, cinsiyet, mezhep, yöre, siyasi veya etnik ayrımı yapmayacaktır.

 

UYARI CEZASI VE BU CEZAYI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR:

Personelin görevini yaparken daha dikkatli davranması gerektiğinin, kendisine yazı ile bildirilmesidir

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

 • Mesai başlangıcında belirlenen kıyafet ve donanımı ile görev başında olmamak,
 1. Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, mesai saati bitmeden görev yerinden ayrılmak, (Vardiya teslimi gerektiren hizmetlerde görevli personel gelmeden görev alanı terk edilemez.)
 2. Usulsüz müracaat ve şikâyette bulunmak,
 3. Görevine, işveren temsilcilerine, hizmet verilen kurumun çalışanlarına ve ziyaretçilerinin görev ile ilgili uyarı ve taleplerine karşı duyarsız kalmak. Amirlerince sorulacak hizmetle ilgili hususları haklı bir sebep olmaksızın zamanında cevaplandırmamak.
 4. Çalışma saatleri içinde görev dışındaki işlerle meşgul olmak.
 5. Verilen eğitimlere katılmamak ve emrindeki elemanların yetiştirilmelerine özen göstermemek.
 • Ara dinlenmelerini olduğundan uzun kullanmak.
 1. Yalan söylemek, dedikodu yapmak,
 2. Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görevle ilgili resmi belge araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak

 

 1. KINAMA CEZASI VE BU CEZAYI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR:

 

Görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

    Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

 • Görev Yeri veya Vardiya Değiştirmeyi Gerektiren Fiillerden 6(altı) ay içerisinde 2.(ikinci) kez veya 11(onbir) ay içerisinde 4.(dördüncü) kez ceza alanlar
 1. “İhtar Cezasını Gerektiren Fiiller”den 3(üç) ay içerisinde 2.(ikinci) kez veya 11(onbir) ay içerisinde 3.(üçüncü)kez ceza alanlar
 2. “İstirahat raporu aldığına dair belgeleri kendisi veya acil durumlarda birinci derece akrabaları aracılığı ile işverene 12(oniki) saat içinde ulaştırmamak,
 3. Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görevle ilgili resmi belge araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, hor kullanmak, yetkili servis raporuyla tespite edilecek biçimde zarar vermek.
 4. Amirlerinin yasa, tüzük, yönetmelik ve genel emirlere uygun olarak verdiği emri yerine getirmemek, görevi ihmal etmek ve bu nedenle kurumu zarara uğratmak (zarardan doğan maddi ve manevi kayıplar ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla) veya diğer personeli toplu olarak disiplinsizliğe ve itaatsizliğe teşvik etmek
 5. Görev sırasında amirlerine hal ve hareketleri ile sataşma sayılamayacak ölçüde saygısız davranmak, küfür ve/veya hakaret etmek
 • Görev gereği verilen belgelerde tahrifat yapmak, tahrif edilmiş belgeleri kullanmak veya başkalarına kullandırmak,
 1. Hizmet dışında, işyerindeki görev ve sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışta bulunmak.
 2. Şahsına teslim edilen işverene veya idareye ait araç gereç, belge ve dokümanları kaybetmek.
 3. Şirkete, iş arkadaşlarına, İdari personele, ziyaretçi veya diğer alt yüklenici elemanlarına söz ve hareket ile sataşmak, kötü davranışlarda bulunmak,
 4. Görev alanında genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazma, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek veya yapmak,
 5. Hizmet verilen kurumda hizmeti engelleyici faaliyet ve durumları amirlerine zamanında bildirmemek veya eksik bildirmek
 6. Özürsüz olarak en çok iki gün göreve gelmemek,
 7. Teftiş ve soruşturmalarda ifade vermekten kaçınmak, görev ile ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
 • Görev alanında meydana gelen olaylarla ilgili olarak, soruşturmayı yürüten makam veya kolluk güçleri dışında hizmet verilen kuruluş yetkilileri, üçüncü şahıs, yazılı ve görsel basın vb kişi ve kuruluşlara şirket merkezinin onayı olmadan bilgi, belge ve beyanat vermek,
 1. Siyasi bir içerik taşıyan kıyafet, rozet, anahtarlık veya diğer şeyler taşımak; görev arkadaşları, İdari personel veya diğer kişilerle, her hangi bir siyasi grup veya partiyi övücü veya yerici, siyasi içerikte konuşma ve propaganda yapmak; insanlar arasında dil, din, cinsiyet, mezhep, yöre, siyasi veya etnik ayrım yapmak,

 

 1. İLGİLİ BİRİM İÇİNDE VARDİYA VEYA GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ:

 

Görevinin gerektirdiği niteliklerinden daha düşük bir performans gösteren, benzer işi görenlerden daha az verimli çalışan, görev alanındaki diğer çalışanlarla uyumsuzluk yaşayan personele yazılı bildirimle uygulanır.

İlgili cezayı gerektiren haller:

 • Görevinin gerektirdiği niteliklerinden daha düşük bir performans göstermek, benzer işi görenlerden daha az verimli çalışmak,
 1. Yetki ve görev kapsamı dışı işler yapmak veya yaptırmak.

 

 1. İŞTEN ÇIKARMA CEZASI:

 

Merkez Disiplin Kurulu tarafından, ilgili personelin İşverenin hizmet verdiği kuruluşlarda bir daha çalıştırılmamak üzere iş akdinin fesih edilerek, işten çıkarılmasıdır.

İşten çıkarılmayı gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 • İşveren, İş Kanunu 25.Maddede belirtilen haklı fesih hallerinde, çalışanın iş sözleşmesini her hangi bir bildirimde bulunmadan fesih edebilir.İş Kanunu 25. Maddede yer alan ‘Haklı Nedenlerle Fesih’ halleri saklı kalmak kaydı ile aşağıda sayılan nedenler de, haklı derhal fesih nedenlerinden sayılarak çalışanlara tazminat verilmeksizin işten çıkarılmalara yol açacaktır;
 1. Hırsızlık, emniyeti su istimal, sahtecilik, dolandırıcılık, yalancı şahitlik, iftira, rüşvet, zimmet suçlarının işlenmesi,
 2. İş arkadaşlarına, İdari personele, ziyaretçi veya diğer alt yüklenici elemanlarına sözlü veya fiili cinsel tacizde bulunmak ve ahlak dışı ilişki kurmak,
 3. Görevi yapma veya yapmama karşılığı ve her ne sebeple olursa olsun başkalarından menfaat sağlamak,
 4. Kumar oynamak, oynatmak, iş yerine alkollü gelmek, kapalı alanlarda tütün ve tütün mamullerinin kullanılması ve kullandırılması,
 5. Uyuşturucu madde kullanmak,
 • Personelin işverenden izin almaksızın veya haklı bir nedene dayanmaksızın ardı ardına iki gün veya bir takvim başlangıcına bağlı olmadan bir ayda herhangi bir tatil gününden sonraki iki iş günü veyahut bir ayda üç gün devamsızlık yapmak,
 1. Görevi ile ilgili olup kendi sorumluluğuna verilen araç, gereç ve her türlü malzemeyi 30 günlük ücreti ile ödeyemeyeceği oranda kasten tahrip etmek veya işverence yazı ile istenmesine rağmen geri vermemek veya teslim işini zamanında yapmamak,
 2. Tehditle bir kimseyi veya grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya; yalan beyanda bulunmaya, yalan delil göstermeye, suçu yüklenmeye zorlamak,
 3. Karşılıklı iş güvenini haksız yere zedelemek, işvereni haksız şekilde maddi ve manevi kayba uğratmak, güvenirliğini ve ticari itibarını sarsmak,
 4. Sıralı amirleri ile görev sınırları içerisinde paylaşabileceği bilgi ve belgeler dışında, görev alanında edindiği, üçüncü şahıslara açık olmayan her türlü sır, bilgi ve belgeyi görev alanı dışına izinsiz çıkaranlar, ilgisiz 3. şahıslarla paylaşanlar (Mesleki sır, bilgi ve belgelerin ifşa edilmemiş olması veya zarar oluşmamış olması, bu maddeye dayanarak iş akdinin feshedilmesine engel değildir),
 5. Görev alanında meydana gelen olaylarla ilgili olarak, soruşturmayı yürüten makam veya kolluk güçleri dışında hizmet verilen kuruluş yetkilileri, üçüncü şahıs, yazılı ve görsel basın vb kişi ve kuruluşlara şirket merkezinin onayı olmadan bilgi, belge ve beyanat vererek şirket ve hizmet verilen kurum yetkili ve çalışanlarını, müşterilerini veya diğer üçüncü kişi veya kurumları haksız yere zan altında bırakmak, maddi ve manevi kayba yol açmak, soruşturmanın yönünü ve içeriğini değiştirecek davranışlarda bulunmak.
 6. İşverene ait olan cihaz, makine, alet ve malzemelerin yetkililerinden izin almaksızın işyeri dışına çıkaranlar.
 7. Her ne amaçla olursa olsun görev yerinde ruhsatlı veya ruhsatsız ateşli silah, kesici delici alet, muşta, demir, bayıltıcı veya göz yaşartıcı gaz vb. bulunduranlar ve kullananlar,
 • “Görev Yeri veya Vardiya Değiştirmeyi Gerektiren Fiillerden 6(altı) ay içerisinde 3 (üç) kez veya 11(onbir) ay içerisinde 5(beş) kez ceza alanlar
 1. “İhtar Cezasını Gerektiren Fiiller” i bir ay içerisinde aynı maddeye dayalı olarak 2(iki) kere veya farklı maddelere dayalı olarak 3(üç) kere veya aynı veya farklı maddelere dayalı olarak 11(onbir) ay içerisinde 4(dört) kere ceza alanlar,
 2. “Kınamayı Gerektiren Fiiller” de belirtilen maddeler nedeniyle 3(üç) ay içerisinde 2(iki) kere veya 11(onbir) ay içerisinde 3(üç) kere ceza alanlar.

                                                                                ADI SOYADI İMZA

Avukat Saim İncekaş – Adana Boşanma Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.