İş Mahkemesi İtirazın İptali Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                    :

 

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ

 

DAVALI                     :

 

 

D.KONUSU                : 10.039,17 TL alacağa dair itirazın iptali ile icra takibinin devamına ve haksız itirazdan kaynaklanan %20 inkar tazminatına hükmedilmesi talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR      :

 1. Müvekkil; davalılara ait işyerinde temizlik işlerinde temizlik elemanı olarak 23.09.2011 tarihinde işe başlamış olup, SGK Başkanlığı’nın sayılı yazısı ile emekliliğe hak kazanmıştır. Müvekkil 29.02.2016 tarihli dilekçesi ile emeklilik gerekçesiyle işten ayrılmış olduğunu davalılara bildirmiş ancak aradan geçen süreçte müvekkile herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bunun üzerine bu durum ve buna ilişkin SGK Başkanlığı’nın sayılı yazısı, Ankara. Noterliği’nin tarih numaralı ve numaralı ihtarnameleri ile davalılara bildirilmiş ancak davalılar müvekkilin kıdem tazminatını ödemeye yanaşmamışlardır.

 1. Davalı kendisine gönderilen ihtarnameye kendilerinin kamu kurumu olmadıklarını, müvekkilin tazminatlarından sorumlu olmadıklarını iddia etmişlerdir.

 1. Davalı taraflarca müvekkile kıdem tazminatı ödenmediğinden davalılar aleyhine Ankara 15. İcra Müdürlüğü’nün E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmış olup, davalılarca haksız ve mesnetsiz şekilde takibe itiraz edilmiştir.

 1. İş kanunu ve 6552 sayılı Kanun gereğince müvekkil, davalı işyerinde 1621 günlük çalışması bulunduğundan en son brüt ücreti olan 2.114,90 TL üzerinden hesaplanan (damga vergisi düşülmüş haliyle) net 9.330,44 TL kıdem tazminatına hak kazanmış bulunmaktadır. 1475 sayılı İş Kanunu’nun “ …Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla; 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,…” şeklindeki yürürlükteki 14. Maddesi uyarınca müvekkilin kıdem tazminatına hak kazanmış olduğu açıktır.

 1. Dosyaya sunmuş olduğumuz ve sunacağımız deliller ve müvekkilin davalı işverenler nezdinde tutulan özlük dosyası incelendiğinde davadaki haklılığımız ortaya çıkacağı gibi, davalıların yapmış bulunduğu itirazın kötü niyetli ve yargılama sürecini uzatmaktan ibaret olduğu da anlaşılacaktır.

 1. Yukarıdaki nedenlerden dolayı davalıların haksız itirazının iptali ve takibin devamı ile % 20 oranında icra inkâr tazminatı talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER : İş Kanunu, İ.İ.K. , H.M.K. ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLER  : Davalıların delillerine karşı delil bildirme hakkımızı saklı tutarak;

 1. Ankara 15. İcra Müdürlüğü’nün E. sayılı dosyası,
 2. İşyeri dosyası,
 3. SSK sicil dosyası,
 4. Tanık beyanları,
 5. Bilirkişi incelemesi,
 6. Yemin ve sair yasal deliller.

TALEP VE SONUÇ   : Yukarıda izah edildiği gibi davalıların icra takibine haksız itirazının iptali ile takibin devamına, haksız ve kötü niyetli itirazdan kaynaklanan  % 20 inkar tazminatı ile vekalet ücretinin ve dava masraflarının davalı taraflar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini müvekkil adına saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                                  Davacı Vekili

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.