İş Mahkemesi İtirazın İptali Dava Dilekçesi

May 18, 2019 | İş Hukuku

İş Mahkemesi İtirazın İptali Dava Dilekçesi -1-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI:

D.KONUSU: X TL alacağa dair itirazın iptali ile icra takibinin devamına ve haksız itirazdan kaynaklanan %20 inkar tazminatına hükmedilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR      :

Müvekkil; davalılara ait işyerinde temizlik işlerinde temizlik elemanı olarak 23.09.2011 tarihinde işe başlamış olup, SGK Başkanlığı’nın sayılı yazısı ile emekliliğe hak kazanmıştır. Müvekkil 29.02.2016 tarihli dilekçesi ile emeklilik gerekçesiyle işten ayrılmış olduğunu davalılara bildirmiş ancak aradan geçen süreçte müvekkile herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bunun üzerine bu durum ve buna ilişkin SGK Başkanlığı’nın sayılı yazısı, Ankara. Noterliği’nin tarih numaralı ve numaralı ihtarnameleri ile davalılara bildirilmiş ancak davalılar müvekkilin kıdem tazminatını ödemeye yanaşmamışlardır.

Davalı kendisine gönderilen ihtarnameye kendilerinin kamu kurumu olmadıklarını, müvekkilin tazminatlarından sorumlu olmadıklarını iddia etmişlerdir.

Davalı taraflarca müvekkile kıdem tazminatı ödenmediğinden davalılar aleyhine X İcra Müdürlüğü’nün E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmış olup, davalılarca haksız ve mesnetsiz şekilde takibe itiraz edilmiştir.

İş kanunu ve 6552 sayılı Kanun gereğince müvekkil, davalı işyerinde 1621 günlük çalışması bulunduğundan en son brüt ücreti olan X TL üzerinden hesaplanan (damga vergisi düşülmüş haliyle) net 9.330,44 TL kıdem tazminatına hak kazanmış bulunmaktadır. 1475 sayılı İş Kanunu’nun “ …Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla; 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,…” şeklindeki yürürlükteki 14. Maddesi uyarınca müvekkilin kıdem tazminatına hak kazanmış olduğu açıktır.

Dosyaya sunmuş olduğumuz ve sunacağımız deliller ve müvekkilin davalı işverenler nezdinde tutulan özlük dosyası incelendiğinde davadaki haklılığımız ortaya çıkacağı gibi, davalıların yapmış bulunduğu itirazın kötü niyetli ve yargılama sürecini uzatmaktan ibaret olduğu da anlaşılacaktır.

Yukarıdaki nedenlerden dolayı davalıların haksız itirazının iptali ve takibin devamı ile % 20 oranında icra inkâr tazminatı talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İş Kanunu, İ.İ.K. , H.M.K. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLER  : Davalıların delillerine karşı delil bildirme hakkımızı saklı tutarak;

  1. Ankara 15. İcra Müdürlüğü’nün E. sayılı dosyası,
  2. İşyeri dosyası,
  3. SSK sicil dosyası,
  4. Tanık beyanları,
  5. Bilirkişi incelemesi,
  6. Yemin ve sair yasal deliller.

TALEP VE SONUÇ   : Yukarıda izah edildiği gibi davalıların icra takibine haksız itirazının iptali ile takibin devamına, haksız ve kötü niyetli itirazdan kaynaklanan  % 20 inkar tazminatı ile vekalet ücretinin ve dava masraflarının davalı taraflar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini müvekkil adına saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                                  Davacı Vekili

İş Mahkemesi İtirazın İptali Dava Dilekçesi -2-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO          : X İcra müdürlüğü X E.

                                                              

DAVACI :

VEKİLİ   :

DAVALI :

HARCA ESAS

DEĞERİ :

KONU   : Davalı Borçlunun Takibe Haksız İtirazının İptali ve Takibin Devamı ile Alacağın %20′ sinden Aşağı Olmamak Üzere İcra İnkar Tazminatı İsteme Talebidir.

AÇIKLAMALAR 

Müvekkil; davalı/borçlu işveren X AŞ bünyesinde … tarihinden, iş akdini işveren tarafından feshedildiği … tarihine kadar elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır.

Müvekkil, 15 yıllık sigortalılık süresinin ve 3600 günlük prim ödeme gün sayısının dolması üzerine, .. Sosyal Güvenlik Merkezi’nin … tarih ve … sayılı kıdem tazminatına esas yazısı ile, işveren şirketin insan kaynakları müdürlüğüne … tarihinde başvurarak kıdem tazminatını talep etmiş ancak, olumlu bir dönüş alamamakla birlikte iş yerine girişi de güvenlik tarafından işletme müdürünün emrine binaen engellenmiştir. 

İş yerine alınmayan müvekkilin iş akdi, işveren tarafından … tarihinde feshedilmiştir.  Her ne kadar iş akdi işçinin feshi olarak gösterilse de müvekkil iş yerine alınmaması üzerine aktüel haklarını güvence altına almak amacıyla ve iş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini bilmeden ve akdin feshi tarihinden üç gün sonra … Noterliği … yevmiye numaralı … tarihli ihtarnameyi keşide etmiştir. Yani iş akdi işveren tarafından bu ihtarnamenin keşide tarihinden önce … tarihinde haksız olarak feshedilmiştir.

Davalı/borçlu aleyhine … İcra Müdürlüğünün … E. Sayılı dosyası ile;

… tarihli … günlük ücret alacağı … TL

… tarihli kıdem tazminatı alacağı … TL

… tarihli ihbar tazminatı alacağı … TL

Olmak üzere toplamda … TL alacağın tahsili amacıyla girişilen icra takibi de davalının … tarihli haksız itirazı ile kesintiye uğramıştır. İtiraz dilekçesi ve takibin durdurulmasına dair İcra Müdürlüğünce verilen karar tarafımıza tebliğ edilmemiş olmakla birlikte tarafımızdan haricen … tarihinde öğrenilmiştir.

Arabuluculuk sürecine … tarihinde başvurulmuş, … arabuluculuk dosyası ile gerçekleşen müzakereler sonucu anlaşmaya varılamamıştır. … tarihli anlaşmaya varılamadığına dair arabuluculuk son tutanağını ekte sunuyoruz.

Müvekkil davalı şirket nezdinde 6 yılı aşkın bir süre çalışmış olup, davalı 8 haftalık ihbar öneline uymadan iş akdini feshetmiş ve ödemekle yükümlü olduğu kıdem ve ihbar tazminatı ile takibe konu edilen … günlük ücret alacağını ödememiştir. Bu itibarla davalı, müvekkilin hak etmiş olduğu kıdem ve ihbar tazminatı alacağını en yüksek mevduat faizi ile birlikte ödemesi gerekmektedir.

Davalı, kötü niyetli olarak borcun aslına ve ferilerine itiraz etmiş ve bu suretle takibin durdurulmasına neden olmuştur. Davalının amacı icrayı sürüncemede bırakmaktır. Davalı işveren nezdinde tutulan özlük dosyaları, ekte sunulan SGK hizmet dökümü incelendiğinde müvekkilin davalıdan olan alacağı sübuta erecektir.

İcra İflas Kanunun m.67/f.2’de belirtildiği üzere;

“Borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse, talep üzerine davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre ret veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, icra inkâr tazminatına mahkûm edilir”

hükmü uyarınca haksız ve kötü niyetli olarak borca itiraz etmek suretiyle takibin durmasına sebebiyet veren davalı/borçlunun itirazının iptalini ve takip miktarının %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesini istemek gerekli olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER:

İİK, TBK, HMK ve sair ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER:

… İcra Müdürlüğü’nün … E. Sayılı dosyası, … Sayılı Arabuluculuk Dosyası, SGK Hizmet Dökümü, … Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün … tarih ve … sayılı cevabi yazısı, tanık, bilirkişi incelemesi, her türlü yasal delil

SONUÇ:

Sunulan nedenlerle,

Davamızın kabulüne,

Davalının haksız itirazının iptali ile takibin devamına,

Takibin haksız yere durmasına neden olan borçlunun alacağın %20 sinden aşağı olmamak üzere tazminat ödemesine,

Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına

Karar verilmesini talep ederim.

            DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.