İş Mahkemesi-İş Kazası Katılma Yoluyla Temyiz Dilekçesi

Mar 30, 2020 | İş Kazası

İş Mahkemesi-İş Kazası Katılma Yoluyla Temyiz Dilekçesi

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE

Gönderilmek Üzere

X İŞ MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO                      : 

 

KATILMA YOLUYLA

TEMYİZ EDEN DAVALILAR :

 

VEKİLİ                            : Av.

DAVACI                         : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

VEKİLİ                            :

DİĞER DAVALILAR: 

KONU                  : X İş Mahkemesinin X Sayılı kararına ilişkin olarak davacının X tarihli temyiz dilekçesine karşı katılma yoluyla temyiz nedenlerimizin ve cevaplarımızın sunulması hakkındadır.

 

AÇIKLAMALAR           :

Yerel mahkemenin X tarih ve  X Sayılı ilamı hukuka aykırı olup bozulması gerekmektedir. Şöyle ki;

Her ne kadar davacı taraf, kurum sigortalısının dava konusu kazada kusuru olmadığını, davalıların tam kusurlu olduğu yönünde temyiz etmişse de aksine dava konusu olayın meydana gelmesinde kurum sigortalısı işçi tam kusurludur. Zira dosya kapsamında da sabit olduğu üzere kazazede işçiye X tarihinde baret, emniyet kemeri, eldiven ve gözlük verilmiştir. Bunlar işçinin imzasını taşıyan tutanaklarla sabittir. Müvekkiller elbette ki üzerlerine düşen denetimi yerine getirmekle mükelleftir. Ancak her işçiyi her an denetlemek gibi bir durum söz konusu olamaz. Aksi halde her işçiye bir denetmen gerekecektir. İşçiye verilen ve iş güvenliği için çok önemli olan emniyet kemeri kazazede işçi tarafından takılmamıştır. İşçilerin işyeri kurallarına ve iş güvenliği önlemlerine uymaları esastır. Ancak kazazede işçi tüm uyarılara ve iş güvenliği eğitimlerine rağmen, emniyet kemerini takmamıştır. Emniyet kemerini takmamasından dolayı da müvekkillerin sorumlu tutulması düşünülemez. Zira müvekkiller tüm işçilerin denetimini eksiksiz yapmaktadır.  Müvekkillere kusur atfedilmesi hayatın olağanına aykırı olacağından ve müvekkiller üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğinden kusura ilişkin hususları kabul etmiyoruz. 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 2. Maddesine göre; “işçiler kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.”  Dosya muhtevasında da görüleceği üzere müvekkiller bu eğitimleri vermiş ve işçilere koruyucu donanımları eksiksiz temin etmişlerdir.

Davaya konu borcun ödendiğine ilişkin yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan yalnızca davacı kurumun yazılı cevabı doğrultusunda davanın kabulü ile X TL alacağın X tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte hüküm altına alınmış, yapılan bir ödeme var ise de tahsilat aşamasında dikkate alınması gerektiği yönünde karar verilmiştir. İşbu hüküm açıkça hukuki dayanaktan yoksun olup hakkaniyete aykırıdır. Yerel mahkemece dava açıldıktan sonra yapılan ödemeler araştırılmalı ve ödeme doğrultusunda mahsup yapılıp o şekilde hüküm altına alınması gerekmektedir. Zira davaya konu olan zarar nedeniyle davacı kuruma X tarihinde X TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu ödemenin yapılmış olması davayı konusuz bırakmıştır. Davacı tarafça halen daha zararı devam ettiği bildirilmişse de o halde yerel mahkemece yeniden hesap raporu aldırıp o yönüyle bir karar verilmesi gerekmektedir. Bozmadan önceki hesap raporuna göre hüküm kurulması ve yerel mahkemenin eksik inceleme ile karar verilmesinin aleyhe sonuçlarının müvekkillere yüklenecek olması açıkça hakkaniyete ve hukuka aykırıdır. Her ne kadar yapılan ödemelerin tahsilat aşamasında dikkate alınması yönünde karar vermişse de asıl alacağa bağlı olarak yapılan hesaplamalar kararın fer’i sonuçlarını etkileyecek olmuş olması nedeniyle karar, tahsilat aşamasında da karışıklığa neden olacaktır. Davanın konusuz kalmış olması ve kabulü yönündeki sonuçları dahi birbirinden farklıdır. Bu nedenle yerel mahkeme kararının bozulması gerekmektedir.

X tarihli ara kararı ile  dava miktarını karşılayacak miktardaki taşınır ve taşınmaz malları üzerine dava sonuna kadar 3. Şahıslara devrinin önlenmesi için ihtiyat tedbir kararı verilmiş olup gerekçeli karar ile de ihtiyadi tedbirin kaldırılması yönünde herhangi bir hüküm kurulmayarak müvekkilin yıllardır süren mağduriyetinin devamına da neden olmaktadır. Verilmiş olan ihtiyati tedbir kararı usul, yasaya ve hakkaniyete açıkça aykırıdır. İhtiyati tedbirinin şartlarını düzenleyen 6100 sayılı HMK’nın 389/1. maddesine göre, “Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, UYUŞMAZLIK KONUSU HAKKINDA İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLEBİLİR.” İhtiyati tedbir, bu madde hükmü uyarınca kural olarak kendisi çekişmeli olan, bir diğer ifade ile davacının üzerinde ayni hak iddia ettiği malların üçüncü kişilere devrinin engellenmesi amacını güder. Kanunun açık hükmüne aykırı bir şekilde yasanın öngördüğü şartlar oluşmadığı halde ortada davacı kurumun hakkını elde etmesini imkansız kılacak hiçbir somut durumun olmayışının yanında aynı zamanda da uyuşmazlık konusu olmayan müvekkilin araç ve gayrimenkul mallarına ihtiyati tedbir konulması açıkça hukuka aykırıdır. Kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıkladığımız ve mahkemenizce resen dikkate alınacak nedenlerle; davacının temyiz taleplerinin REDDİNE, katılma yoluyla temyiz talebimizin KABULÜ ile yerel mahkeme kararının BOZULMASINA, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale talep ederiz. tarih

DAVALILAR VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.