İş Mahkemesi- İhtiyati Hacze İtiraz

Eki 13, 2018 | İş Hukuku

İş Mahkemesi- İhtiyati Hacze İtiraz Nasıl Yapılır?


 ANKARA xx. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 20xx/XXX Esas

 

CEVAP VEREN

DAVALI                                 : 

 

VEKİLLERİ                           : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

 

DAVACI                                 :

 

VEKİLİ                                  :

 

KONU                                    : İhtiyatı haczin kaldırılması ve davanın sigorta şirketine ihbar edilmesi talebimiz.

 

AÇIKLAMALAR                    :

Mahkemenizde görülmekte olan, yukarıda esas numarası belirtilmiş olan davanın XX.XX.2017 tarihli ara kararı ile müvekkil XXX Ticaret A.Ş.’nin XXX bünyesinde bulunan hak edişleri üzerine konulmak üzere ihtiyati haciz mahiyetinde ihtiyati tedbir kararı verilmiştir. HMK madde 394/2 ‘de düzenlenmiş olduğu üzere, hukuki dinlenilme hakkı gereği, dinlenilmeden aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilmiş olan müvekkil şirket adına söz konusu karara bir haftalık süresi içinde itiraz etmekteyiz. Mahkemenizce karar verilmiş olan tedbir mahiyetindeki ihtiyati haczin kaldırılmasını talep etmekteyiz. Şöyle ki;

  • İhtiyati tedbirin şartlarını düzenleyen HMK madde 389’da ifade edilmiş olan şartlar gerçekleşmemiştir. Müvekkil şirketin faaliyetlerini sürdürmekte olduğu, gerek XXX bünyesinde hak edişinin bulunmasından, gerek şirketin mali durumu göz önüne alındığında görülmektedir. Şirketin faaliyetlerine devam etmesi dolayısıyla da, bir hakkın elde edilmesinin zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden söz etmek mümkün değildir.

  • Bunun yanı sıra davalı müvekkil şirketin ihtiyati hacze konu bedeli kapsar şekilde mali mesuliyet sigorta poliçesi mevcuttur. Söz konusu poliçe, şahıs başına bedeni 500.000,00 TL ve manevi tazminat talepleri için 50.000,00 TL’yi karşılamaktadır. Söz konusu bedeli kapsar biçimde imza altına alınmış olan ilgili poliçe de mevcutken müvekkil şirketin hak edişi üzerine koyulmuş olan ihtiyati haciz kararının, müvekkilin ticari hayatını olumsuz etkileyecek olması sebebiyle, kaldırılması gerekmektedir.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi de 2015/13677 Esas, 2015/16643 Karar nolu, 15.09.2015 tarihli kararında;

“..mahkemece davacının ihtiyati haciz isteminin hangi alacaklara ve taşınmaz veya taşınmazlara ilişkin olduğu somut olarak açıklatıldıktan sonra, davacının tazminat talebi ile orantılı ve davalı şirketin ticari hayatını etkilemeyecek biçimde “tedbirde ölçülülük” ilkesine uygun bir ihtiyati hacize karar verilmesi gerekirken, bu ilkelere uygun düşmeyecek biçimde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir..”  şeklinde karar vermekle, davalı şirketin ticari hayatını etkileyecek biçimde ihtiyati hacze karar verilemeyeceğini ifade etmiştir.

  • Kaldı ki, Müvekkil şirketin mali yapısı incelendiğinde de görüleceği üzere ihtiyati hacze konu XXX TL bedeli karşılayacak şekilde taşınır ve taşınmaz mal varlığının mevcut olduğu da görülecektir. İşin yapımına esas hak edişe ihtiyati haciz koyulması, işin tamamlanmasına engel olmanın yanında mevcutta çalışmakta olan işçilerin alacaklarının ödenmesi konusunda da aksaklıklara sebep olacak bir husustur.

  • Mahkemenizce “davacıların ileride telafisi güç zararlara uğramaması için” gerekçesi ile şirketin XXX bünyesindeki XXX TL miktarında hak edişine tedbir konulmasına karar verilmiş buna ek olarak şirket adına kayıtlı olan “06 XX XX” ve “06 XX XX” plakalı araçlar üzerine de ihtiyati haciz mahiyetinde tedbir koyulmuştur. Dolayısıyla, mahkemece ihtiyati haciz mahiyetinde tedbir kararı verilirken ölçülülük ilkesi ve tarafların menfaat dengesi gözetilmesi gerekirken, dava konusu olan XXX TL’den fazla bir meblağ üzerine, yani davada talep edilen miktardan daha fazlası üzerine tedbir koyulmuş olması bu ilkelerin göz önünde bulundurulmadığını göstermektedir.

Bu nedenlerle, ihtiyati haciz mahiyetinde ihtiyati tedbir kararı vermek için gerekli koşulların mevcut olmamasından, dava konusundan fazla bir meblağ üzerine tedbir konulmasına karar verilmiş olmasından ve müvekkil şirketin dava miktarını kapsar şekilde mali mesuliyet sigorta poliçesinin mevcudiyeti söz konusu olduğundan, müvekkil şirketin XXX bünyesinde bulunan hak edişleri üzerine koyulmuş olan tedbirin kaldırılmasını ve davanın XXX Sigorta A.Ş.’ne ihbar edilmesini talep ederiz.

NETİCE-İ TALEP     : Yukarıda izah edilen ve re’sen değerlendireceğiniz nedenlerle Sayın Mahkemeniz tarafından müvekkil XXX Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.’nin XXX bünyesinde bulunan hak edişleri üzerine konulmuş olan ihtiyati haczin kaldırılmasını ve davanın XXX Sigorta A.Ş.’ne ihbar edilmesini talep ederiz. (tarih)          

Davalı Vekili 

EK: Sigorta Poliçesi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.