İş Kazası Taksirle Yaralama Savcılığa Şikayet Dilekçesi

May 29, 2020 | İş Kazası, Savcılık-Soruşturma

İş Kazası Taksirle Yaralama Savcılığa Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

MÜŞTEKİ             : 

ADRESİ         : 

VEKİLİ          :  

ADRESİ         : ( Antette yazılı olduğu gibidir )

ŞÜPHELİLER: X İnşaat Turizm Tic.Ltd.Şti şirketi sorumlu yetkilileri ve resen tespit edilecek diğer şüpheliler

SUÇ       : Taksirle Yaralama ve resen tespit edilecek diğer suçlar

SUÇ TARİHİ         : 

AÇIKLAMALAR:

1- Müşteki müvekkil,…… tarafından yürütülen …….. cezaevi inşaatı işinde kalıp ustası olarak aktif sigortalı olarak çalıştığı esnada 16/10/2016 günü saat 08:30-09:00 sularında sökü işlemi yaparken işyerinde hiçbir iş güvenliği tedbirinin alınmaması ve koruyucu hiçbir araç gereç verilmemesi yüzünden dengesini kaybederek kalıbın üzerinden zemine düşerek iş kazası geçirmiş ve ağır şekilde yaralanmıştır.Müvekkilin geçirdiği iş kazası sebebiyle yaklaşık 10 gün boyunca …….. ameliyat ve tedavi edilmesine rağmen bu konuda yasaların sorumluluk olarak yüklediği kolluk kuvvetlerine bildirim yükümlülüğü muhataplarca yerine getirilmemiş ve suç teşkil eden bu durum sebebiyle kolluğa işbu şikayet tarihine kadar hiçbir bildirimde bulunulmamıştır.Hatta müvekkili hastaneye getiren işçiler tarafından ve bilinci açık hale geldiğinde müvekkilin kendisi tarafından ağır şekilde yaralanmasına sebebiyet veren durumun iş kazası olduğu şifahen defaatle dile getirilse de ilgili hastane tutanaklarında durum ilk planda sıradan bir yüksekten düşme vakıası olarak ‘hastalık’ adı altında tasnif edilmiştir.Daha sonra ise müvekkil ve ailesinin ısrarları neticesinde hastane raporları da usulüne uygun şekilde iş kazası olarak düzeltilmiştir.

2- Geçirdiği ağır yaralama neticeli iş kazasından sonra acilen bilinci kapalı şekilde çevredeki işçilerce ……. Devlet Hastanesi’ne kaldırılan müşteki,defalarca ameliyat edilmiş ve yaklaşık 10 gün hastanede yatmıştır.Kaza neticesinde sol kol bileği ve sol kolu kırılan,beli kırılan ve omuz bölgesinde kırıklar oluşan müştekiye bel bölgesine yaklaşık 2,5 yıl boyunca o bölgede sabit şekilde durması için 8 adet platin takılmıştır.Halihazırda bel bölgesine sürekli olarak korse takarak yaşayan müşteki desteksiz şekilde yürüyememektedir.

Müvekkilin kaza tarihinden itibaren geçirmiş olduğu tıbbi müdahaleleri gösterir birtakım evrakları ve iş kazasının meydana geldiği tarihten yaklaşık 1,5-2 ay sonra kaza mahaline ilişkin olarak çekilmiş birtakım fotoğrafları da işbu dilekçemiz ekinde sunuyoruz. Sayın savcılığınızdan da ……. Devlet Hastanesi’nden müvekkile ait tüm tıbbi kayıtların celbine karar verilmesini talep ediyoruz. 

3- Kazanın meydana gelmesinde müvekkilin sigortalı işçisi olarak çalıştığı …… Tic.Ltd.Şti ve sorumlu yetkilileri  %100 ve tam kusurludur. Kazadan sonra müştekiyle maddi ve manevi açıdan hiçbir şekilde ilgilenilmediği gibi,işbu kaza yasa hükümlerine uygun şekilde kolluk kuvvetlerine de bildirilmemiş ve müvekkilin haklarını aramak yolundaki imkanları da sürüncemede kalmıştır.Zira müştekiye gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hiçbir şekilde verilmediği gibi,işçilerin kendilerini koruyabilmesı için gerekli önlemler de hiçbir şekilde alınmamıştır. İş kazalarının meydana gelmemesi için işverenlerce alınması gereken önlemlerin hiçbiri …… Tic.Ltd.Şti tarafından alınmamış ve netice olarak şikayete konu ağır yaralama neticeli iş kazası meydana gelmiştir.   

İşveren olan …… Tic.Ltd.Şti ve sorumlu yetkilileri 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve bu kanunlara dayanak olarak çıkarılan iş sağlığı ve güvenliği tüzük ve yönetmelikleri çerçevesinde alması gereken tedbirleri yükümlülüklerine aykırı olarak almamıştır. Mevzuata göre işveren, iş yerinde işçilerin sağlığını korumak, iş güvenliğini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almak, alınan ve alınacak tedbirlerin denetimlerini yapmak, işçilerin yapacağı işlerle ilgili mesleki riskleri belirleyerek gerekli uyarıları yapmak, yapılacak işle ilgili eğitimler vererek talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlamak zorundadır. Böyle olmasına rağmen işveren şirket ve inşaattan sorumlu ve iş sahibi , işçilere karşı olan bu yükümlülüklerini yerine getirmemiş, gerekli çalışma alanını, güvenliğini temin etmemiş ve kazazede müvekkilin görevlere uyup uymadığını denetlememiş ve kurallara uymasını sağlamamıştır. Kazazede müvekkil için iş sağlığı ve güvenliği için gerekli herhangi bir döküman sağlamamıştır.  Çalışma alanında gerekli önleyici önlemler almamış ve kazanın oluştuğu bölümlerde tehlikeyi belirleyen her hangi bir risk analizi de yapılmamıştır. İşin yapıldığı alanda çalışma yapacak kişilerin görev tanımları, çalışma talimatları ve eğitimleri de verilmemiştir. İşbu hususlar sayın savcılığınızca yaptırılacak keşif ve bilirkişi incelemesi ile de tespit edilebilecektir.

4- Şüpheli ……Tic.Ltd.Şti ve sorumlu yetkilileri, müşteki müvekkil gibi diğer işçilerin de hayatlarını tehlikeye atmış ve üzerine düşen;

  • Acil durum Planı, acil durum ekipleri
  • Acil durum talimatları hazırlama
  • Kazanın oluştuğu bölümler hakkında risk değerlendirme analizleri yapma
  • Çalışan temsilcisi ve destek elemanları atama
  • İşçilere kişisel koruyucu donanım sağlama
  • Müvekkil ile iş güvenliği talimat ve taahhütnameleri düzenleme
  • İş güvenliği eğitimleri verme
  • İş başı eğitimi verme
  • Kazayı kolluğa zamanında bildirme gibi yükümlülükleri ve kanundan- ortak tecrübelerden doğan yükümlülüklerinin hiç birini yerine getirmemiştir. Kazanın oluşmaması için hiçbir şey yapmamış, gerekli talimatları vermemiş, gerekli dikkat ve özeni göstermemiştir.Bu yönüyle …….Tic.Ltd.Şti ve sorumlu yetkilileri müvekkilin ağır şekilde yaralanmasına sebep olan iş kazasının meydana gelmesinde tam ve %100 kusurludur.

5-Kazanın meydana gelmesinde müştekiye atfı kabil hiçbir kusur bulunmamaktadır. Zira gerek İş Kanunu gerekse İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ve yönetmelikleri ve ortak hayat tecrübeleri uyarınca gerekli güvenlik tedbirlerini almadığı ve denetimi yapmadığı, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmediği, gerekli eğitimi vermediği ve yine gerekli makineler, tesisat, araç ve gereçler bulundurmadığı için şüpheli ……. Tic.Ltd.Şti ve sorumlu yetkilileri kazanın oluşmasında %100 kusurludur. Sayın savcılığınızca yapılacak soruşturma sürecinde toplanacak deliller , dinlenecek tanık beyanları, keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu da şüphelilerin müştekin ağır şekilde yaralanmasına sebebiyet veren iş kazasının meydana gelmesinde asli ve %100 kusurluluğu açık şekilde anlaşılabilecektir.

DELİLLER                        :  SGK kayıtları,……. Devlet Hastanesi kayıtları,ek’te sunulan belgeler,ek’te sunulan ve kazadan birkaç ay sonra çekilmiş kaza mahaline fotoğraflar,isim ve bilgileri sunulan tanıklar ve her  türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER: İlgili yasal mevzuat hükümleri.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz ve izah edilen tüm nedenlerle sayın savcılığınızca resen belirlenebilir diğer durumlar dahilinde ; müştekinin ağır şekilde yaralanmasına neden olan iş kazasının meydana gelmesinde kusuru bulunan şüpheliler hakkındaki tüm delillerin celp ve toplanmaları ile eyleme uyacak suçlardan dolayı gerekli soruşturmanın yapılarak şüpheliler hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılmaları hususu vekaleten saygıyla arz ve talep olunur. tarih

                                                                                                                                    Müşteki Vekili 

                                                                                     Av

                              

Tanıkların Bilgileri :     

Ekleri :

1)Baro pullu ve aslına uygun onanmış vekaletname sureti ,
2)Kaza mahaline ilişkin kaza tarihinden sonra çekilmiş birtakım fotoğraflar,
3)Müştekin geçirdiği iş kazası ve tedavi sürecine ilişkin birtakım belgeler              

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.