İş Kazası Sebebiyle Maddi-Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Mar 4, 2020 | İş Kazası

İş Kazası Sebebiyle Maddi-Manevi Tazminat Talepli Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                        İHTİYATİ TEDBİR  TALEPLİDİR.

 

DAVACI:      

VEKİLİ:

DAVALI:

ADRES:

 

DAVA  KONUSU : İş Kazasına Bağlı tazminat alacağı- Maddi tazminat talebizde fazlaya ilişkin talep,ıslah ve dava haklarımız saklı kalmak üzere, 1000(Bin)TL Maddi tazminat ile 50,000(Ellibin)TL manevi tazminata iş kazası tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte toplam  olmak üzere  51,000(Ellibirbin)TL tazminatın davalıdan alınarak müvekkile ödettirilmesi talebimizdir.

DAVA DEĞERİ: 51.000,00 T.L. – Talebimizin 50.000,00 TL.’lik kısmı cismani zarardan doğduğundan harcın hesabında bu hususun dikkate alınmasını talep ederiz.

  AÇIKLAMALAR: 

 • Müvekkilim; davalı şirkete ait  işyerinde çalışmakta iken 08.2015  tarihinde iş kazası geçirmiştir.Bu iş kazası sonucu müvekkilimin vücudunda ciddi sayılabilecek şekilde yaralanma ve kırık-organlarda hasar meydana gelmiştir. Kendi beyanına göre sağ ayağında kırık ve sol omzunda çatlak oluşmuştur. Alınan hastane raporları da bu durumu doğrulamaktadır. Müvekkil yaklaşık 2 ay kadar (58 gün) istirahat ve tedavi uygulaması geçirmiştir. Halen de vücudundaki ağrılar ve işgücü kaybı hali  devam etmektedir, herhangi bir yerde aynı pozisyonda çalışmaktan doktorlarınca men edilmiştir. (Ek-1)

 • Müvekkilin geçirdiği iş kazası tamamen davalı işyerinin ihmali ve iş güvenliği tedbiri almayışı sebebiyle gerçekleşmiştir. Daha önce de benzer kaza ve kaza tehlikesi burada gerçekleşmiş olduğunu daha önce bu işyerinde çalışmış olanlar beyan etmektedirler. Gerektiğinde Sayın Mahkeme’de de dinleteceğiz tanık sıfatıyla. Müvekkil davalıya mağduriyetinin giderilecek olduğu şeklindeki şikayetçi olmamasına yönelik telkinine kanıp önce şikayetçi olmamış ancak bunun bir kandırmaca olduğunu anlar anlamaz olaydan 2 gün sonra karakola tekrar giderek şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. (Ek-2)

 • Dosyada mevcut kolluk memurlarınca tutulan olay yeri görgü ve tespit tutanağında da yer aldığı gibi, “olayın geçtiği davalıya ait marketin X iki kattan oluştuğu üsteki depodan yük asansörü ile aşağıya mal indirildiği, müvekkilin de depo bölümünden zemine doğru düştüğü ve asansörün önünde herhangi bir koruma parmaklıklarının olmadığı, önünün tamamen açık olduğu ve çalışanlar için risk oluşturduğu” şeklinde bir tespit ve kanaate ulaşılmıştır. (Ek-3)

 • Öte yandan müvekkilinden keşide ederek gönderdiği X içeriğinde de belirttiği üzere, işyeri sorumlu ve yetkilileri maddi veya manevi açıdan , hiçbir şekilde bu kaza mağduru ile ilgilenmemişlerdir. Müvekkil biyolojik ve fizyolojik ağrıları ve vücut hasarı yanı sıra bir de bu yönden yani moral yönünden ağır-devam eden bir üzüntü hali, güven bunalımı ve hayal kırıklığı yaşamıştır.

 • Davalı işyeri yetkilileri ilk kaza olduğu andan itibaren , müvekkili hep şikayetçi olmama yönünde ağır baskı altına almışlardır. Onun çektiği acı ve tedavisi için gerekli ihtiyaç ve hususlarda maalesef beklenen normal duyarlılığı göstermemişlerdir. Oysa ki bu kaza tamamen olası bir vaziyette ve  hiçbir işyeri güvenlik tedbirinin olmaması nedeniyle oluşmuştur. Buna  rağmen işyeri ilgililerinin umursamazlığı kabul edilemez bir durumdur.  İşyerinde ayrıca mobbing uygulaması da varken işveren davalının X içeriğinde , müvekkilin işe devam etmesini bekleyici talebe yer vermesi hukuka ve vidana aykırı bir durumdur.

 • Mezkur iş kazası sonrası maddi ve manevi tazminat hususunda , müştereken bir tespit ve müvekkilin uğradığı zararların tazmini noktasında uzlaşma teklifi içerikli Xde davalı tarafından  herhangi bir cevap verilmemiştir.(Ek-6)

 • Müvekkilim davalı işyerinde X olarak  çalışmakta olup maaşı 1550,00TL’dir. Sosyal hak olarak maalesef önceden var olan  yemek ücreti  halihazırda verilmemekte ve servis de kaldırılmış  bulunmaktadır.
 • Bu iş kazası, davalı işverenin gerekli iş güvenliği tedbirlerini almaması, denetim ve gözetim görevini yerine getirmemesi nedeniyle meydana gelmiştir.Kazanın meydana gelmesinde davalı işveren şirket tamamen kusurludur.

 • Müvekkilimin iş kazası sonucu oluşan sürekli işgücü kaybı nedeniyle  maddi tazminat talebimiz vardır.Müvekkilimin genç yaşta çektiği ve çekeceği acı ve üzüntülerin karşılığı olarak da manevi tazminat talebimiz vardır.

HUKUKİ SEBEPLER : İş Kanunu ve sair mevzuat.

DELİLLERİMİZ          :      Tarafımızdan ibraz edilen deliller

 • SGK kayıtları,
 • Tanık beyanları(isim ve adreslerini bilahare bildireceğiz),
 • Kolluk beyan ve Kolluk tutanakları.
 • Keşif ve Bilirkişi incelemesi.

Toplanmasını İstediğimiz Deliller

 • SGK kurumuna davalı tarafından gönderildiği bilinen iş kazası başvuru formu celbi.
 • SGK tarafından yapılacak emeklilik, maluliliyet ve kusur tahkikatının neticesi ve gerektiğinde yeni bir tahkikat yapması
 • SGK X İl Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak müvekkile ait şahsi sicil dosyasının celp edilmesi
 • Mahkemenizce gerekli görülmesi halinde tanıklarla birlikte mahallinde keşif icrası ile kusur raporunun tanzimi,
 • Maddi tazminatın hesabı yönünden ayrıca bilirkişi incelemesi,
 • Davalı tarafın bildireceği delillere karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak şartıyla yasal sair her türlü delil.
 • İşyeri kayıtları

SONUÇ VE İSTEK : Yukarda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden ötürü,

 • Öncelikle davalı şirket adına sicil sorgusu ile  uyaptan bulunacak taşınmaz ve araçların kaydına  karar kesinleşinceye kadar  -ihtiyati haciz mahiyetinde –ihtiyati tedbir kaydı konulmasına karar verilmesini,
 • Fazlaya ilişkin talep,ıslah ve dava haklarımız saklı kalmak üzere,1000(Bin)TL Maddi tazminat ile 50,000(Ellibin)TL manevi tazminat olmak üzere  51,000(Ellibirbin)TL tazminat alacağımızın X kaza tarihinden  itibaren işleyecek yasal  faizi ile davalıdan tahsiline ,yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                                 Davacı vekili

                                                                                              

EKİ :   Vekâletnâme örneği,hastane raporları, Kolluk beyanları ve Noter tanzimli 3 adet ihtarname örneği Ve sair belgeler.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İş Kazası Sebebiyle Maddi-Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.