Bir Sayfa Seçin

İş Kazası Tazminat Dava Dilekçesi

İş Kazası Tazminat Dava Dilekçesi -1-

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

 

DAVACI                                     :

VEKİLİ                                       : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                                     :

KONUSU                                   : İş kazası nedeniyle her türlü fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

1.Tedavi giderleri, Kazanç kaybı, Çalışma gücünün azalmasından ve yitirilmesinden doğan kayıplar, Ekonomik geleceğin sarsılmasından dolayı kayıplar olmak kaydıyla şimdilik 200,00 TL maddi;

 1. 20.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 17.01.2019’dan itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi talebidir.

H.E.D                                        : 20.200,00 TL (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR                         :

 • Müvekkilimiz, Yalova Doğruyol Tersanesinde 09.01.2019 tarihinde borucu ustası olarak çalışmaya başlamıştır.Müvekkil, 17.01.2019 tarihinde demir kesim makinesinde kesim yaptığı esnada, içeri alev kaçmasından dolayı hortum patlamış ve sağ elde extansör yüzde yanık,flexör yüzde el ve el bileğinde yanık oluşmuştur. (Ek-1- Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Adli Muayene Raporu Raporu – 1 Sayfa)
 • İş kazasına işveren tarafından sebebiyet verilmiş olup; işverenin kusuru ve sorumluluğu tartışmasızdır. Davalı şirketmüvekkilimin iş kazası geçirmesi nedeniyle yaşadığızarardan sorumludur.Davalı işveren, işçilerinin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almamış dikkat ve özeni göstermemiştir.İş yerinde gerekli kontrol ve denetim mekanizmasının kurulması, yetki, görev ve sorumluluklarının kesin olarak belirlenmesi ve tüm çalışanların görev ve sorumlulukları ile ilgili ve iş güvenliği ile ilgili olarak eğitilmesi, iş güvenliği ile ilgili gerekli önlemlerin alınması, bu önlemlere uyulup uyulmadığının her aşamada kontrol ve denetim altında tutulması, bu amaca yönelik olarak gerekli personel istihdam edilmesi gerekmekte olup bu konuda sorumluluk işverene aittir.

Davalı iş yerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili olarak yasal mevzuat çerçevesinde alınması gereken tedbirlerin hiçbiri alınmamış, gerekli eğitimler çalışanlara verilmemiş, işin barındırdığı risklerle ilgili olarak herhangi bir tedbir alınmadığı gibi çalışanların kendilerini kazalara karşı koruyacak hiçbir güvenlik ekipmanı dahi verilmemiştir. Özel eldivenve benzeri gibi hiçbir güvenlik ekipmanı müvekkile teslim edilmemiştir. İş yerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili alınması gereken önlemler alınmadığı gibi, kontrol mekanizmaları kurulmamış, çalışanlara  hiçbir bilgilendirme ve uyarı yapılmamış ve bu nedenle kazanın oluşumunda  müvekkilin kendisinin bir kusuru bulunmamaktadır. Kaldı ki, müvekkilimiz kazanın meydana geldiği iş makinesinde, kendi iş tanımına aykırı olarak, hiçbir eğitim almaksızın çalışmak zorunda bırakılmıştır. İş başı yaptığı günden itibaren müvekkil iş ekipmanlarını kendi imkanları dahilinde tedarik etmiştir. İş kazasının vuku bulduğu anda da müvekkilin elinde işe uygun olmayan sarı eldiven bulunmaktadır.

İş kazasının meydana gelmesinde sorumluluk ve kusur tamamen davalı işverene ait olup; davalı işveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 4. vd maddelerinde belirtilen kanuni yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.

6331 sayılı Kanunun 4. maddesinin (a) ila (d) fıkraları;

“(1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

 1. a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
 2. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
 3. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

 1. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.” hükmünü düzenlemektedir.

Görüldüğü üzere kanun işverene, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitimleri vermenin ve gerekli tedbirleri almanın yanında işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine işçilerin uyup uymadığını izleme, denetleme ve uygunsuzlukları gidermekle sorumlu tutmaktadır.” Hükmüne havidir. Dolayısıyla iş kazasının meydana gelmesinde işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almayan Davalı işveren birinci derecede kusurlu ve sorumludur.

Ayrıca müvekkilimizin kullanmış olduğu kesim makinesinde bozma şaloması diye bilinen aletin girişinde olması gereken geri tepmez vanası bulunmamaktadır. Davalı işvereni müvekkilimize her türlü destekte bulunacağını söylemişse de maalesef herhangi bir desteği olmamıştır. İşveren kaza ile ilgili SGK’ya bildirimde dahi bulunmamıştır. Müvekkilimiz elindeki evrakları ile SGK’ya başvurarak iş kazasını bildirmiştir. Müvekkilimizin gerçekleşen kaza ile ilgili ihmali dahi yoktur. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamış olması sebebiyle bu elim kazanın gerçekleştiği ortadadır.

 • Müvekkilimiz geçirmiş olduğu iş kazasından sonra, …….. Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmışve tedavisi hala sürmektedir.(Ek-2…….. hastanesi ……..numaralı raporu – 1 sayfa) ……. Devlet Hastanesi’nden tedavi ve maluliyetine ilişkin raporu alınmış olup, müvekkilimizin % … oranında maluliyeti bulunmaktadır.Davacı müvekkilin daha önce geçirmiş olduğu başka bir iş kazası mevcut olmayıp, doğuştan veya sonradan bir engeli de yoktur. Yanık sebebiyle halen ağrılar içerisindedir. Kaza neticesinde istirahatli kalmış bu süreçte davalı ile iş akdi devam etmektedir.Müvekkil davalı iş yerinde yevmiye ile çalışmaktadır. Müvekkile kaza tarihinden bu yana parça parça 200 TL- 200 TL- 250 TL olmak üzere toplamda 650 TL ödeme yapılmıştır.Müvekkil iş bu kaza neticesinde bir süredir çalışamamaktadır ve oluşan maluliyet nedeniyle de artık mesleğini eskisi gibi yapamayacak hale gelmiştir. Beden tamlığı ihlal edilen müvekkil, bir an için hiçbir maddi kayba uğramadığı düşünülse dahi, meydana gelen maluliyetinden dolayı eski işini yaparken daha fazla güç harcayacağı bu durum müvekkilin yıpranmasına, daha erken yaşta enerjisini yitirmesine neden olmakla maluliyeti oranında tazminat tayini yoluna gidilmesi gerekmektedir.
 • Kaza nedeniyle müvekkilimiz manevi olarak zarar görmüştür. Söz konusu kaza sonucunda artık düzenli olarak başkaca işlerde de maluliyeti dolayısıyla çalıştırılmayan müvekkilimiz, maddi yönden oldukça zor zamanlar geçirmiş ve hali hazırda da geçirmektedir. Müvekkilin, özel ve sosyal hayatı da işbu iş kazası sebebiyle fazlasıyla olumsuz etkilenmiştir. Nitekim, müvekkil elini eskisi gibi kullanamamakta, kullanmaya çalıştığında ise dayanılmaz ağrılar yaşamaktadır. Gerçekleşen talihsiz iş kazası neticesinde çocuklarına bakamaz ve evinin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Yakınlarının desteği olmasa ayakta duramayacak hale gelmiştir. Müvekkilin maluliyet derecesi maruz kaldığı iş gücü/kazanç kaybını ortaya koymaktadır. Müvekkilimin sosyal, fiziksel ve duygusal kişilik değerlerinin saldırıya uğramıştır. Bu sebeple müvekkilimin hukuka aykırı olan eylemden dolayı bozulan manevi dengesinin eski haline dönüşmesi, kişinin duygusal olarak tatmin edilmesi gerekmektedir. Zira kaza sebebiyle oluşan mağduriyetine rağmen şirket yetkilileri hiçbir şekilde müvekkilimle ilgilenmemiştir. Kaza sonrasında müvekkilimize maddi-manevi destek sağlanmamıştır.Mahkemenizce tespit edilebileceği üzere müvekkilin bu talebinin zarar vereni bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkoyması gibi olguları karşıladığı bir gerçektir. Manevi tazminat, kişinin çekmiş olduğu fiziksel ve manevi acıları dindirmeyi, hafifletmeyi amaçladığından talep ettiğimiz tazminat müvekkilin yaşadığı acı ve elemin karşılığıdır. Dolayısıyla kaza neticesinin Müvekkilin kendi ruh dünyasında hayata bakışını ve ümitlerini kırdığı ve psikolojik olarak çok yıprattığı ortadadır. Özellikle kazanın meydana gelmesinde Davalı işverenin tam kusurlu olması ve ihmalinin ciddi oranda yüksek olması yaşanılan bu travmayı daha da artırmıştır.Açıklanan hususlar da değerlendirilmek kaydıyla; müvekkilin geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle meydana gelen maluliyetin herkesçe görülebilir olması; bunun müvekkilin psikolojisini olumsuz yönde etkilemesi, tüm bunlarla da sınırlı kalmayıp sakatlık sebebiyle iş bulamaması ve bulabilmesinin çok zor olması ve bu sebeplerle de ağır ekonomik sıkıntılar yaşaması nedeniyle müvekkilin çektiği acıların, ızdırabın ve sıkıntıların bir nebze de olsa giderilebilmesi için manevi tazminat talep etme zorunluluğu doğmuştur.
 • Müvekkilimizin sürekli sakatlığı sebebi iledava harç ve giderlerini karşılayabilme imkânı bulunmamaktadır.Bu hususta mahkeme tarafından yapılacak sosyal ve ekonomik araştırma sonrası da bu sonuca varılacaktır. Dava bu nedenle ‘adli müzaheret’ talebiyle açılmıştır.
 • İş bu nedenle müvekkilimiz için maddi ve manevi tazminatının tahsili sebebiyle huzurdaki davayı açmak gereği hâsıl olmuştur. Delil listemiz ve listemizde bulunan ekler dava dosyası ekinde sunulduğundan dava dilekçesi ile birlikte davalı tarafa tebliğine karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER                 :İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, TMK, HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : SGK Kayıtları,  iş kazası tahkikat dosyası, Darıca Farabi Hastanesi Genel Adli Muayene Raporu, tedavi evrakları, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma evrakları, sosyal ve ekonomik durum araştırması,  tanık beyanları, bilirkişi incelemesi,keşif ve her türlü kanuni delil.

SONUÇ VE İSTEK                      : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

 1. Adli müzaheret talebimizin kabul edilmesine,
 2. Haklı davamızın kabulüyle vefazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

Yapılacak yargılama sonucunda müvekkilimizin maddi zararının değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere şimdilik 200,00. TL bedensel maluliyet nedeniyle maddi tazminat, 20.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 20.200,00 TL tazminatın17.01.2019 olaytarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan alınarak, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin de davalıya yüklenmesinekarar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederiz.01.02.2019

                       

Davacı Vekili

Av. 

İş Kazası Tazminat Dava Dilekçesi -2-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE;

 

DAVACI                      :  

VEKİLİ                         :  

DAVALI/LAR               :  

KONU                         : İş kazası nedeniyle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik  .00TL maddi,  .000TL. manevi toplam  .000TL tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek en yüksek reeskont faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR           :

 • Müvekkilimiz davacı,  operatörü olarak çalışmaktadır.  .09.2018 tarihinde     da yeni hastane inşaatının şantiyesinde     olarak görev yapmakta iken toprak kayması yaşanmış, müvekkil toprak ve kaya yığını altında kalmış İtfaiye ve Akut görevlilerince çıkarılmıştır. Söz konusu kazada bir kişi de hayatını kaybetmiştir
 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesi uyarınca; işverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar
 • Kaza tespit tutanağına bakıldığında şantiye alanı ve çevresinde iş güvenliği ile ilgili herhangi bir uyarı yada ikaz levha ve işaretinin bulunmadığı görülmüştür. Tamamıyla kusur davalılardadır.
 • Müvekkil olayın akabinde Bartın devlet Hastanesine kaldırılmış vücudunda birden çok kaburga kırığı meydana gelmiş ve Zonguldak Atatürk hastanesine sevk edilmiştir.
 • Yine olayın oluş şekli ve vehameti ile yanında arkadaşının feci şekilde hayatını kaybetmesi de müvekkilin psikolojisini sarsmış ve   Devlet Hastanesinden   bozuklukları raporu verilmiştir. Dolayısıyla manevi açıdan da çok sarsılmıştır.
 • Yaralanması sonucu %25 oranında çalışma gücünü kaybettiğine ilişkin Bartın Devlet Hastanesi raporu ektedir.
 • Müvekkilim nitelikli bir eleman olduğu için TL net maaş almaktadır.   (  operatörüdür) Bundan önce de diğer çalıştığı yerlerde aldığı ücretlere ilişkin evraklar da ekte tarafımızdan sunulmaktadır. Müvekkil olay anından beri tedavi süresince ve bugüne kadar çalışamamıştır. Çok fazla maddi kaybı vardır.
 • Geçici iş göremezlik nedeniyle iş ve kazanç kaybı için şimdilik: 250,00 TL
 • Sürekli iş göremezlik nedeniyle çalışma gücü ve kazanç kaybı için şimdilik: 250,00 TL
 • Tedavi giderleri ve tüm iyileşme sürecinde yapılan masraflar için şimdilik: 250,00 TL
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar için şimdilik: 250,00 TL
 • Müvekkilin söz konusu iş kazası nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararların davalı işveren tarafından tazmin edilmesini sağlamak amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER               : 4857 S. K. m. 77, 818 S. K. m. 55 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                  : İşyeri özlük dosyası, Ücret durumuna ve gelire ilişkin belgeler, İş kazası tahkikat dosyası ve evrakları, Geçici iş göremezlik belgeleri, Çalışma kaybı oranına ilişkin hastane kurul raporu,   Devlet Hastanesi ve     Devlet Hastanesinden istenecek tüm tedavi belgeleri, Reçeteler Raporlar, Bilirkişi incelemesi, Tanık beyanları, Emsal Yargıtay Kararları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarıda açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak üzere,  00 TL maddi ve 30.000,00 TL manevi olmak üzere toplam  .000,00 TL. tazminatın kaza tarihi olan 23/09/2018 tarihinden itibaren en yüksek reeskont faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 06.03.2019

Davacı  

İş Kazası Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği -3-

ADANA ( ) İŞ MAHKEMESİNE

                                                                                                                     

DAVACI                               : ….

VEKİLİ                                 : ….       

DAVALILAR                      : 1- ..

DAVA KONUSU              :  İş kazası sonucu iş kaybına uğranılması sebebiyle  fazlaya ilişkin talep  ve dava haklarımız saklı kalmak üzere 1.000.00-TL.  maddi,  200.000.00 TL.  manevi tazminat olmak üzere toplam 201.000.00 TL’nin kazanın meydana geldiği 04/05/2018 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi talebimizdir.

DAVA DEĞERİ                   : Fazlaya ilişkin dava ve talep hakları saklı kalmak kaydı ile 1.000.00  TL. (Maddi) , 200.000.00 TL. (Manevi) olmak üzere toplam  201.000.00 TL. tazminat talebidir.

AÇIKLAMALAR                :

 

1- Müvekkil davacı, davalıya ait işyerinde ….. T.C Kimlik numarasıyla, inşaat sıvacı ustası olarak çalışmakta iken 04/05/2018 tarihinde iş kazası geçirmiş olup, iş kazası sebebiyle görme fonksiyonunu büyük oranda kaybederek malul olmuştur.

2- Müvekkilim davalı ….   yanında inşaat sıvacı ustası olarak çalışmakta iken 04/05/2018 günü saat 10:00’ da beton kırdığı sırada beton çivisinin gözüne isabet etmesi sonucu sağ gözünden yaralanmıştır. İş kazası sonrası müvekkilim kendi imkânlarıyla …..ne giderek tedavi olmuştur.

 

4-  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. ve 5. Maddeleri işverenin sorumluluğunu düzenlemiştir.  Şöyle ki;

 İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesini sağlamakla yükümlü kılınmıştır. İşyeri bazında alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetleme, risk değerlendirmesi yapma ya da  yaptırma, çalışana görev verme esnasında çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden uygunluğunu göz önünde tutma, yeterli bilgi ve talimat verilenler dışında çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmesini engelleme gibi yükümlülükler de işverene yüklenmiştir.

 Yargıtay’a göre İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. ve 5. maddeleri ile bunu uygun olarak çıkarılan iş güvenliği yönetmelikleri hükümleri işverenin sorumluluğunu objektifleştiren kriterler olarak değerlendirilmelidir. Bu sebeple mevzuatta yer alan teknik iş güvenliği kurallarına uyulmaması işverenin kusurlu davranışı olarak kabul edilmelidir. Ancak, işveren sadece anılan yazılı kurallara değil, yazılı olmayan ve teknolojinin gerekli kıldığı önlemlere aykırı davrandığında da kusurlu görülerek oluşan zararı karşılamalıdır.(Yargıtay 21.Hukuk Dairesi, Esas No: 2017/1974, Karar No: 2017/3193,18.04.2017)  

5- İşveren iş sağlığı ve güvenliği hususunda yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Meydana gelen kazada işveren davalının kusuru tamdır.

6-  Müvekkilin maluliyeti nedeniyle mesleki işlerini yapmakta iken zorlanmakta olup bu durumun yaşamı boyunca sürecek olması, yapacağı her işte maluliyetinden dolayı kaybettiği beden gücü(görme azlığı)  oranında fazla güç sarf ederek çalışacak olması yani efor kaybı sebebiyle maddi tazminat talebinde bulunması gereği doğmuştur.

Müvekkilim geçirmiş olduğu iş kazasında görme fonksiyonunu % 50 oranında kaybetmesiyle birlikte uzun bir tedavi sürecinden geçmektedir. Aynı zamanda tedavi gereği ameliyat da olmuştur.

7- Yine müvekkilin geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle beden gücü kaybında  meydana gelen yitikliğin herkesçe farkedilebilir  olması, genç yaşta malul kalması ve bunun müvekkilin psikolojisini olumsuz yönde etkilemesi, yaşama sevincini eksiltmesi, kendi iş alanında iş bulamaması ve bulamayacak olması ve bu sebeplerle de ağır ekonomik sıkıntılar yaşaması, nedeniyle müvekkilin çektiği acıların, ızdırabın ve sıkıntıların bir nebze de olsa giderilebilmesi, yaşama sevincinin tazelenmesi için manevi tazminat talep etme gereği de  doğmuştur.

Yargıtay İçtihad’ı Birleştirme Kararı’na göre  işverenin işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeterince almamasından kaynaklanan olaylarda gelişen hukuktaki yaklaşıma da uygun olarak tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda manevî tazminat takdir edilmesi gerekmektedir.

8- Meydana gelen iş kazasında gerekli özen ve dikkatin gösterilmemesi, gerekli önlemlerin alınmaması sebebiyle müvekkilimin ve ailesinin uğramış olduğu maddi ve manevi zararların davalılar tarafından karşılanması, tazmin edilmesi  gerekmektedir.

9- Yukarıda açıklanan sebeplerle müvekkilimin yaşadığı iş kaybı sonucu ortaya çıkan tedavi masrafları, kazanç kaybı, çalışma gücünün yitirilmesinden doğan kayıplar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar ve kendisi ile ailesinin yaşadığı manevi kayıpların tazmini için işbu davanın açma zaruriyeti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : Yargıtay içtihatları, BK, HMK,  İş Kanunu, 5510 Sayılı  Kanun, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve sair mevzuat.

 

DELİLLER                          :

 

1-Müvekkile ait SGK sicil dosyası

2- Müvekkilin sağlık durumuna ilişkin rapor ve belgeler

3-   Keşif, tanık, bilirkişi incelemesi ile sair yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda belirttiğimiz hususlar göz önüne alınarak fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla 1.000.00 TL. maddi, 200.000.00 TL. manevi olmak üzere toplam 201.000.00 TL.  tazminatın kazanın meydana geldiği 04/05/2018  tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen  tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.                                                        

 

DAVACI VEKİLİ

Adli Yardım Talepli İş Kazası Tazminat Dava Dilekçesi -4-

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

 

DAVACI                      :

ADRES                        :  

VEKİLİ                       :  Av. 

ADRES                        : 

DAVALI                      :  

ADRES                        :  

KONUSU                    : Öncelikle adli müzaheret talebimizin kabulü ile …….. için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tahkikat sonucunda müvekkilimizin maddi zararının değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere şimdilik 1.000,00. TL bedensel maluliyet nedeniyle maddi tazminat, 40.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 41.000,00 TL tazminatın olay tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi talebidir. (Belirsiz alacak davasıdır.)

DAVA DEĞERİ         :   41.000,00 TL  (İş Kazası Sebebiyle Maddi -Manevi Tazminat)

AÇIKLAMALAR      :

 • Müvekkilimiz …………, …………. A.Ş. isimli şirket Biga’da bulunan fabrikasında 21 Şubat 2016 şoför olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı gün yani çalışmaya başladığı ilk gün kendisinin kullanacağı 34 ………… plakalı kamyonun brandasını örtmeye çalıştığı esnada, lastiğin üzerinde, elinde tuttuğu branda lastiği kopmuş ve yaklaşık 1.5 metre yükseklikten savrularak düşmüştür.
 • Kaza sonucunda müvekkilim yaralanarak sakat kalmıştır

Davalı şirket müvekkilimin iş kazası geçirmesi nedeniyle yaşadığı zarardan sorumludur. Davalı işveren, işçilerinin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almamış dikkat ve özeni göstermemiştir. Olayla ilgili ceza soruşturması yapılmış, ancak davalı işveren her türlü desteği göstereceğini söylediğinden müvekkilim kendisinden şikâyetçi olmamıştır. Davalı işverenin  müvekkilime her türlü destekte bulunacağını söylemişse de maalesef herhangi bir desteği olmamıştır. İşveren kaza ile ilgili SGK’ya bildirimde dahi bulunmamıştır. Müvekkilimiz elindeki evrakları ile SGK’ya başvurarak iş kazasını bildirmiştir. Müvekkilimizin gerçekleşen kaza ile ilgili ihmali dahi yoktur. Kamyonun üzerine çekilecek olan brandanın eskimiş olması sebebiyle bu elim kazanın gerçekleştiği ortadadır. Zira sürekli olarak kullanılan lastiğin bir ömrü vardır ve kaza brandanın değiştirilmemesi sebebiyle meydana gelmiştir.

 • Müvekkilimiz kazadan sonra ameliyat olmuş operasyonlar geçirmiştir. Belinde 8 tane platin bulunmaktadır. 2 kalçası da kırılmış halen ağrılar içerisindedir. Kaza neticesinde 5 ay istirahatli kalmış bu süreçte davalı ile iş akdi sona ermiştir. Müvekkilimize 5 aylık dönemde maaş da dahil hiçbir ödeme yapılmamıştır. Sayın mahkemeniz aracılığıyla Çanakkale Devlet Hastanesi ve Biga Devlet Hastanesi’nden tedavi evraklarının celp edilmesini talep ediyoruz.
 • Müvekkilimiz ilk iş günü kaza gerçekleştiği için davalı işverenden maaş alamamıştır. Ödenecek ücretle ilgili kendisine iş sözleşmesi veya yazılı belge de verilmemiştir. Ancak bu şirkette çalışmaya başlamadan önce Çanakkale Biga’da İçdaş’ta yine şoför olarak çalışmıştır. Müvekkilimizin önceki iş yerinden aldığı son maaşı ………. TL dir. Bu sebeple müvekkilimizin kıdem ve çalışma şartlarında çalışan bir şoförün ücretinin öğrenilmesi için emsal ücret araştırması yapılmasını talep ediyoruz.
 • Kaza nedeniyle müvekkilimiz manevi olarak zarar görmüştür. ………….. geçirmiş olduğu kaza sonucunda eskisi gibi mesleğini icra edememektedir. Görmüş olduğu zarar sebebiyle çalışamadığından çok zor durumlara düşmüş ve yakınlarının desteği olmasa ayakta duramayacak hale gelmiştir. Müvekkilimin sosyal, fiziksel ve duygusal kişilik değerlerinin saldırıya uğramıştır. Bu sebeple müvekkilimin hukuka aykırı olan eylemden dolayı bozulan manevi dengesinin eski haline dönüşmesi, kişinin duygusal olarak tatmin edilmesi gerekmektedir. Zira kaza sebebiyle oluşan mağduriyetine rağmen şirket yetkilileri hiçbir şekilde müvekkilimle ilgilenmemiştir. Kaza sonrasında müvekkilimize maddi-manevi destek sağlanmamıştır. Mahkemenizce tespit edilebileceği üzere müvekkilin bu talebinin zarar vereni bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkoyması gibi olguları karşıladığı bir gerçektir. Manevi tazminat, kişinin çekmiş olduğu fiziksel ve manevi acıları dindirmeyi, hafifletmeyi amaçladığından talep ettiğimiz tazminat müvekkilin yaşadığı acı ve elemin karşılığıdır.  Bu sebeple dilekçelerimizde talep ettiğimiz üzere karar verilmesini talep eder, gereğini arz ederiz.
 • Müvekkilimizin sürekli sakatlığı sebebi ile dava harç ve giderlerini karşılayabilme imkânı bulunmamaktadır. Bu hususta mahkeme tarafından yapılacak sosyal ve ekonomik araştırma sonrası da bu sonuca varılacaktır. Dava bu nedenle ‘adli müzaheret’ talebiyle açılmıştır.
 • İş bu nedenle müvekkilimiz için maddi ve manevi tazminatının tahsili sebebiyle huzurdaki davayı açmak gereği hâsıl olmuştur. Delil listemiz ve listemizde bulunan ekler dava dosyası ekinde sunulduğundan dava dilekçesi ile birlikte davalı tarafa tebliğine karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER       :  BK, HMK ve  ilgili mevzuat.

 • DELİLLER : Biga Devlet Hastanesi Genel Adli Muayene Raporu, Çanakkale Devlet Hastanesi Tedavi Evrakları, Biga Cumhuriyet Başsavcılığı ………….. Numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karar, ifade tutanakları, Emsal ücret araştırması Bilirkişi raporu, Tanık, Bilirkişi raporları ve her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEK    : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

 1. Delil listesi ve ekleri dilekçemizle birlikte sunulmakla davalı tarafa tebliğine,
 2. Adli müzaheret talebimizin kabul edilmesine,
 3. ………….. için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tahkikat sonucunda müvekkilimizin maddi zararının değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere şimdilik 1.000,00. TL bedensel maluliyet nedeniyle maddi tazminat, 40.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 41.000,00 TL tazminatın 02.2016 olay tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan yargılama giderleri ve ücreti vekâletin de davalıya yüklenmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim. 15.08.2016                               

Davacı Vekili

Av. Saim İNCEKAŞ

 

Delil Listesi:

 1. Biga Devlet Hastanesi Genel Adli Muayene Raporu (Ek :1)
 2. Çanakkale Devlet Hastanesi Tedavi Evrakları ( Celp Edilecek)
 3. Biga Cumhuriyet Başsavcılığı ……….. Numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karar, ( Ek:2)
 4. İfade tutanakları,(Ek:3)
 5. İş kazası anını gösteren CD kaydı ( Daha sonra sunulacaktır)
 6. Bilirkişi raporu,
 7. Tanık,
 8. Emsal Ücret Araştırması
 9. Her türlü yasal delil.

Davalı delillerine karşı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz. 15.08.2016                         

İş Kazası Tazminat Dava Dilekçesi -5-

X İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

 

DAVACI                      :

ADRES                        :

VEKİLİ                       :  Av.

ADRES                        :  – Adres Antettedir-

DAVALI                      :  

ADRES                        :  

KONUSU                    : Öncelikle adli müzaheret talebimizin kabulü ile …….. için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tahkikat sonucunda müvekkilimizin maddi zararının değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere şimdilik 1.000,00. TL bedensel maluliyet nedeniyle maddi tazminat, 40.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 41.000,00 TL tazminatın olay tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi talebidir. (Belirsiz alacak davasıdır.)

DAVA DEĞERİ         :   41.000,00 TL  (İş Kazası Sebebiyle Maddi -Manevi Tazminat)

AÇIKLAMALAR      :

 • Müvekkilimiz …………, …………. A.Ş. isimli şirket Biga’da bulunan fabrikasında 21 Şubat 2016 şoför olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı gün yani çalışmaya başladığı ilk gün kendisinin kullanacağı 34 ………… plakalı kamyonun brandasını örtmeye çalıştığı esnada, lastiğin üzerinde, elinde tuttuğu branda lastiği kopmuş ve yaklaşık 1.5 metre yükseklikten savrularak düşmüştür.
 • Kaza sonucunda müvekkilim yaralanarak sakat kalmıştır

Davalı şirket müvekkilimin iş kazası geçirmesi nedeniyle yaşadığı zarardan sorumludur. Davalı işveren, işçilerinin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almamış dikkat ve özeni göstermemiştir. Olayla ilgili ceza soruşturması yapılmış, ancak davalı işveren her türlü desteği göstereceğini söylediğinden müvekkilim kendisinden şikâyetçi olmamıştır. Davalı işverenin  müvekkilime her türlü destekte bulunacağını söylemişse de maalesef herhangi bir desteği olmamıştır. İşveren kaza ile ilgili SGK’ya bildirimde dahi bulunmamıştır. Müvekkilimiz elindeki evrakları ile SGK’ya başvurarak iş kazasını bildirmiştir. Müvekkilimizin gerçekleşen kaza ile ilgili ihmali dahi yoktur. Kamyonun üzerine çekilecek olan brandanın eskimiş olması sebebiyle bu elim kazanın gerçekleştiği ortadadır. Zira sürekli olarak kullanılan lastiğin bir ömrü vardır ve kaza brandanın değiştirilmemesi sebebiyle meydana gelmiştir.

 • Müvekkilimiz kazadan sonra ameliyat olmuş operasyonlar geçirmiştir. Belinde 8 tane platin bulunmaktadır. 2 kalçası da kırılmış halen ağrılar içerisindedir. Kaza neticesinde 5 ay istirahatli kalmış bu süreçte davalı ile iş akdi sona ermiştir. Müvekkilimize 5 aylık dönemde maaş da dahil hiçbir ödeme yapılmamıştır. Sayın mahkemeniz aracılığıyla Çanakkale Devlet Hastanesi ve Biga Devlet Hastanesi’nden tedavi evraklarının celp edilmesini talep ediyoruz.
 • Müvekkilimiz ilk iş günü kaza gerçekleştiği için davalı işverenden maaş alamamıştır. Ödenecek ücretle ilgili kendisine iş sözleşmesi veya yazılı belge de verilmemiştir. Ancak bu şirkette çalışmaya başlamadan önce Çanakkale Biga’da İçdaş’ta yine şoför olarak çalışmıştır. Müvekkilimizin önceki iş yerinden aldığı son maaşı ………. TL dir. Bu sebeple müvekkilimizin kıdem ve çalışma şartlarında çalışan bir şoförün ücretinin öğrenilmesi için emsal ücret araştırması yapılmasını talep ediyoruz.
 • Kaza nedeniyle müvekkilimiz manevi olarak zarar görmüştür. ………….. geçirmiş olduğu kaza sonucunda eskisi gibi mesleğini icra edememektedir. Görmüş olduğu zarar sebebiyle çalışamadığından çok zor durumlara düşmüş ve yakınlarının desteği olmasa ayakta duramayacak hale gelmiştir. Müvekkilimin sosyal, fiziksel ve duygusal kişilik değerlerinin saldırıya uğramıştır. Bu sebeple müvekkilimin hukuka aykırı olan eylemden dolayı bozulan manevi dengesinin eski haline dönüşmesi, kişinin duygusal olarak tatmin edilmesi gerekmektedir. Zira kaza sebebiyle oluşan mağduriyetine rağmen şirket yetkilileri hiçbir şekilde müvekkilimle ilgilenmemiştir. Kaza sonrasında müvekkilimize maddi-manevi destek sağlanmamıştır. Mahkemenizce tespit edilebileceği üzere müvekkilin bu talebinin zarar vereni bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkoyması gibi olguları karşıladığı bir gerçektir. Manevi tazminat, kişinin çekmiş olduğu fiziksel ve manevi acıları dindirmeyi, hafifletmeyi amaçladığından talep ettiğimiz tazminat müvekkilin yaşadığı acı ve elemin karşılığıdır.  Bu sebeple dilekçelerimizde talep ettiğimiz üzere karar verilmesini talep eder, gereğini arz ederiz.
 • Müvekkilimizin sürekli sakatlığı sebebi ile dava harç ve giderlerini karşılayabilme imkânı bulunmamaktadır. Bu hususta mahkeme tarafından yapılacak sosyal ve ekonomik araştırma sonrası da bu sonuca varılacaktır. Dava bu nedenle ‘adli müzaheret’ talebiyle açılmıştır.

 

 

 

 

 • İş bu nedenle müvekkilimiz için maddi ve manevi tazminatının tahsili sebebiyle huzurdaki davayı açmak gereği hâsıl olmuştur. Delil listemiz ve listemizde bulunan ekler dava dosyası ekinde sunulduğundan dava dilekçesi ile birlikte davalı tarafa tebliğine karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER       :  BK, HMK ve  ilgili mevzuat.

 • DELİLLER : Biga Devlet Hastanesi Genel Adli Muayene Raporu, Çanakkale Devlet Hastanesi Tedavi Evrakları, Biga Cumhuriyet Başsavcılığı ………….. Numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karar, ifade tutanakları, Emsal ücret araştırması Bilirkişi raporu, Tanık, Bilirkişi raporları ve her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEK    : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

 1. Delil listesi ve ekleri dilekçemizle birlikte sunulmakla davalı tarafa tebliğine,
 2. Adli müzaheret talebimizin kabul edilmesine,
 3. ………….. için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tahkikat sonucunda müvekkilimizin maddi zararının değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere şimdilik 1.000,00. TL bedensel maluliyet nedeniyle maddi tazminat, 40.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 41.000,00 TL tazminatın 02.2016 olay tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan yargılama giderleri ve ücreti vekâletin de davalıya yüklenmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim. (tarih)         

Delil Listesi:

 1. X Devlet Hastanesi Genel Adli Muayene Raporu (Ek :1)
 2. Çanakkale Devlet Hastanesi Tedavi Evrakları ( Celp Edilecek)
 3. Biga Cumhuriyet Başsavcılığı ……….. Numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karar, ( Ek:2)
 4. İfade tutanakları,(Ek:3)
 5. İş kazası anını gösteren CD kaydı (Daha sonra sunulacaktır)
 6. Bilirkişi raporu,
 7. Tanık,
 8. Emsal Ücret Araştırması
 9. Her türlü yasal delil.

Davalı delillerine karşı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz. (tarih)

                                                                                                                         Davacı Vekili

                                                                                                                     Av. 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

0 0 oy
Makale Puanı

Şub 26, 2019 | DİLEKÇELER, İş Hukuku | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız