İş Kazası Tazminat Dava Dilekçesi

İş Kazası Tazminat Dava Dilekçesi -1-

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

DAVACI                                     :

VEKİLİ                                       : Adana İncekaş Hukuk Bürosu Avukatları

DAVALI                                     :

KONUSU                                   : İş kazası nedeniyle her türlü fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

 1. Tedavi giderleri, Kazanç kaybı, Çalışma gücünün azalmasından ve yitirilmesinden doğan kayıplar, Ekonomik geleceğin sarsılmasından dolayı kayıplar olmak kaydıyla şimdilik 200,00 TL maddi;
 2. 20.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 17.01.2019’dan itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi talebidir.

H.E.D                                        : 20.200,00 TL (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR                         :

Müvekkilimiz, Yalova Doğruyol Tersanesinde 09.01.2019 tarihinde borucu ustası olarak çalışmaya başlamıştır.Müvekkil, 17.01.2019 tarihinde demir kesim makinesinde kesim yaptığı esnada, içeri alev kaçmasından dolayı hortum patlamış ve sağ elde extansör yüzde yanık,flexör yüzde el ve el bileğinde yanık oluşmuştur. (Ek-1- Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Adli Muayene Raporu Raporu – 1 Sayfa)

İş kazasına işveren tarafından sebebiyet verilmiş olup; işverenin kusuru ve sorumluluğu tartışmasızdır. Davalı şirketmüvekkilimin iş kazası geçirmesi nedeniyle yaşadığızarardan sorumludur.Davalı işveren, işçilerinin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almamış dikkat ve özeni göstermemiştir.İş yerinde gerekli kontrol ve denetim mekanizmasının kurulması, yetki, görev ve sorumluluklarının kesin olarak belirlenmesi ve tüm çalışanların görev ve sorumlulukları ile ilgili ve iş güvenliği ile ilgili olarak eğitilmesi, iş güvenliği ile ilgili gerekli önlemlerin alınması, bu önlemlere uyulup uyulmadığının her aşamada kontrol ve denetim altında tutulması, bu amaca yönelik olarak gerekli personel istihdam edilmesi gerekmekte olup bu konuda sorumluluk işverene aittir.

Davalı iş yerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili olarak yasal mevzuat çerçevesinde alınması gereken tedbirlerin hiçbiri alınmamış, gerekli eğitimler çalışanlara verilmemiş, işin barındırdığı risklerle ilgili olarak herhangi bir tedbir alınmadığı gibi çalışanların kendilerini kazalara karşı koruyacak hiçbir güvenlik ekipmanı dahi verilmemiştir. Özel eldivenve benzeri gibi hiçbir güvenlik ekipmanı müvekkile teslim edilmemiştir. İş yerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili alınması gereken önlemler alınmadığı gibi, kontrol mekanizmaları kurulmamış, çalışanlara  hiçbir bilgilendirme ve uyarı yapılmamış ve bu nedenle kazanın oluşumunda  müvekkilin kendisinin bir kusuru bulunmamaktadır. Kaldı ki, müvekkilimiz kazanın meydana geldiği iş makinesinde, kendi iş tanımına aykırı olarak, hiçbir eğitim almaksızın çalışmak zorunda bırakılmıştır. İş başı yaptığı günden itibaren müvekkil iş ekipmanlarını kendi imkanları dahilinde tedarik etmiştir. İş kazasının vuku bulduğu anda da müvekkilin elinde işe uygun olmayan sarı eldiven bulunmaktadır.

İş kazasının meydana gelmesinde sorumluluk ve kusur tamamen davalı işverene ait olup; davalı işveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 4. vd maddelerinde belirtilen kanuni yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.

6331 sayılı Kanunun 4. maddesinin (a) ila (d) fıkraları;

“(1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.” hükmünü düzenlemektedir.

Görüldüğü üzere kanun işverene, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitimleri vermenin ve gerekli tedbirleri almanın yanında işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine işçilerin uyup uymadığını izleme, denetleme ve uygunsuzlukları gidermekle sorumlu tutmaktadır.” Hükmüne havidir. Dolayısıyla iş kazasının meydana gelmesinde işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almayan Davalı işveren birinci derecede kusurlu ve sorumludur.

Ayrıca müvekkilimizin kullanmış olduğu kesim makinesinde bozma şaloması diye bilinen aletin girişinde olması gereken geri tepmez vanası bulunmamaktadır. Davalı işvereni müvekkilimize her türlü destekte bulunacağını söylemişse de maalesef herhangi bir desteği olmamıştır. İşveren kaza ile ilgili SGK’ya bildirimde dahi bulunmamıştır. Müvekkilimiz elindeki evrakları ile SGK’ya başvurarak iş kazasını bildirmiştir. Müvekkilimizin gerçekleşen kaza ile ilgili ihmali dahi yoktur. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamış olması sebebiyle bu elim kazanın gerçekleştiği ortadadır.

Müvekkilimiz geçirmiş olduğu iş kazasından sonra, …….. Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmışve tedavisi hala sürmektedir.(Ek-2…….. hastanesi ……..numaralı raporu – 1 sayfa) ……. Devlet Hastanesi’nden tedavi ve maluliyetine ilişkin raporu alınmış olup, müvekkilimizin % … oranında maluliyeti bulunmaktadır.Davacı müvekkilin daha önce geçirmiş olduğu başka bir iş kazası mevcut olmayıp, doğuştan veya sonradan bir engeli de yoktur. Yanık sebebiyle halen ağrılar içerisindedir. Kaza neticesinde istirahatli kalmış bu süreçte davalı ile iş akdi devam etmektedir.Müvekkil davalı iş yerinde yevmiye ile çalışmaktadır. Müvekkile kaza tarihinden bu yana parça parça 200 TL- 200 TL- 250 TL olmak üzere toplamda 650 TL ödeme yapılmıştır.Müvekkil iş bu kaza neticesinde bir süredir çalışamamaktadır ve oluşan maluliyet nedeniyle de artık mesleğini eskisi gibi yapamayacak hale gelmiştir. Beden tamlığı ihlal edilen müvekkil, bir an için hiçbir maddi kayba uğramadığı düşünülse dahi, meydana gelen maluliyetinden dolayı eski işini yaparken daha fazla güç harcayacağı bu durum müvekkilin yıpranmasına, daha erken yaşta enerjisini yitirmesine neden olmakla maluliyeti oranında tazminat tayini yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Kaza nedeniyle müvekkilimiz manevi olarak zarar görmüştür. Söz konusu kaza sonucunda artık düzenli olarak başkaca işlerde de maluliyeti dolayısıyla çalıştırılmayan müvekkilimiz, maddi yönden oldukça zor zamanlar geçirmiş ve hali hazırda da geçirmektedir. Müvekkilin, özel ve sosyal hayatı da işbu iş kazası sebebiyle fazlasıyla olumsuz etkilenmiştir. Nitekim, müvekkil elini eskisi gibi kullanamamakta, kullanmaya çalıştığında ise dayanılmaz ağrılar yaşamaktadır. Gerçekleşen talihsiz iş kazası neticesinde çocuklarına bakamaz ve evinin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Yakınlarının desteği olmasa ayakta duramayacak hale gelmiştir. Müvekkilin maluliyet derecesi maruz kaldığı iş gücü/kazanç kaybını ortaya koymaktadır. Müvekkilimin sosyal, fiziksel ve duygusal kişilik değerlerinin saldırıya uğramıştır. Bu sebeple müvekkilimin hukuka aykırı olan eylemden dolayı bozulan manevi dengesinin eski haline dönüşmesi, kişinin duygusal olarak tatmin edilmesi gerekmektedir. Zira kaza sebebiyle oluşan mağduriyetine rağmen şirket yetkilileri hiçbir şekilde müvekkilimle ilgilenmemiştir. Kaza sonrasında müvekkilimize maddi-manevi destek sağlanmamıştır.Mahkemenizce tespit edilebileceği üzere müvekkilin bu talebinin zarar vereni bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkoyması gibi olguları karşıladığı bir gerçektir. Manevi tazminat, kişinin çekmiş olduğu fiziksel ve manevi acıları dindirmeyi, hafifletmeyi amaçladığından talep ettiğimiz tazminat müvekkilin yaşadığı acı ve elemin karşılığıdır. Dolayısıyla kaza neticesinin Müvekkilin kendi ruh dünyasında hayata bakışını ve ümitlerini kırdığı ve psikolojik olarak çok yıprattığı ortadadır. Özellikle kazanın meydana gelmesinde Davalı işverenin tam kusurlu olması ve ihmalinin ciddi oranda yüksek olması yaşanılan bu travmayı daha da artırmıştır.Açıklanan hususlar da değerlendirilmek kaydıyla; müvekkilin geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle meydana gelen maluliyetin herkesçe görülebilir olması; bunun müvekkilin psikolojisini olumsuz yönde etkilemesi, tüm bunlarla da sınırlı kalmayıp sakatlık sebebiyle iş bulamaması ve bulabilmesinin çok zor olması ve bu sebeplerle de ağır ekonomik sıkıntılar yaşaması nedeniyle müvekkilin çektiği acıların, ızdırabın ve sıkıntıların bir nebze de olsa giderilebilmesi için manevi tazminat talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Müvekkilimizin sürekli sakatlığı sebebi iledava harç ve giderlerini karşılayabilme imkânı bulunmamaktadır.Bu hususta mahkeme tarafından yapılacak sosyal ve ekonomik araştırma sonrası da bu sonuca varılacaktır. Dava bu nedenle ‘adli müzaheret’ talebiyle açılmıştır.

İş bu nedenle müvekkilimiz için maddi ve manevi tazminatının tahsili sebebiyle huzurdaki davayı açmak gereği hâsıl olmuştur. Delil listemiz ve listemizde bulunan ekler dava dosyası ekinde sunulduğundan dava dilekçesi ile birlikte davalı tarafa tebliğine karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER                 :İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, TMK, HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : SGK Kayıtları,  iş kazası tahkikat dosyası, Darıca Farabi Hastanesi Genel Adli Muayene Raporu, tedavi evrakları, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma evrakları, sosyal ve ekonomik durum araştırması,  tanık beyanları, bilirkişi incelemesi,keşif ve her türlü kanuni delil.

SONUÇ VE İSTEK                      : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

 1. Adli müzaheret talebimizin kabul edilmesine,
 2. Haklı davamızın kabulüyle vefazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

Yapılacak yargılama sonucunda müvekkilimizin maddi zararının değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere şimdilik 200,00. TL bedensel maluliyet nedeniyle maddi tazminat, 20.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 20.200,00 TL tazminatın17.01.2019 olaytarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan alınarak, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin de davalıya yüklenmesinekarar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederiz. tarih

Davacı Vekili

İş Kazası Nedeniyle Maddi-Manevi Tazminat Dilekçesi

İş Kazası Tazminat Dava Dilekçesi -2-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                      :

VEKİLİ                         :

DAVALI/LAR               :

KONU                         : İş kazası nedeniyle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik  .00TL maddi,  .000TL. manevi toplam  .000TL tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek en yüksek reeskont faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR           :

 • Müvekkilimiz davacı,  operatörü olarak çalışmaktadır.  .09.2018 tarihinde     da yeni hastane inşaatının şantiyesinde     olarak görev yapmakta iken toprak kayması yaşanmış, müvekkil toprak ve kaya yığını altında kalmış İtfaiye ve Akut görevlilerince çıkarılmıştır. Söz konusu kazada bir kişi de hayatını kaybetmiştir
 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesi uyarınca; işverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar
 • Kaza tespit tutanağına bakıldığında şantiye alanı ve çevresinde iş güvenliği ile ilgili herhangi bir uyarı yada ikaz levha ve işaretinin bulunmadığı görülmüştür. Tamamıyla kusur davalılardadır.
 • Müvekkil olayın akabinde Bartın devlet Hastanesine kaldırılmış vücudunda birden çok kaburga kırığı meydana gelmiş ve Zonguldak Atatürk hastanesine sevk edilmiştir.
 • Yine olayın oluş şekli ve vehameti ile yanında arkadaşının feci şekilde hayatını kaybetmesi de müvekkilin psikolojisini sarsmış ve   Devlet Hastanesinden   bozuklukları raporu verilmiştir. Dolayısıyla manevi açıdan da çok sarsılmıştır.
 • Yaralanması sonucu %25 oranında çalışma gücünü kaybettiğine ilişkin Bartın Devlet Hastanesi raporu ektedir.
 • Müvekkilim nitelikli bir eleman olduğu için TL net maaş almaktadır.   (  operatörüdür) Bundan önce de diğer çalıştığı yerlerde aldığı ücretlere ilişkin evraklar da ekte tarafımızdan sunulmaktadır. Müvekkil olay anından beri tedavi süresince ve bugüne kadar çalışamamıştır. Çok fazla maddi kaybı vardır.
 • Geçici iş göremezlik nedeniyle iş ve kazanç kaybı için şimdilik: 250,00 TL
 • Sürekli iş göremezlik nedeniyle çalışma gücü ve kazanç kaybı için şimdilik: 250,00 TL
 • Tedavi giderleri ve tüm iyileşme sürecinde yapılan masraflar için şimdilik: 250,00 TL
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar için şimdilik: 250,00 TL
 • Müvekkilin söz konusu iş kazası nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararların davalı işveren tarafından tazmin edilmesini sağlamak amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER               : 4857 S. K. m. 77, 818 S. K. m. 55 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                  : İşyeri özlük dosyası, Ücret durumuna ve gelire ilişkin belgeler, İş kazası tahkikat dosyası ve evrakları, Geçici iş göremezlik belgeleri, Çalışma kaybı oranına ilişkin hastane kurul raporu,   Devlet Hastanesi ve     Devlet Hastanesinden istenecek tüm tedavi belgeleri, Reçeteler Raporlar, Bilirkişi incelemesi, Tanık beyanları, Emsal Yargıtay Kararları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarıda açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak üzere,  00 TL maddi ve 30.000,00 TL manevi olmak üzere toplam  .000,00 TL. tazminatın kaza tarihi olan 23/09/2018 tarihinden itibaren en yüksek reeskont faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 06.03.2019

Davacı

İş Kazası Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği -3-

ADANA ( ) İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI : ….

VEKİLİ                                 : ….

DAVALILAR                      : 1- ..

DAVA KONUSU :  İş kazası sonucu iş kaybına uğranılması sebebiyle  fazlaya ilişkin talep  ve dava haklarımız saklı kalmak üzere 1.000.00-TL.  maddi,  200.000.00 TL.  manevi tazminat olmak üzere toplam 201.000.00 TL’nin kazanın meydana geldiği 04/05/2018 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi talebimizdir.

DAVA DEĞERİ                   : Fazlaya ilişkin dava ve talep hakları saklı kalmak kaydı ile 1.000.00  TL. (Maddi) , 200.000.00 TL. (Manevi) olmak üzere toplam  201.000.00 TL. tazminat talebidir.

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkil davacı, davalıya ait işyerinde ….. T.C Kimlik numarasıyla, inşaat sıvacı ustası olarak çalışmakta iken 04/05/2018 tarihinde iş kazası geçirmiş olup, iş kazası sebebiyle görme fonksiyonunu büyük oranda kaybederek malul olmuştur.

2- Müvekkilim davalı ….   yanında inşaat sıvacı ustası olarak çalışmakta iken 04/05/2018 günü saat 10:00’ da beton kırdığı sırada beton çivisinin gözüne isabet etmesi sonucu sağ gözünden yaralanmıştır. İş kazası sonrası müvekkilim kendi imkânlarıyla …..ne giderek tedavi olmuştur.

4- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. ve 5. Maddeleri işverenin sorumluluğunu düzenlemiştir.  Şöyle ki;

İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesini sağlamakla yükümlü kılınmıştır. İşyeri bazında alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetleme, risk değerlendirmesi yapma ya da  yaptırma, çalışana görev verme esnasında çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden uygunluğunu göz önünde tutma, yeterli bilgi ve talimat verilenler dışında çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmesini engelleme gibi yükümlülükler de işverene yüklenmiştir.

Yargıtay’a göre İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. ve 5. maddeleri ile bunu uygun olarak çıkarılan iş güvenliği yönetmelikleri hükümleri işverenin sorumluluğunu objektifleştiren kriterler olarak değerlendirilmelidir. Bu sebeple mevzuatta yer alan teknik iş güvenliği kurallarına uyulmaması işverenin kusurlu davranışı olarak kabul edilmelidir. Ancak, işveren sadece anılan yazılı kurallara değil, yazılı olmayan ve teknolojinin gerekli kıldığı önlemlere aykırı davrandığında da kusurlu görülerek oluşan zararı karşılamalıdır.(Yargıtay 21.Hukuk Dairesi, Esas No: 2017/1974, Karar No: 2017/3193,18.04.2017)

5- İşveren iş sağlığı ve güvenliği hususunda yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Meydana gelen kazada işveren davalının kusuru tamdır.

6- Müvekkilin maluliyeti nedeniyle mesleki işlerini yapmakta iken zorlanmakta olup bu durumun yaşamı boyunca sürecek olması, yapacağı her işte maluliyetinden dolayı kaybettiği beden gücü(görme azlığı)  oranında fazla güç sarf ederek çalışacak olması yani efor kaybı sebebiyle maddi tazminat talebinde bulunması gereği doğmuştur.

Müvekkilim geçirmiş olduğu iş kazasında görme fonksiyonunu % 50 oranında kaybetmesiyle birlikte uzun bir tedavi sürecinden geçmektedir. Aynı zamanda tedavi gereği ameliyat da olmuştur.

7- Yine müvekkilin geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle beden gücü kaybında  meydana gelen yitikliğin herkesçe farkedilebilir  olması, genç yaşta malul kalması ve bunun müvekkilin psikolojisini olumsuz yönde etkilemesi, yaşama sevincini eksiltmesi, kendi iş alanında iş bulamaması ve bulamayacak olması ve bu sebeplerle de ağır ekonomik sıkıntılar yaşaması, nedeniyle müvekkilin çektiği acıların, ızdırabın ve sıkıntıların bir nebze de olsa giderilebilmesi, yaşama sevincinin tazelenmesi için manevi tazminat talep etme gereği de  doğmuştur.

Yargıtay İçtihad’ı Birleştirme Kararı’na göre  işverenin işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeterince almamasından kaynaklanan olaylarda gelişen hukuktaki yaklaşıma da uygun olarak tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda manevî tazminat takdir edilmesi gerekmektedir.

8- Meydana gelen iş kazasında gerekli özen ve dikkatin gösterilmemesi, gerekli önlemlerin alınmaması sebebiyle müvekkilimin ve ailesinin uğramış olduğu maddi ve manevi zararların davalılar tarafından karşılanması, tazmin edilmesi  gerekmektedir.

9- Yukarıda açıklanan sebeplerle müvekkilimin yaşadığı iş kaybı sonucu ortaya çıkan tedavi masrafları, kazanç kaybı, çalışma gücünün yitirilmesinden doğan kayıplar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar ve kendisi ile ailesinin yaşadığı manevi kayıpların tazmini için işbu davanın açma zaruriyeti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : Yargıtay içtihatları, BK, HMK, İş Kanunu, 5510 Sayılı  Kanun, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve sair mevzuat.

DELİLLER                          :

1-Müvekkile ait SGK sicil dosyası

2- Müvekkilin sağlık durumuna ilişkin rapor ve belgeler

3- Keşif, tanık, bilirkişi incelemesi ile sair yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda belirttiğimiz hususlar göz önüne alınarak fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla 1.000.00 TL. maddi, 200.000.00 TL. manevi olmak üzere toplam 201.000.00 TL.  tazminatın kazanın meydana geldiği 04/05/2018  tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen  tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Adli Yardım Talepli İş Kazası Tazminat Dava Dilekçesi -4-

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

DAVACI                      :

ADRES                        :

VEKİLİ                       : Av.

ADRES                        :

DAVALI                      :

ADRES                        :

KONUSU                    : Öncelikle adli müzaheret talebimizin kabulü ile …….. için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tahkikat sonucunda müvekkilimizin maddi zararının değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere şimdilik 1.000,00. TL bedensel maluliyet nedeniyle maddi tazminat, 40.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 41.000,00 TL tazminatın olay tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi talebidir. (Belirsiz alacak davasıdır.)

DAVA DEĞERİ         :  41.000,00 TL  (İş Kazası Sebebiyle Maddi -Manevi Tazminat)

AÇIKLAMALAR      :

 • Müvekkilimiz …………, …………. A.Ş. isimli şirket Biga’da bulunan fabrikasında 21 Şubat 2016 şoför olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı gün yani çalışmaya başladığı ilk gün kendisinin kullanacağı 34 ………… plakalı kamyonun brandasını örtmeye çalıştığı esnada, lastiğin üzerinde, elinde tuttuğu branda lastiği kopmuş ve yaklaşık 1.5 metre yükseklikten savrularak düşmüştür.
 • Kaza sonucunda müvekkilim yaralanarak sakat kalmıştır

Davalı şirket müvekkilimin iş kazası geçirmesi nedeniyle yaşadığı zarardan sorumludur. Davalı işveren, işçilerinin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almamış dikkat ve özeni göstermemiştir. Olayla ilgili ceza soruşturması yapılmış, ancak davalı işveren her türlü desteği göstereceğini söylediğinden müvekkilim kendisinden şikâyetçi olmamıştır. Davalı işverenin  müvekkilime her türlü destekte bulunacağını söylemişse de maalesef herhangi bir desteği olmamıştır. İşveren kaza ile ilgili SGK’ya bildirimde dahi bulunmamıştır. Müvekkilimiz elindeki evrakları ile SGK’ya başvurarak iş kazasını bildirmiştir. Müvekkilimizin gerçekleşen kaza ile ilgili ihmali dahi yoktur. Kamyonun üzerine çekilecek olan brandanın eskimiş olması sebebiyle bu elim kazanın gerçekleştiği ortadadır. Zira sürekli olarak kullanılan lastiğin bir ömrü vardır ve kaza brandanın değiştirilmemesi sebebiyle meydana gelmiştir.

 • Müvekkilimiz kazadan sonra ameliyat olmuş operasyonlar geçirmiştir. Belinde 8 tane platin bulunmaktadır. 2 kalçası da kırılmış halen ağrılar içerisindedir. Kaza neticesinde 5 ay istirahatli kalmış bu süreçte davalı ile iş akdi sona ermiştir. Müvekkilimize 5 aylık dönemde maaş da dahil hiçbir ödeme yapılmamıştır. Sayın mahkemeniz aracılığıyla Çanakkale Devlet Hastanesi ve Biga Devlet Hastanesi’nden tedavi evraklarının celp edilmesini talep ediyoruz.
 • Müvekkilimiz ilk iş günü kaza gerçekleştiği için davalı işverenden maaş alamamıştır. Ödenecek ücretle ilgili kendisine iş sözleşmesi veya yazılı belge de verilmemiştir. Ancak bu şirkette çalışmaya başlamadan önce Çanakkale Biga’da İçdaş’ta yine şoför olarak çalışmıştır. Müvekkilimizin önceki iş yerinden aldığı son maaşı ………. TL dir. Bu sebeple müvekkilimizin kıdem ve çalışma şartlarında çalışan bir şoförün ücretinin öğrenilmesi için emsal ücret araştırması yapılmasını talep ediyoruz.
 • Kaza nedeniyle müvekkilimiz manevi olarak zarar görmüştür. ………….. geçirmiş olduğu kaza sonucunda eskisi gibi mesleğini icra edememektedir. Görmüş olduğu zarar sebebiyle çalışamadığından çok zor durumlara düşmüş ve yakınlarının desteği olmasa ayakta duramayacak hale gelmiştir. Müvekkilimin sosyal, fiziksel ve duygusal kişilik değerlerinin saldırıya uğramıştır. Bu sebeple müvekkilimin hukuka aykırı olan eylemden dolayı bozulan manevi dengesinin eski haline dönüşmesi, kişinin duygusal olarak tatmin edilmesi gerekmektedir. Zira kaza sebebiyle oluşan mağduriyetine rağmen şirket yetkilileri hiçbir şekilde müvekkilimle ilgilenmemiştir. Kaza sonrasında müvekkilimize maddi-manevi destek sağlanmamıştır. Mahkemenizce tespit edilebileceği üzere müvekkilin bu talebinin zarar vereni bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkoyması gibi olguları karşıladığı bir gerçektir. Manevi tazminat, kişinin çekmiş olduğu fiziksel ve manevi acıları dindirmeyi, hafifletmeyi amaçladığından talep ettiğimiz tazminat müvekkilin yaşadığı acı ve elemin karşılığıdır.  Bu sebeple dilekçelerimizde talep ettiğimiz üzere karar verilmesini talep eder, gereğini arz ederiz.
 • Müvekkilimizin sürekli sakatlığı sebebi ile dava harç ve giderlerini karşılayabilme imkânı bulunmamaktadır. Bu hususta mahkeme tarafından yapılacak sosyal ve ekonomik araştırma sonrası da bu sonuca varılacaktır. Dava bu nedenle ‘adli müzaheret’ talebiyle açılmıştır.
 • İş bu nedenle müvekkilimiz için maddi ve manevi tazminatının tahsili sebebiyle huzurdaki davayı açmak gereği hâsıl olmuştur. Delil listemiz ve listemizde bulunan ekler dava dosyası ekinde sunulduğundan dava dilekçesi ile birlikte davalı tarafa tebliğine karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER       :  BK, HMK ve  ilgili mevzuat.

 • DELİLLER : Biga Devlet Hastanesi Genel Adli Muayene Raporu, Çanakkale Devlet Hastanesi Tedavi Evrakları, Biga Cumhuriyet Başsavcılığı ………….. Numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karar, ifade tutanakları, Emsal ücret araştırması Bilirkişi raporu, Tanık, Bilirkişi raporları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEK    : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

 1. Delil listesi ve ekleri dilekçemizle birlikte sunulmakla davalı tarafa tebliğine,
 2. Adli müzaheret talebimizin kabul edilmesine,
 3. ………….. için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tahkikat sonucunda müvekkilimizin maddi zararının değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere şimdilik 1.000,00. TL bedensel maluliyet nedeniyle maddi tazminat, 40.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 41.000,00 TL tazminatın 02.2016 olay tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan yargılama giderleri ve ücreti vekâletin de davalıya yüklenmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim. 15.08.2016            

Davacı Vekili

Av. Saim İNCEKAŞ

Delil Listesi:

 1. Biga Devlet Hastanesi Genel Adli Muayene Raporu (Ek :1)
 2. Çanakkale Devlet Hastanesi Tedavi Evrakları ( Celp Edilecek)
 3. Biga Cumhuriyet Başsavcılığı ……….. Numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karar, ( Ek:2)
 4. İfade tutanakları,(Ek:3)
 5. İş kazası anını gösteren CD kaydı ( Daha sonra sunulacaktır)
 6. Bilirkişi raporu,
 7. Tanık,
 8. Emsal Ücret Araştırması
 9. Her türlü yasal delil.

Davalı delillerine karşı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz. 15.08.2016                       

İş Kazası Tazminat Dava Dilekçesi -5-

X İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

DAVACI                      :

ADRES                        :

VEKİLİ                       : Av.

ADRES                        : – Adres Antettedir-

DAVALI                      :

ADRES                        :

KONUSU                    : Öncelikle adli müzaheret talebimizin kabulü ile …….. için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tahkikat sonucunda müvekkilimizin maddi zararının değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere şimdilik 1.000,00. TL bedensel maluliyet nedeniyle maddi tazminat, 40.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 41.000,00 TL tazminatın olay tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi talebidir. (Belirsiz alacak davasıdır.)

DAVA DEĞERİ         :  41.000,00 TL  (İş Kazası Sebebiyle Maddi -Manevi Tazminat)

AÇIKLAMALAR      :

 • Müvekkilimiz …………, …………. A.Ş. isimli şirket Biga’da bulunan fabrikasında 21 Şubat 2016 şoför olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı gün yani çalışmaya başladığı ilk gün kendisinin kullanacağı 34 ………… plakalı kamyonun brandasını örtmeye çalıştığı esnada, lastiğin üzerinde, elinde tuttuğu branda lastiği kopmuş ve yaklaşık 1.5 metre yükseklikten savrularak düşmüştür.
 • Kaza sonucunda müvekkilim yaralanarak sakat kalmıştır

Davalı şirket müvekkilimin iş kazası geçirmesi nedeniyle yaşadığı zarardan sorumludur. Davalı işveren, işçilerinin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almamış dikkat ve özeni göstermemiştir. Olayla ilgili ceza soruşturması yapılmış, ancak davalı işveren her türlü desteği göstereceğini söylediğinden müvekkilim kendisinden şikâyetçi olmamıştır. Davalı işverenin  müvekkilime her türlü destekte bulunacağını söylemişse de maalesef herhangi bir desteği olmamıştır. İşveren kaza ile ilgili SGK’ya bildirimde dahi bulunmamıştır. Müvekkilimiz elindeki evrakları ile SGK’ya başvurarak iş kazasını bildirmiştir. Müvekkilimizin gerçekleşen kaza ile ilgili ihmali dahi yoktur. Kamyonun üzerine çekilecek olan brandanın eskimiş olması sebebiyle bu elim kazanın gerçekleştiği ortadadır. Zira sürekli olarak kullanılan lastiğin bir ömrü vardır ve kaza brandanın değiştirilmemesi sebebiyle meydana gelmiştir.

 • Müvekkilimiz kazadan sonra ameliyat olmuş operasyonlar geçirmiştir. Belinde 8 tane platin bulunmaktadır. 2 kalçası da kırılmış halen ağrılar içerisindedir. Kaza neticesinde 5 ay istirahatli kalmış bu süreçte davalı ile iş akdi sona ermiştir. Müvekkilimize 5 aylık dönemde maaş da dahil hiçbir ödeme yapılmamıştır. Sayın mahkemeniz aracılığıyla Çanakkale Devlet Hastanesi ve Biga Devlet Hastanesi’nden tedavi evraklarının celp edilmesini talep ediyoruz.
 • Müvekkilimiz ilk iş günü kaza gerçekleştiği için davalı işverenden maaş alamamıştır. Ödenecek ücretle ilgili kendisine iş sözleşmesi veya yazılı belge de verilmemiştir. Ancak bu şirkette çalışmaya başlamadan önce Çanakkale Biga’da İçdaş’ta yine şoför olarak çalışmıştır. Müvekkilimizin önceki iş yerinden aldığı son maaşı ………. TL dir. Bu sebeple müvekkilimizin kıdem ve çalışma şartlarında çalışan bir şoförün ücretinin öğrenilmesi için emsal ücret araştırması yapılmasını talep ediyoruz.
 • Kaza nedeniyle müvekkilimiz manevi olarak zarar görmüştür. ………….. geçirmiş olduğu kaza sonucunda eskisi gibi mesleğini icra edememektedir. Görmüş olduğu zarar sebebiyle çalışamadığından çok zor durumlara düşmüş ve yakınlarının desteği olmasa ayakta duramayacak hale gelmiştir. Müvekkilimin sosyal, fiziksel ve duygusal kişilik değerlerinin saldırıya uğramıştır. Bu sebeple müvekkilimin hukuka aykırı olan eylemden dolayı bozulan manevi dengesinin eski haline dönüşmesi, kişinin duygusal olarak tatmin edilmesi gerekmektedir. Zira kaza sebebiyle oluşan mağduriyetine rağmen şirket yetkilileri hiçbir şekilde müvekkilimle ilgilenmemiştir. Kaza sonrasında müvekkilimize maddi-manevi destek sağlanmamıştır. Mahkemenizce tespit edilebileceği üzere müvekkilin bu talebinin zarar vereni bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkoyması gibi olguları karşıladığı bir gerçektir. Manevi tazminat, kişinin çekmiş olduğu fiziksel ve manevi acıları dindirmeyi, hafifletmeyi amaçladığından talep ettiğimiz tazminat müvekkilin yaşadığı acı ve elemin karşılığıdır.  Bu sebeple dilekçelerimizde talep ettiğimiz üzere karar verilmesini talep eder, gereğini arz ederiz.
 • Müvekkilimizin sürekli sakatlığı sebebi ile dava harç ve giderlerini karşılayabilme imkânı bulunmamaktadır. Bu hususta mahkeme tarafından yapılacak sosyal ve ekonomik araştırma sonrası da bu sonuca varılacaktır. Dava bu nedenle ‘adli müzaheret’ talebiyle açılmıştır.

 • İş bu nedenle müvekkilimiz için maddi ve manevi tazminatının tahsili sebebiyle huzurdaki davayı açmak gereği hâsıl olmuştur. Delil listemiz ve listemizde bulunan ekler dava dosyası ekinde sunulduğundan dava dilekçesi ile birlikte davalı tarafa tebliğine karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER       :  BK, HMK ve  ilgili mevzuat.

 • DELİLLER : Biga Devlet Hastanesi Genel Adli Muayene Raporu, Çanakkale Devlet Hastanesi Tedavi Evrakları, Biga Cumhuriyet Başsavcılığı ………….. Numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karar, ifade tutanakları, Emsal ücret araştırması Bilirkişi raporu, Tanık, Bilirkişi raporları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEK    : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

 1. Delil listesi ve ekleri dilekçemizle birlikte sunulmakla davalı tarafa tebliğine,
 2. Adli müzaheret talebimizin kabul edilmesine,
 3. ………….. için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tahkikat sonucunda müvekkilimizin maddi zararının değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere şimdilik 1.000,00. TL bedensel maluliyet nedeniyle maddi tazminat, 40.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 41.000,00 TL tazminatın 02.2016 olay tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan yargılama giderleri ve ücreti vekâletin de davalıya yüklenmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim. (tarih)      

Delil Listesi:

 1. X Devlet Hastanesi Genel Adli Muayene Raporu (Ek :1)
 2. Çanakkale Devlet Hastanesi Tedavi Evrakları ( Celp Edilecek)
 3. Biga Cumhuriyet Başsavcılığı ……….. Numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karar, ( Ek:2)
 4. İfade tutanakları,(Ek:3)
 5. İş kazası anını gösteren CD kaydı (Daha sonra sunulacaktır)
 6. Bilirkişi raporu,
 7. Tanık,
 8. Emsal Ücret Araştırması
 9. Her türlü yasal delil.

Davalı delillerine karşı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz. (tarih)

Davacı Vekili

İş Kazası Nedeniyle Maddi-Manevi Tazminat Dilekçesi

ADANA X İŞ MAHKEMESİNE

***ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

DAVA                       :İş Kazası Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Davasıdır

DAVA DEĞERİ       : 1,000,00 TL Maddi Tazminat (Fazlaya ilişkin talep hakkımız saklıdır) 70,000,00 TL Manevi Tazminat Toplam alacak tutarı 71,000,00 TL

AÇIKLAMALAR    :

 1. Müvekkil, 06.03.2019 tarihinden kaza tarihine kadar davalı işverene ait işyerinde aylık 3.287,13 TL ücret ile şoför olarak çalışmış sonrasında ise kaza sebebi ile çalışamaz hale gelmiştir.
 2. Müvekkil tır şoförü olarak çalışmakta buna istinaden dorse ile yük alıp bırakmaktadır. 01.07.2019 tarihinde müvekkil her zaman yaptığı gibi yine 34 VV 1517 plakalı dorse ile Yalova Gümrük ithalat bölümüne gitmiş konteynırı dorseye yüklemek istemiştir. Fakat her zamanki gibi standartlara uygun olmayan ‘dorseden bozma şaşe’ diye tabir edilen dorsenin olması sebebiyle konteynır dorseye oturmamış boşluk kalmıştır. Müvekkil de seyir esnasından konteynırın düşmemesi ve trafik kazası gibi bir faciaya yol açmaması için konteynırı dorseye oturmak istemiş ve bununla ilgilenmiştir. Konteynırı dorseye yerleştirmek ve boşta kalan köşedeki kilidi kapatmak isterken oturmayan konteynır köşesi müvekkilin sol elinin üstüne düşmüştür.
 3. Bunun üzerine müvekkil Özel Yalova Hastanesine kaldırılmış ve tedavisi başlamıştır. Ilk müdahale yapılmış ve ameliyata alınmıştır. Nitekim sol elindeki işaret, orta, yüzük ve serçe parmağı ezilmiş buna istinaden ameliyat ile kırık ve ezilmeler tedavi edilmeye çalışılmıştır.
 4. Müvekkilin tedavisi uzun süre devam etmiştir. Ciddi bir hissiyatsızlık ve iş gücü kaybı oluşmuştur nitekim müvekkile yaptığı işte aylarca çalışamaz raporu verilmiştir, rapor tarihi bitimi itibariyle de 19.02.2020 tarihinde işten çıkartılmıştır. Müvekkilin kazadan sonraki parmaklarındaki hissiyatsızlık ve parmaklarının kullanma oranı uzun süre devam etmiştir.Bu süreçte müvekkilim aşırı derecede ızdıraplar çekmiştir. Halen sol elindeki ezilme ve parçalanmanın izleri gözle görünür şekilde tahribat oluşmuştur. Bu iş kazasında davalı İşveren ASLİ ve %100 kusurludur. Şöyle ki;
 • Davalı işveren 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve bu kanunlara dayanak olarak çıkarılan iş sağlığı ve güvenliği tüzük ve yönetmelikleri çerçevesinde alması gereken tedbirleri yükümlülüklerine aykırı olarak almamıştır. Mevzuata göre işveren, iş yerinde işçilerin sağlığını korumak, iş güvenliğini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almak, alınan ve alınacak tedbirlerin denetimlerini yapmak, işçilerin yapacağı işlerle ilgili mesleki riskleri belirleyerek gerekli uyarıları yapmak, yapılacak işle ilgili eğitimler vererek talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlamak zorundadır. Böyle olmasına rağmen İşveren şirket işçilere karşı olan bu yükümlülüklerini yerine getirmemiş, gerekli çalışma alanını, güvenliğini temin etmemiş ve kazazede müvekkilin görevlere uyup uymadığını denetlememiş ve kurallara uymasını sağlamamıştır. Kazazede müvekkil için iş sağlığı ve güvenliği için gerekli herhangi bir döküman sağlamamıştır. Aksine müvekkilin ve onun gibi çalışan diğer işçilerin standartlara uygun olmayan dorseleri kullanmalarına göz yummuş bizzat kendi amirleri bile bunu dile getirmiş bilinçli olarak kullandırmaya devam etmişlerdir. Ekte sunduğumuz üzere whatsap adlı iletişim kanalından davalı işverende çalışan yetkili amirden bizzat gelen mesajda da görülecektir. Çalışma alanında gerekli önleyici önlemler almamış ve kazanın oluştuğu bölümde olası bir trafik kazası veya işçilerin hangi şartlarda konteynır taşıdığını belirleyen herhangi bir risk analizi yapılmamıştır. İşin yapıldığı alanda çalışma yapacak kişilerin görev tanımları, çalışma talimatları ve eğitimleri verilmemiştir. Müvekkilimin ve kendisi gibi çalışan diğer şoförlerin sürekli şikayet ettiği standartlara uygun olmaya dorselerde taşıma yapmalarını ve sorumluluk almalarını bizzat istemiştir. İşveren, işçilerin hayatlarını tehlikeye atmıştır.
 • Kazanın meydana gelmesinde müvekkile atfı kabil bir kusur bulunmamaktadır. Zira gerek İş Kanunu gerekse İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ve yönetmelikleri ve ortak hayat tecrübeleri uyarınca gerekli güvenlik tedbirlerini almadığı ve denetimi yapmadığı, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmediği, gerekli eğitimi vermediği ve yine gerekli makineler, tesisat, araç ve gereçler bulundurmadığı için işveren, kazanın oluşmasında sorumlu ve %100 kusurludur. Mahkemenizce yapılacak yargılama sürecinde toplanacak deliller, dinlenecek tanık beyanları, keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu davamızın haklılığı ve işverenin %100 kusurluluğu kanıtlanacaktır.
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 54.maddesinde “Bedensel zararların: 1.Tedavi giderleri, 2.Kazanç kaybı, 3.Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, 4.Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar” olarak bölümlendirilmiştir.
 • Beden bütünlüğünden bir organın eksilmesi, kopması veya işlevinin azalması ya da ussal ve ruhsal dengenin bozulması veya görüntünün değişmesi, kişinin iş görme yeteneğini azaltır, ya da büsbütün ortadan kaldırır. Bu durum kazanç kaybı veya kazanç eksilmesi sonucunu doğurduğu gibi, kişinin olağan yaşamını da zorlaştırır. Bu durumdaki kişi çalışmasını sürdürebilir ise de, yaşıtlarına ve aynı işi yapanlara göre (sakatlığı oranında) daha fazla güç ve çaba harcayacağından, kazançlarında bir azalma olmasa bile (sakatlığı oranında) tazminat isteme hakkı bulunduğu kabul edilmekte; buna öğretide ve Yargıtay kararlarında “güç kaybı-efor kaybı” kuramı denilmektedir. Müvekkil beden işçisidir ve vücudu yandığı için kendi mesleğini yapamamakta, başka işlerde dahi çalışamamaktadır.
 • Müvekkil parmaklarının ezilmesi sonrasındaaylarca sol elini kullanamamış, devam eden günler de ise tedavisi devam etmiş ve çalışamamıştır. Hala çalışamamaktadır. Iş gücü kaybı sebebiyle sakat kalmış artık sol elini kullanma iradesini büyük ölçüde kaybetmiştir.

Arz ettiğimiz tüm bu nedenlerle davalı aleyhine müvekkilimin uğramış olduğu Maddi ve Manevi zararların tazmini için işbu davayı açma zaruretimiz doğmuştur.

a-)Müvekkilin uğramış olduğu iş kazası nedeni ile çalışma gücünü tamamen yitirmesinden, tedavi giderlerini tek başına karşılamasından, ekonomik geleceğinin temelden sarsılmış olmasından ve kazanç kaybına uğradığından dolayı şimdilik fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile 1.000,00 TL MADDİ TAZMİNATIN kaza tarihi olan 01.07.2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile ödenmesine karar verilmesini,

b-)Müvekkilim daha genç yaşında cismani zarara maruz kalmış ve ruhsal sağlığı ağır şekilde bozulmuştur. 2 çocuklu bir baba olarak müvekkilin çalışma gücü yitirilmiş çocuklarına ve ailesini geçiminde zorlanmakta hala işsiz olarak eşine ve ailesinin desteğine muhtaç yaşamaktadır. Geçirmiş olduğu ağır iş kazası nedeni ile uğramış olduğu Manevi Üzüntü, Izdırap, Acı, Elem ve Keder nedeni ile 70.000,00 TL MANEVİ TAZMİNATIN kaza tarihi olan 01.07.2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkile ödenmesine karar verilmesini dileriz.

Müvekkil aylardır çalışamadığı gibi işten de çıkartılmıştır parmaklarındaki hissiyatsızlık ve elini tam olarak kullanamadığı için sağlıklı bir insan gibi  çalışamamakta bu sebeple de iş bulmakta güçlük çekmektedir. 2 çocuklu bir ailenin geçimini üstlenen müvekkil hala işsiz olmakla birlikte aile ve sosyal yardımlarla geçinmeye çalışmaktadır. Bu sebeple ekte de  sunduğumuz üzere fakirlik belgesi ile durum ispat edilmeye çalışılmış yapılacak sosyal ekonomik araştırmada da bu ortaya çıkacaktır. Müvekkil mahkeme masraflarını karşılacayacak güçte değildir, bu sebeple adli yardım talebimiz mevcuttur.

HUKUKİ NEDENLER  : İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Güvenliği Kanunu, Yargıtay Kararları ve ilgili mevzuat.

HUKUKİDELİLLER   : SGK Kayıtları, İşyeri Şahsi Sicil Dosyası, Bilirkişi İncelemesi, İş Kazasına İlişkin Tutanaklar, Doktor Raporları, Tanık, Yemin, İsticvap ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah etmiş olduğumuz ve sayın mahkemenizce resen göz önünde bulundurulacak sebeplerle davamızın adli yardım talepli olarak kabulü ile;

 1. Müvekkilin sürekli iş göremezlik nedeniyle kazanç kaybına uğraması, ekonomik geleceğin sarsılmasından dolayı uğradığı kayıplar birlikte değerlendirilerek; fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak, ilerleyen aşamalarda artırılmak ve HMK 107. Maddesi gereğince belirsiz alacak davasında harca esas olmak üzere, müvekkil lehine; 1.000,00 TL maddi tazminata iş kazası tarihi olan 01.07.2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte hükmedilmesine,
 2. Müvekkil lehine 70.000,00 TL manevi tazminata iş kazası tarihi olan 01.07.2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte hükmedilmesine,
 3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla talep ediyoruz. tarih

Davacı Vekili

İş Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Dilekçesi

… İŞ MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek üzere

… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                         :

VEKİLİ                           : Adana İncekaş Hukuk Bürosu Avukatları

DAVALI                         :

T.KONUSU                    : İş kazasından kaynaklı maddi tazminat talebimizi içerir dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR          :

 1. Müvekkil davacı, … yılının Ekim ayında işe başlamış olup, davalıya ait işyerinde maden ocağı nakliye işçisi olarak aylık 1.400,00- TL ücret maaş ile çalışmıştır.
 2. Davacı müvekkil, 09.04.2016 tarihinde 16:30-23:15 vardiyasında işverenin emir ve talimatı doğrultusunda çalışırken saat 18:00 sularında 660 katında nakliye yaparken, vagonu kafese sürdüğü esnada vagonun tumba olması sonucunca sağ bacağını vagonla kafes arasına sıkıştırmıştır.” Söz konusu iş kazası neticesinde müvekkil yaralanmış ilk müdahale … Devlet Hastanesi’nde yapılmıştır. Kazadan sonra müvekkil 9 ay boyunca çalışamamıştır. Her geçen gün iş kazasından kaynaklı olarak yaraları derinleşen müvekkil … Hastanesi’nde ameliyat olmuş tedavi sonucunda, kasığından kemik alınarak sağ baldırına ek olarak yerleştirilmiş olup bir adet platin takılmıştır. Müvekkil, sağ ayağını hiçbir şekilde hissetmemekte sağ ayak başparmağını hareket ettirememektedir.

 3. Yaşanan kaza sonrası müvekkili hastaneye bırakmışlar, bunun dışında hiçbir şekilde ilgilenmemiş arayıp sormamışlar, ilaç veya hastalığıyla ilgili herhangi bir yardım da dahi bulunmamışlardır. Bu kaza nedeniyle sağ bacağını kullanamayan müvekkil gerekli iş göremezlik raporlarını sunduğu halde … Noterliği’nden … tarihinde … yevmiye numarasıyla iş akdini feshetmiştir. Müvekkilin kıdemine karşılık olarak yalnızca … -TL ücret hesabını yatırılmıştır.

 4. Davalı yan, işyerinde hiç bir şekilde iş güvenliği ve sağlığı açısından önlem almamış, işçilere gerekli eğitimleri ve ekipmanları vermemiştir. Zira malzeme boşaltımı yapan müvekkile herhangi bir koruyucu ekipman verilmediği gibi bu hususta işverence herhangi bir emniyet tedbiri de alınmamıştır. İşçilerde baret, eldiven ve benzeri hiç bir koruyucu malzeme bulunmamaktadır.
 5. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca işverenin, işçinin güvenliği ve uygun koşullarda çalışmasını sağlamak için her türlü malzemeyi eksiksiz temin etmesi gerekmektedir. Ancak izah edilen hususlar doğrultusunda işverenin asgari önlemleri dahi almadığı açıktır. Söz konusu işyerinde, işçilere hiç bir şekilde eğitim ve ekipman verilmemiş, iş güvenliği konusunda herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır.

Söz konusu kazada davacı müvekkil kendi nezdinde alabileceği tüm tedbiri almış, gerekli dikkat ve özeni göstermiş olsa da yukarıda anlatmış olduğumuz hususlar doğrultusunda işverenin ağır ihmali ve kusuru sebebiyle söz konusu iş kazası meydana gelmiştir.

 1. Söz konusu iş kazası neticesinde müvekkilin sağ bacağı ezilmiş olup, tamamen kullanamaz duruma gelmiştir. Müvekkil yaşadığı maluliyet nedeniyle çalışamaz hale gelmiş bu kaza nedeniyle ağır bir mağduriyet yaşamıştır.

Zira müvekkilin halende ağrı ve sızısı mevcut olup tedavisi devam etmektedir. Müvekkil geçirmiş olduğu iş kazası sonrasında uygulanan tedaviler için birçok masraf yapmak zorunda kalmıştır. Bu süreçte tedavi vs. masraflarını belgelendirmesi gerekeceğini düşünemeyen müvekkil yaptığı masraflara ilişkin belgelerin tamamını uhdesinde tutmamıştır. Müvekkilin yapmış olduğu masraflar hayatın olağan akışında belirlidir. Nitekim TBK m. 50/2 “Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler.” hükmünü içermektedir. Bu madde hükmü kapsamında ilaç, tıbbi malzeme, doktor ücreti, ulaşım, bakım gideri vs. gibi hastalığın zorunlu sonuçlarının ortaya çıkardığı zararların hakkaniyete uygun olarak belirlenmesini talep zorunluluğu doğmuştur.

 1. Yine bu süreçte davacı müvekkil işverenlerden maddi ve manevi hiç bir destek görmemiştir. Söz konusu kaza ile ilgili işverence SGK’ya herhangi bir bildirimde bulunulmamış, söz konusu bildirimler tarafımızca yapılmıştır.

Müvekkil maddi ve manevi olarak kayba uğramıştır. Yaşamış olduğu olaylar müvekkili maddi ve manevi olarak yıpratmıştır. Görmüş olduğu ve hala görmekte olduğu tedavileri müvekkili psikolojik olarak çok yıpratmıştır. Yine genç yaşta böyle bir kaza geçirmiş olması müvekkilin ekonomik geleceğini çok ciddi surette sarsmıştır.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda yaşanan olay ve maruz kalınan sonucun ağırlığı – müvekkilin yaşamının geri kalan kısmını başkalarının yardım ve gözetimine muhtaç / perişan halde geçirecek oluşu, başına gelen bu hal nedeniyle duyduğu acı, üzüntü, elemin bir nebze de olsa telafisi için müvekkil nezdinde meydana gelen zararlarının,  zarara sebep olan davalı işveren tarafından karşılanmasını talep zarureti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : Anayasa, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, İş Kanunu, HMK vs   yasal mevzuat.

SUBUT DELİLLER            : Karşı yanın sunduğu delillerden lehe olanlara dayanma, başkaca delil sunma ve karşı yanın sunacağı delillere karşı yeni delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

 • SGK kayıtları (celbi),
 • Davalı şirketin Ticaret Sicil Kayıtları (celbi),
 • İşverenden işyeri dosya ve kayıtlarının celbi,
 • … Devlet Hastanesi kayıtlarının celbi,
 • … Hastanesi kayıtları (celbi),
 • Tanık; müvekkilin davalıya ait işyerine çalışmaya giderken iş kazası geçirdiğine, müvekkilin uzun süre bakıma muhtaç kaldığına ve iş bulamadığına, ücrete dair vs. görgüye dayalı bilgi sahibi tanıklarımızın isim ve iletişim bilgileri şu şekildedir.
 • İlgili sendikalardan alınacak emsal ücret araştırması,
 • Bilirkişi incelemesi,
 • Dava konusu ve taraflarına ilişkin her türlü kurum ve kuruluş nezdinde bulunan kayıtlar,
 • Yemin gerektiğinde ibrazı mümkün her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM               : Yukarıda izah olunan ve resen görülecek nedenlerle her bir kalem için HMK m.107 uyarınca belirsiz alacak davası olarak ve HMK m. 107/2 uyarınca başlangıçta belirttiğimiz miktarı artırım hakkımız ve manevi tazminat talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

 • … tarihinde meydana gelen iş kazası nedeniyle müvekkilin işgücü kaybının ve buna bağlı olarak maruz kaldığı zararlarının tespitiyle; şimdilik 500,00-TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacı müvekkile verilmesine,

 • Yargılama gideri ve vekâlet ücretinin davalı yana tahmiline, karar verilmesini vekil eden adına saygıyla arz ve talep ediyoruz. tarih

Davacı Vekili

Ekler  :  

1- Onaylı vekâletname sureti,

2-  … Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu,işgöremezlik raporları

3- İş Kazası Raporu

4- … Devlet Hastanesi Hekim Raporları

5- SGK Başvuru Dilekçesi ve Gönderi Takip Fotokopisi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 5 Eylül 2020 19:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.