İŞ KAZASI MADDİ ve MANEVİ TAZMİNAT DİLEKÇESİ

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

 

DAVACI                                     :

VEKİLİ                                       :Av. 

DAVALI                                     :

KONUSU                                   : İş kazası nedeniyle her türlü fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

1.Tedavi giderleri, Kazanç kaybı, Çalışma gücünün azalmasından ve yitirilmesinden doğan kayıplar, Ekonomik geleceğin sarsılmasından dolayı kayıplar olmak kaydıyla şimdilik 200,00 TL maddi;

 1. 20.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 17.01.2019’dan itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi talebidir.

H.E.D                                        : 20.200,00 TL (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR                         :

 • Müvekkilimiz, Yalova Doğruyol Tersanesinde 09.01.2019 tarihinde borucu ustası olarak çalışmaya başlamıştır.Müvekkil, 17.01.2019 tarihinde demir kesim makinesinde kesim yaptığı esnada, içeri alev kaçmasından dolayı hortum patlamış ve sağ elde extansör yüzde yanık,flexör yüzde el ve el bileğinde yanık oluşmuştur. (Ek-1- Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Adli Muayene Raporu Raporu – 1 Sayfa)
 • İş kazasına işveren tarafından sebebiyet verilmiş olup; işverenin kusuru ve sorumluluğu tartışmasızdır. Davalı şirketmüvekkilimin iş kazası geçirmesi nedeniyle yaşadığızarardan sorumludur.Davalı işveren, işçilerinin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almamış dikkat ve özeni göstermemiştir.İş yerinde gerekli kontrol ve denetim mekanizmasının kurulması, yetki, görev ve sorumluluklarının kesin olarak belirlenmesi ve tüm çalışanların görev ve sorumlulukları ile ilgili ve iş güvenliği ile ilgili olarak eğitilmesi, iş güvenliği ile ilgili gerekli önlemlerin alınması, bu önlemlere uyulup uyulmadığının her aşamada kontrol ve denetim altında tutulması, bu amaca yönelik olarak gerekli personel istihdam edilmesi gerekmekte olup bu konuda sorumluluk işverene aittir.

Davalı iş yerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili olarak yasal mevzuat çerçevesinde alınması gereken tedbirlerin hiçbiri alınmamış, gerekli eğitimler çalışanlara verilmemiş, işin barındırdığı risklerle ilgili olarak herhangi bir tedbir alınmadığı gibi çalışanların kendilerini kazalara karşı koruyacak hiçbir güvenlik ekipmanı dahi verilmemiştir. Özel eldivenve benzeri gibi hiçbir güvenlik ekipmanı müvekkile teslim edilmemiştir. İş yerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili alınması gereken önlemler alınmadığı gibi, kontrol mekanizmaları kurulmamış, çalışanlara  hiçbir bilgilendirme ve uyarı yapılmamış ve bu nedenle kazanın oluşumunda  müvekkilin kendisinin bir kusuru bulunmamaktadır. Kaldı ki, müvekkilimiz kazanın meydana geldiği iş makinesinde, kendi iş tanımına aykırı olarak, hiçbir eğitim almaksızın çalışmak zorunda bırakılmıştır. İş başı yaptığı günden itibaren müvekkil iş ekipmanlarını kendi imkanları dahilinde tedarik etmiştir. İş kazasının vuku bulduğu anda da müvekkilin elinde işe uygun olmayan sarı eldiven bulunmaktadır.

İş kazasının meydana gelmesinde sorumluluk ve kusur tamamen davalı işverene ait olup; davalı işveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 4. vd maddelerinde belirtilen kanuni yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.

6331 sayılı Kanunun 4. maddesinin (a) ila (d) fıkraları;

“(1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

 1. a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
 2. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
 3. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

 1. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.” hükmünü düzenlemektedir.

Görüldüğü üzere kanun işverene, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitimleri vermenin ve gerekli tedbirleri almanın yanında işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine işçilerin uyup uymadığını izleme, denetleme ve uygunsuzlukları gidermekle sorumlu tutmaktadır.” Hükmüne havidir. Dolayısıyla iş kazasının meydana gelmesinde işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almayan Davalı işveren birinci derecede kusurlu ve sorumludur.

Ayrıca müvekkilimizin kullanmış olduğu kesim makinesinde bozma şaloması diye bilinen aletin girişinde olması gereken geri tepmez vanası bulunmamaktadır. Davalı işvereni müvekkilimize her türlü destekte bulunacağını söylemişse de maalesef herhangi bir desteği olmamıştır. İşveren kaza ile ilgili SGK’ya bildirimde dahi bulunmamıştır. Müvekkilimiz elindeki evrakları ile SGK’ya başvurarak iş kazasını bildirmiştir. Müvekkilimizin gerçekleşen kaza ile ilgili ihmali dahi yoktur. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamış olması sebebiyle bu elim kazanın gerçekleştiği ortadadır.

 • Müvekkilimiz geçirmiş olduğu iş kazasından sonra, …….. Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmışve tedavisi hala sürmektedir.(Ek-2…….. hastanesi ……..numaralı raporu – 1 sayfa) ……. Devlet Hastanesi’nden tedavi ve maluliyetine ilişkin raporu alınmış olup, müvekkilimizin % … oranında maluliyeti bulunmaktadır.Davacı müvekkilin daha önce geçirmiş olduğu başka bir iş kazası mevcut olmayıp, doğuştan veya sonradan bir engeli de yoktur. Yanık sebebiyle halen ağrılar içerisindedir. Kaza neticesinde istirahatli kalmış bu süreçte davalı ile iş akdi devam etmektedir.Müvekkil davalı iş yerinde yevmiye ile çalışmaktadır. Müvekkile kaza tarihinden bu yana parça parça 200 TL- 200 TL- 250 TL olmak üzere toplamda 650 TL ödeme yapılmıştır.Müvekkil iş bu kaza neticesinde bir süredir çalışamamaktadır ve oluşan maluliyet nedeniyle de artık mesleğini eskisi gibi yapamayacak hale gelmiştir. Beden tamlığı ihlal edilen müvekkil, bir an için hiçbir maddi kayba uğramadığı düşünülse dahi, meydana gelen maluliyetinden dolayı eski işini yaparken daha fazla güç harcayacağı bu durum müvekkilin yıpranmasına, daha erken yaşta enerjisini yitirmesine neden olmakla maluliyeti oranında tazminat tayini yoluna gidilmesi gerekmektedir.
 • Kaza nedeniyle müvekkilimiz manevi olarak zarar görmüştür. Söz konusu kaza sonucunda artık düzenli olarak başkaca işlerde de maluliyeti dolayısıyla çalıştırılmayan müvekkilimiz, maddi yönden oldukça zor zamanlar geçirmiş ve hali hazırda da geçirmektedir. Müvekkilin, özel ve sosyal hayatı da işbu iş kazası sebebiyle fazlasıyla olumsuz etkilenmiştir. Nitekim, müvekkil elini eskisi gibi kullanamamakta, kullanmaya çalıştığında ise dayanılmaz ağrılar yaşamaktadır. Gerçekleşen talihsiz iş kazası neticesinde çocuklarına bakamaz ve evinin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Yakınlarının desteği olmasa ayakta duramayacak hale gelmiştir. Müvekkilin maluliyet derecesi maruz kaldığı iş gücü/kazanç kaybını ortaya koymaktadır. Müvekkilimin sosyal, fiziksel ve duygusal kişilik değerlerinin saldırıya uğramıştır. Bu sebeple müvekkilimin hukuka aykırı olan eylemden dolayı bozulan manevi dengesinin eski haline dönüşmesi, kişinin duygusal olarak tatmin edilmesi gerekmektedir. Zira kaza sebebiyle oluşan mağduriyetine rağmen şirket yetkilileri hiçbir şekilde müvekkilimle ilgilenmemiştir. Kaza sonrasında müvekkilimize maddi-manevi destek sağlanmamıştır.Mahkemenizce tespit edilebileceği üzere müvekkilin bu talebinin zarar vereni bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkoyması gibi olguları karşıladığı bir gerçektir. Manevi tazminat, kişinin çekmiş olduğu fiziksel ve manevi acıları dindirmeyi, hafifletmeyi amaçladığından talep ettiğimiz tazminat müvekkilin yaşadığı acı ve elemin karşılığıdır. Dolayısıyla kaza neticesinin Müvekkilin kendi ruh dünyasında hayata bakışını ve ümitlerini kırdığı ve psikolojik olarak çok yıprattığı ortadadır. Özellikle kazanın meydana gelmesinde Davalı işverenin tam kusurlu olması ve ihmalinin ciddi oranda yüksek olması yaşanılan bu travmayı daha da artırmıştır.Açıklanan hususlar da değerlendirilmek kaydıyla; müvekkilin geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle meydana gelen maluliyetin herkesçe görülebilir olması; bunun müvekkilin psikolojisini olumsuz yönde etkilemesi, tüm bunlarla da sınırlı kalmayıp sakatlık sebebiyle iş bulamaması ve bulabilmesinin çok zor olması ve bu sebeplerle de ağır ekonomik sıkıntılar yaşaması nedeniyle müvekkilin çektiği acıların, ızdırabın ve sıkıntıların bir nebze de olsa giderilebilmesi için manevi tazminat talep etme zorunluluğu doğmuştur.
 • Müvekkilimizin sürekli sakatlığı sebebi iledava harç ve giderlerini karşılayabilme imkânı bulunmamaktadır.Bu hususta mahkeme tarafından yapılacak sosyal ve ekonomik araştırma sonrası da bu sonuca varılacaktır. Dava bu nedenle ‘adli müzaheret’ talebiyle açılmıştır.
 • İş bu nedenle müvekkilimiz için maddi ve manevi tazminatının tahsili sebebiyle huzurdaki davayı açmak gereği hâsıl olmuştur. Delil listemiz ve listemizde bulunan ekler dava dosyası ekinde sunulduğundan dava dilekçesi ile birlikte davalı tarafa tebliğine karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER                 :İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, TMK, HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : SGK Kayıtları,  iş kazası tahkikat dosyası, Darıca Farabi Hastanesi Genel Adli Muayene Raporu, tedavi evrakları, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma evrakları, sosyal ve ekonomik durum araştırması,  tanık beyanları, bilirkişi incelemesi,keşif ve her türlü kanuni delil.

SONUÇ VE İSTEK                      : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

 1. Adli müzaheret talebimizin kabul edilmesine,
 2. Haklı davamızın kabulüyle vefazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

Yapılacak yargılama sonucunda müvekkilimizin maddi zararının değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere şimdilik 200,00. TL bedensel maluliyet nedeniyle maddi tazminat, 20.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 20.200,00 TL tazminatın17.01.2019 olaytarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan alınarak, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin de davalıya yüklenmesinekarar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederiz.01.02.2019

                       

Davacı Vekili

Av. 

 

 

 

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.