İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Dilekçe Örneği

ADANA İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

 

DAVACI                               :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ

ADRES                                 :

DAVALI                               :

ADRESİ                               :

DAVA DEĞERİ                   : 

(Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 

KONU                                   : İş kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatının işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR                :

 

1-) Müvekkilimizin eşi, davalıya ait işyerinde gerçekleşen iş kazasına kadar işçi olarak çalışmış, (EK-1) …/…/… tarihinde, daire demir testere tezgahında 1 cm kalınlığında ve 2×7 cm ebadında ki demir lamayı açılı biçimde kesme işlemi yaparken, daire testere tezgahının kesici bıçağına temas eden kolunun kesilmesi sonucu hastaneye kaldırılmış; ancak kan kaybı sonucu hayatını kaybetmiştir. (EK-2)

2-) Davacılar murisinin vefatı ile sonuçlanan olay, SGK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından iş kazası olarak tespit edilmiş, müvekkilimize 5510 sayılı Kanunun 20. maddesi uyarınca gelir bağlanmıştır. (EK-3)

3-) Müvekkile bağlanan gelir müvekkilin hayatını ikame ettirmesi için yeterli miktarda olmadığı açıktır. Zira müvekkil ev hanımıdır ve tüm ihtiyaçları söz konusu iş kazasına kadar eşi tarafından karşılanmıştır. Bu husus, mahkemenizin uygun görmesi halinde, tanık listesinde (EK-4) isimleri ve adresleri yazılı bulunan tanıklarımızın konuya ilişkin olarak verecekleri ifadelerle açığa kavuşacaktır.

 

4-) Açıklanan nedenlerle müvekkilin kurum tarafından karşılanmayan zararlarının karşılanması bakımından işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 6098 S. K. m. 53, 55.

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) İşyeri şahsi sicil dosyası ve Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kayıtları

2-) SGK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından alınan rapor

3-) Bilirkişi

4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listes

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) … TL.- destekten yoksun kalma tazminatının …/…/… tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ … 

 

EKLER :       1-) İşyeri şahsi sicil dosyası ve Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kayıtları

2-) … Hastanesinden alınan rapor

3-) SGK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından alınan rapor

4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.