Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İş Kazası Bilirkişi Raporuna İtiraz

ADANA İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO                           : 2013/357 Esas

RAPORA BEYANDA

BULUNAN DAVALI          : X Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av. …

KONUSU                              : 15/05/2019 tarihli bilirkişi raporuna karşı beyan ve itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                :

Müvekkil işveren X Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin %80 oranında, davacı işçi Y’ın ise %20 oranında kusurlu olduğu sonucunu içeren tarafımıza 11/06/2019 tarihinde E-Tebligat yolu ile tebliğ edilen bilirkişi raporu, hatalı ve çelişkili değerlendirmeler içermesi nedeniyle  tarafımızca kabul edilemez. Şöyle ki;

Müvekkil İşveren, İşçilere İşyerinde Karşılaşılabilecek Riskler Ve Alınması Gerekli Önlemler Konusunda İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Vermiş, Teknolojik Olarak Alınması Gereken Önlemleri Almış Ve Gerekli Teçhizatı Sağlayarak Üstüne Düşen Yükümlülükleri Yerine Getirmiştir.

Bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere somut olay, iş sağlığı ve güvenliği tedbiri almak amacıyla gerçekleştirilen maden içerisindeki taş, toprak ve kaya kütlesinin düşmesini engellemek amacıyla yapılan tahkimat işlemi sırasında gerçekleşmiştir. Dava konusu kazanın galeride iş sağlığı ve güvenliği için tavan ve duvar güçlendirme işlemi sırasında gerçekleşmesi nedeniyle müvekkil işverenin işyeri güvenliği için üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinden ve gerekli önlemleri almadığından bahsedilemez. Raporda müvekkil işverenin işyerinde tehlikelere karşı yeterli koruma sağlayacak şekilde tedbir almadığına dair yapılan değerlendirmeler; kaza sırasında işçiler tarafından ‘iş güvenliğini sağlama amaçlı hazırlık galerisinde delik delinmesi’ işlemi yapıldığı dikkate alındığında raporun kendi içinde çelişkili olmasına yol açmaktadır.

Bilirkişi raporunun ‘Tespit Edilen Hususlar’ başlıklı kısmında kaza esnasında çalışma alanında olan diğer bir işçi Z’in ”olayın tavan güçlendirmesi için çelik hasır çekilmesi amacıyla delik delme işini yaptıkları sırada gerçekleştiğini, meydana gelen kazanın önlenebilme ihtimalinin çok düşük olduğunu, kazanın patlamanın etkisiyle sarsılan galeride gözle görülmeyen kılcal faydan kopan parça sebebiyle oluştuğunu ve kılcal fayın önceden tespit edilmesinin mümkün olmadığını” beyan ettiği ifadesine yer verilmiştir.

Dosya kapsamında mevcut olan dava konusu kaza ile ilgili olarak Çan Asliye Ceza Mahkemesinde görülmüş olan 2014/… Esas sayılı davada ise tanık A’in ”Bize işyerinde 15 güne bir sürekli madende çalışırken neye dikkat edeceğimiz hususunda eğitim veriliyordu, sürekli iki mühendisle gözetim altındaydık. Ekipman olarak baretimiz, gözlüğümüz mevcuttur, olayın gerçekleştiği yerde biz tavan tahkimatı güçlendirme çalışması yapıyorduk daha önceden yapılmamıştır, bu güçlendirme çalışmalarını yaparak ilerliyorduk.” şeklinde beyanı bulunmaktadır. Bilirkişinin raporunda bu beyanı dikkate almamış olması da raporda eksiklik oluşturmaktadır.

Görüldüğü üzere; müvekkil şirketin üzerine düşen gerek işçilere verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri gerek işyerinde alınacak önlemler açısından her türlü yükümlülüğü yerine getirmiş olduğu tanık beyanları ile de sabittir. Zaten kazanın da maden içerisinde oluşabilecek tehlikelerin önüne geçebilmek amacıyla maden duvarlarına çelik hasır gerilmesi ve püskürtme beton atılması amacıyla delik delme işlemi yapılırken oluşması müvekkil şirketin işyerinde çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması için üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirme çabası içerisinde olduğunun açık bir göstergesidir.

Yukarıda açıkladığımız tüm hususlara rağmen eksik incelemeye dayanan bilirkişi raporunda müvekkil işverenin işyerini tehlikelere karşı yeterli koruma sağlayacak şekilde organize etmemesi, işyerinde risklere karşı yeterli denetimi sağlamaması, işyerinde karşılaşılabilecek riskler ve alınması gerekli tedbirler konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermemesi nedeniyle X Madencilik San. ve Tic A.Ş.’nin olayın meydana gelmesinde %80 kusurlu bulunması hukuka aykırıdır.

Davacı İşçi Y, Kendi Kusuru Ve İhmalkar Davranışı Nedeniyle Kazanın Oluşmasına Sebebiyet Vermiştir.

Müvekkil işveren kendi yükümlülüğünde bulunan iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin tüm önlemleri almış, bu hususta gerekli teçhizatı sağlamış ve iş güvenliği için işyerinde yetkilendirdiği kişilerce çalışma alanlarının kontrolünü sağlayarak iş yerinde emniyeti sağlamıştır. İşyerinde tahkimat ekibinde yer alan işçilerle birlikte tüm işçilere iş yeri güvenliği ve özellikle kavlak kontrolü ile ilgili

Kazazede işçi Y, bilirkişinin de belirttiği üzere, deneyimli bir maden işçisidir. Kazazedenin tahkimat ekibinde olması sebebiyle yaptığı işin iş güvenliğini sağlama amacıyla güçlendirme çalışmalarının bir aşamasını oluşturduğundan herhangi bir işçiden daha fazla dikkat ve özen göstermesi gerekmektedir. Kazazede işçi çalışmaya başlamadan önce çatlak ve kavlak kontrolü yapmaksızın gerekli önlemleri almayarak veya alınması için yetkililere haber vermeyerek emniyetsiz davranışta bulunmuştur. Bu şekilde kişisel güvenliği konusunda azami özeni dahi göstermemesi sebebiyle iş güvenliğini tehlikeye sokmuştur ve kazanın gerçekleşmesinde kusurludur.

Bilirkişi, raporun ‘İnceleme ve Mevzuata Göre Değerlendirme’ başlıklı III. Bölümünün 7. maddesinde ‘Çalışanlar kendilerinin ve yaptıkları işten etkilenebilecek diğer çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmamak için azami dikkati göstermelidirler. Kazazede Y, daha önce maden işletmelerinde çalışmış tecrübeli bir maden işçisi olarak riskleri fark edip kendi emniyet ve güvenliğini sağlamalı, çalıştığı alanın güvenliği için çalışmaya başlamadan önce çatlak ve kavlak kontrolü yaparak askıdaki malzemeyi düşürmeli ve yetkililere haber vermesi gerekirdi.’ şeklinde değerlendirme yaparak davacı kazazede işçinin düşme tehlikesi bulunan kavlakların tarama ile düşürülmesi işini yapmayarak ve galeride dört işçi ile birlikte çalışarak iş güvenliği hakkında azami özeni göstermemesi nedeniyle kusurlu olduğu tespitini yapmıştır.

Yukarıdaki tespite rağmen raporun aynı bölümünün 1. maddesinde ise bilirkişinin ‘çalışanların bu alanda çalışmaya başlamasından önce galeri aynası ve tavanında gerekli kontrol ve tarama çalışmaları yapılmamıştır.’ şeklinde değerlendirme yaparak müvekkil işverende %80 oranında kusur bulması raporun çelişkili olmasına yol açmıştır.

Raporda bilirkişinin, davalı işyerinde çalışmasına başlamadan önce başka şirketler nezdinde farklı maden ocaklarında da çalışması olan dolayısı ile tecrübe sahibi davacı işçinin çalışmaya başlamadan önce çatlak ve kavlak kontrolü yapması gerektiğini belirtmişken müvekkil işverende %80 oranında kusur bularak davacı işçinin kusurunun %20 olduğu sonucuna varması raporun hatalı olmasına yol açmıştır. Rapor bu haliyle hukuka aykırı olduğu için hükme esas alınamaz.

Bilirkişi Raporunda Yer Alan Çelişkiler Raporu Hatalı Hale Getirmektedir.

Bilirkişi raporunun ‘İnceleme ve Mevzuata Göre Değerlendirme’ başlıklı bölümün 2. maddesinde tahkimat yapılması için delik delindiği belirtilmiş olmasına rağmen galeride güçlendirme faaliyeti yapılmakta iken oluşan kazada püskürtme beton uygulaması yapılması gerektiğinden bahsedilmiştir. Ancak söz konusu kaza zaten tahkimat aşamasında duvara püskürtme beton uygulanabilmesi ve çelik hasır döşenebilmesi gibi tavan güçlendirilmesi   yapılması için hazırlık aşamasında delik açılması sırasında meydana gelmiştir. Bu yönüyle mantığa aykırılık teşkil eden bilirkişi raporunda müvekkil şirketin %80 kusurlu bulunması açıkça hukuka aykırıdır.

SONUÇ VE İSTEK             : Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle;

Dosya kapsamındaki 15/05/2019 tarihli bilirkişi raporu kendi içinde çelişkili olduğu ve somut olaya uymayan hatalı tespitler içerdiği için bu yönüyle hükme esas alınamayacağından itirazlarımızın değerlendirilerek yeni bir bilirkişi raporu alınması Sayın Mahkemenizden vekaleten arz ve talep olunur.

Davalı X Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.

Vekili Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 23:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.