İş Mahkemesi Delil Dilekçesi Örneği

İş Mahkemesi Delil Dilekçesi Örneği -1-


ADANA 2. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO:

DELİL LİSTESİ

SUNAN DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI:            

KONU: Davaya ilişkin delillerimiz ile dinlenilmesini talep ettiğimiz tanık isim ve adreslerinin bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR:      

Karşı tarafın sunduğu delillere mukabil karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

-Sigorta Sicil Dosyası

– İşyeri Sicil Dosyası (Davalı işverenden istenilmesini talep ediyoruz.)

-Ücret bordroları(Davalı işverenden istenilmesini talep ediyoruz.)

-Mesai çizelgeleri(Davalı işverenden istenilmesini talep ediyoruz.)

-Davacının  net ve brüt maaşı  SGK hizmet dökümü ve davalı işverenden bordrolar  istenildiğinde net olarak görülecektir. Davacı işyerine servis ile gidip gelmekte,  işyerinde yemek verilmektedir.

-Banka kayıtları.

– Arabuluculuk son tutanağı. (Dava Dilekçesi ekinde sunulmuş idi.)

– Tanıklar

– Bilirkişi İncelemesi

– Gerektiği takdirde Keşif

– Yemin ve sair diğer tüm kanuni deliller…

Bildirilen delillerimizin toplanmasını, isim ve adresleri bildirilen tanıklarımızın dinlenilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 15/08/2019

                                                       DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş – Adana Barosu Sicil 4293

İş Mahkemesi Delil Dilekçesi Örneği -2-


ADANA ( )  İŞ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                         : 2019/….. Esas

DAVACI                              

VEKİLİ                                   : Av.

DAVALI                               

KONU                                   : …………… tarih, ……. Celse, ……. numaralı ara karar gereğini yerine getirmek üzere delil listemizin sunulmasını içeren dilekçedir.

AÇIKLAMALAR                  :

 1. Tanık listemiz dava dilekçemizin hukuki deliller başlıklı kısmında Sayın Mahkemenize sunulmuştur.
 2. Dava dilekçemizde talep etmiş olduğumuz emsal ücret araştırması için müzekkere yazılmasını talep ettiğimiz sendikalar:

–  ………. İşçileri Sendikası
Adres:
Tel:

–  ………. İşçileri Sendikası
Adres:
Tel:

 1. Müvekkil, davalı işveren nezdinde çalıştığı dönemde maaşının belli bir kısmını ……. Bankası aracılığıyla belli bir kısmını da elden ödeme şeklinde almıştır. Bu sebeple ………. Bankası’ndan müvekkilin maaş hesap dökümlerinin celp edilmesi gerekmektedir.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde bulundurulacak diğer nedenlerle;

 1. İş akdinin haksız fesih tarihi olan …….. tarihinden itibaren işleyecek bankaların mevduat hesaplarına uyguladığı en yüksek faizi ile birlikte fazlaya dair talep ve dava haklarımızın saklı kalması kaydıyla şimdilik 1000,00TL kıdem tazminatının davalı işveren şirketten alınarak davacı müvekkile verilmesine,
 2. Dava tarihinden itibaren işleyecek bankaların mevduat hesaplarına uyguladığı en yüksek faizi ile birlikte fazlaya dair talep ve dava haklarımızın saklı kalması kaydıyla şimdilik;

A)100,00-TL ihbar tazminatının,

B)100,00-TL fazla mesai ücret alacaklarının,

C)100,00-TL dini ve milli bayram tatilleri alacağının, davalı işveren şirketten alınarak davacı müvekkile verilmesine,

 1. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı işveren şirket üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (TARİH)

Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş – Adana Barosu Sicil 4293

İş Mahkemesi Delil Listesi -3-

ADANA … İŞ MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU   : Delillerimizin bildirilmesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasında delil bildirmek üzere tarafımıza ihtaratta bulunulmuştur. Yasal süresi içerisinde tanık isim ve adresleri ile davacı müvekkilin maaş hesap bilgilerini sunuyoruz.

A-) TANIK İSİM VE ADRESLERİ

1-) Mehmet …. – TC: ………
ADRES

2-) Bilal …….. – TC:    ………
ADRES

3-) Ahmet …….. – TC: ………..
ADRES

B-) MAAŞ HESABI BİLGİLERİ
…… BANKASI A.Ş. -…………. ŞUBESİ
İBAN : TR …………..
HESAP NO :…………..

SONUÇ  VE İSTEM : Yukarıda bildirdiğimiz delillerimizin kabulü ile tanıklarımıza davetiye çıkarılmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmesini müvekkil adına vekaleten talep ederiz. tarih

Davacı Vekili İncekaş Hukuk Bürosu

İş Mahkemesi Delil Dilekçesi Örneği

İş Davası Apartman Görevlisi Delil Listesi 4

ADANA 3.İŞ MAHKEMESİNE

Dosya No:      E.

DELİL BİLDİREN

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU : … tarihli ön inceleme duruşma tutanağı uyarınca delillerimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

Mahkemeniz yukarıda esası yazılı dosyasının … tarihli ön inceleme duruşması uyarınca delillerimizi sunmak için tarafımıza süre verilmiştir.

DELİLLERİMİZ:

 1. SGK kayıtları, müvekkile ait sigorta kayıtları
 2. İşveren şahsi dosyası
 3. Davalı ile müvekkil arasında imzalanan iş sözleşmesi (Ek-1)
 4. Davalı işyeri muhasebe kayıtları
 5. Davalı tarafından müvekkile imzalattırılmak için verilen belgeler (Ek-2)
 6. Bilirkişi incelemesi ve raporu
 7. Apartman Defterleri
 8. Yapılacak Emsal Ücret Araştırması
 9. Tanık Beyanları  (Tanıklarımız dava bildirilmiş olup ilk 2 tanığımıza davetiye çıkarılması talep edilmiştir.) sair her türlü delil ve karşı deliller.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle delillerimizin sunulması ile davamızın kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

EKLER:

1. Davalı ile müvekkil arasında imzalanan iş sözleşmesi

2. Davalı tarafından müvekkile imzalattırılmak için verilen belgeler

İş Mahkemesi Delil Listesi 5

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

Vergi No:

KONU: Delil Listemizin Sunulmasıdır.

1-Aleyhe olmamak koşuluyla davacının işyeri şahsi sicil dosyası (davalı işyerinden istenecek),

2-İşe giriş ve işten çıkış bildirgesi, (kurumdan istenecek),

3-Sigortalılık tescil ve Hizmet Dökümü,ekte (kurumdan da istenecek)

4-SGK kayıtları

5-Nufus aile kayıt tablosu, (Uyap sisteminden alınacak)

6-04.02.2020 tarihli ve 2020/17247 nolu arabuluculuk son tutanağı aslı, ekte

7-Banka kayıtları, İş Bankası hesap dökümü,

8-Emsal maaş araştırılması yapılacak yerler,

Davacının Yaşı                               :57

Medeni Hali                                    :Evli ve üç çocuklu

Davacının Eğitim Durumu          :İlkokul

Davacının İş Eğitim Durumu      :Yapmış olduğu iş ile ilgili 17 yıllık tecrübeye sahip

Yaptığı İşin Tanımı                       :Kaynak Operatörü

Çalıştığı Süre (Kıdemi)                :7 yıl

İşyerinin Faaliyet Konusu           :Dış Cephe ankaraj sistemleri

İş yerinin Büyüklüğü                     :Orta ölçekte

A- … SENDİKASI

Adres

B- … SENDİKASI

Adres

C- … SENDİKASI GENEL MERKEZİ

Adres

9-Ticaret sicil kayıtları,

10-Türkiye İş kurumu kayıtları,

11-Keşif ve bilirkişi incelemesi ve değerlendirmesi,

12-Yemin ve her türlü kanuni delil,

13-Tanık beyanları. (Tanık ad ve soyadları daha sonra bildirilecektir) Tanıklarımız müvekkilin, davalı şirket bünyesindeki hizmet süresi, çalışma saatleri, iş ve çalışma koşulları, yaptığı iş, aylık ücreti, izinleri, ulusal ve dini bayramlar ile genel tatillerde çalıştırıldığı ve dava dilekçemizde belirttiğimiz diğer hususlara ilişkin tanıklıkta bulunacaklar olup dava dilekçemizde belirtmiş olduğumuz hususlar tanık beyanları ile de doğrulanacaktır.

Davalı tarafın vereceği cevap ve sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla iş bu delil-tanık listesi sayın mahkemenize sunulur.

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir