İş Hukuku Davalarında Önemli Bilgiler Rehberi

May 25, 2020 | İş Hukuku

İş Hukuku Davalarında Önemli Bilgiler Rehberi

İş Hukuku kapsamında yer alan dava türlerini şu şekilde sayabiliriz:

 1. İşverenin eşit davranma borcuna aykırılıktan doğan tazminat davaları, (m.5) 
 2. İşçi veya işverenin birbirleri hakkında açtıkları ihbar tazminatına ilişkin davalar, (m. 7) 
 3. İş arama izni ücretine ilişkin davalar (m.27), 
 4. Kıdem tazminatına ilişkin davalar (4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesinin yollamasıyla 1475 sayılı İş Kanunu m. 14), 
 5. Ücrete ilişkin davalar (m. 32-39, 62), 
 6. Fazla mesai alacağına ilişkin davalar (m. 41), 
 7. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücretine ilişkin davalar (m.44), 
 8. Hafta tatili ücretine ilişkin davalar (m. 46), 
 9. Yüzdelerin ödenmesine ilişkin davalar (m. 52), 
 10. Yıllık ücretli izin alacağına ilişkin davalar (m.57), 
 11. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmamasına dayalı iş görmekten kaçınmaya ilişkin ücret ve diğer haklara ilişkin davalar (m.83), 
 12. İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshi üzerine feshin geçersizliğinin tespitine ve işçinin işe iadesine ilişkin davalar (İş Kanunu m.18,19,20), 
 13. Feshin geçersizliğine rağmen işe başlatılmayan işçi tarafından açılan iş güvencesi tazminatı ile boşta geçen en çok dört aylık süre ücreti ve aynı süreye ait İş Kanunu’nun 21/3. maddesinde sözü edilen diğer haklara ilişkin davalar, 
 14. İş Kanunu’nun uygulanmasından doğan diğer davalar. 
 15. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan doğan davalar: 
 16. İş sözleşmesine aykırılıktan doğan maddi ve manevi tazminat davaları, 
 17. İşverenin temerrüdünden kaynaklanan ücret ve tazminatlara ilişkin davalar, 
 18. Cezai şarta ilişkin davalar, 
 19. Rekabet yasağına aykırılıktan doğan davalar, 
 20. Toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesinin değişen şartlara uyarlanmasına ilişkin davalar, 
 21. Borçlar Kanunu’nun uygulanmasından doğan diğer davalar. 
 22. 5356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Kanunu’ndan doğan davalar: 
 23. İşyerinin dahil olduğu iş kolunun belirlenmesine ilişkin davalar, ,
 24. Sendika ve konfederasyonların genel kurul kararlarının iptali istemli davalar, 
 25. Sendika ve konfederasyonların yönetim kurulu kararlarının iptali istemli davalar, 
 26. Sendika disiplin kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, 
 27. Sendika denetim kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, 
 28. Sendika üyeliğinin reddi kararlarının iptaline ilişkin davalar, 
 29. Sendika üyeliğinden ihraç kararlarının iptaline ilişkin davalar, 
 30. Sendika yoneticiliğinin güvencesine ilişkin davalar, 
 31. İşyeri sendika temsilcisinin güvencesine ilişkin davalar, 
 32. Sendika ve konfederasyonların yonetim kurullarının işten el çektirilmesi ve kayyum tayinine ilişkin davalar, 
 33. Sendika yöneticililerinin ücret, yolluk, tazminat ve yıllık izin alacağına ilişkin davalar, 
 34. Sendika aidat alacağına ilişkin davalar, 
 35. Sendikalar Kanunu’nun uygulanmasından doğan diğer davalar, 
 36. İşletme niteliğinin tespitine ilişkin davalar: 
 37. Toplu iş sözleşmesinin hükmüne ve art etkisine ilişkin davalar, 
 38. Toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapan protokollerin geçerliliğine ilişkin davalar, 
 39. İş kolu istatistiklerine ilişkin itiraz davaları, 
 40. Yetki tespitlerine itiraz davaları, 
 41. Toplu iş sözleşmesinin hükümsüzlüğünün tespitine ilişkin davalar, 
 42. Toplu iş sozleşmesinin yorumuna ilişkin davalar, 
 43. Toplu iş sozleşmesinden doğan alacak, tazminat ve cezai şarta ilişkin davalar, 
 44. Grev ve lokavta ilişkin davalar, 
 45. 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’dan doğan davalar, 
 46. 854 sayılı Deniz İş Kanunu’ndan doğan davalar, 
 47. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan doğan davalar, 
 48. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ndan doğan davalar, 
 49. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan doğan davalar, 
 50. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2.maddesi gereğince kurulan vakıf üniversiteleri öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden doğan davalar, 
 51. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından doğan davalar, 
 52. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanunu’nun 67.maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, m.72 gereğince menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları, 
 53. 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21.maddesinde öngörülen iş kaybı tazminatı ile ilgili işçi tarafından Türkiye İş Kurumu aleyhine veya bu kurum tarafından işçi aleyhine açılan davalar ile işçi tarafından işveren aleyhine açılan davalar, 
 54. 4853 ve 5568 sayılı Kanunlar uyarınca işçi tarafından tasarrufu teşvik ve nema alacağı ile ilgili işveren ve hazine aleyhine açılan davalar, 

İş Mahkemesi Davalarında Başvurulan Deliller

Bu davalarda genel olarak; 

 1. İşçinin SGK sicil kaydı, 
 2. İşyeri ile ilgili SGK sicil dosyası, 
 3. İşçinin şahsi sicil (personel) dosyası (işe giriş bildirgesi, iş sozleşmesi ve çalışanın gorev tanımı, bordro, tutanaklar), 
 4. Fesih işlemi ile ilgili belgeler, 
 5. İşyeri dışındaki kayıtlar (bolge çalışma müdürlüğü iş müfettişi tespit ve raporları, 
 6. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtları, noter kayıtları), 
 7. Tanık, 
 8. Gerekirse keşif, 
 9. Bilirkişi raporu, 
 10. Emsal ücret araştırması(ücretin tartışmalı olduğu durumlarda meslek odasından), 
 11. İşe iade sonrası isteklerle ilgili davada işe iade dosyası, 
 12. 5356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Kanunu’ndan doğan davalarda sendika üyeliklerine ait belgeler,
 13. Toplu iş sozleşmeleri,
 14. Bölge çalışma müdürlüklerinin tespitleri,
 15. Sendikaların tüzükleri,
 16. Karar defterleri,
 17. Bilirkişi incelemesi, 
 18. Deniz İş Kanunu’ndan kaynaklanan ihtilaflarda gemi jurnali,
 19. Vardiya defteri,
 20. Liman başkanlığı sefer kayıtları,
 21. Ücret defteri,
 22. İaşe defteri,
 23. Gemi sicili gibi belgelerin, 

İş Mahkemesi Davaları Ne Kadar Sürer?

Feshin geçersizliği davalarında on inceleme hariç 2 celse, diğer davalarda ise on inceleme hariç 3 celsede yargılama bitirilebilir

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.