İş Davasında İşveren Yönünden Cevap Dilekçesi

Mar 9, 2020 | İş Hukuku

İş Davasında İşveren Yönünden Cevap Dilekçesi

ADANA X İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO:

CEVAP VEREN:

DAVALI:

VEKİLİ:

DAVACI:

VEKİLİ:

DİĞER DAVALI:

KONU: Davaya karşı cevap ve beyanlarımız ile davanın reddi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1) Esasa yönelik cevap haklarımızın saklılığı kaydı ile, davacının alacakları talebi yönünden zamanaşımı definde bulunuyoruz. Davacı müvekkil şirkette, kayıtlarda görülen ücret ile  çalışmış olup,  dava dilekçesinde iddia edilen hususlar gerçeği yansıtmamaktadır.

2) Davacı,  diğer davalı idareye ait işyerlerinde taşeron firmalar bünyesinde çalıştığını, 2017 Kasım ayında iş akdinin sona erdiğini işten emeklilik nedeni ile ayrıldığını fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücretinin tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

3) Davacı, diğer davalı idarede pazarlık usulü ile kısa süreli hizmet alım işi alan müvekkil şirket bünyesinde kısa bir süre çalışmış olup, bu işyerindeki çalışması kayıtlarda belirtilen şekli ile sona ermiştir.

4) Vekil eden şirket davacıyı çalıştırdığı kısa sürede üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmiştir. Davacının hizmet süresine ilişkin iddialarının vekil eden şirket ile bir ilgisi bulunmamakta olup, varsa davacıyı istihdam eden diğer işverenlere davanın ihbarını talep ediyoruz.

5)  Davacının genel çalışma saatleri 45 saat olup, vekil eden şirket bünyesinde fazla çalışması bulunmamaktadır. Öte yandan davacı tarafın bu husustaki iddiasının muhatabı vekil eden şirket olmayıp, diğer davalı idaredir. Zira vekil eden şirket diğer davalı kurum ile hizmet alım sözleşmesindeki şartlar ile davacıyı istihdam etmiştir.

6) Davacının iddialarının kesin olarak kabul etmemekle birlikte, bir an için de olsa iddialarının geçerliliğinin kabul edilmesi halinde dahi, vekil eden şirketin hizmet alım sözleşmesi imzalamış olması, davacı işçi üzerindeki yönetim hakkının diğer davalı belediye tarafından kullanılması karşısında dava konusu alacak talebinden vekil eden şirketin bir sorumluluğunun olmayacağı açıktır. Aksi düşünce nimet külfet denklemine ve hakkaniyet ilkelerine açıkça aykırı olacaktır .

7)  Davacının iddialarının kesin olarak kabul etmemekle birlikte, vekil edenin davacı işçiyi çalıştırdığı dönemde fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağı da bulunmamaktadır. Öte yandan Yargıtay 9.HD. 28.02.2012 gün, 2012/4595 E,   2012/6291 K. sayılı ilke kararında ;“Somut olayda, davacının şoför olarak çalıştığı tespit edilerek tanık beyanları doğrultusunda genel tatil ve fazla çalışma alacakları kabul edilmiştir.Davalı bir kamu kurumu olup işçi çalıştırma ve çalışma usullerinin kayıtlara dayanması gerektiği kabul edilmelidir. Buna göre işyeri kayıtları özellikle varsa fazla mesai çizelgeleri, işyerine giriş çıkış kayıtları, görevlendirme yazıları, ücret bordroları getirtilip yukarıda belirtilen yasal ve hukuksal gerekçelere göre incelenip değerlendirilmelidir…”  hususları belirtilmiş olup, bilirkişi raporu davacının kamu kurumu niteliğindeki belediyede çalıştığı göz ardı edilerek ilke kararına da aykırı olarak düzenlenmiştir.Neticede getirtilen kayıtlar ile ispatlandığı takdirde dava konusu fazla çalışma ücret alacağı isteğinin kabulüne karar verilmelidir. Soyut tanık beyanlarına dayanarak eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.. ” hususları belirtilmiş olup, kamu kurumunda çalışan işçinin çalışma usullerinin kayıtlara dayanması gerektiği açık olup, aksinin ispatının tanık ifadeleri ve sair soyut iddialara dayandırılması mümkün değidir. Davacı işçinin fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağı bulunduğu iddialarını ücret bordrolarına dayandırması gerekmektedir.

9) Yine dava dilekçesinde yer alan teftiş raporları ile de fazla mesainin tespit edildiğine ilişkin iddiaları da kabul etmediğimizden raporlara da itiraz ediyoruz.

10) Davacı taraf, dava dilekçesinde ileri sürülen iddiaları ile açıkça haksız kazanç elde etme çabasındadır. Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi; “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” hükmüne amirdir. Bu anlamda davacı tarafın kötü niyetli ve haksız kazanç teminine matuf iddialarının hukuk düzenince korunmayacağı kanunun amir hükmü gereğidir.

HUKUKİ SEBEPLER: 4857 sayılı İş Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER: İşyeri özlük dosyası, ücret bordroları , devamsızlık tutanakları, işe çağrı bildirimi, fesih bildirimi, SGK kayıtları, belgeler, tanık, bilirkişi incelemesi vs. her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemece re’sen dikkate alınacak nedenlerle; davacın davasının reddine,yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini, vekil eden şirket adına saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

                                                                    Davalı  Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İş Davasında İşveren Yönünden Cevap Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.