Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İpotek bedeli üzerinden nispi peşin harç alınmalıdır- Yargıtay Kararı

İpotek bedeli üzerinden nispi peşin harç alınmalıdır

Dava, aile konutu olarak özgülenen taşınmazın tapu kaydına konutla ilgili şerh verilmesi ve bu konut üzerine davalı banka lehine tesis edilen ipoteğin kaldırılması istemine ilişkindir. Konutla ilgili tapu kütüğüne şerh verilmesine ilişkin istek maktu harca tabi ise de, bununla birlikte talep edilen ipoteğin kaldırılması isteği, ayni hakla ilgili olduğundan değer ölçüsüne göre (nispi) harca tabidir.

Nispi harçlarda karar ve ilam harcının dörtte biri işlem yapılmasından önce peşin ödenir. (492 s. HK. md.28/a) Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe de müteakip işlemler yapılmaz. (492 s. HK. md. 32)

O halde, kaldırılması talep edilen ipotek bedeli üzerinden nispi peşin harç alınmadan yargılamaya devamla hüküm kurulması doğru değildir. (Y2HD, 04.04.2011, E. 2010/16386, K. 2011/5855.)

İpotek bedeli üzerinden nispi peşin harç alınmalıdır

Davacı koca, eşine ait 35 parsel sayılı taşınmazdaki (4) nolu dairenin aile konutu olduğunun tespiti ile tapu kütüğüne konutla ilgili şerh konulması isteğinin yanında, bu konut üzerine davalı banka lehine 19.2.2007 tarihinde tesis edilen ipotek kaydının kaldırılmasını da istemiştir. İpotek kaydımn kaldırılmasına ilişkin istek nispi harca tabidir.

Yargı işlemlerinden alınacak harçlar Ödenmedikçe müteakip işlemler yapılamaz. (Harçlar K.md.32) Nispi peşin harç noksanlığı tamamlanmadan işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırıdır.(Y2HD, 16.06.2011, E. 2010/20479, K. 2011/10675.)

İpotek bedeli üzerinden nispi peşin harç alınmalıdır

Dava aile konutu olduğu iddia edilen taşınmaz üzerinde malik olmayan eşin rızasının alınmaması nedeniyle konulan ipoteğin kaldırılması ve aile konutu şerhi konulmasına ilişkindir. Mahkemece ipotek bedeli üzerinden nisbi peşin harç (H.K md. 30- 32) tamamlatılmadan yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.(Y2HD, 10.10.2011, E. 2011/1419, K. 2011/15198.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 19:11

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.