İpoteğin Paraya Çevrilmesinde İcranın Geri Bırakılması Talebi

ADANA ( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                     DURDURMA TALEPLİDİR

İcra – Dosya No :   

DAVACI – BORÇLU              :                                      

VEKİLİ                                   :

DAVALI – ALACAKLI         :

VEKİLİ                                   :

KONUSU : Ankara …. İcra Müdürlüğü’nün …. sayılı dosyası ile yapılan icra takibinde davacı müvekkil …. yönünden icranın geriye bırakılması talebimizden ibarettir.                                                

AÇIKLAMALAR                ;

1-) Davalı-Alacaklı, ….Tic.A.Ş. ile ipotek borçlusu müvekkil …. aleyhine Ankara …İcra Müdürlüğü’nün ….. sayılı dosyası ile İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile icra takibi başlatmıştır.

2-) İlgili icra dosyasından gönderilen icra emri, davacı müvekkile 04.02.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. Ankara ….sayılı dosyasının davacı müvekkil yönünden durdurulması /icranın geriye bırakılması gerekmektedir. Şöyle ki;

3-)  Ankara … İcra Müdürlüğü’nün ….. Sayılı dosyasının asıl borçlusu …. Tic.A.Ş. hakkında, Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi’nin …. Sayılı dosyası üzerinden konkordato kararı verilmiştir.

İlgili kararda, geçici mühlet süresi içerisinde 2004 sayılı İİK’nun 7101 sayılı kanunla değişik 294, 295 ve 296 maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerin uygulanmasına, buna göre;

Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere borçlu aleyhine hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmamasına,

206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinin bildirilmesine,

Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğinin veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinin, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağının ve rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceğinin bildirilmesine,

Yasada borçlu ve alacaklılar açısından açıklanan diğer tüm tedbirlerin uygulanmasına,

Karar verilmiştir.

4-)  Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi’nin …… Sayılı kararı ile, ilgili icra takibinde asıl borçlu …… Tic.A.Ş. hakkında, İİK’nın 295.maddesi gereğince verilen; ‘Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.’ hükmün ipotek borçlusu davacı ….. hakkında da zorunlu takip arkadaşlığı nedeniyle uygulanması gerekmektedir. Şöyle ki;

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi’nin 01.12.2016 tarih ve 2016/17167E.-2016/24714K. Sayılı ilamında;   ‘İflasın ertelenmesi kararı üzerine borçlu aleyhine yapılan takipler de dahil olmak üzere, hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur. Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; Ancak, bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. Çözümlenmesi gereken sorun, hakkında tedbir kararı verilen borçlu şirketin değil, hakkında tedbir kararı bulunmayan diğer borçluların ihale konusu taşınmazı maliki olması halinde, satışın yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

Asıl borçlu ile ipotek veren arasında zorunlu takip arkadaşlığının bulunması nedeni ile haklarında birlikte takip yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Şu halde, asıl borçlu hakkında iflası ertelenmesi davası kapsamında verilen tedbir kararının, hem söz konusu kararın niteliği gereği, hem de zorunlu takip arkadaşlığı nedeniyle ipotekli taşınmaz maliki yönünden sonuç doğurmayacağının kabulü mümkün değildir. Borçluların şikayetinin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekir.’ Açıklaması yer almaktadır.

5-) Yukarıda özetine yer verilen Yargıtay ilamında da belirtildiği üzere, Ankara …. İcra Müdürlüğü’nün …. sayılı dosyasında asıl borçlu …… hakkında, Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ……. Sayılı ilamı ile verilen tedbir kararlarına istinaden, ipotek borçlusu davacı müvekkil …… hakkında da zorunlu takip arkadaşlığı nedeniyle, İİK.’nın 295.maddesi gereği, adına kayıtlı taşınmazın satışının istenemeyeceği yasal zorunluluktur.

6-) Davalı alacaklının, Ankara …. İcra Müdürlüğü’nün …. Sayılı icra dosyası ile davacı müvekkil ….. adına kayıtlı taşınmaz hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatması sonucu iş bu davayı ikame etme zorunluluğu tarafımıza hasıl olmuştur.              

H.NEDENLER                   : H.M.K, İ.İ.K, T.T.K ve Sair Mevzuat

DELİLLER                   : Yargıtay Kararları, ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda açıklanan nedenlerle; davamızın kabulü ile davalı-alacaklı tarafından başlatılan Ankara …. İcra Müdürlüğü’nün …… sayılı icra dosyasına konu, davacı müvekkil ….adına kayıtlı Ankara İli …… bulunan ipotekli taşınmazın satış işlemlerinin, diğer borçlu …. Tic.A.Ş. hakkında verilen  konkordato mühleti süresince durdurulması ile icranın geriye bırakılmasına, dava sonuna kadar icra takibine konu davacı adına kayıtlı ipotekli taşınmazın satış işlemlerinin tedbiren durdurulmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim.11.02.2019

                                                                                      Davacı

                                 Vekili

                                                                                     Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Son düzenleme tarihi 30 Ekim 2020 09:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.