İpoteğin Kaldırılması/Fekki Talepli Dava Dilekçesi

İpoteğin Kaldırılması/Fekki Talepli Dava Dilekçesi

Tedbir taleplidir

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

   

Davacılar:

Vekili:

Davalı:

Konu:  İpoteğin fekki talebidir.

Dava Değeri:

Açıklamalar:

Müvekkil, dava dışı X isimli bir şahıstan X bulunan X nolu bağımsız bölümü üzerinde ipotek tesis edilmiş olarak satın almıştır.

Bu taşınmazda lehine ipotek bulunan X Bankası A.Ş.,  X İcra Müdürlüğünün Esas sayılı dosyası ile İpoteğin Paraya çevrilmesi yoluyla yasal takibe başlamıştır. Bu takibin borçlusu diğer davacı X şirketidir. Takip çıkış miktarı da X TL’dır. Bu ipotek konusu işlemler davalı bankanın X Şubesi tarafından yürütülmüştür.

Müvekkillerden X,  daha önceden satın aldığı taşınmazın icra yoluyla satılmasını önlemek adına, sözkonusu ipotek borcuyla ilgili araştırma yaptığında, ipoteğin tesisi sırasında hukuka aykırı bazı işlemler yapıldığını  yeni tespit etmiştir.

Sözkonusu ipotek, önceki malik X tarafından X isimli kişiye verilen vekaletname ile tesis edilmiştir. Ancak, müvekkil yaptığı araştırmada, taşınmazı satın aldığı X’ın, X’a verdiği ipotek koydurma yetkisi içeren vekaletnamesinde  X-TL ile sınırlı bir yetki verildiğini tespit etmiştir. Dolayısıyla, müvekkile ait taşınmaza, ipotek tesis tarihinde konulabilecek ipotek miktarı X TL ile sınırlıdır. Dolayısıyla, davaya konu taşınmaza davalı banka lehine verilebilecek ipotek en fazla X-TL olabilecekken, X-TL ipotek tesis edilmiştir.

Bu hukuka aykırı işlemde hem vekil olan X un, hem davalı bankanın, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünün kusuru vardır. Ancak, her şekilde, taşınmaza konulan ipotek hukuka aykırıdır, zira verilen yetki aşılarak ipotek işlemi tesis edilmiştir.

İpotek işleminde kullanılan vekaletnamedeki yetki aşılarak bir ipotek sözleşmesi yapıldığı için, bu ipotek işlemi mutlak butlanla yok hükmündedir. İpotek işlemi hiç tesis edilmemiş gibi değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira, yetkili vekil, kendisine verilmeyen bir yetkiyi kullanmış ve X -TL  bedelinde ipotek sözleşmesi yapmıştır. Davalı banka da gerekli incelemeyi yapmadan ve vekilin yetkisini araştırmadan sözleşme yapmış ve böylelikle hukuka aykırı, yok hükmünde bir ipotek işlemi tesis edilmiştir. Bu işlemin yapıldığı tapu sicil müdürlüğü de gerekli özeni göstermeden yetersiz vekaletname ile  işlemi yapmış ve ortaya bu hukuki uyuşmazlık çıkmıştır.

Mutlak butlanla batıl olan bir işlemle ilgili her zaman dava açılabileceğinden dolayı herhangi bir süre sorunu da bulunmamaktadır. Müvekkiller de zaten, vekaletnamedeki yetki sorununu henüz öğrenmişlerdir.

Davalı banka ile uzlaşma olanağı bulunmadığı için, işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

Hukuki Nedenler: BK, MK, HMK   ve diğer tüm yasal düzenlemeler.

Deliller:Tapu kaydı, ipotek belgeleri, ipotek işleminde kullanılan vekaletname ve yasal her türlü delil.

Sonuç ve İstem: Sunulan nedenlere  dayanılarak, davamızın kabulüyle;

Müvekkil adına tapuya kayıtlı …  parselde bulunan … nolu bağımsız bölümdeki davalı banka lehine konulan …..-TL bedelli  ipoteğin,  mutlak butlanla batıl olması nedeniyle fekkine,

Yargılama süresince, ……..İcra Müdürlüğünün Esas sayılı dosyasından yapılan takibin teminatsız olarak durdurulmasına,

Haksız ve kötüniyetli olarak yapılan takip nedeniyle, müvekkiller lehine ayrı ayrı icra inkar tazminatına, tüm yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini müvekkiller adına saygıyla arz ve talep ederim.

Son düzenleme tarihi 16 Nisan 2020 20:18

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.