İpoteğin Fekki/Kaldırılması Dava Dilekçesi

Haz 23, 2019 | DİLEKÇELER, İcra Hukuku

İpoteğin Fekki/Kaldırılması Dava Dilekçesi -1-


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI         :

VEKİLİ           : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALILAR  :

DAVA                : İPOTEK ŞERHİNİN KALDIRILMASI İSTEMİDİR.

DAVA DEĞERİ:                     

AÇIKLAMALAR  :

1)Davaya konu olan Parsel müvekkilimize ait bulunan,… İli, …. ilçesi, ….Mahallesi, … Mevkii sınırları içerisinde bulunan,… Ada,… Parsel sayılı taşınmazdır. Bu taşınmaz maliki  Müvekkilimdir.      

2)Dava konusu taşınmaz tapu kaydında (Revizyon görmüş) ……adına …… tarih ve ….Yevmiye nolu İpotek Şerhi bulunmaktadır.

3)Ekli Veraset belgesinden anlaşılacağı üzere Murisin son mirasçıları davalılardır.

4)Davaya konu taşınmaza ait ipotek

akit tablosu ….. Tapu Sicil Müdürlüğü’nün arşivindedir. Buraya müzekkere yazılarak istenilmesi gerekmektedir…… yılına ait İpotek şerhinin davalılarca kendiliğinden kaldırılması olmamıştır.Zorunlu olarak eldeki davanın açılması sebebi oluşmuştur.

 

KANUNİ SEBEPLER: MK’nun ilgili maddeleri.

HUKUKİ SEBEPLER :

1)……Tapu Sicil Müdürlüğünden istenecek tapu kayıtları

2)……. Tapu Sicil Müdürlüğünden istenecek İpotek Akit tablosu fotokopisi.

3)Emsal Mahkeme Kararı

4)Veraset İlamı

5)Her türlü delil.                

NETİCE-İ TALEP   :Yukarıda izah edilen ve resen dikkate alınacak nedenlerden dolayı …. (Mahallesi) sınırları içerisinde bulunan Davacıya ait …Ada,…. Parsel tapu kaydı üzerindeki …… adına olan … tarih ve …. Yevmiye nolu İpotek Şerhinin terkini konulu davamızın kabulünü saygı ile

arz ve bilvekale talep ederiz. 11.12.2017           

EK:

1)Vekaletname

2)Emsal Mahkeme Kararı

3)Veraset İlamı

                                                                                          Davacı Vekili

                                                                                       Av.

İpoteğin Fekki/Kaldırılması Dava Dilekçesi -2-


…ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :

VEKİLİ                      :

DAVALILAR             :

KONU                        : T.M.K. Md. 883 uyarınca; müvekkilimin, tapuda __________________________ No’da kayıtlı Arsa Niteliğindeki taşınmazda sahip olduğu 30/180 oranındaki hissesi üzerinde tesis edilmiş olan ___________ Tarih ve __________ Yevmiye No’lu ipotekli hisse satışı işleminden doğan X TL. bedelli ve alacaklıları ________ ile ___________ olan İPOTEĞİN TERKİNİNE karar verilmesi talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR      :

Müvekkilim tapuda __________________________________ No’da kayıtlı Arsa Niteliğindeki taşınmazda 30/180 oranında hisse sahibi olup; mülkiyet hakkına sahiptir (EK-1). Müvekkilimin hissesi üzerinde, 1991 yılında yapılan __________ Tarih ve _________ Yevmiye No’lu hisse satışı işleminden doğan X TL. bedelli ve alacaklıları _____________ ile ______________ olan ipotek kaydı bulunmaktadır (EK-2).

Söz konusu ipotek borcu, önceki malik ______________’ın malikliği zamanında tesis edilmiş ve borç da yine ______________ tarafından X TL. bedelli ve lehtarı ipotek alacaklılarından _______________ (Bir kısım davalıların murisi) olan 2 adet senet aracılığıyla bütünüyle ödenmiş, borç bitirilmiş ve senetler yapılan ödemeye mukabil _____________’a iade edilmiştir (EK-3). Borç miktarı zaten senede bağlandığı için de ipotek bedeline çok önem verilmemiş ve X TL. yerine X TL. olarak ipotek tesis edilmiştir. Taraflar arasında da bu borç ilişkisinden başka herhangi bir borç ilişkisi de bulunmamaktadır. Bu hususlar yargılama sırasında dinlenecek tanık beyanlarıyla da sabit hale gelecektir.

İpotek borcunun tamamen ödenmiş olması halinde, tesis edilmiş olan ipotek kaydının kaldırılması işlemini yerine getirme borcu, tüm masraflar kendisine ait olmak üzere alacaklı veya alacaklılara ait olduğundan, daha önce müvekkilim ile ipotek alacaklıları ______________ ve _______________ arasında ipoteğin terkini için görüşmeler yapılmış ve talepte bulunulmuş ancak ipotek terkin edilmemiştir. Daha sonra ipotek alacaklılarından ___________________ vefat etmiştir. Müvekkilim bu kez de ipotek borcunun ödenmiş olduğundan ipoteğin terkini yönündeki taleplerini ___________________’nın mirasçıları olan bir kısım davalılara iletilmişse de kendilerinden olumlu yanıt alamamış ve ipotek yine terkin edilmemiştir.

Bu sebeple müvekkilimin hissesi üzerinde tesis edilen ___________ Tarih ve __________ Yevmiye No’lu ipoteğin terkini hususu T.C. _________. Noterliği’nin __________ Tarih ve _______ Yevmiye No’lu ihtarnamesi ile tüm davalılara ihtar edilerek kendilerine süre verilmiştir (EK-4). İhtarnamenin davalılara tebliğini müteakiben davalılardan ___________ keşide ettiği T.C. _________. Noterliği’nin ________ Tarih ve ________ Yevmiye No’lu cevabi ihtarnamesinde ilgili ipotek işleminden kaynaklanan hiçbir alacağının olmadığı ikrarıyla, ipoteği terkin etmeye hazır olduğunu belirtmiş; ipoteğin sulh ile terkin edileceği inancıyla tarafımızca yaklaşık 1 ay daha beklenmesine rağmen diğer davalılar ipoteğin terkini için hiçbir işlem veya girişimde bulunmamışlardır (EK-5)

Yukarıda açıklanan sebeplerle ve T.M.K. Md. 883 uyarınca; müvekkilimin, tapuda ____________________________ No’da kayıtlı Arsa Niteliğindeki taşınmazda sahip olduğu 30/180 oranındaki hissesi üzerinde tesis edilmiş olan ___________ Tarih ve _________ Yevmiye No’lu ipotekli hisse satışı işleminden doğan eski parayla 5.000.000.-ETL. bedelli ve alacaklıları _____________ ile _____________ olan ipoteğin terkinini Sayın Mahkemenizden talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : T.M.K. Md. 883 vd., T.B.K., H.M.K., İ.İ.K., Yüksek Mahkeme Kararları ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER                            : Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

Delil 1: __________________________ No’da kayıtlı Arsa Niteliğindeki taşınmazın tapu kayıtları (Celbini Talep Ederiz.).

Delil 2: _____________’nın Mirasçılarını Gösterir Mirasçılık Belgesi (Elden Takipli Olarak Celbini Talep Ederiz.).

Delil 3: Müvekkilimin mülkiyet hakkını gösterir __________ tanzim tarihli TAKBİS raporu (EK-1).

Delil 4: _________ Tarih ve _________ Yevmiye No’lu ipotek akit tablosu (EK-2).

Delil 5: Borçlusu ____________ olan 3.000.000.-ETL. bedelli ve lehtarı ipotek alacaklılarından ___________ (Bir kısım davalıların murisi) olan 2 adet senet örneği (EK-3).

Delil 6: T.C. ___________. Noterliği’nin _________ Tarih ve __________ Yevmiye No’lu ihtarnamesi (EK-4).

Delil 7: T.C. __________. Noterliği’nin ___________ Tarih ve ________ Yevmiye No’lu cevabi ihtarnamesi (EK-5).

Delil 8: Tanık (Tanık isimleri ve bilgi sahibi oldukları hususlar bilahare bildirilecektir.),

Delil 9: Yemin, Bilirkişi, Uzman Görüşü, Keşif ve sair her türlü hukuki delil.

SONUÇ ve TALEP     : Yukarıda izah ettiğimiz ve Sayın Mahkemece resen tespit edilecek nedenlerle, fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

  1. Müvekkilimin, tapuda __________________________ No’da kayıtlı Arsa Niteliğindeki taşınmazda sahip olduğu 30/180 oranındaki hissesi üzerinde tesis edilmiş olan ___________ Tarih ve __________ Yevmiye No’lu ipotekli hisse satışı işleminden doğan X TL bedelli ve alacaklıları ___________ ile ______________ olan İPOTEĞİN TERKİNİNE,
  2. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasına,

karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim. tarih

                                                                                                          Davacı Vekili

                                                                                                          Av. 

EKLER:

EK-1: Müvekkilimin Mülkiyet Hakkını Gösterir ________ Tanzim Tarihli TAKBİS Raporu. (2 Sf.)

EK-2: ___________ Tarih ve ________ Yevmiye No’lu İpotek Akit Tablosu. (2 Sf.)

EK-3: Borçlusu ____________ olan X TL Bedelli ve Lehtarı İpotek Alacaklılarından ______________ (bir kısım davalıların murisi) Olan 2 Adet Senet Örneği. (2 Sf.)

EK-4: T.C. _________. Noterliği’nin __________ Tarih ve _____ Yevmiye No’lu ihtarnamesi. (10 Sf)

EK-5: T.C. __________. Noterliği’nin ________ Tarih ve _________ Yevmiye No’lu cevabi İhtarnamesi. (2 Sf.)

İpoteğin Fekki/Kaldırılması Dava Dilekçesi -3-

ADANA (  ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İPOTEĞİN

KALDIRILMASINI

İSTEYEN BORÇLU           :

VEKİLİ                                 :

İPOTEK ALACAKLISI     :

AÇIKLAMALAR                :

Müvekkil adına kayıtlı bulunan ……mh. …ada ..parsel yüzölçümü .. m2 ..katlı … daireli ve .. dükkanı olan …apt. da ….arsa paylı … nolu bağımsız bölüm üzerinde…… lehine ……..bedelli .. derece … yıl süreli …. tarihli ve …. yevmiye sayılı ipotek tesis edilmiştir

Bugüne kadar borç ödenmiş olmasına rağmen ipotek fekki gerçekleştirilmemiştir.

Mahkemenizce ipoteklerin kaldırılmasına karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER          : İİK md. 153

KANITLAR                         : İcra Dosyası, Tapu Kayıtları

İSTEM SONUCU                : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin yukarıda tapu kayıtları bildirilen taşınmazları üzerine davalı lehine konulan ipoteklerin İİK. Madde 153 gereğince kaldırılmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 4667 sayılı kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesinin talep ederiz.                                       

                                                                                                      İpotek Borçluları Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.