Bir Sayfa Seçin

İpoteğin Fekki/Kaldırılması Dava Dilekçesi

İpoteğin Fekki/Kaldırılması Dava Dilekçesi -1-


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                          

DAVACI         :

VEKİLİ           : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

.

DAVALILAR  :

DAVA                : İPOTEK ŞERHİNİN KALDIRILMASI İSTEMİDİR.

DAVA DEĞERİ: 

                                                     

AÇIKLAMALAR  :

 

1)Davaya konu olan Parsel müvekkilimize ait bulunan,… İli, …. ilçesi, ….Mahallesi, … Mevkii sınırları içerisinde bulunan,… 2)Dava konusu taşınmaz tapu kaydında (Revizyon görmüş) ……adına …… tarih ve ….Yevmiye nolu İpotek Şerhi bulunmaktadır.

3)Ekli Veraset belgesinden anlaşılacağı üzere Murisin son mirasçıları davalılardır.

4)Davaya konu taşınmaza ait ipotek  

KANUNİ SEBEPLER: MK’nun ilgili maddeleri.

 

HUKUKİ SEBEPLER :1)……Tapu Sicil Müdürlüğünden istenecek tapu kayıtları

                                       2)……. Tapu Sicil Müdürlüğünden istenecek İpotek                                        3)Emsal Mahkeme Kararı

                                       4)Veraset İlamı

                                       5)Her türlü delil.                

NETİCE-İ TALEP   :Yukarıda izah edilen ve resen dikkate alınacak nedenlerden dolayı …. (Mahallesi) sınırları içerisinde bulunan Davacıya ait …EK: 1)Vekaletname

        2)Emsal Mahkeme Kararı

        3)Veraset İlamı

                                                                                          Davacı Vekili

                                                                                       Av.

İpoteğin Fekki/Kaldırılması Dava Dilekçesi -2-


…ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :

VEKİLİ                      :

DAVALILAR             :

KONU                        : T.M.K. Md. 883 uyarınca; müvekkilimin, tapuda __________________________ No’da kayıtlı Arsa Niteliğindeki taşınmazda sahip olduğu 30/180 oranındaki hissesi üzerinde tesis edilmiş olan ___________ Tarih ve __________ Yevmiye No’lu ipotekli hisse satışı işleminden doğan X TL. bedelli ve alacaklıları ________ ile ___________ olan İPOTEĞİN TERKİNİNE karar verilmesi talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR      :

Müvekkilim tapuda __________________________________ No’da kayıtlı Arsa Niteliğindeki taşınmazda 30/180 oranında hisse sahibi olup; mülkiyet hakkına sahiptir (EK-1). Müvekkilimin hissesi üzerinde, 1991 yılında yapılan __________ Tarih ve _________ Yevmiye No’lu hisse satışı işleminden doğan X TL. bedelli ve alacaklıları _____________ ile ______________ olan ipotek kaydı bulunmaktadır (EK-2).

Söz konusu ipotek borcu, önceki malik ______________’ın malikliği zamanında tesis edilmiş ve borç da yine ______________ tarafından X TL. bedelli ve lehtarı ipotek alacaklılarından _______________ (Bir kısım davalıların murisi) olan 2 adet senet aracılığıyla bütünüyle ödenmiş, borç bitirilmiş ve senetler yapılan ödemeye mukabil _____________’a iade edilmiştir (EK-3). Borç miktarı zaten senede bağlandığı için de ipotek bedeline çok önem verilmemiş ve X TL. yerine X TL. olarak ipotek tesis edilmiştir. Taraflar arasında da bu borç ilişkisinden başka herhangi bir borç ilişkisi de bulunmamaktadır. Bu hususlar yargılama sırasında dinlenecek tanık beyanlarıyla da sabit hale gelecektir.

İpotek borcunun tamamen ödenmiş olması halinde, tesis edilmiş olan ipotek kaydının kaldırılması işlemini yerine getirme borcu, tüm masraflar kendisine ait olmak üzere alacaklı veya alacaklılara ait olduğundan, daha önce müvekkilim ile ipotek alacaklıları ______________ ve _______________ arasında ipoteğin terkini için görüşmeler yapılmış ve talepte bulunulmuş ancak ipotek terkin edilmemiştir. Daha sonra ipotek alacaklılarından ___________________ vefat etmiştir. Müvekkilim bu kez de ipotek borcunun ödenmiş olduğundan ipoteğin terkini yönündeki taleplerini ___________________’nın mirasçıları olan bir kısım davalılara iletilmişse de kendilerinden olumlu yanıt alamamış ve ipotek yine terkin edilmemiştir.

Bu sebeple müvekkilimin hissesi üzerinde tesis edilen ___________ Tarih ve __________ Yevmiye No’lu ipoteğin terkini hususu T.C. _________. Noterliği’nin __________ Tarih ve _______ Yevmiye No’lu ihtarnamesi ile tüm davalılara ihtar edilerek kendilerine süre verilmiştir (EK-4). İhtarnamenin davalılara tebliğini müteakiben davalılardan ___________ keşide ettiği T.C. _________. Noterliği’nin ________ Tarih ve ________ Yevmiye No’lu cevabi ihtarnamesinde ilgili ipotek işleminden kaynaklanan hiçbir alacağının olmadığı ikrarıyla, ipoteği terkin etmeye hazır olduğunu belirtmiş; ipoteğin sulh ile terkin edileceği inancıyla tarafımızca yaklaşık 1 ay daha beklenmesine rağmen diğer davalılar ipoteğin terkini için hiçbir işlem veya girişimde bulunmamışlardır (EK-5)

Yukarıda açıklanan sebeplerle ve T.M.K. Md. 883 uyarınca; müvekkilimin, tapuda ____________________________ No’da kayıtlı Arsa Niteliğindeki taşınmazda sahip olduğu 30/180 oranındaki hissesi üzerinde tesis edilmiş olan ___________ Tarih ve _________ Yevmiye No’lu ipotekli hisse satışı işleminden doğan eski parayla 5.000.000.-ETL. bedelli ve alacaklıları _____________ ile _____________ olan ipoteğin terkinini Sayın Mahkemenizden talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : T.M.K. Md. 883 vd., T.B.K., H.M.K., İ.İ.K., Yüksek Mahkeme Kararları ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER                            : Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

Delil 1: __________________________ No’da kayıtlı Arsa Niteliğindeki taşınmazın tapu kayıtları (Celbini Talep Ederiz.).

Delil 2: _____________’nın Mirasçılarını Gösterir Mirasçılık Belgesi (Elden Takipli Olarak Celbini Talep Ederiz.).

Delil 3: Müvekkilimin mülkiyet hakkını gösterir __________ tanzim tarihli TAKBİS raporu (EK-1).

Delil 4: _________ Tarih ve _________ Yevmiye No’lu ipotek akit tablosu (EK-2).

Delil 5: Borçlusu ____________ olan 3.000.000.-ETL. bedelli ve lehtarı ipotek alacaklılarından ___________ (Bir kısım davalıların murisi) olan 2 adet senet örneği (EK-3).

Delil 6: T.C. ___________. Noterliği’nin _________ Tarih ve __________ Yevmiye No’lu ihtarnamesi (EK-4).

Delil 7: T.C. __________. Noterliği’nin ___________ Tarih ve ________ Yevmiye No’lu cevabi ihtarnamesi (EK-5).

Delil 8: Tanık (Tanık isimleri ve bilgi sahibi oldukları hususlar bilahare bildirilecektir.),

Delil 9: Yemin, Bilirkişi, Uzman Görüşü, Keşif ve sair her türlü hukuki delil.

SONUÇ ve TALEP     : Yukarıda izah ettiğimiz ve Sayın Mahkemece resen tespit edilecek nedenlerle, fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

  1. Müvekkilimin, tapuda __________________________ No’da kayıtlı Arsa Niteliğindeki taşınmazda sahip olduğu 30/180 oranındaki hissesi üzerinde tesis edilmiş olan ___________ Tarih ve __________ Yevmiye No’lu ipotekli hisse satışı işleminden doğan X TL bedelli ve alacaklıları ___________ ile ______________ olan İPOTEĞİN TERKİNİNE,
  2. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasına,

karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim. tarih

                                                                                                          Davacı Vekili

                                                                                                          Av. 

EKLER:

EK-1: Müvekkilimin Mülkiyet Hakkını Gösterir ________ Tanzim Tarihli TAKBİS Raporu. (2 Sf.)

EK-2: ___________ Tarih ve ________ Yevmiye No’lu İpotek Akit Tablosu. (2 Sf.)

EK-3: Borçlusu ____________ olan X TL Bedelli ve Lehtarı İpotek Alacaklılarından ______________ (bir kısım davalıların murisi) Olan 2 Adet Senet Örneği. (2 Sf.)

EK-4: T.C. _________. Noterliği’nin __________ Tarih ve _____ Yevmiye No’lu ihtarnamesi. (10 Sf)

EK-5: T.C. __________. Noterliği’nin ________ Tarih ve _________ Yevmiye No’lu cevabi İhtarnamesi. (2 Sf.)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Haz 23, 2019 | DİLEKÇELER, İcra Hukuku | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız