İpoteğin Fekki Dava Dilekçesi

İpoteğin Fekki Dava Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                          

DAVACI         :

VEKİLİ           : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

.

DAVALILAR  :

DAVA                : İPOTEK ŞERHİNİN KALDIRILMASI İSTEMİDİR.

DAVA DEĞERİ: 

                                                     

AÇIKLAMALAR  :

 

1)Davaya konu olan Parsel müvekkilimize ait bulunan,… İli, …. ilçesi, ….Mahallesi, … Mevkii sınırları içerisinde bulunan,… Ada,… Parsel sayılı taşınmazdır. Bu taşınmaz maliki  Müvekkilimdir.      

2)Dava konusu taşınmaz tapu kaydında (Revizyon görmüş) ……adına …… tarih ve ….Yevmiye nolu İpotek Şerhi bulunmaktadır.

3)Ekli Veraset belgesinden anlaşılacağı üzere Murisin son mirasçıları davalılardır.

4)Davaya konu taşınmaza ait ipotek akit tablosu ….. Tapu Sicil Müdürlüğü’nün arşivindedir. Buraya müzekkere yazılarak istenilmesi gerekmektedir…… yılına ait İpotek şerhinin davalılarca kendiliğinden kaldırılması olmamıştır.Zorunlu olarak eldeki davanın açılması sebebi oluşmuştur.

 

KANUNİ SEBEPLER: MK’nun ilgili maddeleri.

 

HUKUKİ SEBEPLER :1)……Tapu Sicil Müdürlüğünden istenecek tapu kayıtları

                                       2)……. Tapu Sicil Müdürlüğünden istenecek İpotek Akit tablosu fotokopisi.

                                       3)Emsal Mahkeme Kararı

                                       4)Veraset İlamı

                                       5)Her türlü delil.                

NETİCE-İ TALEP   :Yukarıda izah edilen ve resen dikkate alınacak nedenlerden dolayı …. (Mahallesi) sınırları içerisinde bulunan Davacıya ait …Ada,…. Parsel tapu kaydı üzerindeki …… adına olan … tarih ve …. Yevmiye nolu İpotek Şerhinin terkini konulu davamızın kabulünü saygı ile arz ve bilvekale talep ederiz. 11.12.2017           

EK: 1)Vekaletname

        2)Emsal Mahkeme Kararı

        3)Veraset İlamı

                                                                                          Davacı Vekili

                                                                                       Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.