İnternetten içerik kaldırma dilekçesi

İnternette yer alan bir içerik sizi rahatsız mı etti, kişilik haklarınızı mı zedeledi, onur ve şerefinizi mi lekeledi? Böyle bir durumda bu içeriğin internet ortamından kaldırılması gerekir.

Adana bilişim hukuku avukatlarından Saim İncekaş tarafından bu yazımızda internetten içerik kaldırma süreci ve dilekçesinin nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı.

İnternetten İçerik Kaldırma Dilekçesi

NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

TALEPTE BULUNAN        :

VEKİLİ                   :

TALEP KONUSU : Kişilik haklarının ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi taleplidir.

AÇIKLAMALAR :

09.07.2018 tarihinde FACEBOOK ve TWİTTER   sosyal paylaşım sitelerinde  ……. adlı internet sayfasında; müvekkil  S hakkında aşağıdaki yazıyı paylaşılmıştır.

Bu şekilde müvekkil şirketin hakların ihlal edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkil şirketin  mesleki onur ve şerefini tahkir etmek amacıyla paylaşılmış olup bu doğrultuda yayın yapmıştır. Üstelik bu paylaşımın altında bulunan yorumlar şirketi kat ve kat rencide etmiştir. Aşağıda sıralanan URL’lerde de de görüleceği üzere içerikler ve altında bulunan yorumlar; müvekkilin kişilik haklarını ihlal etmekte, müvekkil şirket  hakkında rencide edici toplumda yanlış anlamaya sebep verir mahiyet taşımaktadırlar.

Müvekkil şirket ……. menşei tekstil sektörünün önde gelen markalarından …….. Şirketi’nin gömleklerinin dikimi işini yapmaktadır.   …….. Şirketi ile müvekkil şirketin anlaşmaları gereği başkaca firmaların ve markaların üretimini yapmamaktadır. Bu onur kırıcı, rencide edici asılsız paylaşımın müvekkil şirketin işvereni konumunda olan … şirketine ulaşması halinde müvekkil şirket ile aralarında sözleşme feshedilecektir. Müvekkil şirketin sözleşmesinin feshi halinde iş yeri kapatılacak ve müvekkil şirket bünyesinde çalışan 350 işçi işsiz kalacaktır. İşçiler ailelerinin geçimlerini müvekkil şirket bünyesinde çalışarak sağlamaktadırlar. Hem müvekkil hem de müvekkil şirket bünyesinde çalışan işçiler açısında mağduriyet yaşanmaması için aşağıda verilen paylaşımların erişimlerinin engellenerek sosyal paylaşım sitelerinden kaldırılmasını talep ediyoruz.

-https://www.facebook.com/

-https://twitter.com

 5651 sayılı kanunun 9. maddesi;

“MADDE 9- (1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.

(2) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır.

(3) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleridoğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir.

(4) Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.

(5) Hâkimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe göndeilir.” hükümlerini amirdir.

Bu madde gereğince Müvekkil şirketin şeref ve haysiyetini ihlal eden ve gerçeğe aykırı ifadeler barındıran bu paylaşımın internet ortamı üzerinden kaldırılması için iş  bu şikayet dilekçesini yazma zarureti doğmuştur.

İLGİLİ MEVZUAT: 5651 sayılı yasa, sair ilgili mevzuat

DELİLLER: İhlalin gerçekleştiği URL adresleri ve ekran görüntüleri

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda arz etmiş olduğumuz nedenlerle, telafisi güç ve imkânsız zararlar doğmamasını teminen, müvekkilim kişilik haklarımı ihlal eden içeriği barındıran ilgili URL’ler hakkında, 5651 sayılı kanunun 9.maddesi gereğince erişimin engellenmesi kararı verilmesini, 5651 sayılı yasanın 9. Madde 5. Fıkrası gereği Kararın UYAP üzerinden Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

MÜŞTEKİ VEKİLİ

EKLER:

Paylaşımlara ait ekran görüntüleri ve URL adresi/adresleri

Onaylı vekaletname sureti

İnternetten İçerik Kaldırma Dilekçesi

ADANA (   ). SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

İSTEM SAHİBİ     :

VEKİLİ                 :

KONU                   : ERİŞİMİN ENGELLENMESİ talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilimiz … 11 yıldır … Meclis Üyesi, … dan itibaren de … Kurulu Başkanı olarak çalışmalarına devam etmekte olup, aynı zamanda … gibi sivil toplum örgütlerinde de üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.

2- Müvekkile karşı husumet duyan isimli şahıs müvekkile karşı … FACEBOOK hesabından çok ağır ve ahlaksızca paylaşım ve hakaretlerde bulunmaktadır. (Ek-1: Hakaretvari Paylaşımların Bir Kısmı) Bu yöndeki paylaşımlar tamamıyla asılsız olup müvekkili itibarsızlaştırma gayesi taşımaktadır. Zira Müvekkil hakkında ;

“ …’de sanayi neden gelişmiyor diyenler Sandıkçıdan başkan olmaz. Değişim şart !”

3- Müvekkilim hakkında böyle haksız yazılar yazılmasının tek sebebi, müvekkilin … tanınmış bir sanayici, işadamı olması, çevresinde sevilen ve sayılan bir kişi olması ve … görevini de layıkı ile yerine getirmesidir. Bu yazılardan amaç toplum önünde müvekkili itibarsızlaştırmak, müvekkilin Mersin kalkınması ve gelişmesi için verdiği mücadelesini sekteye uğratmak ve itibarsızlaştırma gayesidir.

4- 5651 sayılı İn­ter­net Or­tamın­da Yapılan Yayınların Dü­zen­len­me­si ve Bu Ya­yın­lar Yo­luy­la İşle­nen Suçlar­la Mü­ca­de­le Edilmesi Hakkında Ka­nunu’nun 9. maddesi söz konusu kişilik haklarına doğrudan zarar veren asılsız ve suç niteliğindeki yayınların içeriğinin yayından kaldırılması ve bu yayınlarla ilgili erişimin engellenmesi yolunu doğrudan Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurma yoluyla kullanma hakkı tanımıştır.

İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi

MADDE 9 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 19.02.2014 RG NO: 28918 KANUN NO: 6518/93)

(1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.

(3) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir.

(4) Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.

(5) Hâkimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe gönderilir.

(6) Hâkim bu madde kapsamında yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar.

(8) Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğe erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç dört saat içinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir.

(10) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

5.      Tüm bu hususlar birlikte gözetildiğinde FACEBOOK hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla bilgi kirliliğine neden olan, müvekkilimin kişilik haklarını hiçe sayan, tamamen yalan, iftira ve karalama amaçlı iddialarla müvekkilimi itibarsızlaştırma amacı taşıyan …….isimli şahıs hakkında söz konusu paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulunma ve hukuk mahkemelerinde tazminat davası açma hakkımızı saklı tutarak müvekkilime yönelik tamamen yıpratıcı, müvekkilin kişilik haklarını doğrudan hedef alan saldırı niteliğindeki paylaşımlarla ilgili Hakimliğinize başvurma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

Belirtilen haber içerikleri ile bizzat müvekkili hedef alan şahıs müvekkilin mesleki başarısını ve saygınlığını itibarsızlaştırma kastıyla hareket ettiğinden BU AŞAMADA MÜVEKKİLİN DAHA FAZLA ZARAR GÖRMEMESİ VE ASILSIZ, TARAFLI VE MAKSATLI HABERLERİN DAHA FAZLA YAYILMASININ ÖNÜNE GEÇEBİLMEK ADINA başvurumuza konu URL adreslerinde yer alan içeriğe erişimin engellenmesine karar verilmesi gerekmektedir

HUKUKİ NEDENLER      : 5651 S. K. m. 9.

HUKUKİ DELİLLER        : Hakaretvari Paylaşımların ekran görüntü çıktıları, yasaca geçerli kanıtların tamamı

SONUÇ VE İSTEM          : Yukarıda açıkladığımız ve Sayın Hakimliğinizce resen gözetilecek sair nedenlerle, ………….adresinde yer alan içeriklere ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. tarih

İstem Sahibi Vekili

İnternetten İçerik Kaldırma Dilekçesi

ADANA … SULH  CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

TALEP EDEN MAĞDUR      :
VEKİLİ:
KONU:5651 sayılı yasanın 9 maddesi gereğince erişimin engellenmesi ve internet yayınının kaldırılması kararı verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:   

 1. Müvekkilin kişilik haklarını zedeler nitelikte olan ;

            “ www.ensonhaber.com – ( 13/10/2015 tarihli haber)”   

            “ www.palo.com.tr –   ( 12/10/2015 tarihli haber)”

            “www.miiliyet.com.tr- .(12/10/2015 tarihli haber)”

             “www.alemihaber.com – ( 13/10/2015 tarihli haber)”

            “ www. meydan.com.tr : (12/10/2015 tarihli haber)”

            “ www.gazetevatan.com.tr  (12/10/2015 tarihli haber)”

            “ www.haberinola.com.tr   (12/10/2015 tarihli haber)”

Adlı internet sitelerinde çıkan haberlere ilişkin olarak erişimin engellenmesine ve internet yayınının kaldırılmasına ilişkin talebimizdir.

 • Müvekkil … tarihinde … sulh ceza hakimliğince tutuklanmış ; kovuşturma aşamasında ise … Esas  sayılı dosyasında yargılanmış ve ancak serbest bırakılmıştır. İş bu dava dosyası temyiz edilmekle birlikte Müvekkilin cezası dahi kesinleşmemiştir. Kaldı ki müvekkil üzerine isnat edilen suçu işlememiştir. Söz konusu atılı suç sadece bir iddia hatta ve hatta iftiradan ibarettir. Suçun işlendiğini gösterir herhangi bir somut delil,tanık, emare bulunmamaktadır.
 • Yukarıda adı yazılı internet sitelerinde yayımlanan haberler müvekkilin kişilik haklarını zedeler niteliktedir. Haberlerin başlık ve içeriklerinde müvekkilin “ SAPIK” olduğu iddialarına yer verilmiştir. Bu haberler ve iddialar kamuoyunda müvekkil hakkında olumsuz kanaat ve kuşku uyandırmaya matuf gerçek dışı haber ve yorumlardır. Haber başlıklarında SAPIK olarak adlandırılan müvekkil hakkında kesinleşmiş bir ceza olmadığı gibi müvekkil ceza evinde tutuklu veyahut hükümlü değildir.
 • Müvekkil hakkındaki haberler ve yüzünün tamamen göründüğü resimlerin bulunduğu bu haberler müvekkil açısından gerek ailevi gereksede iş hayatı bakımından zor durumda bırakmakta ve ileriye dönük olarakta hem iş hemde sosyal ve ailevi ilişkin kuracağı insanlar karşısında maddi ve manevi zarar vermekle birlikte kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.
 • Yayın kuruluşları veya haberi veren kişiler, yayıncılık ve özellikle gazetecilik mesleğinin bir gereği olarak olayı en ince noktasına kadar araştırmalı, incelemeli, tüm gerçekleri saptadıktan sonra yazmalıdır. Gazetecilik mesleğinin kuralları, yazılı olanlardan daha geniştir. Gazeteci hiçbir ticari, kişisel ya da toplum çıkarına aykırı olan konularda gerçekleri saptırma yoluna gitmemelidir. Ancak, internet siteleri incelendiğinde görüleceği üzere hiçbir araştırma, inceleme, sorgulama ürünü olmayan haberler yapılmaktadır. Mesnetsiz iddialar gerçekmiş gibi sunularak ve müvekkile  “……………….” yakıştırması yapılarak , müvekkili küçük düşürücü değer yargıları içerdiği ve eleştiri sınırlarını aşarak kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğu gözetilmeden haksız şekilde saldırılmaktadır. Bu durum hukuka aykırılığı ortaya koymaktadır.

YARGITAY KARARLARINA GÖRE DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRSIZ DEĞİLDİR.

(4.CD.,08.03.2006,2005/7591-2006/6307) 4.CD.,08.10.2007,3098-7833, 4.CD.,06.02.2007,11311-1145, 4.CD.31.10.2007,4191-8563, 4.CD.12.12.2006,8063-17603, 4.CD.31.10.2006,9436-15606, 4.CD18.9.2006,628-13920, 4.CD.,24.05.2006,15112-11311, 4.CD.15.9.2003,22490-7432, 4.CD.23.12.1997,10365-11088, 4.CD.8.5.1996,3153-4055, 4.CD.6.12.1995,7389-8272) tarih ve sayılı kararlarda da kişilik haklarına saldırı konusunda basın özgürlüğünün sınırsız olmadığı belirtilmektedir.

 • 4721 SAYILI TMK 24/1 madde uyarınca hukuka aykırı olarak kişilik haklarına saldırılan kimse hakimden saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Aynı maddenin 2. fıkrasında ise hukuka aykırı fiil tanımlanmış olup buna göre kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biri ile haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her türlü saldırı hukuka aykırıdır. Yine anılan kanunun 25 maddesinde ise hukuka aykırı olarak kişilik haklarına saldırılan kimsenin başvurabileceği yargısal yollar sayılmış olup maddenin 1. Fıkrasına göre davacı hakimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuki aykırılığının tespitini isteyebilir. Müvekkilin kişilik haklarına saldırı haline dönüşen ve gerek sosyal gerek aile yaşantısını gerekse de iş hayatını ve çalışma düzenini olumsuz etkileyen, maddi manevi kayba uğramasına neden olan iş bu yayınların internet ortamından kaldırılması amacı ile belirtilen yasal düzenlemelere istinaden huzurdaki talepte bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.
 • 5651 sayılı yasada 06/02/2014 tarihinde yapılan değişiklikle “ internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiği iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilir” düzenlemesi yapılarak kişilik hakları ihlal edildiğinde doğrudan Sulh Ceza Mahkemesine başvuru yapılabileceği belirtilmiştir. Yukarıda sayılı internet sitelerinde yer alan ve müvekkilim hakkında yapılan haberler incelendiğinde müvekkilin kişilik haklarına saldırı açık bir şekilde görülmektedir. Basının görevi gerçek olanı açıklamak ve o konuda halkı bilgilendirmektir. Gerçeklik, orta düzeydeki bir dinleyici veya okuyucunun bundan edineceği kanıya göre belirlenir. Açıklamanın gerçek olduğunu kanıtlamak açıklamayı yapana düşer. Haber kısmen gerçek kısmen değilse o halde de saldırının varlığı kabul edilmelidir. 5651 sayılı yasanın 9 maddesi gereğince bahsettiğimiz be müvekkkilin kişilik haklarını ve onurunu zedeleyen ve güncel olmayan haberlerin tüm linkleri ve haber özetleri ile birlikte yayının durdurulması “google” aramalarında çıkan görüntülerin kaldırılmasını ve haberlere erişimin engellenmesini ve yayından kaldırılmasını talep etmekteyiz.

SÜBUT DELİLLER   :

 1. İnternet sitesinde yer alan habere ait URL bilgileri,
 2. Haberin yayınlandığı site görüntüsü ve her türlü yasal delil

HUKUKİ DELİLLER :

 1. 5651 SAYILI YASA, 9/1-3-4. madde
 2. TÜRK MEDENİ KANUN’u 24., 25. Maddeleri
 3. TÜRK CEZA KANUNU 125, 267. maddeleri ve her türlü yasal delil

NETİCE                : Yukarıda arz edilen nedenlerle, Müvekkil hakkında halen yayımda bulunan adli olaya ilişkin olarak yayınlanan ve  müvekkilin yüzünün net ve aleni halde görüldüğü resimlerle başlıklı haberlere ilişkin olarak;

Haksız ve mesnetsiz iddiaların yer aldığı haber ve haber başlıkları nedeniyle müvekkilin kişilik hakları ihlal edildiğinden, 5651 sayılı yasanın 9/1-3.maddesi gereğince; kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayınlarla ilgili olarak yukarıda saydığımız adreslerde verilen haberlerin içeriklerine erişimin engellenmesine ve bu haberlerin internet ortamından kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.    

Vekili

EKLER          :

 1. Onanmış vekaletname surety
 2. İnternet sitesinde yer alan habere ait URL bilgileri
 3. Haberin yayınlandığı site görüntüsü

İnternetten İçerik Kaldırma Dilekçesi

ADANA NÖBETCİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

TEDBİR İSTEYEN             :

VEKİLİ                                 :

TALEP KONUSU               : https://www.facebook.com/… adresinde yapılan paylaşımların 5651 sayılı yasanın 9. Maddesinde belirtilen kişilik haklarını ihlal ettiğinden bahisle söz konusu adrese erişiminin engellenmesi

SUÇ: Hakaret, Fiyatları etkileme(TCK. 237), Haksız rekabete ilişkin hükümler.

SUÇ TARİHİ:

İZAHI: Müvekkil şirket Türkiye çapında Süt ve Süt ürünleri satışı yapan ve halkın güvenini kazanmış saygın bir firmadır. … ve çevre illerde yaklaşık 10 senedir faaliyet göstermektedir. Özellikle … piyasasının çoğunun Süt ve Süt Ürünleri ihtiyacını müvekkil şirket sağlamaktadır.

1- Bugün haberdar olduğumuz suç teşkil eden Facebook paylaşımı … tarafından yapılmıştır. Söz konusu paylaşımı yapan kişi tahminlerimize göre paylaşımda övdüğü şirket olan … süt ürünlerinin elamanı olarak çalışmaktadır. Yaptığı iki paylaşımda;

“BİZİ BİLEN BİLİR BİZ … SÜT ÜRÜNLERİYİZ BİZ NE … NEDE … VEYA HAKKATAPANIZ BİZ ASİLİZ BİZ KRALIZ NEDEN BİZ YEMEDİĞİMİZ İÇMEDİĞİMİZ ÜRÜNÜ SATMAYIZ”

“BİZ HARBİYİZ 200 GRAM BARDAĞINDA MÜŞTERİLERİMİZE HİLEYLE 190 GRAM AYRAN SATIP HAK YEMİYORUZ ÖRNEĞİN … YADA … GİBİ BİZ HARBİYİZ BİZ … SÜT ÜRÜNLERİYİZ.”

“BİZ HARBİYİZ VE … HİZMETİNDEYİZ BİZİM HİLEYLE HIRSIZLIKLA İŞİMİZ OLMAZ”

2- Söz konusu paylaşımlarıyla bu şahıs hem müvekkil şirketi hem de …’da hatırı sayılır … gibi şirketleri haksız bir şekilde HİLECİ, ÜRÜNLERİNİ KENDİLERİ YİYEMİYOR diye söyleyerek belki telafisi güç ve imkansız zararlar doğmasına neden olmuştur.

3- Paylaşımı yapan şahıs … geneline ayran ve diğer süt ürünlerini pazarlayan şahıs olduğundan yaptığı paylaşımı …’da bulunan bu alıcılar görmüşlerdir. Bu paylaşımdan doğan zararlarımızı hem paylaşımı yapan … hem de çalıştığı firmadan açacağımız tazminat davası yoluyla tahsil edeceğiz. Şimdilik sayın Hakimliğimizden isteğimiz yapılan paylaşımlara erişimin en kısa sürede engellenmesidir.

İLGİLİ  MEVZUAT: 5651 sayılı yasa, TCK, CMK, MK, BK  ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER               : Web sitesi kayıtları, Yargıtay Kararı, Keşif , Bilirkişi, Tanık ve sair her türlü delil

İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda arz etmiş olduğumuz nedenlerle , müvekkil açısından telafisi güç ve imkansız zararlar doğmamasını teminen,  söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi kararı verilmesi saygılarımızla bilvekale arz ve talep olunur. tarih

Ek:

1-Vekaletname,

2-Yetki Belgesi

3-Paylaşıma ait görüntüler

4-5651 sayılı yasa madde 9

5-İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verilen örnek karar

Tedbir İsteyen Vekili Avukat

İnternetten İçerik Kaldırma Dilekçesi(Şirket İçin)

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

TEDBİR İSTEMLİDİR

TEDBİR

İSTEYEN :

VEKİLİ :

TALEP KONUSU :

1- facebook.com/………..

2- twitter.com/……… kullanıcısı

3- twitter.com/…….. kullanıcısı

4- twitter.com/……….kullanıcısı

İnternet sayfalarında müvekkil şirket aleyhine yazılan içeriklerin tekzip edilmesi ile söz konusu bölümlere erişimin engellenmesi talebidir.

SUÇ : Yalan haber ve paylaşımlarla hakaret ve marka hakkına tecavüz, haksız rekabet, kişilik haklarına yönelik ağır tecavüz

SUÇ TARİHİ : Öğrenilme tarihi …/…/……..

AÇIKLAMALAR :

MÜVEKKİL ŞİRKETLE İLGİLİ BİLGİLER: … alanda … üretimine başlamıştır. Başlangıçta günlük üretim kapasitesi … ton iken bugün toplam … üretim kapasitesi günlük … tona ulaşarak yalnız Türkiye’nin değil aynı zamanda Ortadoğu ve Balkanların da en büyük … üretim tesisi olmayı başarmıştır. Yurt içerisinde bulunan … bayisi ile pazarlama ağını tüm ülkeye yaymıştır ve aranan marka olma özelliğini kazanmıştır. ulusal marketlerin raflarında yerlerini almıştır.

Yurtiçinde olduğu gibi yurt dışı pazarında da………, ismi ve kalitesi ile sürekli tercih edilen marka konumundadır. Başlıca ihracat yapılan ülkeler ,Gabon, Japonya, Rusya, Abd, Türk Cumhuriyetleri, KKTC,Gürcistan, Endonezya olmakla beraber, Birleşmiş Milletler, Kızıl Haç, Nasco gibi Uluslararası Yardım kuruluşlarının da resmi tedarikçisidir ve bu kuruluşların alım ihalelerine katılarak yüksek tonajlarda ihracat gerçekleştirip ülkemize önemli döviz girdisi sağlamaktadır. Şirketimiz birçok ödül almaya layık görülmüştür.

… sürekli iyileştirme prensibine dayalı olarak çalışanlarına periyodik olarak birimleri ile ilgili eğitimler almalarını sağlamaktadır. ……, en son teknoloji ile donatılmış geniş laboratuarında ………..ait tüm analizleri uluslar arası standartlara göre yerine getirmektedir. Ayrıca laboratuarında oluşturmuş olduğu özel mikrobiyoloji birimi ile birçok konuda olduğu gibi kalite çalışmalarında da öncülüğümüzü sürdürmektedir.

ŞİKAYETE KONU SUÇ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

Müvekkilim ………… adına, henüz bir kısmının kimliğini tespit edemediğimiz kişi veya kişiler; sosyal paylaşım siteleri olan twitter ve facebook üzerinden açtıkları hesaplarda, müvekkil şirketin kalitesiz mal ürettiğini, domuz ve türevlerini kullandığını, bozulmuş ürünleri yeniden işleyerek piyasaya sattığına dair paylaşımlar yapmaktadırlar.

Şüphelilerin ve sayın mahkeme tarafından yapılacak inceleme neticesi ortaya çıkacak olan söz konusu paylaşımlarda, müvekkilimin hukuka açıkça aykırı bu işlemler neticesinde, kişilik hakları ağır derecede ihlal edilmiş, ticari piyasada meydana gelen olumsuz progandalarla küçük düşürülmüştür.

TWİTTER HESABI PAYLAŞIMLARI: (Burada yapılan paylaşımlara örnek yazabilirsiniz)

FACEBOOK PAYLAŞIMLARI : (Burada yapılan paylaşımlara örnek yazabilirsiniz)

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle ve paylaşımlarda açıkça görüleceği üzere, tüzel kişinin çevresinde kazandığı itibarı aşağılayan yazılı, sözlü veya görüntülü beyanlar, kişilik haklarından şeref ve haysiyete yönelik ağır bir tecavüzdür. Müvekkil şirket tüzel kişiliğinin şeref ve haysiyeti yanında onun toplumsal itibarı, ticari itibarıyla marka hakkına tecavüz oluşturmakta olup müvekkil şirketin ticari ilişkilerini ve itibarını etkileyecek niteliktedir.

Bilindiği üzere ekonomik itibar da tüzel kişinin şeref ve haysiyetinin bir görüntüsüdür. Tüzel kişinin ekonomik faaliyetleri de toplum tarafından değerlendirilmektedir. Tüzel kişiliğe sahip bir şirketin ürettiği malın kalite standardı değerlendirilmesi, o tüzel kişinin toplumsal şeref ve haysiyetiyle toplumda oluşturduğu değerleri yakından ilgilendirir. Bu nedenle toplumsal değeri azaltan veya ortadan kaldıran kişiliği ihlale yönelik açıklamalar, şeref ve haysiyete tecavüz niteliği taşır.

Bu nedenlerle söz konusu sayfalarda 5651 sayılı yasa ve ilgili mevzuatlar gereğince tekzip yayınlanmasını, hukuka aykırı olarak yayınlanan içeriklerle müvekkilin kişilik hakları ağır şekilde ihlal edilmiş olduğundan söz konusu içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

İLGİLİ MEVZUAT: 5651 sayılı yasa, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında K.H.K, TCK, CMK, MK, BK ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER : Facebook kayıtları, twitter kayıtları, Ticaret sicil kayıtları ve ticari defterler, Marka tescil belgeleri, Keşif , Bilirkişi, Tanık ve sair her türlü delil

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda arz etmiş olduğumuz nedenlerle , soruşturma süresince müvekkil şirket açısından telafisi güç ve imkansız zararlar doğmamasını teminen, öncelikle özür yazısı içeren tekzip metninin yayınlanmasıyla söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi kararı verilmesi saygılarımızla bilvekale arz ve talep olunur. tarih

Davacı Vekili

İnternetten İçerik Kaldırma Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TEDBİR İSTEMLİDİR

TEDBİR İSTEYEN:

VEKİLİ:

TALEP KONUSU : … İnternet sayfalarında müvekkil aleyhine yazılan içeriklere erişimin engellenmesi talebidir.

SUÇ: Yalan haber ve paylaşımlarla hakaret ve müvekkilin kişilik haklarına tecavüz, haksız rekabet.

SUÇ TARİHİ:

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil ************** uzun yıllar boyunca başarı ile Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı **************************** görevini üstlenmiş. En sonra Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ******************* Grup Başkanlığı görevini üstlenmiştir.**.**.2016 tarihinde tamamen kendi isteği ve kişisel kariyer planı çerçevesinde görevinden istifa etmiş ve halen ******da Türkiye Cumhuriyeti’ne ************ olarak hizmet etmeye devam etmektedir.

Söz konusu haber sitesi yetkililerine Adana … Noterliği … tarih ve … yevmiye numaralı ekte sureti bulunan ihtar sorumlu yazı işleri müdürü … ile genel yayın yönetmeni …’a hitaben, müvekkil tarafından gönderilmiş, söz konusu ihtar … Tarihinde iş yerinde daimi çalışan  ve evrakı almaya imza atmaya ehil ve yetkili sekreter tarafından tebliğ alındığı, bu hususun ihtar metnine noterlikçe derç edilmesi ile anlaşılmış olmasına rağmen erişim engellenmemiş ve müvekkilin basın kanunu uyarınca cevap hakkı kullandırılmamıştır. Bu husustaki yasal haklarımız saklı tutulmakta olup müvekkilin kişilik haklarına karşı devam eden tecavüzün engellenmesinden sonra ilgili adli mercilerde müvekkilin hakları aranacaktır.

Müvekkilin tüm iyi niyetli çalışmalarına rağmen söz konusu sayfalar halen yayında olup, müvekkilin bir terör örgütü ile ilişkili gibi gösterilmesi kişilik haklarına karşı ağır bir tecavüz olup bu konuda sayın mahkemenizin müdahalesinin talep edilmesi zarureti doğmuştur.

“http://www.************************-bekliyor.html” URL adresli sözde  haberde müvekkil hakkında aşağıdaki metin neşredilmiştir.

“http://www.******************************duyuru.html” URL adresli sözde  haberde müvekkil hakkında aşağıdaki metin neşredilmiştir.

Söz konusu haber sitesindeki yazılar gerçekleri yansıtmamakta, müvekkil hakkında herhangi bir soruşturma dahi olmamasına rağmen açığa alındığı, görevinden el çektirildiği terör örgütü için para topladığı gibi ağır ithamlarda bulunmaktadır. Bu gerçek dışı ithamlar, müvekkilin ismini karalamakta, kamu oyunun son derece yakından takip ettiği ***** soruşturmalarına olan güveni sarsmakta ve bu soruşturmaları tam da bu örgütlerin istediği gibi sulandırmaktadır. Bilindiği 15 Temmuzdaki darbe kalkışması sonrasında gerek örgüt içerisinde yargıyı aşırı iş yüküne boğarak yandaşlarını kayırmak, gerekse de kişisel kinlerinden dolayı asılsız ihbarların artması ve bunun suç olması nedeni ilen 21.10.2016 Tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe gire 2016/21 sayılı başbakanlık genelgesinden sonra imzasız ihbar dilekçeleri dikkate alınmamaya başlanmıştır.

Devletimizin üstesinden başarı ile gelmekte olduğu bu dönemde asılsız, mesnetsiz, hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan bu nevi yayınların özellikle bir medya kuruluşu tarafından yapılması son derece yanlıştır. Unutulmamalıdır ki basın ilan yolu ile yayınlananları Cumhuriyet Savcılığı ihbar kabul ederek harekete geçebilmektedir. Bu bakımdan söz konusu internet sitesindeki haberler aynı zamanda 5271 Sayılı Türk Ceza kanunu 267. Madde uyarınca suç niteliği de taşımaktadır.

Tüm bu nedenler ile … Medya ve ilgilileri hakkında her türlü hukuki haklarımızı mahfuz tutarak, söz konusu İnternet sayfalarına erişimin ivedilikle engellenmesini 5651 sayılı kanunun 9. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca mahkemenizden talep eder. Kararın bir örneğinin vakit kaybetmeksizin BTK ve ESB ( Erişim Sağlayıcıları Birliğine) iletilmesini talep ederiz.

İLGİLİ MEVZUAT: 5651 sayılı yasa,  TCK, CMK, MK, BK ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER : Ticaret sicil kayıtları ve ticari defterler, Keşif, Bilirkişi, Tanık ve sair her türlü delil

İSTEM VE SONUÇ:  söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi kararı verilmesi saygılarımızla bilvekale arz ve talep olunur.

Davacı Vekili

İnternetten İçerik Kaldırma Dilekçesi

NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

TAKEPTE BULUNAN            :

VEKİLİ                     :

İÇERİĞİN KALDIRILMASI

İSTENİLEN TARAF :

KONU                     : Müvekkile internet yoluyla yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespiti, kişilik haklarının ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi içeriğin yayından çıkarılması istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR     : Müvekkil … sicil numarasıyla kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

Müvekkil, işçi alacağından kaynaklı olarak müvekkilleri … adına şüpheli … işveren sıfatıyla açmış olduğu davaları kazanmış ve işçi alacaklarının tahsili maksadıyla şüpheli aleyhine icra takiplerine geçmiştir ve alacakların bir çoğunu tahsil etmiştir. Müvekkil tarafından şüphelinin davalı sıfatını haiz olduğu bir kısım tasarrufun iptali davaları da devam etmektedir. Şüpheli, müvekkile bu sebeple husumet duymaktadır.

Aşağıda sıralanan URL/URL’lerde de görüleceği(EK1) üzere içerikler kişilik haklarını ihlal etmekte, müvekkil hakkında rencide edici toplumda yanlış anlamaya sebep verir mahiyet taşımaktadırlar:

1-https://www.instagram.com/…………/?hl=tr

2-https://www.facebook.com/…….

Müvekkil hakkında şüphelinin taraf olmadığı ………… Sayılı dosyasında mahkumiyet hükmü kurulmuş ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilmiştir. Karar halihazırda kesinleşmemiş olup müvekkil hala mesleğine devam etmektedir. Şüpheli tarafından kendi kullanmakta olduğu “……..” isimli instagram hesabından müvekkil hakkında tesis edilen hükmü alenen paylaşarak(EK2) müvekkili tahkir etmeye itibarsızlaştırmaya yönelik eylemlerde bulunmaktadır. Şüpheli aynı instagram hesabından kendisinin taraf olmadığı bu ceza dosyasına ait safahat bilgisini paylaşarak paylaşımının altına “kendine ceza davasında savunamayan avukat” yazmak suretiyle müvekkile hakaret etmekte ve saldırılarda bulunmaktadır(EK3). Yine şüpheli aynı instagram hesabından, müvekkilin şüpheliye karşı işçi alacaklarına dair takip etmiş olduğu davaların listesini paylaşarak gönderinin altına “bu ay ki duruşmalarım bakalım artık …. kime vekalet verecek ki çünkü hapis ve para cezası almış olup meslekten men cezası almıştır nedeni görevini kötüye kullanmaktan ee olacağı oydu zaten” şeklinde müvekkili hedef alan aşağılayıcı ve tahkir edici eylemlerine devam etmiştir(EK4).

Şüpheli, kullanmakta olduğu kendine ait “……….” isimli facebook hesabından “Avukat ne yapsın ki sabıkalı olunca olur olmadık şikayetlerle bakalım nereye kadar gider” şeklinde açıklamayla gönderi paylaşmıştır(EK5). Yine şüpheli kendine ait facebook hesabı üzerinden  “bu aydaki son 4 mahkeme emek verirsin insan sandığın kişileri 10 sene mahkemelerde uğraşırsın NOT mesleğinde işini kaybeden görevini kötüye kullanıp şimdide işsiz kalınca aklına gelen mahkemeye açan mesleğinin yüz karası zordur olmayan itibarını işini kaybetmek” şeklinde paylaşımda bulunmuştur(EK6). Şüpheli bu şekildeki eylemleriyle müvekkilin kişilik haklarına saldırıda bulunmakta, gönderi tarihi itibariyle henüz müvekkil hakkında hüküm verilmemiş olmasına rağmen müvekkili görevini kötüye kullandığından, işi olmadığı için davalar açtığını söylemek suretiyle müvekkilin toplum karşısındaki itibarını zedelemeye çalışmaktadır.

Şüpheli, müvekkile karşı duyduğu husumet dolayısıyla münferit zamanlarda gerek müvekkile gerekse müvekkilin ailesine yönelik olarak fiziki tacizlerde ve şiddet içeren eylemlerde bulunmuş, tehdit ve hakaretlerine devam etmiştir. Bu hususta tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuş ve ….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …… Sayılı dosyasında ….. tarihli iddianamesiyle(EK7) şüpheli …….. müvekkile, müvekkilin annesi …. ve babası ….. karşı cezalandırılması talep olunmuş ve … Asliye Ceza Mahkemesi’nin …E. Sayılı dosyasıyla yargılama hala devam etmektedir.

Instagram ve facebook sosyal medya hesaplarından …. isimli şahsın paylaştığı gönderiler internet ortamında kolayca ulaşılabilecek bir şekilde müvekkilin özel hayatına ve kişilik haklarına saldırı niteliğini taşımakla müvekkil açıkça  mağdur edilmiştir.

Yukarıda izah ettiğimiz üzere şüpheli, müvekkilin avukat sıfatıyla takip ettiği davaları kaybetmesi üzerine müvekkile karşı husumet duymakta ve gerek sosyal medyadan gerekse fiziki olarak müvekkili ve ailesini hedef alarak toplum karşısındaki itibarları sarsmak, şeref ve saygınlığını rencide edecek, kişilik haklarına saldırıda bulunmak maksadıyla yoğun şekilde suç işleme kastıyla ağır eleştiri ve kaba söylemleri de aşacak şekilde hakaret içeren eylemlerini gerçekleştirmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER               : 5651 S. K. M. 9, 9/A, 5237 sayılı TCK m.125/3-a, 4721 S. K. M. 24-25, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesine dair usul ve esaslar hakkında yönetmelik m. 10

HUKUKİ DELİLLER :

1- İnstagram kayıtları

2- Facebook kayıtları

3- … Asliye Ceza Mahkemesi’nin …. E. Sayılı dosyası

4- Yasal her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM          : Yukarıda arz etmiş olduğumuz nedenlerle, telafisi güç ve imkânsız zararlar doğmamasını teminen, müvekkilin kişilik haklarını ihlal eden içerikleri barındıran ilgili URL’ler hakkında, içeriğin kaldırılmasına, yayının durdurulmasına, 5651 sayılı kanunun 9.maddesi gereğince erişimin engellenmesine, 5651 sayılı yasanın 9. Madde 5. Fıkrası gereği Kararın UYAP üzerinden Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilmesine, karar verilemesini arz ve talep ederim. tarih

TALEP EDEN VEKİLİ

EKLER: Paylaşımlara ait ekran görüntüleri ve URL adresi/adresleri

İnternetten İçerik Kaldırma Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

TALEP EDEN

DAVACI            : 

VEKİLİ              :

DAVALI            :

TALEP KONUSU    : Kişilik haklarının ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi taleplidir.

AÇIKLAMALAR    :

 1. Müvekkil şirket …’nın tanınmış kuaförlerindendir.
 2. … tarihinde müvekkil şirkete … için gelmiştir. … yapılan bu işlemde müvekkilin hiçbir kusuru bulunmamaktadır.
 3. *** tarafından “***” isimli kullanıcı adıyla herkese açık instagram hesabında aşağıda belirtilen bağlantıda, müvekkil şirketin işyerinde alınan görüntüler izinsiz kullanılmış ve müvekkil hakkında hakaretlerle, gerçek dışı, olumsuz yorum yapılarak müvekkilin kişilik hakları ihlal edilmektedir.
 • Bu paylaşımda açıkça müvekkil şirketin adı ve adresi yazılarak, tamamen gerçeğe aykırı iddialarla müvekkil şirketin itibarı zedelenmektedir. Yayımlanan videoda açıklama olarak şunlar yazmaktadır:
 • Görüldüğü gibi paylaşımda  “***” sebep gösterilse de, *** kendi kusuru ile zarar görmüştür.
 • 5651 sayılı Kanunun 9. Maddesi uyarınca “İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.”
 • Netice itibariyle, müvekkil şirketin işyerinde alınan görüntüler izinsiz kullanıldığından ve tamamen gerçek dışı iddialarla müvekkil şirketin itibarı zedelendiğinden, müvekkilin kişilik haklarını ihlal edici bağlantı hakkında Sayın Mahkemenize başvurarak erişimin engellenmesini talep etme zorunluluğumuz hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 5651 sayılı Kanun, TMK ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER              :

 • Kişilik hakkı ihlalinin gerçekleştiği paylaşımın adresi, ekran görüntüleri https://www.instagram.com/****
 • Tanık ve sait her türlü yasal delil

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda arz etmiş olduğumuz nedenlerle, telafisi güç ve imkânsız zararlar doğmamasını teminen, kişilik haklarımı ihlal eden içeriği barındıran ilgili URL hakkında, 5651 sayılı kanunun 9.maddesi gereğince erişimin engellenmesine ve bu hususta gereğinin yapılmasına;  yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekâleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

Talep Eden Vekili

EKLER:

– Vekâletname,

– Eşimin engellenmesi istenen paylaşıma ilişkin ekran görüntüsü

İnternetten İçerik Kaldırma Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’ NE

TEDBİR TALEPLİDİR.

TEDBİR İSTEYEN:

SUÇ: Alenen hakaret ve kişilik haklarına yönelik tecavüz

SUÇ TARİHİ: Öğrenilme tarihi 30/09/2017

TALEP KONUSU:  … profil ismine sahip  twitter.com/……… kullanıcısı İnternet sayfasında şahsım hakkında aleyhime yazılan ve hakaret boyutuna varan içeriklere erişimin engellenmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Henüz kimliğini tespit edemediğim kişi veya kişiler; sosyal paylaşım sitesi olan twitter üzerinden açtıkları “twitter.com/…….” , “……….” profil ismine sahip hesap, doğum günüm olan 30/09/2017 tarihinden itibaren hemen hemen her gün birden fazla kez şahsi sosyal medya hesabım olan “twitter.com/…………i”  hesabımda kullandığım “……….”  profil adımı attığı tweetlere ekleyerek/etiketleyerek hakkımda paylaşımlar yapmaktadır. (EK)
 • Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 19. maddesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10/1. maddesinde, T.C. Anayasasının 25 ve 26. maddelerinde ifade özgürlüğüne yer verilmiş olup, birbirlerine benzer şekilde; “Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve Ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir almak ve verme özgürlüğünü de içerir.” biçiminde ifade edilmiştir.
 • Ancak; ifade hürriyetinin sonsuz ve sınırsız olmadığı kısıtlıda olsa sınırlandırılmasının gerekeceği uluslararası ve ulusal alanda normlara konu edilmiştir. Bu cümleden uluslararası alanda İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 10/2. maddesinde; “kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir toplumda, gerekli tedbirler niteliğinde olarak … başkalarının şöhret ve haklarının korunması … için yasayla öngörülen bazı merasime, koşullara sınırlamalar veya yaptırımlara bağlanabilir.”Anayasanın 26/2. maddesinde “Bu hürriyetlerin kullanılması … başkalarının şöhret veya haklarının … korunması amaçlarıyla sınırlanabilir.”
 • Ne var ki; iftira, küfür, onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici söz ve beyanlar, yazı, resim ve açıklamalar, nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve şiddet yaratmaya yönelik bulunan ifadeler ise düşünce özgürlüğü bağlamında hukuki koruma görmemekte, suç sayılmak suretiyle ceza yaptırımlarına bağlanmaktadır.
 • “twitter.com/………” kullanıcısının profili herkese açık olduğundan mütevellit adımın etikenlendiği tweetler, twitter arama motoruna adım ve soyadım yazıldığında herkes tarafından görülmekte ve bu durum üstlendiğim siyasi görev (………….. Başkanı) açısından saygınlığımı zedelemektedir. Kaldı ki şahsıma “” diye hitap etmesi , “Halk ile ilişki bilmiyor ki ne toplantısı yapıyo, kaybettiği oyları Reis duysa çarmıha gerer valla” şeklinde attığı diğer tweetlerde hem adımı kullanması hem de şahsıma yönelik düşmanlık oluşturma çabası yaptığı paylaşımlar ve üçüncü bir kişiye yine sosyal medyadan(twitter) attığı mesajlarla da açıkça görüleceği üzere kişilik haklarımı zedeleyen beyanları, toplumsal değeri azaltan veya ortadan kaldıran kişiliği ihlale yönelik açıklamaları, açıkça şeref ve haysiyetime tecavüz niteliğindedir. Hakeza “ahkam kestiğim, oy dağıttığım, oy kaybettirdiğim, Partinin ayağına sıktığım, at koşturduğum” şeklinde ki  iddialar/olgular tarafıma isnat edilmiş olup, “twitter.com/……….” kullanıcısının profilinin herkese açık, herkesçe görüşebilir olması sebebiyle TCK m. 125/4 kapsamında şahsıma alenen hakarettir.
 • Tüm bu nedenlerle söz konusu içeriklere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9. Maddesi gereği erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

İLGİLİ MEVZUAT: CMK, 5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER: Twitter paylaşımlarına ait ekran görüntüleri, Tanık ve sair her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum nedenlerle saldırının hukuka aykırı olduğunun tespiti ile söz konusu içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

EK: Twitter paylaşımlarına ait ekran görüntüleri

Saygılarımla,

TEDBİR TALEP EDEN

İnternetten İçerik Kaldırma Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

TALEPTE BULUNAN

MAĞDUR: 

VEKİLİ:

KONU:  5651 sayılı yasanın 9. maddesi gereğince erişimin engellenmesi ve internet yayınının kaldırılmasına kararı verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilin kişilik haklarını zedeler nitelikte olan ;

Adlı internet sitelerinde çıkan haberlere ilişkin olarak erişimin engellenmesine ve internet yayınının kaldırılmasına ilişkin talebimizdir.

 • Müvekkil .. ile işletmesine geç vakitte ve sarhoş gelen ve iş yerini terk etmeyen şahıs arasında yaşanan olay sonrası, müvekkil ve karşı tarafça birbirleri hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olu ; müvekkilin sanık olarak yargılandığı dava devam etmektedir. İşbu dava dosyası henüz kovuşturma aşamasında olup, müvekkilin yargılaması devam etmektedir ve müvekkilin müşteki olduğu şikayet dosyası ise soruşturma aşamasındadır. Bununla birlikte müvekkil üzerine isnat edilen suçu işlememiştir. Söz konusu atılı suç iftiradan ibarettir. Suçun işlendiğini gösterir herhangi bir somut delil, tanık, emare bulunmamaktadır. Ayrıca, kendisinden şikayetçi olan şahıslar hakkında müvekkilimce de suç duyurusunda bulunulmuş olup, müvekkilim aynı olaya ilişkin sanık konumunun yanı sıra mağdur konumunda da bulunmaktadır. Ne var ki belirtilen tüm internet sitelerinde, konut dokunulmazlığının ihlali ve yaralama fiilleri karşı tarafça gerçekleştirilmiş olmasına karşın, şiddetin müvekkilim tarafından gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.
 • Yukarıda adı yazılı internet sitelerinde yayımlanan haberler müvekkilin kişilik haklarını zedeler niteliktedir. Zira belirtilen tüm haber sitelerinde müvekkilin isim ve soy ismi rumuz veya kısaltma kullanılmadan açık bir şekilde belirtilmiş; müvekkilin fotoğrafları açıkça ve izinsiz olarak sitelerde paylaşılmıştır. Söz konusu durumun, Kanun ve Yargıtay Kararları gereği kişilik hakkı ihlali niteliğinde olduğu ortadadır.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2013/7425 E. , 2014/3799 K.

“Kişilik hakları şahsa sıkı sıkıya bağlı, devredilemeyen ve vazgeçilemeyen haklar olup hayat beden ve ruh tamlığı, düşünce ve çalışma özgürlüğü, şeref, haysiyet, ad ve resim üzerindeki haklar olarak sayılabilir ve bu sayılanlarla da sınırlı değildir. Bir kimsenin resmi üzerindeki kişilik hakkı Medeni Hukuk yönünden korunduğu gibi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda getirilen özel düzenlemeler ile de korunmaktadır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yasanın bu hükmü ile korunan değerin, resim, portre veya fotoğrafın eser niteliği değil, bunlarda tasvir olunan kimsenin kişilik hakkı olduğunu belirtmiştir. (HGK 2001/4-926 Esas, 2001/742 Karar sayılı ilam)

Görüldüğü üzere, söz konusu haberlerde müvekkilin isim soy isim ve fotoğraflarının kullanılmasının kişilik hakkı ihlali olduğu açık olup, 5651 Sayılı yasanın 9. Maddesinde de belirtildiği üzere kişilik hakkı ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi kararı verilmelidir.

 • Yine, belirtilen URL adreslerinde müvekkilin işletmecisi ve sahibi olduğu işletmenin de isim, fotoğraf ve adresi paylaşılmış olup, müvekkilin iş yerinin kapatılması için insanlar galeyana getirilmeye çalışılmış ve iş yerinin önünde boykot çağrısında bulunulmuştur. Adeta işletme ve müvekkil hedef olarak gösterilmiştir. Söz konusu haber ve içeriklerde müvekkilin iş yerinin bu şekilde gösterilmesi, müvekkilin mesleğine de ciddi ölçüde zarar vermiştir.

Bilindiği üzere, Türk Ceza Yargılaması ilkelerinin en önemlilerinden biri de masumiyet karinesidir. Bir kimse suçluluğu ispatlanıncaya kadar masumdur. Ne var ki, elinde herhangi bir kanıt dahi bulunmayan bir şahıs tarafından yalnızca iddiadan öteye geçemeyen beyanlar doğrultusunda, belirtilen internet sitelerince müvekkilim hedef gösterilmiş, cezası kesinleşmişçesine suçlu olduğu kanısı uyandıracak ifadelere yer verilmiş; kendisi ve iş yerinin ismi, fotoğrafları ve adresleri belirtilerek kişilik hakları ihlal edilmiştir.

 • Yine başlıkları tarafımızca hakimliğinize sunulmuş sözlük paylaşımlarında ve Twitter hesaplarında da müvekkile hakaretlerde bulunulmuş, müvekkil ve iş yeri aşağılanmış, bu içerikler müvekkili gerek ailevi gerek iş hayatı bakımından zor durumda bırakmış ve yine ileriye  dönük olarak hem iş hem de sosyal ve ailevi ilişki kuracağı insanlar karşısında maddi ve manevi zarar vermekle birlikte kişilik haklarına saldırı oluşturmuştur.
 • Dolayısıyla, tarafımızca sunulan haber içerikleri ve sözlük paylaşımlarında müvekkilin izni olmaksızın fotoğraf ve isminin, yine iş yerinin isim, adres ve fotoğraflarının açık bir şekilde paylaştırılması, sözlük ve Twitter paylaşımlarında müvekkil hakkında hakaretlerde bulunulması ve masumiyet karinesi gözetilmeden, ceza davası derdestken ve müvekkil aleyhine herhangi bir suç şüphesi dahi yokken müvekkil hakkında suçu sabit olmuşçasına beyanlarda bulunulması nedeniyle, 5651 sayılı yasanın 9. maddesi gereğince müvekkkilin kişilik haklarını ve onurunu zedeleyen ve güncel olmayan haberlerin tüm linkleri ve haber özetleri ile birlikte yayının durdurulması  “google” aramalarında çıkan görüntülerin kaldırılmasını ve haberler ve sözlük başlıklarına erişimin engellenmesini ve yayından kaldırılmasını talep etmekteyiz.

SÜBUT DELİLLER   :

 1. İnternet sitesinde yer alan habere ait URL bilgileri,
 • Haberin yayınlandığı site görüntüleri ve her türlü yasal delil

HUKUKİ DELİLLER :

 1. 5651 SAYILI YASA, 9/1-3-4. madde
 2. TÜRK MEDENİ KANUN’u 24., 25. Maddeleri
 3. TÜRK CEZA KANUNU 125, 135, 267. maddeleri ve sair mevzuat

N E T İ C E   VE TALEP    : Yukarıda arz edilen nedenlerle;

Müvekkilin hakkında hem müşteki hem şüpheli olduğu halen yargılaması süren adli olaya ilişkin olarak yayınlanan ve müvekkile karşı hakaret içeren paylaşımların bulunduğu, ayrıca müvekkilin yüzünün ve iş yerinin net ve aleni halde görüldüğü resimlerle isminin açıkça paylaşıldığı söz konusu internet adresleri müvekkilin kişilik haklarını ihlal ettiğinden, 5651 sayılı yasanın 9/1-3.maddesi gereğince; kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayınlarla ilgili olarak yukarıda saydığımız adreslerde verilen haberlerin içeriklerine erişimin engellenmesine ve bu haberlerin internet ortamından kaldırılmasına   karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

TALEP EDEN

VEKİLİ

İnternetten İçerik Kaldırma Dilekçesi

Adana Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne

Talep eden                 :

Vekili                          :

Karşı Taraf               :

Konu                          : 5651 sayılı yasanın  ilgili hükümleri gereği  internet haber sitesinin bütünüyle erişime engellenmesi talebidir.

Açıklamalar

Müvekkilim … milletvekilliği yapmış bir siyasidir.

Son dönemde … adaylığını da açıklamıştır. Müvekkilim … adaylığını açıkladıktan sonra  internet haber sitesi hemen hemen her gün müvekkilim ile ilgili gerçeğe aykırı, müvekkilimin kişilik haklarını ihlalde sınır tanımayan, ailesini ve sosyal çevresini hiçe sayan hakaret dolu yazılar yayınlamış, bunlara ilişkin her defasında sayın hakimliğinizden 5651 sayılı yasaya göre ilgili yazılarla alakalı erişim engelleme talep etmiş ve talepleri sonucunda hakimlikçe değişik tarihlerde erişimin engellenmesine ilişkin kararlar alınmıştır(değişik tarihlere ilişkin erişim engelleme kararları)

Ancak gelinen aşamada söz konusu erişim engelleme kararları kanunun çizdiği amacı yerine getirmemiştir. Bu anlamda ilgili haber sitesi her gün müvekkilimle ilgili hakaret dozunu daha da ağırlaştırmak suretiyle yazılarına artarak devam etme cesaretini göstermiştir.

Değişik tarihlerde alınan erişimi engelleme kararlarının amacını yerine getirmediği sabit hale geldiğinden söz konusu internet sitesinin tamamen erişime engellenmesinin talep edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Netice                         : Arz ve izah edilen nedenlerle … adlı internet haber sitesinin 5651 sayılı yasa gereği tamamen erişime engellenmesini, talebimiz kabul gördüğünde kararın bir suretinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına gönderilmesini, yargımla gideri ve avukatlık ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasını talep ederim. …/…/…

Saygılarımla,

Talep Eden Vekili

İnternetten İçerik Kaldırma Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

TEDBİR İSTEYEN:       

VEKİLİ:

TALEP KONUSU: 5651 sayılı kanunun 9. Maddesi uyarınca kişilik Haklarıma saldırıda bulunan ve şahsımı hedef gösteren; Hesaplarının içeriğine erişimin engellenmesine karar verilmesi talebini içeren dilekçe

AÇIKLAMALAR:

Müvekkilim yaklaşık … adresinde bulunan … isimli mekanın işletmesini yapmakta ve sahibi bulunduğu mekanın karşısında ikamet etmektedir. Müvekkil çevresi, arkadaşları ve mahalle sakinleri tarafından tanınmış ve saygın bir kişilik olup gerek işletmeciliği gerekse komşuluk ilişkileri yönünden örnek gösterilecek bir insandır.

Müvekkile ait mekanın ve müvekkilin şahsına ait fotoğrafları kullanmak suretiyle haksız ve mesnetsiz olarak hakaret, tehdit ve iftira içerir yorumlarla müvekkil ve işletmesi yukarıda yer vermiş olduğumuz hesaplarca hakarete maruz edildiği gibi ayrıca hedef gösterilmekte ve tehdit edilmektedir.

Gerek işletmekte olduğu mekanda gerekse hayatını sürdürdüğü muhitte bu durum müvekkil açısından katlanılmaz bir hal almış ve hem sosyal hayatını hemde iş hayatını ciddi anlamda olumsuz etkilemiştir. Bunun yanı sıra bu sosyal medya hesabı/hesapları ile müvekkilin kişiliğime yönelik ağır bir saldırı yapılmaktadır. Müvekkilin şahsına suçlu muamelesi yapılmıştır. Bu saldırı ile müvekkilin toplum içerisinden dışlanması ve üzerinde baskı kurulması sağlanarak hem kendisine hemde işyerinede zarar vermek amaçlanmıştır.

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle müvekkilin kişiliğine yönelik saldırının bir an önce durdurulması gerekmektedir. Bu nedenle

hesaplarının içeriğine erişimin engellenmesine karar verilmesi talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER : İnternet kayıtları ve her türlü sair delil.

HUKUKİ SEBEPLER: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri, Anayasa, 5651 sayılı yasa, 5237 Sayılı TCK, 5271 Sayılı CMK ve sair mevzuat

SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan nedenlerle;

5651 sayılı kanunun 9. Maddesi uyarınca kişilik haklarıma saldırıda bulunan ve şahsımı hedef gösteren;

Hesaplarının içeriğine erişimin engellenmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. tarih

Tedbir İsteyen Vekili

Ekler   :

Ek1- Bahse konu içeriklere ilişkin ekran görüntüleri

Ek2- Vekaletname

İnternetten İçerik Kaldırma Dilekçesi

ADANA SULH CEZA  HAKİMLİĞİ’NE

TALEPTE BULUNAN

(MAĞDUR)                          :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                 :

KONU                              : … internet sitesine erişimin engellenmesi kararı verilmesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

1-) Uluslararası lojistik piyasasının saygın firmalarından olan … adını ve marka değerini karalama maksadıyla, ……. adlı lojistik işiyle iştigal eden şahıs tarafından yalan içerikli bir kısım internet sitelerinde blog açılmıştır. Hiçbir delil ve dayanak göstermeden müvekkillerimin ve firmanın ticari itibarını zedeleyici ifadeler sarf edilmiştir.

2-) Mevzubahis yorumları yapan ……. adlı şahıs da lojistik işiyle uğraşmakta olduğundan haksız rekabet oluşturmakta, müşteri portföyünü etkileyecek yalan ve yanlış bilgiler ile piyasayı lehine çevirmeye çalışmaktadır. Bu durum müvekkillerimin şahsi ve ticari itibarlarını zedelemiş, haklarında yanlış izlenimler oluşturmuştur.

3-) Müvekkillerimin ve firmasının adı herkesçe kullanılan arama motorlarına yazıldığında ‘dolandırıcı’ olarak çıkmakta ve bu durum müşteri kaybına sebebiyet vermektedir. Bu ve benzeri ifadeler kullanılarak hakaret suçu da işlenmiştir.

4-) Müvekkillerimin fotoğrafları da söz konusu bloglarda paylaşılarak tahkir edici ifadeler kullanılarak özel hayatın gizliliği ihlal edilmiştir.

5-) Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş olduğumu da ayrıca belirtirim.

6-) Yukarıda bahsi geçen hususlar nedeniyle, iş bu davayı açma ve yukarıda belirtilen adreslere erişimin engellemesi sebebiyle Sayın Mahkeme’nize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 5237 S. K. m.125-134/2; 5651 S. K. m. 8;  AY m. 20

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) İlgili internet sitesi görüntü fotokopileri.

2-) …… Cumhuriyet Savcılığı’nın Soruşturma dosyası

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkillerimin onuruna, itibarına saldırılarak kişilik hakları ihlal edilmiştir. Somut olayda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8. Maddesinde belirtilen  “yeterli şüphe“ koşulu gerçekleştiğinden yukarıda belirtilen internet siteleri için “erişimin engellenmesine” karar verilmesini müvekkillerimiz adına saygıyla talep ederim.

Talep Eden Vekili

İnternetten İçerik Kaldırma Dilekçesi(Eski Sevgili-Eş)

ADANA SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

TALEPTE BULUNAN

(MAĞDUR):

VEKİLİ:

KONU: Tarafıma internet yoluyla yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespiti, yayının ve haberlerin durdurulması, erişimin engellenmesi ve kaldırılması istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) … isimli kişi … ili … Başkanlığında … olarak çalışmakta olan kişi eski erkek arkadaşımdır.

2-) Kendisi ile 2005 yılı şubat ayı içerisinde ayrıldım. Ancak ayrıldıktan sonra bana, aileme ve çevremdeki arkadaşlarıma baskı yapmaya başladı. Çevremdeki herkese ilişkimizin devam ettiği izlenimi vermek ve benim yeni bir ilişkiye başlamamı engellemek adına yakın planda çekilmiş bulunan fotoğraflarımızı video haline dönüştürüp … Tarihinde “www. youtube .com”, . Tarihinde “ www. …….com”,  yine ……………… tarihinde “www.dailymotion.com “ isimli internet sitelerinde yayınlanmıştır. Söz konusu fotoğraflar sanki ilişkimiz devam ediyormuş görüntüsündedir. (EK-1)

3-) Yeni bir ilişkiye başlamak üzere olmamdan dolayı bu görüntüler mutluluğumu engellemekte, psikolojik sağlığıma zarar vermekte ve özel hayatımı mahvetmektedir. Konu ile ilgili olarak … Cumhuriyet Başsavcılığında şikayette bulundum (………Sor. No)

4-) İnternet ortamında hiçbir üyelik gerekmeden sadece adımı soyadımın yazılması ile kolayca ulaşılabilecek bir şekilde özel hayatıma ve kişilik haklarıma saldırı niteliğindeki görüntü, yazı ve fotoğraflarla açıkça mağdur edildim. Bu hususta 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 24üncü maddesi, hukuka aykırı olarak kişilik haklarına saldırılan kimse, hakimden saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebileceğini düzenlemiştir.

5-) İnternet ortamında  “www. youtube .com ” “www. İzlesene.com” www.dailymotion.com” isimli internet sitelerinden yapılan yayın ile şahsiyetim ve huzurum tehlikeye girmiştir. İşbu hukuka aykırı yayın hakkında 08/06/2005 tarihinde“www. youtube .com”, 12/06/2005 tarihinde “www. İzlesene.com” ve ”www.dailymotion.com” isimli yer sağlayıcısına başvurarak şahsıma ilişkin içeriğin yayından çıkarılması talep ettim. Taleplerim “www. İzlesene.com” isimli türk sitesi tarafından kabul edildi ve kısa sürede kaldırıldı.Ancak “www. youtube .com ” ve “www.dailymotion.com” isimli yer sağlayıcılarına taleplerimin ulaşmasından itibaren 2 gün içinde başvuruma cevap verilmediği gibi ilgili yayınlar ilgili internet sitelerinden kaldırılmamıştır.

6-) Yukarıda bahsi geçen hususlar nedeniyle, internet yoluyla yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespiti, yayının durdurulması ve kaldırılması istemiyle Sayın Mahkeme’nize başvurma zorunluluğum hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 5651 S. K. m. 9, 9/A, 5237 S. K. m. 134, 4721 S. K. m. 24, 25, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m. 10

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) İlgili internet sitesi görüntülerinin videoları

2-) İnternet sitesi yer sağlayıcıya yapılan başvuru mailleri

3-)Yargıtay 4 Hukuk Dairesinin 2013/12487 Esas 2013/14479 Karar sayılı ilamı.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,  kişilik haklarım ve özel hayatımın açıkça ihlal edildiği “youtube.com” ve  “.dailymotion.com “ adlı internet sitelerinde yer alan internet yoluyla yapılan özel hayatıma saldırının hukuka aykırılığının tespiti, belirtilen yayınların durdurulması ve kaldırılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.

EKLER                                 :

1-) İlgili internet sitesi görüntülerinin videoları

2-) İnternet sitesi yer sağlayıcıya yapılan başvuru mailleri

Talep Eden

İnternetten Haber Kaldırma Dilekçesi

… MAHKEMESİNE

İHTİYADİ TEDBİR İSTEYEN :

KARŞI TARAF                       :

KONU                                  : Kişilik haklarıma saldırı niteliğindeki haberlere yayın yasağı getirilmesi ve  internet ortamından kaldırılması talebidir.

TALEP:

2003 ve 2007 yıllarına ait hakkımda yapılan suç isnatlarına yönelik yapılan operasyon ve yargılamalarımla ilgili olarak hakkımda kesinleşmiş yargı kararı olmamasına rağmen basın organlarında yer alan haberler isnat edilen eylemlerin tarafımdan kesin olarak yapılmış algısı oluşturacak şekilde yayınlanması kişilik haklarıma saldırı niteliğindedir. Tarafıma ilişkin kesin hüküm ifade eden ibareler kullanılmak sureti ile “dolandırıcı” , “suç makinesi” gibi ifadeler kullanılmış olup gerçek dışı olarak “yargı makamında bulunan kimseleri tehdit ettiğim” gibi içeriklerle hiçbir yasal delile dayanmaksızın, söylediğim iddia edilen kişilik haklarıma saldırı niteliğinde cümleler basın organlarında yer almıştır. Bununla birlikte soruşturmalarda dahi geçmeyen isnatlarla tarafımın itibarına zarar verilmiş ve bu durum halen yayınların ulaşılabilir olması nedeni ile devam etmektedir. Bahsi geçen haberlere konu hakkımda açılan davalar beraatla sonuçlanmış olup ilgili internet sitelerinin arşivlerinde beraatıma ilişkin hiçbir haber ve içerik bulunmamakta, henüz gözaltına alındığım sırada kesinleşmiş karar bulunmaması bir yana, henüz savcılık iddianamesi bile hazırlanmadan servis edilmiş bulunan haberler, halen tedbir talebine konu internet sitelerinde kesin hüküm ifade eden ifadelerle yer almaya devam etmektedir. Süreli yayın süresiz bir hale gelmiştir. Hakkımdaki haberler gerek ailevi gerekse iş hayatım bakımından tarafımı zor durumda bırakmakta ileriye dönük olarak hem iş hem de sosyal ilişki kuracağım insanlar karşısında tarafıma maddi ve manevi zarar vermekle kişilik haklarıma saldırı niteliğindedir.  

Türk Medeni Kanunu 24/1 uyarınca hukuka aykırı olarak kişilik haklarına saldırılan kimse, hakimden saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir.  Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise hukuka aykırı fıkra tanımlanmış olup buna göre kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biri ile haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her türlü saldırı hukuka aykırıdır. Yine anılan kanunun 25.maddesinde ise hukuka aykırı olarak kişilik haklarına saldırılan kimsenin başvurabileceği yargısal yollar sayılmış olup, maddenin 1. Fıkrasına göre davacı hakimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile davacı hakimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir.

İnternet ortamında yapılan yayınlar ile ilgili düzenleme ise 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu yayınlar Yolu ile İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun,İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Cevap Hakkı başlıklı 9. Maddesi yer almakta olup bu maddeye göre ; içerik nedeni ile hakları ihlal edildiğini iddia eden kişi, içeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı başlıklı 9.maddesinde yer almakta olup bu maddeye göre ; içerik nedeni ile hakları ihlal edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamdan fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süre ile internet ortamında yayınlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde talebi yerine getirir. Bu süre zarfında yerine getirilmeyen talep reddedilmiş sayılır. Talebin reddedilmiş sayılması halinde sayılması halinde kişi onbeşgün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamdan fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süre ile internet ortamında yayınlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh Ceza Hakimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh Ceza Hakiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. Sulh Ceza Hakiminin kesinleşen kararının birinci fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine getirmeyen yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır.

Kişilik haklarıma saldırı haline dönüşen ve gerek sosyal ve aile yaşantımı gerekse çalışma düzenimi olumsuz etkileyen maddi ve manevi kayba uğramama neden olan iş bu yayınların internet ortamından kaldırılması amacı ile ve belirtilen yasal düzenlemelere istinaden huzurdaki talepte bulunma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM :

Açıklanan nedenlerle hakkımda halen yayında bulunan adli olaylara ilişkin yayınların basın, yayın ve internet ortamından kaldırılmasına dair tedbir talebimizin kabulünü

Gerektiğinde kullanılmak üzere cevap hakkımızın yayınını teminen hüküm kurulmasını sayın makamınızdan arz ve talep ederim. tarih, Saygılarımla

İnternetten Haber Kaldırma Dilekçesi

İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ VARDIR.

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:

VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı

DAVALILAR : Adı ve Soyadı

DAVA KONUSU : Kişilik haklarına yapılan saldırının önlenmesi

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil iş alanında tanınan bir iş adamıdır. Tarihlerinde müvekkilin FETÖ terör örgütü üyesi olduğuna yönelik internet sitelerinde haberler çıkmıştır. Ancak sayılı KHK ile müvekkilin FETÖ terör örgütü ile hiçbir bağlantısı olmadığı açıklanmış ve tespit edilmiştir.

Müvekkilime ait FETÖ terör örgütü üyesi olduğuna yönelik basın, televizyon ve internet ortamında yayınlanan haberlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Zira müvekkilin adı ile internet üzerinden yapılan aramalarda müvekkilin FETÖ terör örgütü üyesi olduğuna yönelik haberler yayınlanmaya devam edildiği görülmektedir. Bu durumda müvekkilin zor durumda kalmasına sebebiyet vermektedir. Oysa kişinin özel yaşamının deşifre edilmesi o kişinin kişilik haklarına aykırılık teşkil eder. Kişilik hakları ise hukuk tarafından korunmuştur. Bundan dolayı bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER : Her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 24, 25 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, öncelikle ihtiyati tedbir kararı verilerek müvekkilimin özel hayatına ilişkin görüntülerin basın, televizyon ve internet ortamında yayınlanmaması için önleme kararı verilmesine, yapılacak yargılama neticesinde müvekkilimin özel hayatına ilişkin görüntülerin tüm basın, televizyon ve internet ortamında yayınlanmamasına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

Davacı vekili

İnternetten Haber Kaldırma Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

TALEP EDEN:

VEKİLİ:

KONU : Müvekkilin kişilik haklarını zedeleyen internet yayının durdurulması talebidir.

AÇIKLAMALAR    :

 1. Müvekkil ……, 2007 yılı Kasım ayında psikolojik sorunlar yaşamış ve belediye zabıtalarının seyyar satıcılara müdahale ettiği bir sırada sinir krizi geçirerek üzerindeki kıyafetleri çıkarmıştır. Müvekkil bu eylemde bulunduğu sırada bilincini tamamen kaybetmiş, istem dışı davranışlarda bulunmuştur.
 2. Müvekkil bu eylemi neticesinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış ve akabinde Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği kaldırılmıştır. Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine Psikotik Bozukluk tanısı ile yatışı yapılmış ve tedavi görmüştür.
 3. Müvekkil psikolojik sorunları nedeni ile başına gelen bu talihsiz olaydan sonraki süreçte pişmanlık ve utanç duymuştur. Müvekkil sonraki safhalarda psikolojik destek alarak sıkıntılarını atlatmaya çalışmıştır. Müvekkilin sinir krizi neticesinde yaptığı eylem sonraki süreçte internet ortamında: adresindeki sitede haber olarak yayınlanmaktadır.
 4. Müvekkil daha sonraki süreçte psikolojik sorunlarını bütünüyle çözmüş ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Müvekkil mesleğinin şeref haysiyetine uygun bir tavır ve davranışlar içerisinde olmak için tüm hassasiyeti göstermektedir. Ne var ki daha önceki süreçte bir anlık depresyon neticesinde yapmış olduğu eylemin görüntü ve haberlerinin yayınlanması müvekkili, öğrenciler ve meslektaşları başta olmak üzere eğitim camiası ve sosyal çevresinde küçük düşürmektedir.
 5. Müvekkilin öğretmenlik mesleğini saygın bir şekilde sürdürebilmesi için yukarda vermiş olduğumuz internet adreslerinde müvekkil aleyhine devam eden yayınlarının durdurulması ivedilik arz etmektedir. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9. Maddesinde:

MADDE 9 – (1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.

(2) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır.

(3) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir.

(4) Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.

(5) Hâkimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe gönderilir.

(6) Hâkim bu madde kapsamında yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

(8) Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğe erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç dört saat içinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir.

(9) Bu madde kapsamında hâkimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının veya aynı mahiyetteki yayınların başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi hâlinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır.

(10) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” denilmektedir. Müvekkil ve eğitim camiası açısından yayınların devam ediyor olması telafisi imkansız zararlara sebebiyet verebileceğinden söz konusu haberin yayınlarını sürdüren internet adreslerindeki yayının ilgili kanun gereği bir an önce durdurulmasını talep etmekteyiz.

 • Bu konuda yayın yapan diğer siteler hakkında yayının durdurulması talebi ile Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne yapmış olduğumuz başvuru 2009/816 Değişik İş sayılı dosya ile incelenerek kabul edilmiştir. Kararın bir örneği eklidir.
 • Daha önce müvekkil  ‘ın ismi ile yapılan olumsuz yayının durdurulması istemi ile Kentsel Haber sitesine başvurmak üzere çeşitli girişimlerde bulunduk. Önceleri yapmış olduğumuz başvuru üzerine haber siteden kaldırılmıştı. Ancak sanırız sitede yapılan güncellemeler nedeni ile yayının tekrar sitede yer almaya başlamıştır.
 • Daha sonra Kentsel Haber sitesine başvuru yapmak istediğimizde, sitede mevcut adresler üzerinden site yönetimine ulaşamadık. Yer sağlayıcı konumunda bulunan TeknikDATA İnternet Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.’ne yaptığımız başvuru üzerine ise bu şirketten kendilerinin de yayın yapan siteye ulaşamadıkları, bu nedenle mahkeme kararı olmadan işlem yapamadıkları bilgisini aldık.
 • 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesi gereğince bahsettiğimiz müvekkilin kişilik haklarını zedeleyen ve güncel de olmayan haberin tüm linkleri ve haber özetleri ile birlikte yayınının durdurulmasını, google aramalarında çıkan özet haber görüntüsünün de kaldırılmasını, yeni yapılan güncellemeler ile haberin yeniden site içerisine alınmasının  engellemesini talep etmekteyiz.

DELİLLERİMİZ :

 1. adresinde görünen haber örneği (EK 1)
 2. Google aramalarında müvekkilin ismi yazılınca çıkan haberleri gösterir belge (EK 2)
 3. Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2009/816 Değişik İş sayılı kararı (EK 3)
 4. Başvurumuza Teknik Data isimli yer sağlayıcı kurum tarafından verilen yanıt (EK 4)
 5. Vekaletname sureti (EK 5)

SONUÇ ve İSTEM : Yukarda açıkladığımız nedenlerle, 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesi gereğince müvekkilin kişilik haklarını zedeleyen ve güncel de olmayan haberin yayınının tüm linkleri ve haber özetleri ile birlikte durdurulmasına, google aramalarında çıkan özet haber görüntüsünün de kaldırılmasına, yeni yapılan güncellemeler ile haberin yeniden site içerisine alınmasının engellemesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 12.06.2014

Avukat

Sosyal Medya Hesabına Erişimin Engellenmesi

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

TALEPTE

BULUNAN               :

ŞÜPHELİ                  :https://www.facebook.com/profile.php?id=……………………. adresli sosyal medya hesabını kullanmakta olan şahıs

KONU-İSTEM          : 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Madde 9 gereğince “kişilik hakları ihlal edilen şahsım hakkında paylaşımlarda bulunan sayfanın erişiminin engellenmesi” istemimden ibarettir.

SUÇ TARİHİ : … ve sonrası

ŞİKÂYETE KONU SUÇ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

Henüz kimliğini tespit edemediğim kişi veya kişiler; Facebook adlı sosyal paylaşım sitesi hesabımı yasal olmayan yollardan ele geçirmiş olup 01.03.2020 tarihinden bu yana tarafımca hesabıma erişim sağlanamamaktadır. Söz konusu hesap tarafımca Facebook adlı sosyal paylaşım sitesine üyelik aldığımda tarafımca açılmış olup yıllardır tarafımca kullanılmaktadır. İlgili hesabın 01.03.2020 tarihinden önceki paylaşımları da incelendiğinde hesabı bizzat şahsımın kullandığı hususu açıkça anlaşılacaktır. Ancak yukarıda da bahsettiğim üzere halen kimliğini tespit edemediğim kişilerce hesabım ele geçirilmiş, tüm uğraşlarıma rağmen https://www.facebook.com adlı site tarafından çalınan hesabım ile ilgili bir erişim engeli konulmamıştır. Şahsa tarafımca farklı hesaplar açılmak suretiyle ulaşılmaya çalışılmış ise de şüpheli şahıs tarafımı engellemiş olup kendisi ile bir irtibat kurulamamıştır. Şüpheli şahıs hesabımı ele geçirdikten sonra üye olduğum tüm gruplarda ve sosyal medyadaki arkadaşlarımın bağlantılarında sürekli bahis paylaşımları yapmaktadır. Tarafım bu hususta aylardır arkadaşlarım ve yakınlarım tarafından aranmakta, iddaa oyunu ve bahis siteleri ile ilgili reklamların tarafımca sosyal medyada paylaşıldığından bahsetmektedir.

19.. doğumlu olup ………… Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünden mezun oldum, şuan da fitness ve yüzme alanlarında Antrenörlük yapmaktayım. Bu sebeple her yaş grubundan yüzlerce öğrencim bulunmaktadır. 23 yıldır … ilinde yaşamam sebebiyle sosyal çevrem de son derece geniş olup hesabımı iznim ve rızam olmaksızın illegal yöntemlerle ele geçiren şahsın paylaşımları sebebiyle herkesçe sevilen, sayılan örnek kişiliğim aylardır zarar görmektedir. Bu sebeple de şahsımın başvurusunun kabulü ile şahsıma ait fotoğraf ve paylaşımların bulunduğu ancak çalınmış olan Facebook sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etme zorunluluğum doğmuştur.

Şüpheli tarafından sık sık anasayfa üzerinden bireysel paylaşım yapılmakla birlikte tüm çevremce hesabımın çalındığı bilindiğinden arkadaşlarımın yorum yapmaları sebebiyle yapılan paylaşımlar kısa süre içerisinde kaldırılmaktadır. Bu sebeple tarafımca paylaşımların URL adresleri sunulamasa da şüphelinin en son … tarihli paylaşımına ilişkin ekran görüntüsü tarafımca ek olarak sunulmuştur.

Söz konusu paylaşımların yapılmaya devam etmesi daha önce de belirttiğim üzere telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacaktır. Bu sebeple de ilgili sayfaya ulaşılmasının bir an önce engellenmesi gerekmektedir.

3-) 5237 Sayılı TCK’nın ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR bölümünde düzenlenen  maddelerde açıkça belirtildiği üzere hesabımın çalınması ve şahsımın fotoğrafı ile kişisel bilgileri kullanılmak suretiyle paylaşımlar yapılması suç teşkil etmektedir: “Madde 134- (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.(1) (2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(4) Nitelikli haller Madde 137- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.”

4-) 5651 S. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri de şikâyet ve talebimi doğrular niteliktedir. Facebook adlı sosyal paylaşım sitesinin de içinde bulunduğu internet siteleriyle ilgili yükümlülükler 5651 S. Kanunun 6.maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre şikâyet konusu paylaşımlara ve sayfaya erişimin engellenmesi gerekmektedir. Kaldı ki; aynı kanunun 9.maddesinin 1.fıkrası “internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin  yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir” şeklindedir. Aynı maddenin 2.fıkrası da “İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır şeklinde olup ilgili kanun hükümleri gereğince talebimin acilen karara bağlanması gerekmektedir.

Yukarıda açıkladığım nedenlerle ve paylaşımlarda açıkça görüleceği üzere, çevremde kazandığım itibarı aşağılayan yazılı, sözlü veya görüntülü beyanlar, kişilik haklarından şeref ve haysiyete yönelik ağır bir tecavüzdür.Açıkça suç işlemeye devam eden profil sayfasına erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etme zorunluluğum doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: İlgili paylaşımlara ilişkin ekran görüntüleri, bilirkişi incelemesi, tanık anlatımları (gerekli görülmesi halinde tanıklarımın isim ve adresleri hakimliğinize bildirilecektir), Yargıtay kararları ve her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz etmiş olduğum nedenlerle, soruşturma süresince şahsım açısından telafisi güç ve imkânsız zararlar doğmamasını teminen, şahsıma ait olup şüpheli veya şüphelilerce ele geçirilen https://www.facebook.com/profile.php?id= URL adresli sayfaya erişimin engellenmesi kararı verilmesi saygılarımla arz ve talep olunur. tarih

TALEPTE BULUNAN

Ek-1: Nüfus cüzdanı fotokopisi

Ek-2: Talebe konu paylaşımların örneği olan Ekran görüntüsü

İçerik Kaldırılması Mahkeme Kararı

Son düzenleme tarihi 2 Ocak 2021 10:26

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.