İnşaat Vekaletname Örneği

Mar 6, 2018 | Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı, Vekaletname Örnekleri

İnşaat Vekaletname Örneği

İnşaat Vekaletname Örneği – İnşaat Vekaletnamesi Nasıl Olmalıdır?


DÜZENLEME   ŞEKLİNDE GENEL VEKALETNAME

Birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere

…………….yılı ……ayının ……günü …/…./…

Aşağıda mühür ve imzası bulunan …………noteri……..yerine imzaya yetkili……../…..caddesi no…dairemde görev yaparken yanıma gelen ve daimin yukarıdaki adreste mukim bulunduğunu söyleye,şahıs ve kimliği ibraz ettiği …………… vekaleten hareket eden ve gösterdiği …………………………..bana müracatla tarafımdan düzenleme şeklinde bir vekaletname düzenlemesini isteği ibraz ettiği nüfus cüzdanından kanı sahibi oldum.kendisinin Türkçe okuryazar kanuni ehliyete haiz ve bu işleri yapma yeteneğinin varlığını görerek hakiki arzularını sordum.şu suretle söze başladı.

İNŞAAT YOLA TERK İFRAZ TEVHİD TAPU DAİRELERİ BELEDİYELER RESMİ DAİRELER

Sahibi ve hissedarı olduğum ………… ili,……..ilçesi…….mahallesinde kain ve tapunun …..pafta …..ada…….parsel numaraları ile kayıtlı bulunan taşınmazla ilgili olarak  ifraz tevhit yapmaya bedel ve miktar farkı gözetmeksizin rızai taksim yapmaya, taksim sözleşmelerini yapmaya taksim sonucu gayrimenkullerde hisseli olarak adımıza kabul etmeye ifrazen taksim yaptırmaya ifrazdan sonra dilediği şekilde taksim etmeye taksim neticesinde dilediği parselleri adımıza müstakil veya hisseli olarak tescil ettirmeye cins tashihi ve her türlü  yaptırmaya,gayrimenkul üzerinde bulunan mevcut binayı yıktırmaya,dilediği gibi inşaatlar yaptırmaya,bunun için gerekli izin ve ruhsatları almaya,yola ve yeşil sahaya terki gereken kısımlarını ilgili belediye ve kamu yararına bedelli veya bedelsiz olarak terk etmeye,terk takrirlerini vermeye,tescillerini talebe,bu suretle dahi tapu senetlerini almaya,gerektiğinde tapu tahsis belgesini tapuya çevirmeye,teslim almaya,tapu tahsis belgesinden feragat etmeye feragatları imzalamaya,dilediği gibi ifraz,tevhit, taksim,parselasyon yapmaya, dilediği sahıs ve şirketlere kat karşılığı dilediği bedel ve şartlarla temlik etmeye ilgili tapu dairesinde imzalanması gereken kayıt ve belgeleri imzalamaya kot,kesit,çap,imar istikamet rölevesi röperli kroki,temel altı ve temel üstü ruhsatlarını,plan,proje,aplikasyon,ebatlı kroki,pafta kroki,pafta örneği,poligon kroki almaya,bunları tanzim etmeye ve imzalamaya,imar ve iskan durumunu çıkartmaya,mahalinde tespitler yaptırmaya,plan ve projeyi tanzim ettirmeye,tadilatlar yaptırmaya,tescil ettirmeye,emlak beyannamesi vermeye,yapılacak olan inşaatı başından sonuna kadar takip etmeye,bitirmeye,inşaatın plan plan ve projesine uygun ruhsatlarını almaya,malzemeleri temin ve tedarik edebilmeye,inşaat mahalinde nakle,sevke,bedellerini ödemeye,sigorta primlerini yaptırmaya,geri almaya,işçi giriş çıkışlarını yaptırmaya,vizite kağıdı vermeye,inşaat yapımı ile ilgili olarak komşu parsel sahiplerinden her türlü muvaffakatnameler,taahhütnameler,beyannameler almaya,vermeye,tanzim etmeye ve imzalamaya inşaatı bitirip teslim etmeye,iskan müsadesi almaya,inşaat teknik sorumluluğu ile ilgili olarak teknik elemanlarla gereken sözleşmeleri, yapmaya ve imzalamaya,dilediği bedel ve şartlarda ŞANTİYE ŞEFİ SÖZLEŞMESİ YAPMAYA,dilerse yetkileri geri almaya,azil etmeye,inşaatla ilgili patlayıcı madde satın almaya,nakletmeye,inşaatta kullanmaya,taahhütlerde bulunmaya,dilediği mühendis,mimar,teknik elemanlarla çalışmaya,bu hususlardan dolayı ilgili BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ,İLGİLİ BELEDİYE,TAPU DAİRELERİ,TAPU KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİ,İSKİ,TEK,İGDAŞ,FEN İŞLERİ, vs ——-alakalı tüm resmi dairelerde olacak her türlü iş ve işlemleri takip etmeye ve sonuçlandırmaya,OTOPARK TAAHHÜTNAMELERİ tanzim etmeye ve imzalamaya,yatırılması gereken her türlü vergi,harç ve rusumları yatırmaya,teminatlarını dahi yatırmaya,geri almaya,her türlü muvaffakatnameler,feragatnameler,taahhütnameler,beyannameler tanzim etmeye ve imzalamaya,bilcümle murislerimizden intikal edecek gayrimenkullerin intikallerini yaptırmaya,iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete kalbi ile adıma ve adlarımıza intikallerini yaptırmaya ve 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUN ve bu kanun uygulamasına yönelik yönetmelikler çerçevesinde adımıza riskli yapı tespit raporu almak için yetkili kuruluşlara başvurmaya,riskli yapı tespit raporunu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden onaylatmaya,riskli yapı tespit raporuna itiraz etmeyeceğimize dair adımıza dilekçe vermeye,Belediye Başkanlıkları,Tapu Müdürlükleri,Noterler ve tüm resmi kurum ve kuruluş harçları için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden MUAFİYET yazısı çıkartmaya,6306 sayılı Kanun kapsamında adımıza kentsel dönüşüm kira yardımı çıkartmaya  alınmış kira raporlarına itiraz etmeye,bina değerinin tespiti raporunu almak için yetkili kurum ve kuruluşlara başvurmaya,alınmış bina değeri raporlarına itiraz etmeye,kabule,itiraz hakkından feragate,yapılacak olan kira yardımlarını gerek ilgili kurum veznelerinden gerekse havale olunacak bilumum banka ve şubelerinden talep tahsil ahzu kabza,sulh ve ibraya,ilgili tüm Belediye Başkanlıkları ve tüm Tapu Müdürlüklerinde 6306 sayılı Kanun çerçevesinde her türlü işlemleri yapmaya,dilekçe vermeye,harç ödemeye,resmi belge almaya,arşivden adımıza proje çıkarmaya,Ulusal Adres Veri Tabanından(UAVT) taşınmazlar için kayıt çıkarmaya,6306 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerince yayımlanan Yönetmelik,Genelge,Tüzük ve Özelgeler kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemlerde kendi imzası ile bizi temsile,ihtarname,ihbarname ve ibraname keşidesine,tebliğ etmeye,tebellüğ ettiklerine cevap vermeye,elden evrak tebliğ ve tebellüğüne,kayıt ve suretler çıkarmaya,dosyaları tetkike T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile bu konularda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak Bakanlığa bağlı organlar nezdinde bizi temsile,riskli binanın yıkımı ile ilgili her türlü işlemi yapmaya,resmi ve özel yıkım şirketlerini yetkili kılmaya,Belediyelerden ve resmi kurumlardan binanın yıkımı için ruhsat almaya,her türlü yıkım için resmi talepte bulunmaya,bu konularda alınacak kararlar için bizi temsile,alınacak bina ortak karar protokolünü imzalamaya,tutanakları imzalamaya,gerekirse kararlara itiraza,gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, 6306 sayılı Kanun ve bu Kanun kapsamında yayımlanan mevzuat hükümleri çerçevesinde Valilikler,Kaymakamlıklar,Belediyeler ve bunlara bağlı resmi kurumlarda adımıza işlem yapmaya,taleplerde bulunmaya,ve yine niteliklerini belirttiğimiz taşınmazlar ile ilgili olarak her türlü takyidatları,şerhleri,muhtesatları ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine,Vakıflar Müdürlüklerini müracaatla kaldırmaya,temiz kağıtlarını almaya,yatırılması gereken her türlü vergi,rüsum ve harçlarını yatırmaya,fazla yatanları talep ile geri almaya,ahzu kabza,ilgili Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde yapılması gereken tüm iş ve işlemleri başından sonuna kadar takip tanzim ve imzalamaya,bu hususlarla ilgili olarak düzenlenecek olan tüm resmi evrak ve belgelerin tamamını tanzim ve imzalamaya,iş bu vekaletnameden kayıt ve suretler almaya,çıkartmaya,bu hususlarda yapılması gerek her türlü iş ve işlemleri yapmaya,takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye ve yine:—–634 SAYILI KAT İRTİFAKI/KAT MÜLKİYETİ-ELEKTRİK,SU,DOĞALGAZ-BELEDİYEDEN HİSSE SATIN ALMA,vs—— 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre mevcut kat mülkiyetini bozarak müşterek mülkiyete çevirmeye cins tashihi yapmaya, ana gayrimenkullerin bağımsız bölümleri ile eklentileri ve ortak yerleri üzerinde kat malikleri ile kullanma hakkına ilişkin kat irtifaklarını kurmaya, müteahhide düşen hisselerin devir  ve ferağını vermeye,,kat mülkiyeti ve kat irtifakına dahil olan gayrimenkulleri öncelikle satın almaya, ilişkin hükümlerini kabule bundan feragat etmeye tevhit,taksim,ifraz ve mübadeleye,cins tashihine,kurulmuş kat mülkiyeti ile kat irtifaklarını terkin veya dilediği gibi tadil etmeye dilerse kısmen terkin etmeye ile yeniden yeniden tesise,bu husustaki resmi senedi sözleşmeyi tanzim etmeye ve imzalamaya,ortak yerlerden faydalanma şeklini tayine,değer tespitine,muafiyet almaya,arsa paylarını göstermeye,634 sayılı kanuna göre tapu,vergi,noterlik daireleri,ile alakalı mercilerce yapılması icap muameleleri ifaya,liste,yönetim planı,fotoğraf,plan,proje ek ve tadillerini,dilekçeleri,tanzim etmeye ve imzalamaya,kat mülkiyeti,ve kat irtifakına,dahil olan gayrimenkulleri,öncelikle satın almaya,ilişkin hükümlerini kabule,bundan feragat etmeye,taahhütnameler,muvaffakatnameler ve beyannameler tanzim ve tescil isteminde bulunarak tapu sicil muhafızlıkları,huzurunda resmi sözleşme ve sicillerini bağımsız bölümler,ortak yerler ve eklentiler üzerinde kat maliklerine tanınan bilcümle haklarını korumaya,ortak mülkiyete çevrilme, veraset ve borçlarımı,vergi beyannamelerimi dahi imzalamaya,vergisini ödemeye,talebe,yönetim planı hükümlerine riayet etmeye,ana taşınmazın bakımı,onarımı ve korunması için gerekli tedbirleri almaya,giderlerine katılmaya,mülkiyet hakkının kendisine devredilmesini hakimden istemeye,kat malikleri ile yapılıcak kurul toplantılarına katılmaya,oy kullanmaya,bilimum resmi merciler,TAPU DAİRELERİ BELEDİYELER,İMAR MÜDÜRLÜKLERİ,ELEKTRİK İDARELERİ,SULAR İDARELERİ,DOĞALGAZ İDARELERİ nezdinde beni temsilen işlerimi takip etmeye ve sonuçlandırmaya, elektriği kestirmeye teminat ve depozitolarına geri almaya yapılmış bulunan abonman sözleşmelerini fes etmeye  fesilnameleri imzalamaya trafo sözleşmeleri imzalamaya elektrik idaresinden trafo belgesi almaya elektrik projelerini tasdik etmeye yine taşınmaza elektrik bağlatmaya abonman sözleşmeleri imzalamaya depozitolarını yatırmaya fazla yatanları geri almaya TEDAŞ, BEDAŞ,AKTAŞ,TEAŞ,BEAŞ ve bir cümle elektrik kurumu genel müdürlük ve şubelerinde beni temsili elektrik saatlerini taktırmaya muayene ve kontrollerini yaptırmaya gerektiğinde değiştirmeye yenilerini taktırmaya elektriği kestirmeye yeniden açtırmaya dilekçeleri imzalamaya bir cümle muameleleri ifa ve ikmali  ilgili BELEDİYEDEN DİLEDİĞİ BEDEL VE ŞARTLARLA HİSSE SATIN ALMAYA,BEDELLERİNİ ÖDEMEYE,FERAĞINI KABUL ETMEYE,SATIN ALINAN HİSSENİN TAPUSUNU ÇIKARTMAYA,TESLİM ALMAYA,TESLİM VE TESELLÜM TUTANAKLARINI İMZALAMAYA,DİLEDİĞİ ARSA PAYI ÜZERİNDEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ SEÇMEYE,KAT İRTİFAKINI KAT MÜLKİYETİNE ÇEVİRMEYE,istenilecek belgeleri temin etmeye,ilgili mercilere vermeye,sözlü yada yazılı beyanlarda bulunmaya,elden evrak alıp vermeye,yazışmalarda bulunmaya,yatırılması gerekli her türlü vergi,resim,harç ve masrafları yatırmaya,makbuzlarını almaya,fazlalarına itiraz etmeye,imzalanması gerekli her türlü belge ve evrakları tanzim etmeye ve imzalamaya  ayrıca İŞBU VEKALETNAME İFRAZ VE TEVHİTTEN SONRADA VE YİNE NUMARASI DEĞİŞİCEK OLAN PARSEL İÇİNDE GEÇERLİ OLMAK KAYDI İLE bu hususlardan dolayı benim yapmam gereken tüm iş ve işlemleri benden farksız olarak yapmaya,DİLERSE YUKARIDAKİ YETKİLERİN TAMAMI VEYA BİR KISMI İLE BAŞKALARINI TEVKİL,TEŞRİK VE AZLE münferiden mezun ve yetkili olmak üzere …………………………………………vekil tayin ettim.diye sözünü bitirdi.

Yazılan bu tutanağı okuması için kendisine verdim.okudu.hakiki arzularının tam olarak yazılmış olduğunu  söylemekle tutanağın altı ilgili tarafımdan imzalanıp mühürlendi.

………yılı……..ayı………günü    …./…./….

Vekalet veren ……..:

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

İletişime Geçin

Aklınıza takılan bir soru mu var? Telefon görüşmesi veyahut mesajla yoluyla tarafımızla iletişime geçin!

Our Services

What we Do Best

 

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim.

A Look Inside

 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architectoeaque ipsa quae ab illo inventore.