İnfaz(Ceza) Erteleme Dilekçesi Örneği

May 7, 2019 | Ceza Hukuku, DİLEKÇELER

İnfazın ertelenmesi; kesinleşen bir cezanın çektirilmesi aşamasında bu cezanın sağlık, iş, aile gibi gerekçelere dayanılarak ertelenmesi anlamına gelir.

İnfazın ertelenmesi için yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir dilekçe yazılarak içerisinde bulunulan durum tüm detaylarıyla açıklanmalıdır. Bu yazımızda ne gibi gerekçelerle infazın ertelenebileceğini, infazın ertelenmesi dilekçesinin nasıl hazırlanacağını ve örneğini Av. Saim İNCEKAŞ katkılarıyla ele aldık.

İnfaz(Ceza) Erteleme Dilekçesi Örneği -1-


ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İNFAZIN ERTELENMESİNİ

İSTEYEN SANIK                            :                                

MÜDAFİİ                                         : 

ADRESİ                                            :                            

SUÇ                                                  :Yaralama                                                                                 

KONU                                               : Ceza infazının ertelenmesi istemimize ilişkindir.

 

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim ….. hakkında yaralama suçuna ilişkin olarak ….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/…/2018 tarih ….E.   ….. K. sayılı kararı ile 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmedilmiştir. (EK-1)

2-) Dosyayı takip eden avukatın müvekkilime bilgi vermemesi ve avukatın kendisine yapılan tebliğ sonucunda müvekkilimin istinaf kanun yolu kullanma hakkı bertaraf ederek karar kesinleşmiştir. Müvekkilim cezasından kendisine gelen infaz çağrı kağıdı sayesinde haberdar olmuştur. (EK-2) Bu nedenle, müvekkilimizin cezası infaz safhasına gelmiştir.

3-) Müvekkilim…., …… Balık Restaurant’ının sahibi olup, 2 çocuk babasıdır. Müvekkilim, çocuklarının nafakasını ve çalışan işçilerinin maaşlarını ödeyebilmek için restoranı açık tutup işletmesi gerekmektedir. (EK-3) Bunlar için de işlerinin cezasının infazı sırasında devam edebilmesi için devir işlemlerini yapması gerekmektedir.

4-) Müvekkilimin çocukları ve çalışanlarına karşı sorumluluklarını aksatmaması için, müvekkilimiz hakkında verilen cezanın infazının 6 ay ertelenmesi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    : 5275 S. K. m. 4, 5, 17.

İSTEM VE SONUÇ                         : Yukarıda açıklanan nedenlerle ceza infazının ertelenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. 18/04/2019

Sanık Müdafii Av.

EKLER:

1) Müvekkilimiz hakkında verilen ……. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/…/2018 tarih … E.   ….. K. sayılı kararı

2) 

3) Müvekkilimiz işletme belgesi

4) Vekaletname örneği

İnfaz(Ceza) Erteleme Dilekçesi Örneği -2-


 ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İNFAZIN ERTELENMESİNİ

İSTEYEN                                   :

KONU                                        : Ceza infazının ertelenmesi talebimdir.

ÇAĞRI TEBLİĞ TARİHİ             :

AÇIKLAMALAR                         :

X Asliye Ceza Mahkemesinin X E. X K. Numaralı ilamı ile X ay hapis cezasına çarptırıldım. X tarihinde çağrı kâğıdı gelmiş ve 10 gün müracaat ve teslim hakkı verilmiştir.

Ancak 65 yaşında ve çeşitli sağlık problemleri olan bir kadınım. Hipertansiyon ve fıtık hastasıyım. Aynı zamanda 15 yaşındaki torunum da yanımda yaşamakta, bakımıyla ben ilgilenmekteyim. Küçük torunuma bakmak zorundayım on gün içerisinde teslim olmam ailemi zor durumda bırakacaktır. Cezanın derhal infazına başlanılmasıyla sağlığımın el vermemesi ve bakmakla yükümlü olduğum torunuma karşı sorumluluklarımı yerine getiremeyecek olmamdan sonradan telafisi mümkün olmayacak zararlar doğacaktır. Yalnızca emekli maaşımla zaruri ihtiyaçlarımızı ancak gidermekteyiz. Cezanın infazından önce işlerimi yoluna koyabilmem ve diğer giderlerimi karşılayabilmem için infazın ertelenmesini talep etmekteyim.

Ceza infazı sırasında aileme yeterli parayı tedarik edip bir köşeye koymak ve cezasını çekmeye başlamadan önce sağlık problemlerimi çözmek için cezamın 6 ay veya uygun görülecek süre kadar ertelenmesini talep etmekteyim.

Aynı zamanda halen sabit ikametgâh sahibiyim. Tüm bu nedenlerin de göz önünde bulundurularak iyi niyetim ve sorumluluklarımı yerine getirme isteğim dikkate alınarak cezanın ertelenmesine karar verilmesini talep ederim.

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda açıklanan nedenlerle infazının 5275 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince ertelenmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. 24.05.2019     

İnfaz(Ceza) Erteleme Dilekçesi Örneği -3-


ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İNFAZIN ERTELENMESİNİ
İSTEYEN (HÜKÜMLÜ) :

Adres:  

KONU : Cezanın infazının ertelenmesi talebinden ibarettir.

TALEP NEDENLERİ

Ben imar kirliliği suçundan Mahkemesinin Esas ve K. karar sayılı ilamı ile kısa süreli hapis cezasına çarptırıldım. Bu cezam kesinleşmiştir. Bana verilen cezanın denetimli serbestliği uygulanırken, kararıyla denetimli serbestlik yükümlülüklerini ihlal etmek sebebiyle kalan kısmının kapalı cezaevinde infazına karar verilmiş ve infaza başlanmıştır.

Ben tarihinde boşanmış bulunmaktayım ve olup birkaç ay içerisinde doğum yapacaktır. Bu yüzden doğumdan önce ve doğumdan sonra olmak üzere birkaç ay yoğun destek ve ilgime hamile eşimin ihtiyacı vardır.

Diğer yanda işyerimizin iflas etmemesini için en azından altı ay süresince benim işlerin  yıl başında olmam ve uygun bir şekilde ticari iş ve ödemelerimizi takip etmem gerekmektedir.

Bu nedenle göstermiş olduğum mazeretime binaen HALİHAZIRDA YAKLAŞIK 7 AY KALMIŞ OLAN iş bu infazın ertelenmesi talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığım nedenlerle; hakkımda kesinleşen ve infaz aşamasına gelen cezanın infazının 5275 sayılı kanunun 17/4. Maddesi hükümleri gereğince ertelenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                   

İnfaz(Ceza) Erteleme Dilekçesi Örneği -4-

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLAMAT BÜROSU SAVCILIĞI’NA

İLAMAT NO                         :  

 

İCRANIN ERTELENMESİ

TALEBİNDE BULUNAN 

HÜKÜMLÜ                          : 

MÜDAFİİ                             :

T.KONUSU                          :   infazın  6 ay süre ile ertelenmesi  talebidir.

AÇIKLAMALAR               

 • İzmir .Asliye Ceza Mahkemesinin ….. E. ……. K sayılı ilamı ile müvekkilim ……….’nın 10 AY HAPİS ve 16 GÜN ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. İş bu karar temyiz edilmeksizin 04.09.2012 tarihinde kesinleşmiştir. Sayın Savcılığınızın yukarıda ilamat numarası belirtilen dosyasından gönderilen çağrı kağıdı ile ,müvekkilim cezanın infazının başlanılabilmesi amacı ile davet edilmiştir. İş bu yazı müvekkilime 23.10.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.

 • Öngörülen cezanın şu aşamada infazı , müvekkil bakımından telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet verecektir.İş bu sebeple cezanın infazının 6 ay süre ile ertelenmesine karar verilmesini talep etmekteyiz. Şöyle ki;

 • Müvekkilim, ………….. sektöründe hizmet veren ……… isimli firmanın sahibi ve yetkilisidir. Müvekkil önümüzdeki birkaç ay için ……………yapmak üzere sözleşmeler yapmıştır.

 • Keza dilekçemiz ekinde sunulu belgelerden de anlaşılacağı üzere, müvekkilim şirkete ilişkin Vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik kurumuna olan birikmiş borçlarını yapılandırmış ve bu doğrultuda yaklaşık 9 aydır düzenli olarak her ay 40.000,00 TL vergi ve sgk prim borcu ödemesi gerçekleştirmektedir. Müvekkilimin ödemeleri 2017 senesine kadar devam edecek olup hali hazırda toplu ödeme yapabilecek birikimi yoktur.(EK-1)

 • Yine dilekçemiz ekinde sunulu sözleşme gereği müvekkilim işyeri için aylık 20.000,00 TL kira bedeli ödemektedir.(EK-2)
 • Öte yandan işyerinde adet personel çalışmakta olup ,aylık yaklaşık 20.000,00 TL maaş ödemesi yapılmaktadır. İşyerinde çalışan personel sayısını gösterir evrak örneği de dilekçemiz ekinde sunuyoruz.(EK-3)

 • Müvekkilim eşi ve 2 çocuğunun yanı sıra kendileri ile birlikte yaşayan annesinin geçimini sağlamaktadır. Ayrıca müvekkilimin annesi kanser hastası olup, tedavisi ile müvekkilim ilgilenmektedir.

 • Bir hususu daha önemle belirtmek isteriz ki ; müvekkilin mahkumiyetine konu hüküm verilmesinden önce karşı taraf zararı müvekkil tarafından giderilmiş olmasına rağmen, bu durum müşteki tarafından dosyaya karar tarihinden sonra bildirilmiş ve bu sebeple müvekkil lehine indirim sebepleri ve infaz müesseselerinin tatbiki mümkün olamamıştır. Ayrıca kararın yaz ayları olması sebebi ile müvekkilin ikamet etmediği adresine tebliğ edilmiş olması sebebi ile müvekkil karardan haberdar olamamış ve bu sebeple hükmü temyiz edememiştir. Tüm bu hususlar tarafımızca ,Sayın Savcılığınızın çağrı kağıdının tebliği ile öğrenilmiştir. İş bu sebeple tarafımızca yargılanmanın yenilenmesi talebi ile İzmir ….Asliye Ceza Mahkemesine başvuruda bulunulacaktır. Ancak malumunuz olduğu üzere bu başvurumuz cezanın infazına engel olmamaktadır.

3-  Netice itibarı ile ,yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle cezanın şu aşamada infaz edilmesi halinde, müvekkilimin gerek müşterilerine ,gere ise SGK ve Vergi Dairesine karşı olan taahhütlerini yerine getirmesi mümkün olamayacaktır. Keza, İzmir 7.Asliye Ceza Mahkemesine yapacağımız başvurunun neticesine göre ,iş bu infaz talebinin hükümsüz kalması da ihtimal dahilindedir. Müvekkilimin kaçma şüphesi de bulunmamaktadır.

NETİCE VE TALEP           : Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle müvekkil aleyhinde hükmedilen ,kesinleşen ve infaz aşamasına gelen cezanın infazının CMK hükümleri gereğince ve uygun görülecek kefalet karşılığında 6 ay süre ile  ertelenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

Talepte bulunan Sanık

Müdafii Av.

Ekleri                         :

1 – Onaylı,harçlı,pullu vekaletname örneği

2 – Müvekkilin SGK ve Vergi Dairesine olan borç ve taahhütlerini gösterir belge örnekleri

3 – Müvekkilin işyerine ait kira sözleşmesi

4 – Müvekkilin personel sayısını gösterir belge

İnfaz Erteleme Dilekçesi Örneği

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İNFAZ ERTELEME TALEBİNDE

BULUNAN:

VEKİLİ                   :

KONU                    : İnfazın ertelenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR  :  1- Müvekkil ……………………….. 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/ Esas ve2017/ karar sayılı dosyasında verilen karar gereğince “Vergi Usul Kanuna Muhalafet” suçundan  hapis cezasına çarptırılmış, iş bu karar kesinleşmiştir.

Ancak kesinleşen bu cezanın şu aşamada icrası geri dönülemeyecek zararlara yol açacağı gibi cezanın icra edilmesinden beklenen yararın da gerçekleşmesine engel olacaktır. Şöyle ki ;

2- Müvekkil  1974 doğumlu olup 6 çocuk babasıdır.  Çocukların hepsi eğitimlerine devam etmektedirler. İkametinde bulundukları ev kiradır ve müvekkilin elşinin ev hanımı olması nedeniyle de evin tek geçim kaynağı müvekkilimdir. müvekkil ailesinin geçimini sağlamak, onlara bakmakla mükelleftir. Müvekkil ailesine maddi ve manevi olarak destek olmakta onların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Zira tüm ailesinin ve çocuklarının müvekkilin işlerinden başka bir geliri bulunmamaktadır. Deyim yerindeyse evde ki herkes müvekkilimin eline bakmakta, müvekkilin üniversite eğitimi için şehir dışında olan çocukları ise mecburen part time işlerde çalışmakta, eğitimleri bulundukları şehirdeki geçim sıkıntısını düşünmekten aksamaktadır.  Dolayısıyla cezanın infazı durumunda aile fertleri muhtaç duruma düşecek ve geçimini sağlayamayacaktır. Cezanın infazının ertelenmesi durumunda müvekkilin ilk amacı  ailesine hayatlarını idame ettirebilecek bir birikim bırakmaktır. Aksi takdirde geliri olmayan diğer aile fertleri cebri icra tehdidi altında kalacaktır.

3- Müvekkilimde ekte sunduğumuz raporlardan da anlaşılacağı üzere hipertrofik kardiyomiyopati, mitral kapak yetmezliği ve aortik kapak yetmezliği tanıları mevcut olup engel oranı yüzde yüzdür ve bu verilen rapor SÜRESİZdir. Yani müvekkilin bu hastalığı gelip geçici değil,  SÜREĞEN yani KRONİKtir.

Müvekkilin ani bir kalp krizi geçirmesi kuvvetle muhtemeldir. Cezaevinde kalp krizi geçirmesi durumunda önce koğuştaki diğer mahkumlar, koğuştan sorumlu  bulunan gardiyanlara haber verecek gardiyan nöbetçi amirine haber verecek, amir ambulans çağırıp nöbetçi jandarma komutanına haber verecek nöbetçi jandarma komutanı ise nöbetçi bir ekibi toplayıp araç tahsis edilecek ve daha sonra ambulans ve aracın tahsis edilmesi durumunda ise müvekkil koğuşundan çıkartılarak, (eğer biraz şanslıysa hız kurallarına uyulmadan ve beklemesini gerektirecek trafik, kırmızı ışık gibi nedenler olmadan) 20 dk uzaklıkta ki devlet hastahanesine toplamda ancak 1 saatte varabilecektir. Ekte ki raporlardan İskenderun Devlet Hastahanesi’nin 09.12.2010 tarihli sağlık raporunun karar kısımında açık olarak müvekkilimin hayati tehlikesinin olduğunu, her an kalp krizi geçirme durumu olabileceğini böyle bir durumda en geç 1-2 dakika içerisinde müdahele edilmesi gerektiği ve hipertrofik kardiyomiyopati’nin kesin tedavisinin bulunmadığı belirtilmiştir. Söz konusu belgelerin örnekleri ekte sunulmuştur. İstenildiğinde asılları ilgili kurumlardan celp edilebilir.

Cezaevi şartlarında müvekkilin ani bir kalp krizi geçirmesi durumunda kendisine müdahale edilmesi yukarıda da arz edildiği gibi sıkıntılı bir süreç olduğu malumdur. Müvekkilim içerisinde bulunduğu bu ağır hastalık neticesinde hayatını yalnız başına idame ettirememektedir. Müvekkilimin işlediği suçun niteliği itibariyle toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmamaktadır. Bu nedenle cezanın ertelenmesi müvekkilin sağlığı açısından önem arz etmektedir.

4-Müvekkil yargılamanın her aşamasında yargılamanın sağlıklı şekilde yapılabilmesi açısından elinden geleni yapmıştır. Sabit ikametgah adreslidir ve ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Kaçma veya saklanma şüphesi yoktur. Yalnızca ailesinin  kendisine, kendisininde  ailesine maddi ve manevi olarak ihtiyaç duyduğu şu dönemde cezanın infazı için süreye ihtiyacı vardır. Müvekkil tahliye olur olmaz evden önce sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaheneye gidip tedavi olmaya başlayacaktır. Sayın savcılık makamının da uygun görmesi halinde cezanın infazının ertelenmesini arz ederiz.

NETİCE VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle ; ve resen tespit edeceğiniz hususlar çerçevesinde ; 5275 SAYILI Ceza ve Güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun “Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi” başlıklı 16.maddesi gereğince tarafınıza tanınan  erteleme takdir yetkisini müvekkil lehine kullanmanızı ve müvekkilin tahliyesine karar verilmesini,  saygıyla arz ederim. 

İnfaz Erteleme Talebinde Bulunan Vekili

Ekler :

– Müvekkile ait sağlık raporları

– Vekaletname

İnfaz Erteleme Dilekçesi

ADANA … CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İNFAZIN  ERTLENMESİNİ

İSTEYEN :

KONU : Cezanın infazının ertelenmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1- … Asliye Ceza Mahkemesi’nin … sayılı kararı ile 5 ay hapis 400,00 TL adli para cezasına mahkum edildim.

2- 05.09.2019 tarihinde geçirmiş bulunduğum trafik kazası nedeniyle, kendimi bilmez bir vaziyette evimde 3-4 gün yatmışım daha sonra kız kardeşim tarafından evimin kapısı kırılarak Ambulans ile …….. hastanesine getirilmişim. Bir hafta ……. hastanesinde tedavi gördüm (Akciğerde su toplaması ve psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle nedeniyle tedavi gördüm. Tedaviye cevap alınamayınca 1 hafta bitiminde Ambulans İle ………. Üniversitesi hastanesine sevkedildim.

3- 17.09.2019 ile 14.10.2019 tarihleri arasında ……Üniversitesi, Göğüs hastalıkları servisinde yatarak Akciğerde enfeksiyon tedavisi ile birlikte alkol ve madde bağımlılığı tedavisi gördüm. 14.10.2019 tarihinde hastahaneden taburcu olacağım gün dizim şişti, bunun üzerine dizimden sıvı alarak tahlile gönderdiler ve dizimin enfeksiyon kaptığını acil ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Tedaviye….. de devam etmek için taburcu oldum

4- Buraya gelerek ….. Devlet Hastanesi Ortopedi servisine başvurdum. Tekrar Dizimden sıvı alınarak antibiyotik tedavisine başlanıldı, antibiyotik tedavisinin sonucuna göre ameliyata karar verileceği tarafıma iletildi.

5- Kazada bir ay önce de bilincimin yerinde olmadığı, akıl karışıklığı yaşadağım, evimi bile çoğu zaman bulamadığımı yakınlarım tarafından sonradan öğrendim.

6- Bu esnada yukarıda bahsettiğim 5 ay hapis ve 400,00 TL para cezasını içeren ………Asliye ceza mahkemesinin 2019/83 Esas ve 2019/386 karar sayılı kesinleşmiş  mahkeme kararı ile ilgili olarak 02.08. 2019 tarihli Çağrı kağıdı ve Adli para cezası ödeme emri tarafıma gönderilmiş, Fakat tarafıma tebliğ edildiğini o sıralarda bilincim yerinde olmadığı için, psikolojik ve ruhsal rahatsızlığım nedeniyle hatırlayamıyorum. Bu nedenle ne para cezası ödenmiş ne de hapis cezasının infazı için gerekli merciie tarafımca başvurulamamıştır.

7- …’ye gelince … tarihinde de 15.10.2019 tarihli 400,00 TL adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilmesine, iki saat karşılığı bir gün olmak üzere, kamuda çalıştırılmamı içeren  2019/9439 İlamat no’LU ÇAĞRI KAĞIDI ALDIM.

8- Yukarıda belirttiğim rahatsızlıklar nedeniyle tedavim devam etmektedir. Koltuk değneği ile bile yürümekte zorluk çekiyorum. Tek başıma tuvalete bile gidemiyorum. Maruz kaldığım bu rahatsızlık ve engellik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatımı yalnız idame ettirme imkanım yoktur. Bedensel durumum ve rahatsızlığım nedeniyle toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturma ihtimalim de fiziki olarak da zaten mümkün değildir. Bu nedenle 5275 Sayılı İnfaz Kanunu m.16/6 ve 16/3 maddeleri gereğince makamınızca uygun görülecek bir süre ile veya rahatsızlıklarım iyileşinceye kadar infazımın ertelenmesini talep etmek zorunluluğum hasıl olmuştur.

… Üniversitesinde yatışım ile … Devlet Hastanesinde gördüğüm tedavi ile ilgili evraklar dilekçem ekinde sunulmuştur. Ekli raporda da kanımda enfeksiyon oranının yüksek olduğu görülmektedir.

SONUÇ             : Dilekçem ekinde sunmuş bulunduğum evraklarda incelenerek , Adli Tıp Kurumuna ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurullarına sevkim ile mevcut rahatsızlıklarım ile bu rahatsızlıklarımın ceza evi koşullarına ve cezanın infazına engel olup olmayacağının tesbiti ile 5275 Sayılı İnfaz Kanunu m.16/6 ve 16/3 maddeleri gereğince makamınızca uygun görülecek bir süre ile veya rahatsızlıklarım iyileşinceye kadar hürriyeti bağlayıcı cezamın ve Kamuya yararlı bir işte çalışma cezamın infazının bihakkın veyahut tarafınızca uygun görülecek nakdi kefalet mukabilinde ertelenmesini saygılarımla talep ederim.

İnfazın Ertelenmesini Talep eden

EKLERİ: Hastane evrakları ve çağrı kağıtları

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

İnfazın ertelenmesi dilekçe örneği

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İLAMAT NUMARASI :

İNFAZIN 

ERTLENMESİNİ

İSTEYEN:

DAVACI: K.H.

KONU: Cezanın infazının ertelenmesi talebimizdir. 

AÇIKLAMALAR

 1. Adana Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararıyla  hapis cezasına mahkum edilmiş durumdayım.
 • Hakkımda verilen karar kesinleşmiş olup bu karar tarafıma savcılığınız kanalı ile 30.05.2019  tarihinde çağrı kâğıdında tebliğ edilmiştir.
 • Sayın Savcılık makamı, ben hayvancılık ile geçimimi sağlamaktayım (EK: 1 ÇKS belgesi) toplamda 60 adet hayvanım bulunmaktadır. Bunların bakımını eşimin yapması mümkün değildir çocuklarım küçüktür onların yapması da mümkün değildir.  Üç çocuğum bulunmaktadır. Çocuklarım çalışmamaktadır. Eşim Birgül Duygu çalışmamakta ev hanımlığı yapmakta olup, evimin iaşesi için sadece ben çalışmaktayım. Cezaevine gitmem durumunda bir takım mağduriyetler ortaya çıkacaktır.

Bu mağduriyetler başlıca şunlardır;

-Eşime, 3 çocuğuma bakacak hali hazırda kimse yoktur. Ailem mağdur olacaktır.

-Evimin ihtiyaçları için yapmış olduğum harcamalar bulunmakta olup ayrıca her ay hayvancılık kredi taksitlendirmelerimi ödemekteyim. Bu borçları kapatmadan cezaevine girmem halinde evim, eşim, ailem haciz tehdidinde kalacak ve oldukça da mağdur olacaklardır.

 • Makamınızdan yukarıda ifade ettiğim hususlarda borçları ödeyebilmem, eşime ve çocuklarıma kalacakları ortamı rahat bir şekilde karşılayabilmem için süreye ihtiyacım vardır. Tüm bu işlerimi cezamı çekmeye girmeden önce yoluna koymam için cezamın ertelenmesini talep ediyorum.
 • Ben tüm duruşmaları takip etmiş bulunuyorum ve mahkeme heyeti cezalandırılırken de iyi halimi göz önüne almıştır. Kaçma şüphemde bulunmamaktadır. Erteleme talebim zaruretten doğmaktadır. İlgili evraklar dilekçem ekindedir. 

İSTEM                :

Makamınızca hakkımda kesinleşen  cezamın  infazının ertelenmesine karar verilmesini talep ederim.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.