İnfaz(Ceza) Erteleme Dilekçesi Örneği

Son Güncelleme Tarihi

İnfaz(Ceza) Erteleme Dilekçesi Örneği -1-


ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

                                                                                             

İNFAZIN ERTELENMESİNİ

İSTEYEN SANIK                            : 

                                                          

MÜDAFİİ                                         : 

 

ADRESİ                                            : 

                                                          

SUÇ                                                  :Yaralama                                                                                 

KONU                                               : Ceza infazının ertelenmesi istemimize ilişkindir.

 

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim ….. hakkında yaralama suçuna ilişkin olarak ….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/…/2018 tarih ….E.   ….. K. sayılı kararı ile 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmedilmiştir. (EK-1)

 

2-) Dosyayı takip eden avukatın müvekkilime bilgi vermemesi ve avukatın kendisine yapılan tebliğ sonucunda müvekkilimin istinaf kanun yolu kullanma hakkı bertaraf ederek karar kesinleşmiştir. Müvekkilim cezasından kendisine gelen infaz çağrı kağıdı sayesinde haberdar olmuştur. (EK-2) Bu nedenle, müvekkilimizin cezası infaz safhasına gelmiştir.

 

3-) Müvekkilim…., …… Balık Restaurant’ının sahibi olup, 2 çocuk babasıdır. Müvekkilim, çocuklarının nafakasını ve çalışan işçilerinin maaşlarını ödeyebilmek için restoranı açık tutup işletmesi gerekmektedir. (EK-3) Bunlar için de işlerinin cezasının infazı sırasında devam edebilmesi için devir işlemlerini yapması gerekmektedir.

 

4-) Müvekkilimin çocukları ve çalışanlarına karşı sorumluluklarını aksatmaması için, müvekkilimiz hakkında verilen cezanın infazının 6 ay ertelenmesi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                    : 5275 S. K. m. 4, 5, 17.

 

İSTEM VE SONUÇ                         : Yukarıda açıklanan nedenlerle ceza infazının ertelenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. 18/04/2019

Sanık Müdafii

Av.

EKLER:

1) Müvekkilimiz hakkında verilen ……. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/…/2018 tarih … E.   ….. K. sayılı kararı

2) 

3) Müvekkilimiz işletme belgesi

4) Vekaletname örneği

İnfaz(Ceza) Erteleme Dilekçesi Örneği -2-


 ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İNFAZIN ERTELENMESİNİ

İSTEYEN                                   :

                                                            

KONU                                        : Ceza infazının ertelenmesi talebimdir.

ÇAĞRI TEBLİĞ TARİHİ             :

AÇIKLAMALAR                         :

 

X Asliye Ceza Mahkemesinin X E. X K. Numaralı ilamı ile X ay hapis cezasına çarptırıldım. X tarihinde çağrı kâğıdı gelmiş ve 10 gün müracaat ve teslim hakkı verilmiştir.

Ancak 65 yaşında ve çeşitli sağlık problemleri olan bir kadınım. Hipertansiyon ve fıtık hastasıyım. Aynı zamanda 15 yaşındaki torunum da yanımda yaşamakta, bakımıyla ben ilgilenmekteyim. Küçük torunuma bakmak zorundayım on gün içerisinde teslim olmam ailemi zor durumda bırakacaktır. Cezanın derhal infazına başlanılmasıyla sağlığımın el vermemesi ve bakmakla yükümlü olduğum torunuma karşı sorumluluklarımı yerine getiremeyecek olmamdan sonradan telafisi mümkün olmayacak zararlar doğacaktır. Yalnızca emekli maaşımla zaruri ihtiyaçlarımızı ancak gidermekteyiz. Cezanın infazından önce işlerimi yoluna koyabilmem ve diğer giderlerimi karşılayabilmem için infazın ertelenmesini talep etmekteyim.

Ceza infazı sırasında aileme yeterli parayı tedarik edip bir köşeye koymak ve cezasını çekmeye başlamadan önce sağlık problemlerimi çözmek için cezamın 6 ay veya uygun görülecek süre kadar ertelenmesini talep etmekteyim.

Aynı zamanda halen sabit ikametgâh sahibiyim. Tüm bu nedenlerin de göz önünde bulundurularak iyi niyetim ve sorumluluklarımı yerine getirme isteğim dikkate alınarak cezanın ertelenmesine karar verilmesini talep ederim.

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda açıklanan nedenlerle infazının 5275 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince ertelenmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. 24.05.2019     

İnfaz(Ceza) Erteleme Dilekçesi Örneği -3-


ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İNFAZIN ERTELENMESİNİ
İSTEYEN (HÜKÜMLÜ) :

Adres:  

KONU : Cezanın infazının ertelenmesi talebinden ibarettir.

TALEP NEDENLERİ

Ben imar kirliliği suçundan Mahkemesinin Esas ve K. karar sayılı ilamı ile kısa süreli hapis cezasına çarptırıldım. Bu cezam kesinleşmiştir. Bana verilen cezanın denetimli serbestliği uygulanırken, kararıyla denetimli serbestlik yükümlülüklerini ihlal etmek sebebiyle kalan kısmının kapalı cezaevinde infazına karar verilmiş ve infaza başlanmıştır.

Ben tarihinde boşanmış bulunmaktayım ve olup birkaç ay içerisinde doğum yapacaktır. Bu yüzden doğumdan önce ve doğumdan sonra olmak üzere birkaç ay yoğun destek ve ilgime hamile eşimin ihtiyacı vardır.

Diğer yanda işyerimizin iflas etmemesini için en azından altı ay süresince benim işlerin  yıl başında olmam ve uygun bir şekilde ticari iş ve ödemelerimizi takip etmem gerekmektedir.

Bu nedenle göstermiş olduğum mazeretime binaen HALİHAZIRDA YAKLAŞIK 7 AY KALMIŞ OLAN bu infazın ertelenmesi talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığım nedenlerle; hakkımda kesinleşen ve infaz aşamasına gelen cezanın infazının 5275 sayılı kanunun 17/4. Maddesi hükümleri gereğince ertelenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                   

İnfaz(Ceza) Erteleme Dilekçesi Örneği -4-

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLAMAT BÜROSU SAVCILIĞI’NA

 

 

İLAMAT NO                         :  

 

İCRANIN ERTELENMESİ

TALEBİNDE BULUNAN 

HÜKÜMLÜ                          : 

MÜDAFİİ                             :

T.KONUSU                          :   infazın  6 ay süre ile ertelenmesi  talebidir.

AÇIKLAMALAR               

  • İzmir .Asliye Ceza Mahkemesinin ….. E. ……. K sayılı ilamı ile müvekkilim ……….’nın 10 AY HAPİS ve 16 GÜN ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.İş bu karar temyiz edilmeksizin 04.09.2012 tarihinde kesinleşmiştir.Sayın Savcılığınızın yukarıda ilamat numarası belirtilen dosyasından gönderilen çağrı kağıdı ile ,müvekkilim cezanın infazının başlanılabilmesi amacı ile davet edilmiştir.İş bu yazı müvekkilime 23.10.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.

  • Öngörülen cezanın şu aşamada infazı , müvekkil bakımından telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet verecektir.İş bu sebeple cezanın infazının 6 ay süre ile ertelenmesine karar verilmesini talep etmekteyiz.Şöyle ki;

  • Müvekkilim, ………….. sektöründe hizmet veren ……… isimli firmanın sahibi ve yetkilisidir.Müvekkil önümüzdeki birkaç ay için ……………yapmak üzere sözleşmeler yapmıştır.

  • Keza dilekçemiz ekinde sunulu belgelerden de anlaşılacağı üzere,müvekkilim şirkete ilişkin Vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik kurumuna olan birikmiş borçlarını yapılandırmış ve bu doğrultuda yaklaşık 9 aydır düzenli olarak her ay 40.000,00 TL vergi ve sgk prim borcu ödemesi gerçekleştirmektedir.Müvekkilimin ödemeleri 2017 senesine kadar devam edecek olup hali hazırda toplu ödeme yapabilecek birikimi yoktur.(EK-1)

  • Yine dilekçemiz ekinde sunulu sözleşme gereği müvekkilim işyeri için aylık 20.000,00 TL kira bedeli ödemektedir.(EK-2)
  • Öte yandan işyerinde adet personel çalışmakta olup ,aylık yaklaşık 20.000,00 TL maaş ödemesi yapılmaktadır.İşyerinde çalışan personel sayısını gösterir evrak örneği de dilekçemiz ekinde sunuyoruz.(EK-3)

  • Müvekkilim eşi ve 2 çocuğunun yanı sıra kendileri ile birlikte yaşayan annesinin geçimini sağlamaktadır.Ayrıca müvekkilimin annesi kanser hastası olup,tedavisi ile müvekkilim ilgilenmektedir.

  • Bir hususu daha önemle belirtmek isteriz ki ; müvekkilin mahkumiyetine konu hüküm verilmesinden önce karşı taraf zararı müvekkil tarafından giderilmiş olmasına rağmen,bu durum müşteki tarafından dosyaya karar tarihinden sonra bildirilmiş ve bu sebeple müvekkil lehine indirim sebepleri ve infaz müesseselerinin tatbiki mümkün olamamıştır.Ayrıca kararın yaz ayları olması sebebi ile müvekkilin ikamet etmediği adresine tebliğ edilmiş olması sebebi ile müvekkil karardan haberdar olamamış ve bu sebeple hükmü temyiz edememiştir.Tüm bu hususlar tarafımızca ,Sayın Savcılığınızın çağrı kağıdının tebliği ile öğrenilmiştir.İş bu sebeple tarafımızca yargılanmanın yenilenmesi talebi ile İzmir ….Asliye Ceza Mahkemesine başvuruda bulunulacaktır.Ancak malumunuz olduğu üzere bu başvurumuz cezanın infazına engel olmamaktadır.

3-  Netice itibarı ile ,yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle cezanın şu aşamada infaz edilmesi halinde,müvekkilimin gerek müşterilerine ,gere ise SGK ve Vergi Dairesine karşı olan taahhütlerini yerine getirmesi mümkün olamayacaktır.Keza,İzmir 7.Asliye Ceza Mahkemesine yapacağımız başvurunun neticesine göre ,iş bu infaz talebinin hükümsüz kalması da ihtimal dahilindedir.Müvekkilimin kaçma şüphesi de bulunmamaktadır.

NETİCE VE TALEP           : Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle müvekkil aleyhinde hükmedilen ,kesinleşen ve infaz aşamasına gelen cezanın infazının CMK hükümleri gereğince ve uygun görülecek kefalet karşılığında 6 ay süre ile  ertelenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

Talepte bulunan Sanık

Müdafii

Av.

 

Ekleri                         :

1 – Onaylı,harçlı,pullu vekaletname örneği

2 – Müvekkilin SGK ve Vergi Dairesine olan borç ve taahhütlerini gösterir belge örnekleri

3 – Müvekkilin işyerine ait kira sözleşmesi

4 – Müvekkilin personel sayısını gösterir belge

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.