İmzaya ve Borca İtiraza Karşı Beyan Dilekçesi Örneği

İmzaya ve Borca İtiraz Dilekçesi Örneği -2018


……….. İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DOSYA NO                          : ………..

 

CEVAP VEREN

DAVALI(ALACAKLI)       : …………….

VEKİLİ                                 : Av………….

İTİRAZ EDEN

DAVACI(BORÇLU)          : ……………. (T.C. Kimlik No:………….)

 

VEKİLİ                                : Av………………. –

KONU                                   :Borca ve imzaya itiraza karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR 

 

1-) Van 2. İcra müdürlüğünün 2015/18245 E. sayılı dosyasında borçlu ………… hakkında girişilen bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla icra takibine başlanmış  ve sonrasında borçlu tarafından 06/10/2015 tarihinde imzaya ve borca itiraz edilmiştir.

 

2-). Davacı …………. dava dilekçesindeki iddiasında senetteki imzanın kendisine ait olmadığını dile getirmiş olmakla birlikte davacının imzaya itirazı tamamen haksız ve mesnetsiz durumdadır. Çünkü borçlu ile alacaklı şirket yetkilisi arasında araç satım sözleşmesinden dolayı borç ilişkisi meydana gelmiştir.(EKTE  sunacağımız araç satış sözleşmesinde görüleceği üzere alacaklı şirket yetkilisi ……….ile borçlu …………kardeşi arasında yapılmış olan sözleşmeye dayanarak borçlu kardeşinin borcuna karşılık senedi alacaklı şirket lehine imzalayıp vermiştir.)  Bu sebeple borçlu senetteki imzayı müvekkil şirketin yetkilisi …………. bizzat imzalayıp vermiştir. Zaten hem karşı tarafın sunmuş olduğu imza sirküleri ile senetteki imza karşılaştırıldığında hem de sayın mahkeme tarafından yaptırılacak bilirkişi incelemesinde senetteki imzanın borçluya ait olduğu görülecektir.

3-)  Bunun yanında borçlu alacaklı şirket ile herhangi bir ticari ilişkisi olmadığını savunarak senetten dolayı bir borcu olmadığını dile getirmiştir. Halbu ki senetten dolayı ortaya çıkan borç ilişkisi asıl ilişkiden mücerret olup asıl ilişkideki bağ ortadan kalksa bile kıymetli evraktan kaynaklanan borç sona ermez.

Mücerret kıymetli evrak, doğumuna sebep olan ilişkiden bağımsız ve so­yuttur. Kıymetli evrak bir defa doğduktan sonra, doğumuna sebep olan ilişki­deki bir aksaklık veya bozukluk kıymetli evrakın geçerliliğine etkili olmaz (Prof.Dr. Oğuz İmregün,  Kara Ticaret Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1996.).

Kıymetli evrakta mücerretlik ilkesi denilen bu ilke gereği, senette yer alan hak ile bu hakkın oluşumuna neden olan temel borç ilişkisi arasındaki bağ ortadan kalkmaktadır. Senet temel borç ilişkisinden soyutlanmış, bağımsız bir varlık kazanmıştır. Kıymetli evrakın soyut ( mücerret ) oluşu Ticaret Hu­kuku’nun kendine özgü bir kavramıdır. Senet düzenleyenin düzenlediği senetle borçlanmasının doğal sonucu olan temel borç ilişkisindeki sakatlığı ileri süre­meme hali yani soyutluk ilkesi, yalnızca kıymetli evrakta mevcuttur. Bu özellik genel anlamdaki senetlerde yoktur ( Halil Can/Semih Güner, Kıymetli Evrak Hukuku, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1999).

4-) YARGITAY 12. Hukuk Dairesi’nin   2014/26443 E. 2015/178 K.  numaralı kararında ‘Takip dayanağı bononun, borçlunun imzasının bulunduğu kağıdın sonradan doldurulması ile olusturulduğu ve bonodaki alacağa dayanak oluşturan bir ticari ilişkinin mevcut olmadığı yönündeki iddianın, yargılamayı gerektirip ancak genel mahkemede açılacak bir menfi tespit davasında değerlendirilmesi mümkün olmakla, icra mahkemesinde ileri sürülemeyeceği gibi, inceleme konusu da yapılamaz.’ denilerek bu iddianın ancak genel mahkemelerde açılcak bir davada ileri sürüleceğini söylemiştir.

5-)  Davacının mal kaçırma ihtimaline karşı icranın durdurulması kararı verilmesi yerinde olmayıp icranın durdurulması kararına itiraz ediyoruz. İcra takibinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca şunu belirtmekte gerekir ki; İİK m.169’a göre Kambiyo senetlerine özgü takip yolunda itiraz mevcut dosya da sadece satış işlemlerini durdurur.

 

            Açıklanan tüm nedenlerle  haksız ve kötüniyetli yapılmış olan itirazların reddedilmesi ve karşı tarafın itiraz ettiği tutar üzerinden %20 icra inkar tazminatı ile takip konusu alacağın %10’u oranında para cezasına hükmedilmesi gerekmektedir.

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerle, borçlu tarafından 06/10/2015 tarihli yapılan borca ve  imzaya itirazın reddine karar verilmesi, itiraz edilen tutar üzerinden %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesi, yargıma giderleri ve ücret- i vekaletin karşı tarafa yükletilmesini  müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz. 26.10.2015

EKLER:  

1-) Araç Satış Sözleşmesi

2-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

                                                                      

 

     İTİRAZA BEYANDA BULUNAN

                            Vekili   

 

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.