İmar Uygulamasının İptali Davasına Cevap Dilekçesi

Haz 10, 2019 | İdare Hukuku Avukatlığı, Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

ADANA 2. İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO                      ; 

CEVAP VEREN

DAVALI                            :

VEKİLİ                             : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVACI                           :

KONU                                : Davaya karşı itiraz ve cevaplarımızın arzından ibarettir.

Davacı …..07.06.2016 tarih ve 775 Sayılı Encümen Kararı ile, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 17.08.2016 tarih 3374-3163 Sayılı Encümen Kararının iptali talebiyle müvekkil Belediye aleyhine dava ikame etmiştir. Davacının talepleri yerinde değildir. Şöyle ki,

                          

USULE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ    : 

                                                

1-Dava süresi içinde açılmamıştır. 2577 Sayılı İYUK’nun “Dava açma Süresi” başlıklı 7.ve 10.maddelerinde dava açma süresinin özel kanunlarla ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay ve İdare Mahkemelerinde 60 gün olduğu , ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan  tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı belirtilir. Davacı yasal süreleri geçirdikten sonra işbu davayı da süre şartına uymayarak açmıştır. Dava süresi geçtikten sonra dava açıldığından davanın bu sebeple reddedilmesi gerekir. Şöyle ki;

“Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler.”

Davacı 28.09.2016 tarihinde ………elediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğüne itiraz dilekçesi sunmuştur. Davacı zımni red süresinden sonra işlemeye başlayan yasal süreyi geçirdikten sonra işbu davayı süre şartına uymayarak açmıştır. Davanın bu sebeple reddedilmesi gerekir.

 ESASA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ :

1-…… 2,4, F22C21D2, F22C21D2A ve F22C21A3D pafta, 1691, 1693, 1694, 1695,1696, 1697, 1698, 1699,1709, 1710, 1711, 1713, 1714, 1715, 1716, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1752, 1768, 1791, 1797, 1799, 1814, 1826, 1855, 1862, 1863 ve 1864 nolu parselleri kapsayan alanda yapılan imar uygulaması Sancaktepe Belediyesi Encümeninin 07.06.2016 tarih  ve 775 Sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar uygulaması kontrol ve onay işlemleri için 5216 Sayılı Yasanın 7. Maddesi uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine kontrol edilmek üzere gönderilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 17.08.2016 tarih ve 3374-3163 Sayılı Encümen Kararı ile onaylanarak 3194 Sayılı İmar Kanunu 19. Maddesi gereği 09.09.2016 -10.10.2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

2-Yapılan İmar Uygulamasında 1/1000 Ölçekli ……Revizyon Uygulama İmar Planı gereği …..1714 nolu parselden imar yolu geçmekte olup bu nedenle iki ayrı parsel tahsis edilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca bu uygulamada Düzenleme Ortaklık Payı kesintisi  %35.76061 olarak hesaplanmıştır.

3-Hüseyin HIROĞLU ’nun Yenidoğan 1714 nolu parseldeki 209,08 m²’lik hissesinden 74,77 m² Düzenleme Ortaklı Payı kesintisi yapılarak 902 ada 5 nolu parselde 37,81 m² hisse, 905 ada 1 nolu parselde 94,54 m² hisse İmar Kanununun 18. maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 10. maddesine göre tahsis edilmiştir. İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12. Maddesi uyarınca Kamu Ortaklık Payı (KOP) kapsamında 908 ada 4 nolu parselde (Sağlık Tesis Alanı) 1,97 m²’lik hisse tahsis edilmiştir.

Bu encümen kararı işleminde de herhangi bir usulsüzlük olmadığından davanın reddi gerekmektedir.

2577 Sayılı İYUK’nun “Yürütmenin durdurulması”nı düzenleyen 27.maddesinde “idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Dava konusu işlem hukuka uygun olduğundan yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verilmelidir.

4-Bütün bu açıklamaların dışında bir idari işlemin iptal edilebilmesi için; YETKİ, ŞEKİL, SEBEP, KONU, MAKSAT yönlerinden biri ile açıkça hukuka aykırı olması gerekir. Davacı tarafından Belediyemizce tesis edilen işlemin hangi yönden hukuka aykırı olduğu hususunda yeterli ve inandırıcı açıklama da getirilmemiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 27. maddesinde belirlenen

işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi imkansız zarar söz konusu olmadığından yürütmenin durdurulması hususundaki istem de yerinde değildir.

 

HUKUKİ SEBEPLER            :  İYUK, İmar Kanunu vs. ilgili mevzuat

MADDİ DELİLLER               :  Keşif, Bilirkişi İncelemesi vs. her türlü  kanuni deliller.

SONUÇ VE İSTEM                 : Açıkladığımız nedenlerle;

a-) Söz konusu davanın öncelikle süre yönünden reddine,

b-)2577 sayılı yasada aranan şartlar gerçekleşmediğinden yürütmenin durdurulması hususundaki istemin reddine,

 

c-) Yasal dayanaktan yoksun davanın esas yönünden de reddi ile masraf ve vekillik ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak arz ederim.16.03.2017

 

Eki               :

…Belediye Encümeninin 07.06.2016 tarih ve 775 Sayılı Kararı

….. Encümeninin 17.08.2016 tarih ve 3374-3163 Sayılı Kararı

Şuyulandırma Cetveli

……Encümeninin 10.11.2016 tarih ve 1509 Sayılı Kararı

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – Tel: 0534 910 97 43

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.