İmar Durumu İsteme Dilekçe Örneği

T.C

…BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Konu: … İli, … İlçesi, ….Mahallesi . ….. parsel sayılı taşınmazın İMAR DURUMUNUN verilmesi talebi 

Ekli vekâletnamede görüleceği üzere, …… vekiliyim. (Ek:1) 

Müvekkilim …., … İli, .. İlçesi, Yeni Mahallesi … ada, …. parsel sayılı taşınmazın sahibidir. 

Müvekkilimin sahibi olduğum parsele ilişkin olarak;

İMAR PLANI İLE İLGİLİ

1-Müvekkilimin sahibi olduğu ….. parselde kayıtlı taşınmazın hâlihazırda mer’i imar planlarında hangi alana ayrıldığı,

2- Müvekkilimin sahibi olduğu taşınmazın mer,i imar planlarındaki (1/1000, 1/5000 ve varsa üst ölçekli diğer imar planındaki) durumunun ne olduğu, kamusal alanda kalıp kalmadığı, taşınmazımın bulunduğu alanda imar planlarında revizyon yapılıp yapılmadığı, en son durumunun ne olduğu,

3-Parselin bulunduğu alanda geçerli olan 1/1000, 1/5000 ve varsa üst ölçekli diğer imar planının (1/25000-1/50000 ölçekli plan) kabulüne ilişkin belediye meclis kararlarının tarih ve sayısının ne olduğu,

İMAR UYGULAMASI İLE İLGİLİ

1-Parselin içinde bulunduğu alanda imar uygulaması (18 uygulaması) yapılıp yapılmadığı,

2-İmar uygulaması yapıldı ise müvekkilime hangi imar parsellerinin/hisselerinin tahsis edildiği,

3-İmar uygulaması kapsamında DOP ve KOP kesintisi yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise DOP ve KOP kesinti oranlarının ne olduğu,

4-DOP oranı belirlenirken kapanan kadastral yolların hesaba katılıp katılmadığı,

5-Kapanan kadastral yolların imar uygulaması kapsamında nasıl bir işleme tabi tutulduğu,

HUSUSLARININ AYRINTILI OLARAK AÇIKLANDIĞI “BILGI NOTU” HAZIRLANARAK TARAFIMA VERILMESINI,

Bunun yanında;

1-Parsele ait İMAR DURUMU BELGESİNİN hazırlanarak tarafımıza verilmesini,

2- Yukarıda maddeler halinde belirttiğim hususlar ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin (meclis kararları, plan paftası, encümen kararları, parselasyon planı ile ilgili tüm belgeler-dağıtım cetveli, şüyülandırma belgeleri, kadastral parselden imar parseline dönüşüm tabloları vs) onaylı birer örneğinin vekil sıfatıyla tarafımıza verilmesini,

Saygılarımla arz ve talep ederim.  …

.

         Vekili

Av. …

     

 EK:   1-Vekâletname 

          2-Tapu fotokopisi 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.