İlgilinin başvurusu üzerine doğrudan baro tarafından görevlendirilmiş olan avukatın ücreti Hâzinece karşılanmaz- Yargıtay Kararı

İlgilinin başvurusu üzerine doğrudan baro tarafından görevlendirilmiş olan avukatın ücreti Hâzinece karşılanmaz

Tarafların, boşanma ve mali sonuçlarında anlaşmış olmaları ve boşanma kararının tarafların irade birliğine dayanıyor olması, vekalet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin açık bir beyanları bulunmadıkça, bunların hüküm altına alınmasına engel değildir. Öte yandan, davada taraflardan birine mahkemenin talebi üzerine baro tarafından görevlendirilen avukatın ücreti yargılama gideri olarak Hazine’den ödenir (HMK md 340).

Mahkemenin bir talebi olmaksızın, ilgilinin başvurusu üzerine doğrudan baro tarafından görevlendirilmiş olan avukatın ücreti Hâzinece karşılanmaz ve bu ikinci halde dava sonunda kanun gereğince takdir olunacak haksız çıkan taraftan alınacak vekalet ücretinin de Hazine’ye verilmesine karar verilemez. Davacıya davada, mahkemenin talebi üzerine değil, davacının baroya başvurusu üzerine doğrudan baro tarafından avukat görevlendirilmiştir. Dava kabul edildiğine ve davacının “vekalet ücreti istemediği” yönünde açık bir beyanı da bulunmadığına göre, davada kendisini vekille temsil ettirmiş olan davacı yaranna vekalet ücreti takdir ve tayini gerekirken, tayin olunan maktu vekalet ücretinin, Hazine’ye gelir kaydına karar verilmesi doğru bulunmamıştır. Ne var ki, kanuna uymayan bu husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına da ihtiyaç bulunmamaktadır.

Bu bakımdan bozma yapılmamış, kanuna uymayan hususun düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir (HUMK. m. 438/7). Sonuç: Yukarıda açıklanan sebeple, temyiz olunan hükmün, hüküm sonucunun vekalet ücretine ilişkin yedinci bendindeki “adli yardımdan karşılandığından davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydına” ibarelerinin hükümden çıkartılmasına, çıkartılan ibare yerine “davalıdan alınarak davacıya verilmesine” cümlesinin yazılmasına, hükmün bu bölümünün açıklanan şekilde düzeltilerek onanmasına, adli yardım talebi ile hükmü temyiz eden davacı temyizinde haklı bulunduğundan temyiz harçları ile diğer temyiz giderlerinin davalı taraftan tahsiline, işbu karann tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. (Y2HD, 08.09.2015, E. 2015/1390, K. 2015/15219)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 9 Nisan 2020 18:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.