Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İlave Tediye Alacağı Dava Dilekçesi Örneği

İlave Tediye Ücreti Alacağı Dilekçe Örneği

İzmir İş Mahkemesi Hakimliğine

Davacı            :

Vekili               : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

Davalı             : T.C. Devlet Demiryolları Alsancak Liman İşletmesi Müdürlüğü

Dava               : TİS ve 6772 sayılı Kanun gereğince ödenmeyen İlave Tediye Ücreti Alacağı ve ücret alacağı

Dava Değeri   : 4.000.- YTL

Olaylar            :

1-) Davalı kurum T.C. Devlet Demiryolları Alsancak Liman İşletmesi müdürlüğü işyerinde aralıksız 26’ yıl çalıştım. Mayıs 2002’ tarihinde emekli oldum. Tüm ücretlerimizin maaşa eklenerek ödendiğini bildirdiler.Bu arada kıdem tazminatım ödendi. Ancak, ihbar tazminatı ile,izin ücreti,genel tatil ücreti vb. alacağımızın ödendiği bildirildiği halde hiç birinin ödenmediğini tespit ettik. Davalı kurumun tarafıma yaptığı ödemeleri gösteren ücret ve maaş bordroları gerçeği yansıtmamaktadır.

2-) Bu arada kıdem tazminatı ile birlikte, aynı anda ödenmesi gereken “Toplu İş Sözleşmesi” m.53’den kaynaklanan “İlave Tediye ücreti alacağı” ile, diğer eklenti alacaklarımın ödenmediğini tespit ettim. Çünkü, maaş bordrosuna eklenen kısım çok cüz’i bir rakkamdı. Öyle olunca tarafıma yapılan ve oldukça yüksek rakkam tutması gereken ödemeleri karşılamadığını,yani ilave tediye hiç ödenmediği gibi, eklentilerinde kısmen ya da tamamen ödenmediği anlaşılmıştır.

3-) 6772 sayılı Kanundan ve TİSözleşmesinden doğan ilave tediye ücreti alacağımın ödenmesi için ihtara gerek yoktur.O nedenle alacaklarım toplamının karar altına alınması için yetkili ve görevli mahkeme olan, mahkemenize başvurmak zorunluğu  doğmuştur.

İlave tediye ücretini düzenleyen 6772 sayılı Kanunun 1.nci maddesi hükmü hangi kurumdakilere bu ücretin ödenmesi gerektiğini saymıştır. Davalı T.C. Devletdemiryolları Alsancak Liman İşletmesi Müdürlüğü’de  İlave Tediye Ücreti ödemesi zorunlu kurumlar arasında gösterilmiştir (Bkz. 6772 s.Kanun m.1 düzenlemesi). Davalı kurum, kanundan doğan bu ücreti fiilen çalışılan her yıl için BİR BRÜT MAAŞ tutarında ödemekle yükümlüdür. Emekli olduğum Mayıs/2002’ tarihinde brüt maaş tutarım işyeri kayıtları ve bordrolar ile bunların asıllarını oluşturan kalamozalar ile sabittir. Ancak, davalı kurumun maaş ve ücret bordroları ile ödeme belgeleri gerçeği yansıtmaktan uzak olduğundan, gerçek verilere göre, bilirkişilerce araştırma yapıldığında o tarihte brüt maaşım 1.700.- YTL gözükmesine karşın, 2.000,- YTL civarında olabilecektir. Son brüt maaşımı dikkate alarak hesaplama yapmak gerekirse 26 x 1.700 = 32.500 YTL ilave tediye ücreti ve Toplu İş Sözleşmesi m. 53’ten kaynaklanan ikramiyenin eksik ödenen kısmından kalan 88.400 YTL’sı ve 3.000 YTL ihbar tazminatı alacağımın tarafıma ödenmesinin karar altına alınmasını talep ederiz.

4-) İlave tediye ücreti, ihbar tazminatı, ikramiyenin eksik kalan kısmı ve ücret alacağı talebim yasal süresindedir.

5-) Davalı kurumun maaş ve ücret bordroları gerçeği yansıtmamaktadır. O nedenle, ücretin ödenmesinde mahkemece de esas kabul edilemez. Bu hususun bilirkişiler tarafından gerçek veriler uyarınca olması gereken şekilde yeniden hesaplanması ve tarafımıza ödenmesi gerekir.

Hukuki Sebepler         : 4857 s. K., 6772 s. K., B.K. M.K., T.T.K., ilgili yürürlük hükümleri.

Kanıtlar : İzmir 5. İş Mahkemesi’nin 2006/421 E. Sayılı dosyası kapsamı, İşyerine Uygulanan TİS m. 53’, gerçek veriler uyarınca hesaplanacak maaş ve ücret bordroları, tarafıma ödenen ve maaşa ilave edilen genel ödeme (kıst. Ödeme), kalamozaları ve bilirkişi incelemesi, tanıklar, sunulması olanaklı her tür kanıt.

Sonuç ve İstek : Yukarıda arz edilen sebeplerden, fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak üzere, davalı T.C. Devletdemiryolları Alsancak Liman İşletmesi Müdürlüğü’nden müvekkilin alacağı olan,

a-) İşyerine uygulanan TİS m. 53’ gereğince, her yıl için birer aylık istihkakımız tutarında İlave Tediye’ye ek olarak ödenmesi gereken, 1.700 x 2 = 3.400 YTL; 3.400 YTLx 26 Yıl = 88.400 YTL İlave Tediye Ücreti Alacağının Toplu İş Sözleşmesi m. 53’ gereğince, ödeme tarihindeki en yüksek banka faizi ile birlikte ödemenin tahakkuk ettiği emeklilik durumumun kesinleştiği Mayıs 2002’ tarihinden itibaren davalı kurumdan faizi ile birlikte tahsilini talep ederiz.

b-) 6772 s. Kanun’dan doğan İlave Tediye Ücreti; 26 Yıl x 1.700 YTL (Brüt Ücret) = 34.200 YTL ve bu ücretin en geç ödenmesi gereken Mayıs 2002’ tarihinden itibaren en yüksek banka faizi oranındaki faizi ile birlikte tarafımıza ödetilmesine karar verilmesini,

c-) İhbar tazminatından eksik kalan kısım olan ödenmesi gereken Mayıs 2002’ tarihinde en az 3.000 YTL tutan ihbar tazminatı alacağımızın müstakilen en yüksek banka faizi oranındaki faizi ile birlikte tarafımıza ödetilmesine karar verilmesini;

d-) Emekli olduğum tarihe kadar ödenmeyen ücretler toplamından Bilirkişilerce hesaplanacak Yıllık Ücretli İzin Alacağımızın;

e-) Bayram ve genel tatil günleri ücret alacağımızın;

f-) Eksik ödenen ikramiye fark alacağımızın;

g-) Müstakilen ödenmeyen yiyecek, giyecek, yakacak yardımı alacağından ödenmeyen gerçek tutarlar (ki toplam alacağımız ana para olarak 150.000 YTL’sini aşmaktadır.) davalı kurumda kalmıştır.

Bu tutarların davalı kurumdan her bir alacak kalemi için doğum ve temerrüt tarihleri gözetilerek en yüksek banka mevduat faizi oranındaki faizi ile birlikte davalı kurumdan tahsilini talep ve dava ederiz.

h-) Davalı kurumun İlave Tediye Ücreti, ihbar, ikramiye farkı ve ücretler toplamından zamanında ödemesi gereken tutarların enflasyonla eşleme yapılarak dava tarihine kadar olan nem’alarının ayrıca hesaplanması ile menfi zarar; ve munzam zarar alacaklarımızın doğması halinde bu tutarların da davalı kurumdan tahsilini talep ederiz.

Davacı

Vekili Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 23:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.