İlamsız İcra Takibine İtiraz(Borca İtiraz) Dilekçesi

Şub 23, 2019 | DİLEKÇELER, İcra Hukuku

İlamsız İcra Takibine Nasıl İtiraz Edilir?

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi -1-

ADANA 6. İCRA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE                

DOSYA NO                         :

İTİRAZ EDEN

BORÇLU                          :            

ALACAKLI             :

VEKİLİ                               : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KONUSU :Ödeme emrine itirazlarımdır.

AÇIKLAMALAR               :

1- Alacaklı tarafından hakkında ilamsız takip yolu ile icra takibi başlatılmış olup tarafıma ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde bu ödeme emrine itiraz ediyorum. 

2- Alacaklının başlatmış olduğu icra takibinin yetkisine açıkça itiraz ediyorum. İSTANBUL İCRA DAİRLERİ VE MAHKEMELERİNİN YETKİSİNE AÇIKÇA İTİRAZ EDİYORUM.  Yetkili icra dairesi yasal ikametgahım olan ………………. İCRA DAİRESİ VE MAHKEMESİDİR. Takip ………….. İcra Dairesinde açılması gerekmekte idi. YETKİYE AÇIKÇA İTİRAZ EDİYORUM. Takibin usulden öncelikle durdurulması gerekmektedir.

3- Alacaklının takibe koyduğu miktar için göstermiş olduğu gerekçeleri kabul etmiyorum. Alacaklı haksız ve kötü niyetli olarak takip başlatmıştır. Alacaklı şirketten  ürün aldığım gerekçesiyle hakkımda icra takibi yapılmış olması mesnetsiz ve hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra hakkımda başlatılan takip hiçbir şekilde ilama, belgeye dayanmamaktadır. Bu konuda tarafımıza ödeme emri ile ilgili hiçbir belge de gönderilmemiştir. Dolayısıyla TÜM BORCA AÇIKÇA İTİRAZ ediyor ve bu borcu kabul etmiyorum.

4-Alacaklı şirket keyfi olarak her hangi bir ilam, belge veya başka bir mesnet olmadan takibe geçmiştir. Tarafımıza gönderilmiş bir ihtarname söz konusu değildir.

5- İşletilmiş ve işletilecek faize de açıkça itiraz ediyorum. Zira alacaklı şirketi bugüne kadar hiçbir işlem yapmadan, hiçbir ihtar veya itiraz yolunu açacak bir girişim yapmadığından gecikme faizinin müsebbibi de alacaklı şirkettir. Alacaklı kötü niyetli olarak –acaba tutar mı- mantığı ile hareket ederek icra takibi başlatmıştır. Alacaklı hakkında her türlü yasal hak ve itirazlarımızı saklı tutuyorum. İşlemiş ve işleyecek faizinin tamamına itiraz ediyorum.

6-Hakkında yapılan takip haksız ve mesnetsizdir. Dolayısıyla tüm YETKİYE, BORCA, İŞLEMİŞ FAİZE VE İŞLETİLECEK FAİZE VE TÜM FERİLERE itiraz ediyorum. Alacaklı haksız olarak takip başlatmıştır. Bu nedenle takibin durdurulmasını talep ederim.

 

HUKUKİ SEBEPLER        : İİK, HMK ve diğer ilgili tüm mevzuat

 

DELİLLER                         :Yasal her türlü delil (Karşı tarafın delil sunmasına karşılık delil sunma hakkımı saklı tutuyorum.)

 

SONUÇ VE İSTEM           :  Yukarda arz ve izah ettiğim sebeplerden  ötürü,

1- Hakkında başlatılmış olan TAKİBİN DURDURULMASINA ve İPTALİNE

2- Yargılama masraflarının ve vekalet ücretinin de alacaklıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim                                                                                                

                                                                                                                                  İtiraz Eden Borçlu

EK:

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Haksız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi -2-

ADANA 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: 2019/8653  E.

İTİRAZ EDEN

BORÇLU               :  

VEKİLİ                  : Av. 

ALACAKLI           :  

VEKİLİ                 : Av.  

KONU               :Takibe, yetkiye, asıl alacak miktarına, borca işlemiş/işleyecek faize, vekâlet ücretine ve tüm ferilere itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

Takip alacaklısı tarafından, Müvekkil Şirket aleyhine Müdürlüğünüzün  2019/    E. sayılı dosyası üzerinden tanzim olunan Örnek 7 ödeme emri, 14.05.2019 tarihinde Müvekkilimiz Şirkete tebliğ edilmiştir. Vaki takibe, yetkiye,  asıl alacak miktarına, borca işlemiş/işleyecek faize ve tüm ferilere yönelik itirazlarımızı yasal süresi içerisinde sunarız.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; iş bu takip açısından İcra Müdürlüğünüz yetkili değildir. Şöyle ki; Müvekkil Şirketin adresinin bulunduğu yer İstanbul Adliyesi Yargı alanında olması sebebiyle YETKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’DÜR. Dolayısıyla öncelikle yetki itirazımızı sunmaktayız.

Her ne kadar takip alacaklısı müvekkilin borçlu olduğunu iddia etmişse de müvekkilin takip alacaklısı tarafa hiçbir borcu bulunmamaktadır. Bu sebeple müvekkil aleyhine başlatılan işbu ilamsız takibe, takip konusu borcun tümüne itiraz ediyoruz.

Kaldı ki alacağa işletilen faizin yasal faiz olması gerekirken söz konusu faizin avans faiz olması yasaya aykırıdır.

İş bu sebeple; borcun tümüne, işlemiş ve talep olunan faize, tüm ferilere tümüyle itiraz ederiz.

SONUÇ VE İSTEM:  Borcun tümüne, yetkiye, işlemiş ve işleyecek faize, tüm ferilerine yönelttiğimiz itirazlarımız gözetilerek takibin İ.İ.K. Mad.66. Hükmü Çerçevesinde DURDURULMASINA karar verilmesi saygıyla vekâleten arz ve talep ederiz.16.05.2019

                                                                              İTİRAZ EDEN VEKİLİ

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi -3-

ADANA 2. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜNE’NE

Gönderilmek Üzere

KÜÇÜKÇEKMECE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                              

Dosya Esas No……: 2019/22827 Esas

Borca İtiraz Eden

Borçlu ………………:

Alacaklı…………….:             

Vekili………………….:     

Talep Konusu……:  Aleyhime başlatılan ilamsız icra takibinde, borca, faize, yetkiye, faiz oranına ve borcun tüm fer’ilerine itirazlarımızın sunulmasıdır.

Açıklamalar………..:

1) Alacaklı görünen Majak Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti. vekili tarafından  Şirketim Ekstur Turizm Dan.Tan.Ltd.Şti. aleyhine başlatılmış olan ilamsız icra takibinde İstanbul 22. İcra Müdürlüğü  2019/22827 Esas Sayılı dosyasından gönderilen Örnek No:7 Ödeme Emri 10/06/2019 tarihinde tebellüğ edilmiştir. 

2) Alacaklı görünen tarafından aleyhine açılan 28.513,50 TL bedelli BORCA İTİRAZ EDİYORUZ. 22.05.2019 tarihi itibariyle alacaklı görünen  şirkete böyle bir borcumuz bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu bedel haksızdır.

3) İcra takibi yetkili icra dairesinde açılmamıştır. Şirketimin   adresi yukarıda da görüldüğü üzere İstanbul ili  Küçükçekmece ilçesi sınırlarındadır. İcra takibi Küçükçekmece ilçesindeki İcra Dairelerinde açılması gerekirken yetkisiz icra dairesi olan İstanbul İcra Müdürlüğünde açılmıştır. Bu sebeple yetkiye de itiraz ediyoruz. Dosyanın yetkili İcra dairesi olan Küçükçekmece icralara gönderilmesini talep ediyoruz.

4-) Her ne kadar tebligat zarfında ödeme emri ve dayanak belge sureti ektedir dense de gönderilen ödeme emri ekinde hiçbir dayanak belge olmadığından ve herhangi bir belgeye dayanılmadan icra takibi açıldığından takibe bu yönüyle itiraz ediyoruz. Dayanak belge aslı kasaya alındığı zamana kadar da imzaya yönelik itiraz hakkımızı da saklı tutuyoruz.

5) Açıklanan nedenlerle 10.06.2019 tarihinde Şirketime tebliğ edilen ödeme emrine yasal süresi içinde itiraz ediyoruz. Öncelikle Yetkili İcra Daireleri KÜÇÜKÇEKMECE  İCRA DAİRELERİ olduğundan yetkisiz icrada açılan icra dosyasına YETKİ HUSUSUNDA İTİRAZ EDİYORUZ. Şirketimden talep edilen alacak gerçek ve mevcut bir alacak olmadığından herhangi bir borç bildiriminde bulunulmadığından  talep edilen esas alacak, faiz, her türlü fer’ileri ve tüm harç ve sairlerine de itiraz ediyoruz. Alacaklı görünene hiçbir borcum yoktur. BORCUN TAMAMINA, FAİZE, YETKİYE ve HER TÜRLÜ FER’İLERİNE açıkça itiraz ettiğimi bildirir takibin itirazımız neticesinde DURDURULMASINI tensip ve görüşlerinize sunarız. 

Borçlu

Şirket Yetkilisi

İmza

Eki:

–Nufüs Cüzdanı Fotokopisi örneği

–İmza Sirküler

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi -4-

ADANA 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                          : 2019 /X E.

BORCA İTİRAZ EDEN     : 

VEKİLİ                                 : 

ALACAKLI                         : 

TEBLİĞ TARİHİ                : 

KONU                                   : Yetkiye, borca ve tüm fer’ilerine itirazlarımız hk.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Ekli vekaletname uyarınca borca itiraz eden X vekiliyim.

2-) Müdürlüğünüzün yukarıda belirtilen esasında kayıtlı bulunan takip dosyasının alacaklısı tarafından müvekkilimize gönderilen ödeme emri, X tarihinde tebellüğ edilmiş olmakla yasal süresi içerisinde itirazlarımızı sunmaktayız.

3-) Alacaklı olduğunu iddia eden tarafından müvekkilimiz aleyhine başlatılan icra takibi, X İcra Dairelerinde başlatılmış olup müvekkilimizin adresi ise X sınırları içinde bulunmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 5. maddesi ve devamı maddeleri uyarınca; yetkili icra dairesi ve mahkemeler, Gölhisar ilçesi icra dairesi ve mahkemeleridir. Bu nedenle; öncelikle yetkiye itiraz etmekteyiz.

4-) Tarafımıza gönderilen ödeme emrinde alacağın sebebi olarak, X tarihli fatura, alacak olarak gösterilmiş ise de; müvekkilin alacaklıya böyle bir borcu bulunmamaktadır. Söz konusu faturanın müvekkilimizle herhangi bir ilgi ve alakası da bulunmamaktadır. Bu sebeple; borcun tamamına, işlemiş ve işleyecek olan faize, talep edilen faiz oranına ve borcun tüm fer’ilerine itiraz etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER        : İİK, HMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        : Her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle; YETKİYE, BORCUN TAMAMINA, İŞLEMİŞ VE İŞLEYECEK OLAN FAİZE, FAİZ ORANINA VE BORCUN TÜM FER’İLERİNE itirazımızın KABULÜ ile icra takibinin DURDURULMASINA karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                   İtiraz Eden Borçlu Vekili

                                                                                   Av.

Ek: Vekaletname Sureti

İlamsız Takip Borcuna İtiraz ile İlgili Mutlaka Okunması Gereken Yargıtay Kararları

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]deneme[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank