İlamli İcrada Takibin Durdurulması (Geri Bırakılması)

İlamli İcrada Takibin Durdurulması (Geri Bırakılması)

İlamlı icrada icra emrine itiraz edilerek takip durdurulamaz. Ancak bazı merci­lerden icranın geri bırakılması istenilerek icranın durdurulması mümkündür. İlamlı bir icra takibinin durdurulması “icranın geri bırakılması” prosedürü ile gerçekleşir. Kişi icra takibinin durdurulmasını ispat edebilmek için:

  • Yetkili mercilerce resen düzenlenmiş veya onaylanmış belgeler (örneğin noter senetleri) ile
  • İmzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş olan belgelerle ispat edebilir.

İcra mahkemesi bunlardan başka bir belgeye dayanarak icranın geri bırakılmasına karar veremez. 

Borçlu icra emrinin tebliğinden önceki dönemde borcun zamanaşımına uğradığını ispat için ayrıca belge göstermek zorunda olmayıp, bu iddiasını alacaklının takibe koymuş olduğu ilam ile ispat edebilir. Şöyle ki, ilam üzerindeki son işlem tarihi ile ilamın icraya konulduğu tarih arasında 10 yıllık zamanaşımı sü­resi geçmiş ise, borçlu, ilamın zamanaşımına uğradığını ispat etmiş sayılır. Ancak alacaklı da icranın geri bırakılmasına ilişkin icra mahkemesi kararının kesinleştiğinin kendisine teb­liğinden itibaren yedi gün içinde alacağının (ilamın) zamanaşımına uğramadığını tespit için 7 gün içinde dava açmazsa, o zaman ilamın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.

Borçlu icra emrinin tebliğinden sonra borcun itfa edilmiş olduğunu ise, ancak, noterlikçe resen düzen­lenmiş veya onaylanmış bir senetle veya icra tutanağı ile ispat edebilir. Borçlu bu ihtimalde ilamın zamanaşı­mına uğramış olduğunu ise, icra takip dosyasına dayanarak ispat eder.

İlamlı İcrada Takibin Durdurulması Hangi Mercilerden İstenebilir?

1)Yargıtaydan (İcranın durdurulması)

Hükmün temyiz edilmesi halinde teminat karşılı­ğında talep edilebilir. Önce icra dairesine baş­vurularak, Yargıtaydan icranın durdurulması kararı getirilinceye kadar uygun bir süre verilmesi talep edilir. Daha sonra Yargıtay’dan icranın dur­durulması talep edilir.

2)Yargılamanın Yenilenmesi Talebini İnceleyen Mahkemeden

Yargılamanın yenilenmesi talebini inceleyen mahkemeden teminat karşılığında talep edilebilir.

3)İcra Mahkemesinden (İcranın geri bırakılması)

Borçlu, borcun; ödenmesi (itfa edilmesi) veya ertelenmesi veya zamanaşımına uğraması halinde, icra mahkeme­sine başvurarak icranın geri bırakılmasını talep edebilir

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.