Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İlamlı İcra Takibinde E-İmzalı Fotokopi İlam Kullanılabilir Mi?

İlamlı İcra Takibinde E-İmzalı Fotokopi İlam Kullanılabilir

  • İİK’nun 8/a maddesi, “…..Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Güvenli elektronik imza, kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, elle atılan imza yerine kullanılabilir. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belge ve kararlarda, kanunda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören hükümler uygulanmaz….” hükmünü içermektedir.

  • Uyap sistemine göre, bir mahkeme kararı hakim ve katip tarafından elektronik ortamda imzalanıp onaylanmadıkça avukat portalında görülemez.İlamın içeriğine de itiraz edilmemiştir. Bu nedenle hakim tarafından elektronik ortamda imzalanıp, onaylanan ve Uyap avukat portalından editör programı ile yazdırılmış ilamın takibe konulmasında Yasa’ya uymayan bir yön bulunmadığından, takibin iptali talebinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

  • Özet olarak ilamlı icra takibinde “uyap ortamından alınan e-imzalı ve barkodlu” mahkeme kararı çıktısı sunulabilir.

Bu konuya ilişkin yargıtay kararı şu şekildedir:

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu vekili, alacaklı vekili tarafından müvekkili aleyhine ilamlı icra takibi başlatıldığını, takibin dayanağı olarak icra dosyasına onaysız, imzasız ilam fotokopisinin sunulduğunu, fotokopinin ilam niteliğinde olmadığını, bu nedenle icra emrinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece icra emrinin iptaline karar verilmiş, hüküm alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İİK’nun 8/a maddesi “… Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücüne sahiptir. Güvenli elektronik imza, kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, elle atılan imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, elle atılan imza yerine kullanılabilir. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belge ve kararlarda, kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören hükümler uygulanmaz…” hükmünü içermektedir.

UYAP sistemine göre, bir mahkeme kararı hakim ve katip tarafından elektronik ortamda imzalanıp onaylanmadıkça avukat portalında görülemez. İlamın içeriğine de itiraz edilmemiştir. Bu nedenle hakim tarafından elektronik ortamda imzalanıp, onaylanan ve UYAP avukat portalından editör programı ile yazdırılmış ilamın takibe konulmasında Yasa’ya uymayan bir yön bulunmadığından, icra emrinin iptali talebinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. Maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. Maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. ( HMK m.297/ç ) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 25.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2013/23719 KARAR NO. 2014/17086 KARAR TARİHİ. 25.9.2014)

Yine bu yönde başka bir yargıtay kararı da şu şekildedir:

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu vekili, alacaklılar tarafından müvekkili aleyhine ilamlı icra takibi başlatıldığını, takip dayanağı ilamın ödeme emrine ekli olmadığını, takip dayanağı olarak icra dosyasına onaysız, imzasız ilam fotokopisinin sunulduğunu, fotokopisinin ilam niteliğinde olmadığını bu nedenle takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, takibin iptaline karar verilmiş, hüküm alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İİK’nun 8/a maddesi, “…..Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Güvenli elektronik imza, kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, elle atılan imza yerine kullanılabilir. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belge ve kararlarda, kanunda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören hükümler uygulanmaz….” hükmünü içermektedir.
Uyap sistemine göre, bir mahkeme kararı hakim ve katip tarafından elektronik ortamda imzalanıp onaylanmadıkça avukat portalında görülemez. İlamın içeriğine de itiraz edilmemiştir. Bu nedenle hakim tarafından elektronik ortamda imzalanıp, onaylanan ve Uyap avukat portalından editör programı ile yazdırılmış ilamın takibe konulmasında Yasa’ya uymayan bir yön bulunmadığından, takibin iptali talebinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 25,20 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 01.10.2015 tarihinde oybiriğiyle karar verildi. ( T.C.YARGITAY8. HUKUK DAİRESİESAS NO:2014/14542 KARAR NO:2015/17142)

Aynı yönde bir başka yargıtay kararı şu şekildedir:

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Borçlu vekili, alacaklılar tarafından müvekkili aleyhine ilamlı icra takibi başlatıldığını, takip dayanağı ilamın ödeme emrine ekli olmadığını, takip dayanağı olarak icra dosyasına onaysız, imzasız ilam fotokopisinin sunulduğunu, fotokopisinin ilam niteliğinde olmadığını bu nedenle takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, takibin iptaline karar verilmiş, hüküm alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İİK’nun 8/a maddesi, “…..Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Güvenli elektronik imza, kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, elle atılan imza yerine kullanılabilir. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belge ve kararlarda, kanunda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören hükümler uygulanmaz….” hükmünü içermektedir.

Uyap sistemine göre, bir mahkeme kararı hakim ve katip tarafından elektronik ortamda imzalanıp onaylanmadıkça avukat portalında görülemez.İlamın içeriğine de itiraz edilmemiştir. Bu nedenle hakim tarafından elektronik ortamda imzalanıp, onaylanan ve Uyap avukat portalından editör programı ile yazdırılmış ilamın takibe konulmasında Yasa’ya uymayan bir yön bulunmadığından, takibin iptali talebinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HUMK’nun Geçici 3. maddesi oylamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 25,20 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 01.10.2015 tarihinde oybiriğiyle karar verildi. ( 8. Hukuk Dairesi 2014/14541 E. , 2015/17143 K.)

kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 14 Ağustos 2020 11:53

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.