İlamlı İcra Takibi Ne Demektir?

İlamlı İcra Takibi Ne Demektir?

Bir mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi için başvurulan takip yoluna ilamlı icra denilir. Para ve teminat dışındaki ala­caklar için öncelikle mahkemede dava açmak zorunludur. Davada elde edilecek ilam ile ise ilamlı icra yoluna başvurulabilir.

İlamlı icra yoluna başvurabilmek için, öncelikle alacaklının elinde bir mahkeme ilamı olması gerekir. Mah­keme kararlarının mühürlü ve imzalı olarak taraflara verilen örneklerine (suretlerine) ilam denir. İlamlı icraya başvurabilmek için alacaklının elinde ilam veya ilam niteliğindeki belgelerden biri olması ge­rekir. İlamlı icraya konu olabilecek kararlar, mahkemelerin verdikleri nihai kararlardır. Ara kararları veya geçici hukuki koruma kararlarının yerine getirebilmesi için ilamlı icra yoluna başvurulamaz. 

Örnek: Tedbir nafakası verilmesine ilişkin karar ara karar niteliğinde olup, ilamlı icraya konulamaz. 

İlamlı icraya konu olabilecek ilamlar şunlardır:

 • Hukuk mahkemelerinden (sulh hukuk, asliye hukuk, aile mahkemesi, tüketici mahkemesi vs.) verilen bü­tün ilamlar
 • Ceza mahkemelerinin tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin bölümü
 • Tam yargı davası sonucunda verilmiş ilamlar
 • Sayıştay kararları
 • Hakem karaları
 • Mecburi Tahkim Kanunu’na göre verilen kararlar
 • Tenfiz kararı verilmiş yabancı mahkeme ve hakem kararları
 • Ancak ilamın içerik olarak icraya elverişli olması gerekir.

NOT: Mahkemelerden verilen eda davalarının kabulüne ilişkin ilamlar içerik olarak ilamlı icraya elve­rişlidir. Tespit hükümleri ilamlı icraya konu olmaz. Ayrıca inşaî hükümlerin icra edilmesine de gerek yoktur, İnşai hükümlerin ve tespit hükümlerinin sadece tazminata ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları ilamlı icraya konu olabilir.

İlamlı İcra Nedir?

İlamlı icra takibinin konusu ilamsız icra takibine göre daha geniştir. İlamsız icranın konusu sadece para ve teminat alacakları olduğu halde ilamlı icra takibinin konusu ise para ve teminat alacakları ile bunlar dışındaki diğer alacaklar da olabilir.

Buna göre ilamlı icra takibine konu olabilecek alacaklar şunlardır:

 • Para ve teminat alacakları
 • Taşınır teslimi
 • Taşınmazların tahliye ve teslimi,
 • Bir işin yapılamasına ve yapılmamasına ilişkin ilamların icrası
 • İrtifak hakları ile gemi üzerindeki intifa hakkına ilişkin ilamlı icra
 • Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması hakkında ilamların icrası

İlamlı İcrada Yetkili İcra Dairesi

İlamlı icra takibi için Türkiye’nin her yerindeki icra daireleri yetkilidir. Yani alacaklı elindeki ilamı istediği yerdeki icra dairesinde icraya koyabilir. Hatta ilamın konusu bir taşınmazın aynına ilişkin olsa bile, sadece taşınmazın bulunduğu yerde değil Tür­kiye’nin herhangi bir yerinde ilam icraya konulabilir.

İlamli İcra Takibinde Zamanaşımı

İlamlı icraya başvurabilmek için ilamın zamanaşımına uğramamış olması gerekir. Kural olarak ilam­lar 10 yılda zamanaşımına uğrar.Ancak bazı ilamlar hiç zamanaşımına uğramaz. Zamanaşımına uğramayacak ilamlar şunlardır:

 • Taşınmaz mülkiyetine ilişkin ilamlar
 • Taşınmaz üzerindeki diğer ayni haklara ilişkin ilamlar
 • Aile hukukuna ilişkin ilamlar
 • Kişiler hukukuna ilişkin ilamlar

İlam Niteliğinde Belgeler Nelerdir?

Mahkeme ilamlarından başka İİK m.38 hükmünde ve bazı özel kanunlarda, bazı belgelerin de ilam yerine geçeceği kabul edilmiştir. Bunlara ilam niteliğinde belgeler denilir ve alacaklının elinde bu belgelerden birinin bulunması halinde de ilamlı icra yoluna başvurabilir.

İlam niteliğindeki belgeler şunlardır:

 • Mahkeme huzurunda (önünde) yapılan kabuller
 • Mahkeme huzurunda yapılan sulhler
 • Temyiz kefaletnameleri
 • İcra dairesindeki kefaletler
 • Kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içeren düzenleme biçimindeki noter senetleri
 • Onaylama biçimindeki noter senetleri ile ilamlı icra takibi yapılamaz.
 • Mahkeme huzurundaki feragatler ilam niteliğinde belge olmayıp, ancak yargılama giderleri­ne ilişkin kısmı ilamlı icraya konu olabilir. Çünkü feragat halinde maddi hukuka ilişkin esas hak da sona erer. Dolayısıyla ortada icra edilecek bir hak söz konusu olmaz.

Bazı özel kanun hükümlerinde de ilam niteliğinde belgeler öngörülmüştür.

Bunlar:

 • Avukatlık Kanunu m.35/A hükmüne göre düzenlenen “uzlaşma tutanakları”
 • Baroların para cezası ve giderlerin ödenmesine ilişkin kararları, para cezaları ve giderlerin ödenmesine ilişkin Türkiye Barolar Birliği disiplin kurulu kararları gibi
 • Tüketici sorunları hakem heyeti kararları
 • Mahkeme tarafından icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilen arabuluculuk faaliyeti sonunda imzalanan an­laşma belgesi

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Yargıtay Kararı: İtfa İtirazı Kabul Edilirse İcranın Durdurulmasına Karar Verilir

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/16117 K. 2017/8231 T. 29.5.2017 sayılı kararı şu şekildedir: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: