İlamın taraflarından birinin buna ilişkin dava hakkını kullanılmasından sonra ölümü halinde mirasçıları açılmış olan tanıma davasını sürdürebilirler- Yargıtay Kararı

İlamın taraflarından birinin buna ilişkin dava hakkını kullanılmasından sonra ölümü halinde mirasçıları açılmış olan tanıma davasını sürdürebilirler

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına

Karşı oy: Dava, yabancı mahkemece verilen boşanma kararının “tanınması” isteğine ilişkin olup, yabancı ilamın taraflarından koca tarafından 11.2.2011 tarihinde açılmış; davacı, dava devam ederken 23.1.2012 tarihinde ölmüştür. Yabancı mahkeme ilamının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi, yabancı ilamın tenfızş artlarım taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır. Tanımada 54’ncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz. (5718 s. MÖHUK. m. 58/1) Tanıma halinde de, yabancı ilamın kesin hüküm veya kesin delil etkisi, yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder (5718 s. MÖHUK. m. 59). Başka bir ifade ile, yabancı mahkeme ilamı boşanmaya ilişkin ise, taraflar, tanıma kararının kesinleştiği anda değil, yabancı mahkeme kararının kesinleştiği anda boşanmış sayılırlar. Boşanma kararının inşai etkisi, tanıma kararıyla değil, yabancı ilamın kesinleştiği andan itibaren doğar. Şu halde, yabancı mahkeme kararının tanınmasına ilişkin istekler, yabancı ilamın kesin hüküm ve kesin delil olarak kabulünün “tespiti” talebinden ibarettir.

Dolayısıyla, bu bir boşanma davası olmadığına göre, Türk Medeni Kanununun 181/2. maddesinde yer alan boşanma davası sırasında eşlerden birinin ölümü halinde, ölen eşin mirasçılarına tamnan “diğer eşin kusurunun tespiti” bakımından davaya devam edebileceklerine ilişkin hüküm, “tanıma” davalarına teşmil edilemez. Tanıma talebi, boşanmaya ilişkin yabancı mahkeme ilamının tarafları bakımından, şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kullanımı niteliğindedir. İlamın taraflarından birinin buna ilişkin dava hakkını kullanılmasından sonra ölümü halinde, mirasçıları açılmış olan tanıma davasını sürdüremezler. Çünkü dava, yalnızca öleni ilgilendiren bir davadır. Mirasçılar, hukuki yararları bulunmak koşuluyla kendi haklarına dayanarak ayrıca dava açabilirler. (5718 s. MÖHUK. m. 52/1) Bu bakımdan, dava devam ederken davacı öldüğüne göre, “taraf ehliyeti” sona ermiş olup, dava konusuz hale gelmiştir. Öyleyse davanın bu sebeple reddine karar verilmesi gerekir. Bu husus nazara alınmadan mirasçılar tarafından takip edilen davaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir. Bu sebeple sayın çoğunluğun onama kararma katılmak mümkün olmamıştır. (Y2HD, 10.09.2015, E. 2015/10397, K. 2015/15484)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 23 Nisan 2020 02:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.