Bir Sayfa Seçin

İkinci Evlilikteki Eş İyi Niyetli İse Evliliğin İptali İstenemez Mahkeme Kararı

İkinci Evlilikteki Eş İyi Niyetli İse Evliliğin İptali İstenemez Mahkeme Kararı

KARAR-

Yukarıda açık adresi yazılı taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen EVLENMENİN İPTALİ DAVASININ açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili Adana Barosu avukatlarından Avukatı Saim İncekaş özetle; müvekkilinin müteveffa M.Ç. ile 09.12.1987 tarihinde evlendiğini ve bu evliliğin merhuma ait Siirt ili, …ilçesi, … köyü, cilt no:…, sayfa : … ve kütük sıra no:…’de kayıtlara işlendiğini, nüfus kayıtlarının 1988 yılında nakil nedeni ile Bakırköy’e alındığını, bu evlilik devam ederken müteveffanın 02.05.1991 tarihinde ise davalı H. C.Ç. ile evlendiğini, Siirt’te bulunan nüfus kaydı nakil vasıtası ile Bakırköy Nüfus Müdürlüğü’ne aktarılırken gerçekleştirilen bir hukuksuzluk veya evrak sahteciliği yolu ile bu ikinci evliliğinin de tescil edildiğini bu itibarla TMK’nun 145/1 maddesi gereğince davalı ile gerçekleştirilen evliliğin mutlak butlan nedeni ile iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiş safahata ölen M.Ç.’un mirasçıları diğer davalılarda davaya dahil edilerek iddialarını tekrarlamıştır.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının tarih ve 2004/… esas sayılı davanamesi ile aynı gerekçelerle davalı H. C.Ç.’un ikinci evliliğinin mutlak butlan nedeni ile iptali istemi ile açılan dava neticesinde söz konusu dava Bakırköy 4.Aile Mahkemesi’nin … tarih ve 2004/…-… sayılı kararı ile mahkememiz davasında birleşmiştir.

Davalı gerçek kişiler vekili özetle; müvekkili H.C.T.’in söz konusu 1.evlilikten haberdar olmadığını ve tamamen iyi niyetli olduğundan bahisle dava ve birleştirilen davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Dava birleştirilen dava ile ilgili olarak gerek ihbar, gerekse birleştirilen davamn tarafları sıfatı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Bakırköy Nüfus Müdürlüklerine tebligat yapılmasına rağmen adı geçenler duruşmalara katılmamış, davaya cevap vermemişlerdir.

İddia ve savunmalar doğrultusunda celp olunan tarafların evlenmelerine dayanak bilgi ve belgeler ve nüfus kayıtlarının tetkikinde davacı ile davalıların murisi M.Ç.’un 09.12.1987 tarihinde evlendikleri, Fatih Evlendirme Şefliğince yapılan bu işlem neticesinde ölene ait Siirt ili, Merkezi ilçesine kaydın işlendiği daha sonra ölen M.Ç.’un bu defa 29 Mayıs 1991 tarihinde Bakırköy Evlendirme Memurluğu huzuru ile evlendikleri ve bu evlilikten diğer davalıların dünyaya geldikleri, müteveffa M.Ç.’un 26.06.2004 tarihinde öldüğü anlaşılmıştır.

Dava ve birleştirilen dava TMK’nun 145. maddesinin 1.fıkrasının l.bendi uyarınca; eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması nedeni ile mutlak butlan hukuksal nedenine dayalı olarak iptali taleplerinden ibarettir.

Konu ile ilgili olarak TMK’nun 147/son maddesi uyarınca; evli iken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak butlan karar verilmeden önce sona ermişse ve ikinci evlenmeden diğer eş iyi niyette ise bu evlenmenin butlanına karar verilemez.

Tarafların iddia ve savunmaları, davanın dayanağını oluşturan tarafların evlenmelerine ilişkin bilgi ve belgeler, nüfus aile akit tabloları, tanık anlatımları ve tüm dosya kapsamına binaen; davalıların murisi M.Ç.’un ilk olarak davacı ile 09.12.1987 tarihinde evlendiği ve bu evliliğin adı geçenin o tarihte nüfusa kayıtlı olduğu Siirt ili, … ilçe nüfusuna işlenmesine rağmen nüfus kaydının bilahare Bakırköy Nüfus Müdürlüğüme nakledildiği ve ölenin bu defa davalı H. C. ile 29.05.1991 tarihinde evlendikleri bu hali ile TMK’nun 145/1 maddesi uyarınca yapılan ikinci evliliğin geçersiz olduğu ancak yukarda belirtilen TMK’nun 147/son maddesi uyarınca davalı eş ve çocukların ölenin daha önceki evliliğinden haberlerinin olmadığı ve davalının iyi niyetli olduğu anlaşılmış olmakla tespit edilen bu durum karşısında ikinci evliliğin iptaline karar verilmesi mümkün olmadığından aşağıdaki şekilde davanın reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere;

1-Her ne kadar davalıların murisi M.Ç.’un davacı ile evli olmasına rağmen davalılardan H.C.Ç. ile yapmış olduğu ikinci evlilik batıl ise de TMK’nun 147/SON fıkrası uyarınca ikinci evlenmede diğer eş yani DAVALI H.C.Ç.’un iyi niyetli olması karşısında ikinci evliliğin BUTLANINA karar verilemeyeceğinden davanın REDDİNE. Birleştirilen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan dava hakkında karar ittihazına YER OLMADIĞINA.

2- Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 1,10- YTL daha harem davacıdan tahsili ile hâzineye irat kaydına.

3- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan ve mahkememiz dosyası ile birleştirilen dava ile ilgili olarak davamn mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına.

4- Davalılann bu dava nedeni ile yapmış oldukları 29,50-YTL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalılara ödenmesine.

5- Birleştirilen dava dosyasında suçüstü ödeneğinden yapılan 10,50-YTL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile hâzineye irat kaydına.

6- Yürürlükteki avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca takdir olunan 350,-YTL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine.

7- Dair Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar taraf vekillerinin yüzlerine karşı, asiller ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Nüfus Müdürlüğünün yokluğunda açıkça okunup anlatıldı. 09.11.2005

Katip

Hakim

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Nis 20, 2019 | Evliliğin İptali | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız