İş Hukuku

İhtiyati Tedbir Talepli İşçi Alacakları Dava Dilekçesi

İhtiyati Tedbir Talepli İşçi Alacakları Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

                                                                                             İhtiyadi Haciz Taleplidir.

 

DAVACI                      :

VEKİLİ                         :

DAVALI                       :

KONU                         : Fazlaya dair haklarımız ile davalı tarafından ileride sunulacak her türlü belge ve bilgiye karşı delil sunma, tanık dinletme ve beyanlarımız saklı kalması kaydıyla işçilik alacakları tazmini talebidir.

DAVA DEĞERİ             : 80,00 TL (Fazlaya ilişkin dava ve tüm haklarımızın saklı kalması kaydıyla)

AÇIKLAMALAR           :

Müvekkilim X tarihinden davalılar tarafından iş akdinin feshedildiği X tarihine kadar davalı iş yerinde servis şoförü olarak çalışmıştır. Müvekkilin iş akdi feshedilirken kendisine iş hiçbir gerekçe gösterilmemiş olup iş akdinin feshiyle hak etmiş olmasına rağmen gerek tazminat alacakları gerekse de iş sözleşmesinden kaynaklı birçok alacak kalemi yönünden müvekkile hiçbir ödeme yapılmadığı gibi baskı altında kendisine ibraname imzalatılmıştır(Ek:İbraname). Müvekkilin fesih süreci en başından tamamen haksız ve hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

İŞ AKDİNİN FESHİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ;

Müvekkil davalı şirket bünyesinde görevini layıkı ile yerine getirmesine rağmen işveren …. tarihinde hiç bir gerekçe göstermeksizin müvekkilin iş akdini feshetmiştir. İşverenin iş akdini feshine ilişkin olarak 4857 sayılı İş Kanunun 18.maddesi uyarınca; ‘…işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından yada işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.’  ve 19. Maddesi uyarınca; ‘işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.’ düzenlemeleri ile işverenin fesih bildirimini yazılı olarak yapması ve fesih sebebini de açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorunda olduğu kurala bağlanmıştır. Yasa hükmünden de anlaşılacağı üzere; fesih bildirimi yazılı olarak ve fesih nedeni açık ve kesin bir şekilde belirtilerek somut olgulara dayanmadan yapılmadıkça geçerli sayılmaz. Dolayısıyla müvekkilin iş akdinin feshi haksız ve hukuka aykırı oluşu yadsınamaz.

Zaten davalı iş veren müvekkilin iş akdini feshettikten sonra SGK’ ya iş çıkış kodunun 4( işveren tarafından haklı bir neden gösterilmemeksizin fesih) olarak bildirmiştir. Müvekkile imzalatılan ibranamede de bu şekilde belirtilmiştir. Fakat müvekkil ara buluculuk ofisine başvurusunu yaptığını öğrenen işveren işten çıkış kodunu değiştirmiş ve müvekkilin almış olduğu işsizlik maaşını almasına da engel olmuştur. Davalı şirketin haklarını talep eden müvekkile yönelik olarak bu şekilde çıkış kodunu değiştirmesi hakkın kötüye kullanılmasına ve zaten mağdur olan müvekkilin mağduriyetinin artmasına sebebiyet vermiştir.

Bununla birlikte iş akdinin feshinden sonra müvekkile harici olarak çalışma saatlerinde ve X tarihinde gerçekleşen trafik kazası sebebiyle işten çıkarıldığı bilgisi verilmiştir. Kesinlikle kabul edilmemekle birlikte bir an için işverenin iş akdini feshetmek için haklı bir nedenin var olması halinde dahi fesih belirli koşul ve usul kurallarına tabidir. Bu hususta İş kanunumuzun 26.maddesinde yapılan düzenleme gereğince;

24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. İş Kanunu’nun öngördüğü 6 işgünlük hak düşürücü süre disiplin kurulunun kararından itibaren işlemeye başlar (Yargıtay 9. HD. E. 1987/8467, K. 1987/9118, T.15.10.1987). Bu husus işveren iş akdinin feshine dayanak bulma çabalarından öte bir durum değildir.

Yukarıda da değinmiş olduğumuz üzere; davalı işveren iş akdini feshettikten sonrasında mali müşavirinin ofisine baskı ve tehdit ile yönlendirmek sureti ile feshe bağlı tazminat alacakları ile diğer işçilik alacakları yönünden ibraname imzalatılmıştır. Bu hususa ilişkin sunacağımız ses ve görüntü kayıtları ile tanık beyanları iddialarımızı ispatlayacaktır.

ALACAK KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ;

Belirtmiş olduğumuz tüm bu sebeplerle müvekkil kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarını talep etme zorunluluğumuz doğmuştur. Öte yandan davalı şirketin haklı veya geçerli bir neden olmadan müvekkilimi işten çıkarması kötü niyet tazminatı talep hakkını doğurmuştur. Aynı zamanda bu hususu tanıkla ve diğer belgelerle de ispatlayacağız.

Daha öncesinde de belirttiğimiz gibi müvekkil servis şoförü pozisyonunda çalışıyor olmasına rağmen servis aralarında ve mesai saatlerini aşacak şekilde gerek şirketin araç tamirine ilişkin sanayi işleri, muhasebe işleri, resmi kurumlar ile bankalardaki hertürlü iş ve işlemleri gerekse de şirket sahibinin kişisel iş ve işlemlerini dahi yapmıştır. Bu çalışmaları haricinde gece saatlerinde dahi iş yerine çağrılmak sureti ile bir çok kez fazla mesai, hafta tatillerinde, resmi ve dini bayramlarda çalışmış yıllık izinleri kullandırılmamıştır. Buna rağmen müvekkile bu çalışmalarına ilişkin davalı işverence hiçbir ödeme yapılmamıştır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla davacı müvekkilimin, yasal alacakları olan:

Kıdem Tazminatı                                            10,00-TL

İhbar Tazminatı                                              10,00-TL

Kötü Niyet Tazminatı                                     10,00-TL

Fazla Mesai Ücret Alacağı                             10,00-TL

Hafta Sonu Ücret Alacağı                              10,00-TL

UBGT Ücret Alacağı                                       10,00-TL

Yıllık Ücret Alacağı                                         10,00-TL

Yemek Ücret Alacağı                                     10,00-TL

Son olarak müvekkilimin maaşı 2.400,00 TL olup maaşının asgari ücret tutarı banka hesabına arta kalan kısmı ise makbuz karşılığında elden verilmiştir. Elden alınan tutara ilişkin müvekkile imzalatılan ücret pusulasının fotoğrafını dilekçemiz ekinde sunmaktayız (Ek: Ücret Pusulası). Bu hususa ilişkin iddialarımız ayrıca sunacağımız diğer delillerimiz ve emsal ücret araştırması ile de ispatlanacaktır. Dolayısıyla müvekkil adına talep etmiş olduğumuz alacak kalemlerinin hesaplanmasında maaşının 2.400,00 TL olarak hesaplanmasını talep etmekteyiz. 

İHTİYATİ HACİZ TALEPLERİMİZE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ;

Davalı şirket sahipleri asıl mal varlıklarını saklamakta ve alacakların tahsilini imkansız hale getirmiş olmakla birlikte çıkarılan işçilerinin hiçbir hak ve alacaklarını ödememiştir. Bu bahisle davalı şirketin mal varlığını kaçırmak suretiyle şirketin ödeme yapma kabiliyetini ortadan kaldırma ihtimali yüksektir. Bu nedenle ileri de müvekkilin mağdur olmaması amacıyla davalı şirketin ticaret odasındaki hissesine, menkullerine ,3. Şahıslardaki hak ve alacaklarına, kurumlar ile şahıslar nezdinde bulunan teminat mektuplarına, gayri menkullerine, araçlarına ve  tüm bankalardaki hesaplarına, haciz konulması ivedilikle gerekmektedir.

ARABULUCULUK YOLUNA BAŞVURUMUZA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ;

Yukarıda belirttiğimiz sebeplerle; söz konusu alacakların ödenmesinin  sağlanması için  öncelikle … Arabuluculuk Bürosuna başvuru yapılmış(… arabuluculuk dosya numarası.) .Ancak ekli uyuşmazlık tutanaklarından da anlaşılacağı üzere iş bu davayı açmamız zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER                 : 4857 Sayılı İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu,1475 Sayılı İş Kanunu, 6100 HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : SSK dosyası, işyeri şahsi dosyası, işyeri kayıtları, yıllık izin çizelgeleri, tanıklar,  müvekkil ile davalı şirket arasında yapılan sözleşme, Banka Kayıtları, bilirkişi incelemesi, emsal ücret araştırması, Emsal dosyalar ve vesair deliller.

SONUÇ VE İSTEM                   : Öncelikle haklı ve hukuka uygun davamızın kabulüne, yukarıda belirttiğimiz ve resen gözetilecek nedenlerle,

Öncelikle haklı ve hukuka uygun İhtiyadi Haciz talebimizin kabulüne,

Tüm kalemler yönünden fazlaya ilişkin dava ve tüm haklarımız saklı kalması koşulu ile;

Kıdem Tazminatı                                            10,00-TL

İhbar Tazminatı                                              10,00-TL

Kötü Niyet Tazminatı                                     10,00-TL

Fazla Mesai Ücret Alacağı                             10,00-TL

Hafta Sonu Ücret Alacağı                              10,00-TL

UBGT Ücret Alacağı                                       10,00-TL

Yıllık Ücret Alacağı                                         10,00-TL

Yemek Ücret Alacağı                                     10,00-TL

olmak üzere şimdilik toplam 80,00 TL alacağımıza  kıdem tazminatı için fesih tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faiz ile diğer alacak kalemleri yönünden ise dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, 

Dava gideri ve dava vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.                                                                      

Ekler;

1- Vekaletname sureti..

2- Arabuluculuk dosyası.

3- İbraname.

4-Ücret Pusulası.

5- SGK işten çıkış bildirgesi

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.