İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Kararına İtiraz

SAKARYA  BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere

 ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE,

                                                                                             

DOSYA NO                     :2017/… E.

İSTİNAF YOLUYLA

İTİRAZ EDEN DAVALI    :

VEKİLİ                             : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVACI                           :

VEKİLİ                              :

İstinaf Konusu Karar  : Adana 3. Aile mahkemesinin Esas sayılı dosyasında verilen İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİ kararının istinaf incelemesi isteminden ibarettir.

Kararın Tebliğ Tarihi       :

AÇIKLAMALAR:

USUL BAKIMINDAN İTİRAZLARIMIZ

07/06/2018 Tarihli dilekçemizde tedbire itirazın değerlendirilmesi ve ileride açılacak celse de  tarafımıza görüş sorulacağı için  önceden sayın mahkemeye dilekçe ile görüşlerimiz bildirilmiştir.MAHKEME TARAFINDAN İSE  06/07/2018  TARİHLİ 3. CELSESİNDE DİLEKÇEMİZ İTİRAZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ VE TARAFIMIZA KAZANILMIŞ HAK DOĞMUŞTUR. SONRASINDA İSE GEREKÇESİ AÇIKLANDIĞI ÜZERE SÜRESİNDE İTİRAZIMIZ OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLEREK İTİRAZIMIZ REDDEDİLMİŞTİR. Mahkemenin ne  yapmak istediği tarafımızca anlaşılamamıştır.

ESAS BAKIMINDAN İTİRAZLARIMIZ

1-Yukarıda dosya numarası yazılı davada sayın mahkeme davacının ihtiyati tedbir talebini reddetmiştir ,bir sonraki celsede ise  davacı talebini yinelemiş ve sayın mahkemece bu sefer söz konusu taşınmaz hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmiştir.İhtiyati Tedbir talebinin reddi halinde kanun yoluna başvurulabilir (M391/3 c.1)Bu hüküm, mülga HUMK’da bulunmayan yeni bir düzenleme olup;bu tür bir başvurunun öncelikle kesin olarak karara bağlanacağı öngörülmektedir.Bu düzenlemele kanun yolunun açılmış olması ile ihtiyati tedbir kurumunun kötüye kullanılmasının,farklı mahkemelerce aynı konularda farklı kararların verilmesnin ve bu kararların  denetim dışı kalması gibi birçok sakıncanın önüne geçilerek ihtiyati tedbir konusunda,daha sağlıklı kararların verilmesi ve yeknesaklığın sağlanması amaçlanmıştır.

2-Yukarıda izah ettiğimiz sebepler ile de Hakimin verdiği karar istinaf incelemesine tabi ise kararından dönemez aksi halde kararların güvenirliği gibi Anayasa ihlali olduğu tarafımızca değerlendirilmektedir.Sonuç olarak sayın heyetinizin yapacağı inceleme sonucunda  bu hatadan dönülerek ihtiyati tedbir karararının kaldırılmasını talep etmekteyiz.

3-Öncelikle mahkeme bu davadan bihaberdir, Şöyle ki DAVACININ DEĞER ARTIŞ PAYI TALEBİ YOKKEN MAHKEME SON ARA KARARINDA DEĞER ARTIŞ PAYINDAN BAHSETMİŞTİR DAVACININ DİLEKÇESİ İNCELENDİĞİNDE SADECE KATILMA ALACAĞI TALEBİ OLDUĞU AÇIKTIR,DOSYADA Kİ DELİL DURUMUNA GÖRE DAVACININ İDDİALARIN SOYUTLUĞU VE BELİRTMİŞ OLDUĞU TANIĞIN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU ŞEHİRDE HİÇ YAŞAMAMASI VE UUZN YILLAR SONRA TAŞINMASI DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE DİREKT TEDBİR KARARI KALDIRILMALIDIR.

 İhtiyati tedbir kararı ”Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde” verilecek iken murisin vefatından 3,5 yıl geçmesine rağmen söz konusu taşınmazı devretmeyen müvekkilim ve diğer davalı açısından  sayın mahkemece ne gibi endişeler olduğu ve bu endişe sebebiyle ihtiyati tedbir kararı verildiği gerekçesiz olarak verilmiştir.

3-İhtiyati tedbirin  şartları Hmk 389M. ‘ de düzenlenmiş olup ancak mezkur olayımızda ihtiyati tedbir talebinin şartları da oluşmamıştır şöyle ki; söz konusu davamız mal rejiminden kaynaklı ALACAK davasıdır.Bu davanın üzerine tedbir konulan taşınmaz ile yakından uzaktan ilgi ve alakası bulunmamaktadır.  SÖZ KONUSU DAVA BİNANIN AYNINA İLİŞKİN DEĞİLDİR O SEBEPLE MÜVEKKİLİM VE DİĞER DAVALI ÖZLEM ÖZDEMİRİN SUNMUŞ OLDUĞU ARAÇ VE TAPULARA İHTİYATİ HACİZ MAHYETİNDE İHTİYATİ TEDBİR KONULABİLECEĞİNİ BELİRTMEMİE RAĞEN VE YASADA DA BUNUN DÜZENLEMESİ VARKEN  BU  KONUDA KARAR DAHİ VERİLMEMİŞTİR.

İhtiyati tedbir talebini düzenleyen Hmk 390M. F.3  ise ”

(3) Tedbir talep eden taraf, dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü

açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek  zorundadır. ”

Söz konusu taşınmaz hakkında uygulanan ihtiyati tedbir kararı   açıkça hukuka aykırıdır.Şöyle ki; Tedbir talep eden davacı, kanunun ilgili maddesinde belirtildiği üzere İhtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek  ve Davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır. Ancak olayımızda davacı herhangi bir sebep gösterememiştir, Davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat da edememiştir. Bunun en büyük ispatı davacının iddiaları ile belirtmiş olduğu tek  tanığın yapmış olduğu tanıklıkta ki iddialar arasında yakından uzaktan ilsisi ve alakası olmayan  ciddi çelişki ve tutarsızlıklardır sonuç olarak davacının dilekçesinde belirttiği soyut iddialar ile ihtiyati tedbir kararı verilmiştir.

4-Tüm bu hukuka aykırılıkların üzerine kendisini vekil ile temsil ettiren ve adli yardımdan yararlanmayan davacı  M.392′ de belirtilen Teminatı  göstermemiştir. mahkeme gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla teminat alınmamasına da karar verebileceği ilgili maddede düzenlenmiş ise de  fakat ilk derece mahkemesi tarafından bu karar yine hukuka aykırı olarak gerekçesiz verilmiştir, hatta bu konuda bir karar dahi verilmemiştir.(BU HUSUS KANUNUN EMREDİCİ HÜKMÜNE AYKIRIDIR)

5- Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması

MADDE 395- (1) Aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen veya hakkında bu tedbir kararı

uygulanan kişi, mahkemece kabul edilecek teminatı gösterirse, mahkeme, duruma göre tedbirin değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar verebilir.

(2) Teminatın tutarı, tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılmasına göre; türü ise 87 nci maddeye göre tayin edilir.

(3) İtiraza ilişkin 394 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası, kıyas yoluyla uygulanır.

Müvekkilim ve diğer davalı Özlem Özdemir verilmiş tedbir kararına karşı dosyaya Tapu ve araç ruhsat fotokopileri sunmuştur Sayın mahkemece ihtiyati tedbir kararına karşı tüm bu itirazlarımız reddedilecekse bile davacının davasını ıslah ettiği zaman belirtilen malvarlıklarının teminat olarak değerlendirilip ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasını talep etmiş isek de ilk derece mahkemesince bu talebimiz değerlendirilmeye dahi alınmamıştır.

6-Son olarak ilk derece mahkemesi tedbir kararını sanki kesin bir kararmış gibi itiraz hakkımızı sürüncemede bırakmış olup yaklaşık 8 ay sonra telebimizi değerlendirmeye almış fakat yine hukuka aykırı olarak  herhangi bir gerekçe bulunmadan itirazımızı reddetmiştir.

NETİCE-İ TALEP:Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle,haklı itirazımızın kabulüyle, Gebze 3. Aile Mahkemesi’nin 2017/643  esas numarası ile görülmekte olan dosyada 20/02/2018 tarihli duruşmada konulan ihtiyati tedbirin ; kaldırılmasına yönelik itirazımızında 11.12.2018 tarihli kararıylada reddedilen ihtiyati tedbir devamına yönelik  kararın kaldırılmasına ve müvekkilin Kocaeli ili Dilovası ilçesi Tavşancıl 331 Ada,3 parsel, B blok K:zemn kat No:4 sayılı taşınmaz  üzerindeki ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmesini yüce makamınızdan saygılarımla arz ve talep ederim.20/05/2019

DAVALI

VEKİLİ

Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.