İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Kararına İtiraz

May 30, 2019 | Boşanma Davası Dilekçeleri

İhtiyati Tedbir Kararının Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere

 ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE,

DOSYA NO                     :

İSTİNAF YOLUYLA

İTİRAZ EDEN DAVALI    :

VEKİLİ                             : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVACI                           :

VEKİLİ                              :

İstinaf Konusu Karar  : Adana 3. Aile mahkemesinin Esas sayılı dosyasında verilen İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİ kararının istinaf incelemesi isteminden ibarettir.

Kararın Tebliğ Tarihi       :

AÇIKLAMALAR:

USUL BAKIMINDAN İTİRAZLARIMIZ

07/06/2018 Tarihli dilekçemizde tedbire itirazın değerlendirilmesi ve ileride açılacak celse de  tarafımıza görüş sorulacağı için  önceden sayın mahkemeye dilekçe ile görüşlerimiz bildirilmiştir.MAHKEME TARAFINDAN İSE  06/07/2018  TARİHLİ 3. CELSESİNDE DİLEKÇEMİZ İTİRAZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ VE TARAFIMIZA KAZANILMIŞ HAK DOĞMUŞTUR. SONRASINDA İSE GEREKÇESİ AÇIKLANDIĞI ÜZERE SÜRESİNDE İTİRAZIMIZ OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLEREK İTİRAZIMIZ REDDEDİLMİŞTİR. Mahkemenin ne  yapmak istediği tarafımızca anlaşılamamıştır.

ESAS BAKIMINDAN İTİRAZLARIMIZ

1-Yukarıda dosya numarası yazılı davada sayın mahkeme davacının ihtiyati tedbir talebini reddetmiştir ,bir sonraki celsede ise  davacı talebini yinelemiş ve sayın mahkemece bu sefer söz konusu taşınmaz hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmiştir.İhtiyati Tedbir talebinin reddi halinde kanun yoluna başvurulabilir (M391/3 c.1)Bu hüküm, mülga HUMK’da bulunmayan yeni bir düzenleme olup;bu tür bir başvurunun öncelikle kesin olarak karara bağlanacağı öngörülmektedir.Bu düzenlemele kanun yolunun açılmış olması ile ihtiyati tedbir kurumunun kötüye kullanılmasının,farklı mahkemelerce aynı konularda farklı kararların verilmesnin ve bu kararların  denetim dışı kalması gibi birçok sakıncanın önüne geçilerek ihtiyati tedbir konusunda,daha sağlıklı kararların verilmesi ve yeknesaklığın sağlanması amaçlanmıştır.

2-Yukarıda izah ettiğimiz sebepler ile de Hakimin verdiği karar istinaf incelemesine tabi ise kararından dönemez aksi halde kararların güvenirliği gibi Anayasa ihlali olduğu tarafımızca değerlendirilmektedir.Sonuç olarak sayın heyetinizin yapacağı inceleme sonucunda  bu hatadan dönülerek ihtiyati tedbir karararının kaldırılmasını talep etmekteyiz.

3-Öncelikle mahkeme bu davadan bihaberdir, Şöyle ki DAVACININ DEĞER ARTIŞ PAYI TALEBİ YOKKEN MAHKEME SON ARA KARARINDA DEĞER ARTIŞ PAYINDAN BAHSETMİŞTİR DAVACININ DİLEKÇESİ İNCELENDİĞİNDE SADECE KATILMA ALACAĞI TALEBİ OLDUĞU AÇIKTIR,DOSYADA Kİ DELİL DURUMUNA GÖRE DAVACININ İDDİALARIN SOYUTLUĞU VE BELİRTMİŞ OLDUĞU TANIĞIN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU ŞEHİRDE HİÇ YAŞAMAMASI VE UUZN YILLAR SONRA TAŞINMASI DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE DİREKT TEDBİR KARARI KALDIRILMALIDIR.

İhtiyati tedbir kararı ”Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde” verilecek iken murisin vefatından 3,5 yıl geçmesine rağmen söz konusu taşınmazı devretmeyen müvekkilim ve diğer davalı açısından  sayın mahkemece ne gibi endişeler olduğu ve bu endişe sebebiyle ihtiyati tedbir kararı verildiği gerekçesiz olarak verilmiştir.

3-İhtiyati tedbirin  şartları Hmk 389M. ‘ de düzenlenmiş olup ancak mezkur olayımızda ihtiyati tedbir talebinin şartları da oluşmamıştır şöyle ki; söz konusu davamız mal rejiminden kaynaklı ALACAK davasıdır.Bu davanın üzerine tedbir konulan taşınmaz ile yakından uzaktan ilgi ve alakası bulunmamaktadır.  SÖZ KONUSU DAVA BİNANIN AYNINA İLİŞKİN DEĞİLDİR O SEBEPLE MÜVEKKİLİM VE DİĞER DAVALI ÖZLEM ÖZDEMİRİN SUNMUŞ OLDUĞU ARAÇ VE TAPULARA İHTİYATİ HACİZ MAHYETİNDE İHTİYATİ TEDBİR KONULABİLECEĞİNİ BELİRTMEMİE RAĞEN VE YASADA DA BUNUN DÜZENLEMESİ VARKEN  BU  KONUDA KARAR DAHİ VERİLMEMİŞTİR.

İhtiyati tedbir talebini düzenleyen Hmk 390M. F.3  ise ”

(3) Tedbir talep eden taraf, dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü

açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek  zorundadır. ”

Söz konusu taşınmaz hakkında uygulanan ihtiyati tedbir kararı   açıkça hukuka aykırıdır.Şöyle ki; Tedbir talep eden davacı, kanunun ilgili maddesinde belirtildiği üzere İhtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek  ve Davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır. Ancak olayımızda davacı herhangi bir sebep gösterememiştir, Davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat da edememiştir. Bunun en büyük ispatı davacının iddiaları ile belirtmiş olduğu tek  tanığın yapmış olduğu tanıklıkta ki iddialar arasında yakından uzaktan ilsisi ve alakası olmayan  ciddi çelişki ve tutarsızlıklardır sonuç olarak davacının dilekçesinde belirttiği soyut iddialar ile ihtiyati tedbir kararı verilmiştir.

4-Tüm bu hukuka aykırılıkların üzerine kendisini vekil ile temsil ettiren ve adli yardımdan yararlanmayan davacı  M.392′ de belirtilen Teminatı  göstermemiştir. mahkeme gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla teminat alınmamasına da karar verebileceği ilgili maddede düzenlenmiş ise de  fakat ilk derece mahkemesi tarafından bu karar yine hukuka aykırı olarak gerekçesiz verilmiştir, hatta bu konuda bir karar dahi verilmemiştir.(BU HUSUS KANUNUN EMREDİCİ HÜKMÜNE AYKIRIDIR)

5- Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması

MADDE 395- (1) Aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen veya hakkında bu tedbir kararı

uygulanan kişi, mahkemece kabul edilecek teminatı gösterirse, mahkeme, duruma göre tedbirin değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar verebilir.

(2) Teminatın tutarı, tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılmasına göre; türü ise 87 nci maddeye göre tayin edilir.

(3) İtiraza ilişkin 394 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası, kıyas yoluyla uygulanır.

Müvekkilim ve diğer davalı Özlem Özdemir verilmiş tedbir kararına karşı dosyaya Tapu ve araç ruhsat fotokopileri sunmuştur Sayın mahkemece ihtiyati tedbir kararına karşı tüm bu itirazlarımız reddedilecekse bile davacının davasını ıslah ettiği zaman belirtilen malvarlıklarının teminat olarak değerlendirilip ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasını talep etmiş isek de ilk derece mahkemesince bu talebimiz değerlendirilmeye dahi alınmamıştır.

6-Son olarak ilk derece mahkemesi tedbir kararını sanki kesin bir kararmış gibi itiraz hakkımızı sürüncemede bırakmış olup yaklaşık 8 ay sonra telebimizi değerlendirmeye almış fakat yine hukuka aykırı olarak  herhangi bir gerekçe bulunmadan itirazımızı reddetmiştir.

NETİCE-İ TALEP:Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle,haklı itirazımızın kabulüyle, X Aile Mahkemesi’nin 2017/643  esas numarası ile görülmekte olan dosyada 20/02/2018 tarihli duruşmada konulan ihtiyati tedbirin ; kaldırılmasına yönelik itirazımızında 11.12.2018 tarihli kararıylada reddedilen ihtiyati tedbir devamına yönelik  kararın kaldırılmasına ve müvekkilin Kocaeli ili Dilovası ilçesi Tavşancıl 331 Ada,3 parsel, B blok K:zemn kat No:4 sayılı taşınmaz  üzerindeki ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmesini yüce makamınızdan saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

DAVALI

VEKİLİ

İhtiyati Tedbirin Reddine İtiraz Dilekçesi

… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:        

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

VEKİLİ: Adana Avukat İncekaş Hukuk Bürosu

KARŞI  TARAF:  

KONU: Asliye Hukuk Mahkemesi’ne   . İş, sayılı esasla talep ettiğimiz  ihtiyati tedbir talebimiz Karar ve …………………..tarihli kararıyla reddedilmesine ilişkin istinaf başvurumuzdur.

USULE VE ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ:

Müvekkillerimin  annesi  ………………………….) maliki bulunduğu ……………………..taşınmazı …………………….. ………… tarihinde satmıştır.

……………….. satışa konu olan ……………………tarihinde demans  hastası olup, ayırt etme gücüne sahip değildir. Bu durum sağlık raporu ile sabittir. (EK 1)

Söz konusu satış ……………….oğlu ………………….tarafından mirastan mal kaçırma amacı ile muvazaalı olarak gerçekleştirilmiştir.

 Ehliyetsizlik sebebiyle tapu iptal ve tescil davası açılmak içinse ihtiyati tedbir talebi isteyen müvekkillerim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu-K 2010/337 kararı gereğince davanın tarafı olma ehliyetine sahip değildir. İlgili kararda ” davacıların babalarının dava tarihi itibarıyla hayatta olduğu ve taraf ehliyetine sahip olduğu, dolayısıyla dava  konusu taşınmaz yönünden mülkiyet iddiasına dayalı ancak kendisi ya da onu temsile yetkili vasi tarafından iptal ve tescil davası açabileceği ” hükmedilmiştir.

Müvekkillerimin annesi …………, müvekkillerimin abisi …………….ile birlikte yaşamaktadır. Müvekkillerim anneleri …………….ile görüşmek istemekte ancak ağabeyleri …………………bu görüşmeye izin vermemekte ve engellemektedir.

Müvekkillerim hem iş bu dava konusu yapmış olduğumuz ve yine başka şehirde bulunan  gerçekleşmiş olan satışları haricen öğrenmiş olup bunu bildiklerini ağabeyleri …………….söylemişlerdir. Bu durum karşısında müvekkillerimin ağabeyi olan ……………………. durumun ortaya çıkacağı korkusuyla malları iyi niyetli 3. Bir kişiye satma konusunda telaşa kapılmıştır ve satış için iyi niyetli 3. Kişi arayışındadır. Bu sebeple ileride oluşacak zararların tazmini güç olacağı için  bu davayı açma mecburiyeti hasıl olmuştur.

Asliye Hukuk Mahkemesi Karar tarihli kararında, davacıların annelerinin hayatta olduğunun anlaşıldığı, davaya konu tedbir talep edilen tapuyu devreden kişinin davacılarının anneleri olduğu, bu sebeple davacıların ileri sürebilecekleri doğmuş bir haklarının varlığından söz edilemeyeceği,  bu tapuya ilişkin bütün davaları davacıların annesinin ya da kanunen anne adına hareket edebilecek kişilerin, açabileceği, dolayısıyla davacıların taraf sıfatının bulunmadığı gerekçesi ile ihtiyati tedbir talebi reddedilmiştir.

6100 sayılı kanunun 389. maddesinde “Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elden edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.” hükmü mevcuttur. İhtiyati tedbir kararının verilebilmesi için aranan koşullar talepte bulunan müvekkillerim tarafından yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere sağlanmaktadır. Mahkemenin vermiş olduğu söz konusu karara dayanak gösterdiği gerekçelerin hukuki bir isnadı bulunmamaktadır. İlgili kanun hükmüyle açıkça çelişen, bu kararın verilmesi hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Talepte bulunan müvekkillerim hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşmasından ya da tamamen imkansız hale gelmesinden zarar görecek kişiler olup, kanun kapsamında hukuki işlemlerini gerçekleştirmişlerdir. Kanun hükmü gereğince bu talebin kabulü gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle usul ve yasaya aykırı olan yerel mahkeme kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: HMK, MK, BK ve sair ilgili diğer mevzuat

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenler ile Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İş Esas No’lu dosyasında Karar sayılı  tarihli usul ve yasaya aykırı olarak verilmiş olan ihtiyati tedbir talebinin reddi kararının KALDIRILMASINA ve sayın mahkemenizce yapılacak olan istinaf incelemesi neticesinde İVEDİLİKLE İHTİYATİ TEDBİRE KARAR VERİLMESİNİ vekaleten arz ve talep ederiz.

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN VEKİLİ

İhtiyati Tedbirin Reddine İtiraz Hakkında Mutlaka Okunması Gereken Yüksek Mahkeme Kararı

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu 4293

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

3 Yorumlar

 1. medusa_3424

  tesekkürler

  Yanıtla
 2. ŞEHNAZ BOZALİOĞLU

  yüksek mahkeme kararını bulamıyorum konuya ilişkin . Evet abone olduk ama neden göremiyoruz.

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Merhaba, üyeliğinizin aktif hale getirildiğine dair tarafınıza ulaşan e-posta akabinde kısıtlı tüm içerikleri görebilirsiniz. Saygılarımızla.

   Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Kararına İtiraz

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.