İhtiyati Tedbir Dava Dilekçe Örneği

Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir:

İhtiyati Tedbir Dilekçesi Örneği -1-


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN /
DAVACI  

VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KARŞI TARAF / DAVALI 

TALEP : İhtiyati Tedbir

AÇIKLAMA

1) Müvekkilim X, X günü X Merkez Atatürk Caddesinde kaldırımda yürümekteyken, davalı Xi, kullandığı X plakalı aracıyla kaldırıma çıkıp müvekkilime arkadan çarpmış ve ağır yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Kaza tespit tutanağı ve tıbbi belgeler ektedir. Mağdur müvekkilimin mukabil kusuru yoktur.

2) Davalıya karşı açacağımız maddi ve manevi tazminat davasına esas teşkil etmek üzere, davalı adına kayıtlı X plaka sayılı aracın trafik kaydına ve ayrıca davalının (varsa) X Merkez ilçe sınırları içinde adına kayıtlı taşınmazlar üzerine teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını talep zorunluluğu doğmuştur.

SEBEPLER : HMK. md. 389 vd. maddeleri

DELİLLER : Kaza tespit tutanağı, tıbbi belge ve kayıtlar, trafik kayıtlar vs.

SONUÇ : Sunulan nedenlerle;

İhtiyati tedbir talebimizin kabulü ile davalı (TC. numaralı) …’nin adına kayıtlı X plaka sayılı aracın trafik kaydıma (ahara devir ve temlikinin önlenmesi için) ihtiyati tedbir konulmasına; keza davalının X Merkez ilçe sınırları içinde ( varsa) adıma kayıtlı taşınmazları üzerine de ihtiyati tedbir konulması kararı verilmesini, giderlerin davalı tarafa yükletilmesini bilvekale arz ederim.

Saygılarımla. X

İhtiyati Tedbir İsteyen Davacı
X

Ekler:

  • Trafik Kaza Tespit Raporu
  • Tıbbi Kayıtlar

İhtiyati Tedbir Dilekçesi Örneği -2-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE  TİCARET  MAHKEMESİNE 

İHTİYATİ  TEDBİR
KARARI İSTEYEN                :
VEKİLİ                                     : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA
KARŞI TARAF                      
D.KONUSU                             : İhtiyati tedbir kararı verilmesi talebidir. (DEĞİŞİK İŞ)
OLAYLAR                                :

1- Müvekkil Şirket, İstanbul’da faaliyet gösterip, Ankara’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Ds. Kt. Grup Komutanlığına bağlı Kantin Başkanlığına ürün tedarik etmekte olan Davalı’nın,  Kantin Başkanlığına vermeyi taahhüt ettiği deri ürünleri aralarındaki anlaşma gereğince, doğrudan Kantin Başkanlığı nezdindeki çalışanı X’na teslim etmektedir. Ekte birer örneğini sunduğumuz irsaliyeli fatura örneklerinden de  bu durum anlaşılabilmektedir.

2- Davalı son beş faturanın bedelini ödememiş, bu nedenle aleyhinde X 8. İcra Müdürlüğünün X sayılı dosyasında ilamsız icra takibi yapılmıştır. Ancak Davalı bu takibe kötü niyetli olarak itiraz ederek takibin durmasına sebep olmuştur.   Müvekkil Şirket tarafından Davalı aleyhine dava şartı zorunlu arabuluculuk başvurusu yapılacak ve uzlaşma olmadığı takdirde ise  itirazın iptali davası açılacaktır ancak, arabuluculuk ve dava açma süreci içerisinde karşı tarafın  alacaklılardan mal kaçırmaya tevessül  etmesi ihtimali yüksektir. Zira,  Davalı Müvekkil Şirketin de aralarında olduğu bir çok alacaklısının borçlarını ödememekte direnmektedir. Hatta çalışanlarının ücretlerini ödemediği için icra takiplerine maruz kalmıştır.

3-  K. K. K.lığı  Karargah Ds. Kt. Grup Komutanlığına bağlı Kantin Başkanlığı Davalının kendisinden olan alacağını, alacaklıların talebiyle şimdilik ödememekle birlikte, daha fazla elinde tutma imkanına sahip değildir.

4- Müvekkil ile Davalı arasındaki tedarik anlaşmasının ( sözleşmenin) ifa edildiği ve edileceği yer X olup yetki bakımından HMK’nın 10. Maddesinin uygulanması imkanı mevcuttur.

5- Açıklanan nedenlerle müvekkilimin hakkının zayi olmaması için Mahkemenizden Davalının  Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Ds. Kt. Grup Komutanlığına bağlı Kantin Başkanlığı nezdindeki alacakları  üzerine ihtiyati tedbir kararı verilmesini  talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBELER                            : H.U.M.K. Md. 101 ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                           : İrsaliyeli faturalar, banka kayıtları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Ds. Kt. Grup Komutanlığına bağlı Kantin Başkanlığı kayıt ve defterleri, elektronik yazar kasa kayıtları, Ankara 8. İcra Müdürlüğünün 2019/6717 sayılı dosyası ve diğer yasal her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM                           :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, öncelikle teminatsız olarak , mahkemece  uygun görülmediği takdirde  uygun görülecek teminat karşılığında Davalının Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Ds. Kt. Grup Komutanlığına bağlı Kantin Başkanlığı nezdindeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. 
 
Eki                              :                                                              
Onanmış vekaletname sureti        

İrsaliyeli Fatura Örnekleri.(Beş Adet)

                                                                                                                  Av. 

                                                                                                              İhtiyati Tedbir İsteyen vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Adres Araştırması Talebi

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DOSYA NO: ALACAKLI VEKİLİ: BORÇLULAR: KONU: Borçluların adresinin tespiti için zabıta araştırılması …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: