Bir Sayfa Seçin

İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: ……… E.

Borçlular: 1- 

Vekilleri: Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA                       

Konu     : İhtiyaten konulan hacizlerin kaldırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR

  1. Müvekkiller aleyhine İstanbul . Asliye Ticaret Mahkemesi …….. D. İş dosyası ile ihtiyati haciz kararı alınarak müdürlüğünüzün yukarıda esası verilen dosya numarası ile esasa geçilmiştir.
  2. Müdürlüğünüzün dosyasına İstanbul …. İcra Hukuk Mahkemesi …… E. dosyası ile yetkiye itiraz edilmiştir. İstanbul … İcra Hukuk Mahkemesi, itirazımız üzerine 31.10.2018 tarihli Tensip Zaptı ile takibin durdurulmasına karar vermiştir. Esas takip kesinleşmemiştir.
  3. İstanbul . Asliye Ticaret Mahkemesi …. İş dosyası ile verilen ihtiyati haciz kararına karşı müvekkilerce itiraz edilmiş ve İstanbul . Asliye Ticaret Mahkemesi 22.11.2018 tarihli … D. İş ve … K. ile ihtiyati haczin kaldırılmasına karar vermiştir. Müdürlüğünüzce konulan hacizlerin dayanağı olan ihtiyati haciz kararı da mahkemenin kararıyla kaldırılmıştır.
  4. Müvekkiler aleyhine İhtiyati hacze dayanılarak konulan hacizlerin kaldırılması gerekmektedir. Nitekim Yargıtay 12. HD. 22.05.2001 T. E:8300, K:9085 : ”Somut olayda takip kesinleşmediği için İİK.’nun 264/5. maddesi gereğince ihtiyati haczin kesin hacze dönüşmemiş olduğu ve itiraz üzerine ihtiyati haczin mahkemesince kaldırıldığına nazaran buna dayalı olarak yapılan haciz işlemlerinin de yasal dayanağı ortadan kalkmıştır…” ve Yargıtay 12. HD. 27.06.2000 T. E:9811, K:10804 sayılı ilamında: ”…Ticaret Mahkemesinin 15.11.1999 tarihli kararında itiraz üzerine verilen kararın hüküm bölümünün A/1 bölümünde “ihtiyati haczin kaldırılmasına” şeklinde karar verildiğine ve itiraz üzerine verilen bu kararın infazı için kesinleşmesine gerek bulunmadığına göre icra müdürlüğünce sözü edilen ihtiyati haciz kararına dayalı olarak konulan hacizlerin kaldırılması gerekir.” şeklinde karar vermiştir. Bu karar kesinleşmiş olup, kesinleşme şerhi ekte yer almaktadır.
  5. İşbu sebeplerle müdürlüğünüzce konulan ihtiyati hacizlerin kaldırılmasını talep ederim. 12.02.2019

                                                                                                                      Borçlular Vekili

                                                                                                           Av.

EK: İstanbul … İcra Hukuk Mahkemesi’nin Tensip Tutanağı

       İstanbul … Asliye Ticaret Mahkemesi 22.11.2018 tarihli …. D. İş ve .. K. Sayılı ilamı

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi