İhtiyati Haciz Dava Dilekçesi

Eki 21, 2018 | İcra Hukuku

İhtiyati haciz dava dilekçesi özellikle mal kaçırma güdüsü içerisinde olan şahıslara uygulanan, önleyici hukukun güçlü kalemlerinden birisidir. Aşağıdaki örnek dilekçeler doğrultusunda ihtiyati haciz tedbiri dilekçesinin nasıl olması gerektiğini ele aldık.

İhtiyati Haciz Talepli Dava Dilekçesi Örneği -1-


ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE

BULUNAN (ALACAKLI)              : 

VEKİLİ                                           :

KARŞI TARAF (BORÇLU)           : 

KEFİL                                             :

KONU                                          :Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik X TL müvekkil Banka alacağının tahsilini teminen borçluların taşınır, taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının borca yeter miktarının teminatsız İHTİYATEN HACZİNE karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR             :

1-) Müvekkilim Banka ile borçlu X arasında X tarihli Genel Kredi Sözleşmesi akdedilmiş olup, anılan sözleşmeye istinaden borçlu yan müvekkilim bankanın X şubesinden X TL tutarlı kredi kullanmıştır.

2-) Bahsi geçen kredi sözleşmesinde X’in müteselsil kefil olduğu görülmektedir. Borçlular çekmiş oldukları kredinin geri ödemelerini vadesinde ödememişlerdir. Müvekkilim banka ödenmeyen taksitler için borçluları defaatle uyarmış ve zamanında ödeme yapmasını talep etmesine rağmen borçlular bu tavırlarını sürdürmüş ve taksitlerini ödememişlerdir.

3-) Müvekkilim banka borçluların geri ödemeleri yapmaması üzerine X Noterliği’nin X tarihli X yevmiye nolu ihtarnamesi ile; taraflarca imza altına alınan X tarihli Genel Kredi Sözleşmesinin 25. Maddesi gereği (BANKANIN HER ZAMAN TAKİBE GEÇME VE TEDBİR İSTEME YETKİSİ) hesaplarının kat edildiğini, borçlarının muaccel hale geldiğini ve toplam X TL olan borçlarını 3 gün içinde ödemelerini aksi halde, alacağın tahsili için borçlular hakkında yasal yollara başvuracağını, bu takdirde doğacak icra ve dava harç ve giderleri ile vekalet ücretinden de sorumlu olacaklarını ihtaren bildirmiştir. Fakat borçlular bütün bu uyarılara rağmen borçlular ödeme yapmamaya devam etmektedir.

4-) Borçluların mal kaçırma ve adres değiştirme ihtimali bulunduğundan, Sayın Mahkemenizce borçluların, borca yeter miktarda menkul, gayrimenkulleri ile 3. Şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi, menkullerin muhafazası için ihtiyati haciz talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

5-) Müvekkilim Banka, sermayesinin tamamı Hazineye ait olan bir Kamu Bankası olup, Varlık Fonu’na devredilmiştir. 6741 sayılı yasanın 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre ; “DAVA VE İCRA İŞLEMLERİNDE TEMİNAT YATIRMA MÜKELLEFİYETLERİNDEN MUAFTIR” bu nedenle ihtiyati haciz kararının teminatsız verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : TTK sair yasal mevzuat

DELİLLER                              :

1-) X tarihli Genel Kredi Sözleşmesi (Ek-1)  (talep halinde aslı sunulacaktır.)

2-) X Noterliğin X tarihli X Yevmiye numaralı ihtarnamesi  (Ek-2)

3-) Harç ve teminattan muafiyeti gösterir 6741 sayılı kanun sureti (Ek-3)

4-) İkamesi mümkün sair her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda sayın mahkemenize arz ve izah olunan sebeplerle;

1- Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik X TL olan müvekkil Banka alacağının tahsilini teminen borçluların taşınır, taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının borca yeter miktarının teminatsız ihtiyaten haczine,

2-Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin borçlulara yükletilmesine karar verilmesini vekaleten ve saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

                                                                         Av.


İhtiyati Haciz Talepli Dava Dilekçesi Örneği -2-

OSMANİYE NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE,

İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN/ALACAKLI : Ayhan KOÇ (TC:……………….. ), Adresi
KARŞI TARAF / BORÇLU : Beyhan MELEK, Adresi
TALEP : İhtiyati Haciz Kararı Talebi

AÇIKLAMA

Borçlu Beyhan M., sureti ekte sunulan 25.03.2015 tarihli 50.000 TL. bononun keşidecisidir. Vadesinde ödenmeyen bono için gerekmemesine rağmen ödeme ihtarı çekilmiş, bu da sonuçsuz kalmıştır.

Borçlunun, adına kayıtlı yegâne malvarlığı olan 01 NA 399 plaka sayılı hususi otomobilini de üçüncü kişilere muvazaalı devir hazırlığı içinde bulunduğu duyumunu aldım.

Bu nedenle, öncelikle ve ivedilikle borçlunun adına kayıtlı hususi otomobili üzerine ihtiyaten haciz konulmasını istemek zorunluluğu doğmuştur.

İhtiyati haciz için gerekli teminatı yatırmaya âmâde bulunmaktayım.

SEBEPLER : İlgili mevzuat

DELİLLER : Borçlunun düzenlediği …/…/2013 tarihli bono, ihtarname, borçlu adına kayıtlı 01 NA 399 plaka sayılı otomobilin trafik kaydı vs.

SONUÇ               : Sunulan sebeplerle;

Borçlu adına kayıtlı olduğunu tespit ettiğimiz 01.NA.399 plaka sayılı aracın ahara devir ve temlikinin önlenmesi için teminat karşılığı trafik kaydına ihtiyati haciz konulması kararı verilmesini; giderlerin davalı borçluya yükletilmesini arz ederim.
Saygılarımla

İhtiyati Haciz İsteyen
Davacı
Ayhan K.

Ek___ :

İhtiyati Haciz Talepli Dava Dilekçesi Örneği -3-

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI NA

İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN

ALACAKLI                               : 

VEKİLLERİ                                :  Av. Saim İNCEKAŞ

DAVALI – BORÇLU                  : 

 

KONU                                     :  Muaccel *…………………….-TL  alacağımızı teminen ihtiyati  haciz talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                       :

 • Borçlu, müvekkile olan borçları sebebiyle ……200.. düzenleme tarihli, ……200. vadeli …..000.-TL bedelli bonoyu tanzim ederek teslim etmiştir.
 • Söz konusu bono, vadesi geldiği halde ödenmemiş ve protesto olmuştur.
 • Alacağımız hiçbir teminata bağlı olmadığı gibi, vadesi dolduğu halde borç da bugüne kadar ödenmemiştir.
 • Borçlu hakkında yasal takibe başlayacağımızdan ve icra takibinden haberdar olduğu takdirde mallarını kaçırmasından endişe ittiğimizden, buna mani olmak için Mahkemenizden, borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile 3. Kişilerdeki hak ve alacaklarının İHTİYATEN HACZİNE karar verilmesini talep etmek mecburiyeti ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER                  :  İ.İ.K. ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER                                  :  Bono aslı

SONUÇ VE İSTEK                    :  Yapmış olduğumuz açıklamalar ve Sayın Mahkemenizce yapılacak incelemeler ışığında;

A-   Talebimizin kabulü ile borçlunun borca yeter menkul ve gayrimenkul malları ile 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının İHTİYATEN HACZİNE;

B-   Dava masrafları ve vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygı ile vekâleten talep ederiz.

E K İ                 :  1-     Vekâletname sureti,

                              2-     Bono sureti.

Alacaklı Vekili,

Av. Saim İNCEKAŞ

İhtiyati Haciz Talepli Alacak Davası Dilekçesi Örneği -3-

NÖBETÇİ  ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

            ANKARA

İHTİYATİ HACİZ KARARI İSTEYEN(ALACAKLI) :

ADRES :                                                                                                                                                                      

VEKİLİ : Av.

ADRES:              

KARŞI TARAF (BORÇLU) :

                                                                                                                                 

T.KONUSU :İhtiyati Haciz İstemlidir.

İHTİYATİ HACİZ MİKTAR        : 12000000,00 TL

AÇIKLAMALAR                                  :                                                                                 

1)Müvekkil şirket yetkilileri , davalı borçlulardan ………. tanzim ………….. vade tarihli 1 adet ……….TL senetten mütevellit ………TL alacaklıdırlar.

2)Borçlular borcunu vadesinde ödemedikleri için  Bankası A.Ş……/….. şubesinden protesto ettirilmiştir.

3)Borçlularla yapılan tüm şifahi, görüşmelere rağmen bugüne kadar borçlarını     ödememişlerdir.

4) alacağımız muaccel olup , rehinle de teminat altına alınamamıştır . Davalı-borçlular  muvazaa yollarına saptığını , mal kaçırma girişiminde olduğunu istihbar etmiş olduğumuzdan , İ.İ.K. Md.257/1 vd. ahkâmınca , davalı-borçlulara tebligat yapılmaksızın takdir buyrulacak teminat mukabili menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının borca yeter miktarının ihtiyaten haczine karar dileğiyle müracaatımızı yapıyoruz .

HUKUKİ DELİLLER                  :TTK.,İİK.Md.257/1 vd., H.U.M.K. ve ilgili mevzuat .

SUBUT DELİLLER                    :Senet aslı ve sureti, protesto aslı ve sureti ve her türlü yasal delil .

SONUÇ ve İSTEM                     :Yukarıda belirtilen nedenlerle, tebligat ve duruşma yapılmaksızın, takdir buyrulacak teminat mukabili , …………..-TL alacağımıza yeter miktarda davalı-borçlulardan menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının İHTİYATEN HACZİNE;,

-Yargı gideri ile ücret-i vekâletin davalı-borçlular üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekil eden adına saygıyla diliyoruz .  ../../….

Eki :

1- Onaylı Vek. sureti ,                            

2-Senet Aslı ve Fotokopisi                                                                                                                                                                                                                                               

3-…. Ltd.Şti’ne ait Tic.Sic. Yazı Sureti                                                                                                                            

4-……Ltd.Şti’ne ait Vergi Levhası Sorgulama sureti                        

                                                                                                   İhtiyati Haciz İsteyen

                                                                                                               Vekili

                                                                                                                      Av.

İhtiyati Haciz Dava Dilekçesi(Genel Kredi Sözleşmesi) -4-

T.C ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İhtiyati Haciz Talebinde Bulunan

ALACAKLI    :

VEKİLİ           : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

BORÇLU        :

MERNİS ADRESİ

KONU: İhtiyati haciz isteminden ibarettir.

AÇIKLAMA

 • Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş ve muaccel olan alacaklar için ihtiyati haciz istenebilir.
 • Sayın mahkeme, aleyhine haciz istenilen Naci İBİŞ, müvekkile 03/10/2018 vade tarihli olmak üzere bir adet bono tanzim etmiştir. Ancak vadesi gelen 30/07/2018 tarihli 3960 TL bono bedelini ödenmemiştir.
 • İİK m.257 gereğince rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacakları ile diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. Sayın Mahkemenizce uygun görülecek teminat karşılığı, borçlunun, borca yeter miktarda menkul, gayrimenkulleri ile 3. Şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi, menkullerin muhafazası için ihtiyati haciz talep etme zarureti hasıl olmuştur.
 • HUKUKİ NEDENLER: TTK sair yasal mevzuat
 • DELİLLER: 10.2018 vade tarihli bono ile sair her  türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM        

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, Borçlunun, borca yetecek miktarda menkul, gayrimenkulleri ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının uygun bir teminat karşılığı ihtiyaten haczine karar verilmesini vekâleten saygılarımla talep ederim. tarih

 İhtiyati Haciz Talep Eden Vekili

İhtiyati Haciz Dava Dilekçesi -5-

ADANA … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

İHTİYATİ HACİZ TALEP EDEN

DAVACI ( ALACAKLI )                     : 

VEKİLİ                                                  :

DAVALI ( BORÇLU )                         :

ALACAK MİKTARI                            : 

AÇIKLAMALAR

Davalı tarafından, davacı müvekkilim aleyhine … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … K. sayılı dosyasından  açılan dava neticesi davacı müvekkilim lehine … TL  vekalet ücretine hükmedilmiştir. Yargıtay onamasını müteakip söz konusu karar … İcra Dairesinin … E. sayılı dosyası ile icra takibine konu edilmiştir.  İş bu dosyanın kapak hesabı bu gün tarihi itibarıyla … TL ‘dir. Ancak işbu dosyadan davalının adresine ödeme emrini tebliğ alınmamış olup bila tebliğ dosyasına iade edilmiştir.

Aynı kararda davacı müvekkilim aleyhine hükmedilen … TL … İcra Müdürlüğü’nün … E sayılı dosyasından  icra takibine konu edilmiş ve toplam  … TL meblağlı ödeme emri müvekkilime  … tarihinde tebliğ edilmiştir. 

Davacı müvekkilim ticari faaliyetine devam etmekte olup, karar gereği davalıya ödemesi gereken miktarı ödeyecektir. Ancak davalının sabit ikametgahına gönderilen ödeme emri tebliğ edilmeksizin dosyaya iade olunmuş olup yaptığımız araştırmada da davalının her hangi bir mal varlığı ve ticari aktivitesi olmaması sebebiyle takip konusu alacağımızın tahsilinin mümkün olmadığı istihbar edilmiştir.

Bu durumda davalı aynı kararda müvekkilimden olan alacağını tahsil edebilecekken davacı müvekkilimin alacağını tahsil edememesi durumu söz konusudur.  Davalının davacı müvekkilimden olan alacağına mevcut icra takibimizde tebligat yapılamamış olunması sebebiyle haciz konulamadığı cihetle mahkemenize müracaat edilerek davalı hakkında mahkeme kararından doğan  VEKALET ÜCRETİ alacağımızın tahsilini sağlamak amacıyla TEMİNATSIZ şekilde  İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ talebinde bulunulması gerekmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER                          : Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                                             : … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … K. sayılı kararı, … İcra Dairesinin … E. sayılı dosyası, … İcra Müdürlüğü’nün … E. sayılı dosyası,  Yargıtay 19. H.D.’nin 2012/3622 E. ve 20137914 K. sayılı kararı.

NETİCE VE TALEP                             : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve inceleme sırasında re’sen öngörülecek nedenlerle davalı … Madencilik İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine … TL nin tahsilini teminen, menkul, gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının haczi ve muhafazası amacıyla,  alacağın kaynağı vekalet ücreti  olduğu göz önüne alınarak  TEMİNATSIZ şekilde  ihtiyati haciz kararı verilmesine, masraf ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim. (tarih belirtiniz)

                                                               Davacı Vekili

İhtiyati Haciz Dava Dilekçesi(Ticaret Mahkemesi)

ADANA … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ HACİZ İSTEMİNDE

BULUNAN (ALACAKLI)             :

VEKİLİ                                                :

BORÇLU/LAR                                   :

KONUSU                                              : Alacağımız karşılığında borçluların taşınır ve taşınmaz mallarıyla 3. Kişilerdeki hak ve alacakları, istihkakları vasıtaları, banka mevduatları üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesi dileğimizin sunulmasıdır.

BORÇ TUTARI                                   :87.646,25 TL

AÇIKLAMALAR                                  :

 

1-) Borçlu,

 • 29/05/2014 tanzim, 08/08/2017 vade tarihli 50.000,00 TL bedelli
 • 08/12/2011 tanzim, 08/08/2017 vade tarihli olan 20.000,00 TL bedelli,
 • 29/05/2014 tanzim, 08/08/2017 vade tarihli 20.000,00 TL olan olmak üzere ekte senet aslılarını sunduğumuz üç tane senede istinaden müvekkil bankaya 87.646,25 TL borçludur.

2-) Müvekkilimin alacağı rehinle temin edilmiş olmadığı gibi borçlunun bütün malvarlığını gizlemeye, kaçırmaya hazırlandığını; adına kayıtlı olan vasıtalarının bir kısmını 3. Kişilere yakın bir zaman içinde devrettiği haricen öğrenilmiştir.

3-) Müvekkil bankanın alacağı tehlikede olup ortada İ.İ.K. nun 257. Maddesinin koşulları oluşmuştur.

HUKUKİ NEDENLER   : İcra İflas Yasası, İlgili Yasalar…

HUKUKİ DELİLLER     : Senet asılları, ilgili sair deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM          :Açıklamalarımız yasaya uygun bulunmakla ve yukarıda açıkladığımız nedenlerle takdiren teminatsız olarak veya teminatla alacağımız 87.646,25 TL karşılığında; borçlunun borca yeterli menkul, gayrimenkul malları adına kayıtlı vasıtalarının, banka mevduatlarının 3. Şahıslardaki hak ve alacaklarının, istihkaklarının, teminatlarının üzerine ihtiyati haciz konulmasına, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin borçluya yüklenilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten dilerim. tarih

EKLER :

1- 3 tane senet aslı

2-Bir adet onaylı vekaletname örneği.

                                                                                                    İhtiyati Haciz İsteminde

                Bulunan Vekili

İhtiyati Haciz Dilekçesi

ADANA … NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİGİ’NE

İHTİYADİ HACİZ İSTEYEN

ALACAKLI:

VEKİLİ:

BORÇLU:

TALEP KONUSU    : … düzenleme, … vade tarihli, … TL bedelli bir adet, … düzenleme, … vade tarihli, … bedelli bir adet, toplam … TL’lik bono üzerinden ihtiyati haciz talebi.

DEĞER: 

AÇIKLAMALAR

 • Borçlu, müvekkilime dilekçe ekindeki iki adet bono münderecatına göre borçlanmıştır. Bono vadesi gelmesine rağmen, borçlu tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
 • Alacak rehinle veya ipotekle de teminat altına alınmadığından ve borçlunun emvalini ve tüm hak edişlerini üçüncü şahıslara kaçırması kuvvetle muhtemel olduğundan borçlunun gayrimenkul, menkul mallarının ihtiyati haczedilerek muhafaza altına alınması ve alacağın tahsil bakımından borçlu hakkında ihtiyati haciz talebinde bulunulması gereği hasıl olmuştur. tarih

HUKUKİ NEDENLER        : TTK sair yasal mevzuat

DELİLLER                            : Dilekçe ekindeki 02.08.2018 düzenleme, 22.12.2018 vade tarihli; 21.06.2018 düzenleme, 21.12.2018 vade tarihli toplam iki adet bono.

NETİCE-İ TALEP                : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;

Borçluların, kaçma ve mallarını kaçırması kuvvetle muhtemel olduğundan borçlu hakkında İHTİYATİ HACİZ kararı verilmesi masraf ve ücreti vekâletin borçludan tahsiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

Ek: Davaya konu senet fotokopisi

                                                                                               İhtiyati Haciz İsteyen Vekili

İhtiyati Haciz Dava Dilekçesi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

İhtiyati Haciz Dava Dilekçesi(Teminatlı)

NÖBETÇİ ASLİYE  HUKUK  MAHKEMESİNE

(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

İhtiyati Haciz isteyen

Alacaklı:

Vekili:

Karşı Taraf ( Borçlular ):

Dava: İhtiyati Haciz Talebidir.

Alacak Miktarı: … Şubesi’ne ait … seri numaralı, … keşide tarihli … TL bedelli çekten kalan … TL alacak

Açıklamalar:                             

1 – Ekte sunulan … Şubesi’ne ait … seri numaralı … keşide tarihli … TL bedelli çekten anlaşılacağı üzere müvekkilin borçlulardan … TL alacağı bulunmaktadır.

2 – Alacak ödeme günü geçmiş olmasına rağmen ödenmemiştir.

3 – Alacak ipotek, rehin vb. gibi bir teminata da bağlanmış değildir.

4 – Borçluların mal kaçırma hazırlığı içinde olduğu haricen öğrenilmiştir.

5 – Alacaklının mağduriyetinin önlenebilmesi için mahkemenizin takdir edeceği uygun bir teminat karşılığında  ihtiyati haciz talebinde bulunmak zorunlu olmuştur.

Hukuki Nedenler: M.K. , HUMK , ve ilgili yasal mevzuat

Delillerimiz: Ekli belgeler ve her türlü yasal delil.

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, duruşma ve tebligat yapılmaksızın, alacağımıza yeter miktarda; borçlunun tüm menkul ve gayrimenkul malları ile bankalarda bulunan tüm mevduatları ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine (uygun görülecek teminat mukabilinde)  ihtiyati haciz konulmasına karar  verilmesini,  mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin de  borçluya yükletilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

Davacı vekili

Eki: Vekaletname ve çek fotokopisi

NOT: Çek aslı mahkemenize fiziki olarak sunulacaktır

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.