İhtiyati Haciz Talepli Dava Dilekçesi

İhtiyati haciz tedbiri özellikle mal kaçırma güdüsü içerisinde olan şahıslara uygulanan ve hukukun güçlü kalemlerinden biri olan uygulamadır. Aşağıdaki örnek dilekçeler doğrultusunda ihtiyati haciz tedbiri dilekçesinin nasıl olması gerektiğini ele aldık.

İhtiyati Haciz Talepli Dava Dilekçesi Örneği -1-


T.C

GAZİANTEP

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İhtiyati Haciz Talebinde Bulunan

ALACAKLI    :

VEKİLİ           : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

BORÇLU        :

MERNİS ADRESİ

KONU: İhtiyati haciz isteminden ibarettir.

AÇIKLAMA

  • Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş ve muaccel olan alacaklar için ihtiyati haciz istenebilir.
  • Sayın mahkeme, aleyhine haciz istenilen Naci İBİŞ, müvekkile 03/10/2018 vade tarihli olmak üzere bir adet bono tanzim etmiştir. Ancak vadesi gelen 30/07/2018 tarihli 3960 TL bono bedelini ödenmemiştir.
  • İİİ m.257 gereğince rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacakları ile diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. Sayın Mahkemenizce uygun görülecek teminat karşılığı, borçlunun, borca yeter miktarda menkul, gayrimenkulleri ile 3. Şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi, menkullerin muhafazası için ihtiyati haciz talep etme zarureti hasıl olmuştur.
  • HUKUKİ NEDENLER: TTK sair yasal mevzuat
  • DELİLLER: 10.2018 vade tarihli bono ile sair her  türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM        

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, Borçlunun, borca yetecek miktarda menkul, gayrimenkulleri ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının uygun bir teminat karşılığı ihtiyaten haczine karar verilmesini vekâleten saygılarımla talep ederim.06.10.2018

 İhtiyati Haciz Talep Eden Vekili


İhtiyati Haciz Talepli Dava Dilekçesi Örneği -2-

OSMANİYE NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE,

İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN/ALACAKLI : Ayhan KOÇ (TC:……………….. ), Adresi
KARŞI TARAF / BORÇLU : Beyhan MELEK, Adresi
TALEP : İhtiyati Haciz Kararı Talebi

AÇIKLAMA

Borçlu Beyhan M., sureti ekte sunulan 25.03.2015 tarihli 50.000 TL. bononun keşidecisidir. Vadesinde ödenmeyen bono için gerekmemesine rağmen ödeme ihtarı çekilmiş, bu da sonuçsuz kalmıştır.

Borçlunun, adına kayıtlı yegâne malvarlığı olan 01 NA 399 plaka sayılı hususi otomobilini de üçüncü kişilere muvazaalı devir hazırlığı içinde bulunduğu duyumunu aldım.

Bu nedenle, öncelikle ve ivedilikle borçlunun adına kayıtlı hususi otomobili üzerine ihtiyaten haciz konulmasını istemek zorunluluğu doğmuştur.

İhtiyati haciz için gerekli teminatı yatırmaya âmâde bulunmaktayım.

SEBEPLER : İlgili mevzuat

DELİLLER : Borçlunun düzenlediği …/…/2013 tarihli bono, ihtarname, borçlu adına kayıtlı 01 NA 399 plaka sayılı otomobilin trafik kaydı vs.

SONUÇ               : Sunulan sebeplerle;

Borçlu adına kayıtlı olduğunu tespit ettiğimiz 01.NA.399 plaka sayılı aracın ahara devir ve temlikinin önlenmesi için teminat karşılığı trafik kaydına ihtiyati haciz konulması kararı verilmesini; giderlerin davalı borçluya yükletilmesini arz ederim.
Saygılarımla

İhtiyati Haciz İsteyen
Davacı
Ayhan K.

Ek___ :

İhtiyati Haciz Talepli Dava Dilekçesi Örneği -3-

…….. .. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI NA

 

İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN

ALACAKLI                               : 

VEKİLLERİ                                :  Av. Saim İNCEKAŞ

DAVALI – BORÇLU                  : 

 

KONU                                     :  Muaccel *…………………….-TL  alacağımızı teminen ihtiyati  haciz talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                       :

  • Borçlu, müvekkile olan borçları sebebiyle ……200.. düzenleme tarihli, ……200. vadeli …..000.-TL bedelli bonoyu tanzim ederek teslim etmiştir.
  • Söz konusu bono, vadesi geldiği halde ödenmemiş ve protesto olmuştur.
  • Alacağımız hiçbir teminata bağlı olmadığı gibi, vadesi dolduğu halde borç da bugüne kadar ödenmemiştir.
  • Borçlu hakkında yasal takibe başlayacağımızdan ve icra takibinden haberdar olduğu takdirde mallarını kaçırmasından endişe ittiğimizden, buna mani olmak için Mahkemenizden, borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile 3. Kişilerdeki hak ve alacaklarının İHTİYATEN HACZİNE karar verilmesini talep etmek mecburiyeti ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER                  :  İ.İ.K. ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER                                  :  Bono aslı

SONUÇ VE İSTEK                    :  Yapmış olduğumuz açıklamalar ve Sayın Mahkemenizce yapılacak incelemeler ışığında;

A-   Talebimizin kabulü ile borçlunun borca yeter menkul ve gayrimenkul malları ile 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının İHTİYATEN HACZİNE;

B-   Dava masrafları ve vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygı ile vekâleten talep ederiz.

E K İ                 :  1-     Vekâletname sureti,

                              2-     Bono sureti.

Alacaklı Vekili,

Av. Saim İNCEKAŞ

İhtiyati Haciz Talepli Alacak Davası Dilekçesi Örneği -3-

NÖBETÇİ  ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

            ANKARA

İHTİYATİ HACİZ KARARI İSTEYEN(ALACAKLI) :

ADRES :                                                                                                                                                                      

VEKİLİ : Av.

ADRES:              

KARŞI TARAF (BORÇLU) :

                                                                                                                                 

T.KONUSU :İhtiyati Haciz İstemlidir.

İHTİYATİ HACİZ MİKTAR        : 12000000,00 TL

AÇIKLAMALAR                                  :                                                                                 

1)Müvekkil şirket yetkilileri , davalı borçlulardan ………. tanzim ………….. vade tarihli 1 adet ……….TL senetten mütevellit ………TL alacaklıdırlar.

2)Borçlular borcunu vadesinde ödemedikleri için  Bankası A.Ş……/….. şubesinden protesto ettirilmiştir.

3)Borçlularla yapılan tüm şifahi, görüşmelere rağmen bugüne kadar borçlarını     ödememişlerdir.

4) alacağımız muaccel olup , rehinle de teminat altına alınamamıştır . Davalı-borçlular  muvazaa yollarına saptığını , mal kaçırma girişiminde olduğunu istihbar etmiş olduğumuzdan , İ.İ.K. Md.257/1 vd. ahkâmınca , davalı-borçlulara tebligat yapılmaksızın takdir buyrulacak teminat mukabili menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının borca yeter miktarının ihtiyaten haczine karar dileğiyle müracaatımızı yapıyoruz .

HUKUKİ DELİLLER                  :TTK.,İİK.Md.257/1 vd., H.U.M.K. ve ilgili mevzuat .

SUBUT DELİLLER                    :Senet aslı ve sureti, protesto aslı ve sureti ve her türlü yasal delil .

SONUÇ ve İSTEM                     :Yukarıda belirtilen nedenlerle, tebligat ve duruşma yapılmaksızın, takdir buyrulacak teminat mukabili , …………..-TL alacağımıza yeter miktarda davalı-borçlulardan menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının İHTİYATEN HACZİNE;,

-Yargı gideri ile ücret-i vekâletin davalı-borçlular üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekil eden adına saygıyla diliyoruz .  ../../….

Eki :

1- Onaylı Vek. sureti ,                            

2-Senet Aslı ve Fotokopisi                                                                                                                                                                                                                                               

3-…. Ltd.Şti’ne ait Tic.Sic. Yazı Sureti                                                                                                                            

4-……Ltd.Şti’ne ait Vergi Levhası Sorgulama sureti                        

                                                                                                   İhtiyati Haciz İsteyen

                                                                                                               Vekili

                                                                                                                      Av.

                                                                                                        

                                                

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.