İhtiyati Haciz Dilekçesi Örneği

İhtiyati Haciz Dilekçesi Örneği -1-


ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN

ALACAKLI                                 : ……………….Tic. A.Ş. – Adres: ……….

VEKİLİ                                      : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

BORÇLU                                   :

KONUSU         : ………. TL alacağımız hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesi  talebidir.

AÇIKLAMALAR           :           

1-  Borçlu şirketin keşide ederek müvekkil şirkete verdiği, ……….. Bankası ………. Şubesinin ………… çek numaralı, ………… keşide tarihli çeki süresin içerisinde muhatap bankaya ibraz edilmiş ancak karşılığı çıkmamıştır.

2-  Müvekkilin sonraki başvuruları da semeresiz kalmıştır. Borçlunun mallarını kaçırma ihtimali bulunmaktadır.

3-  Alacağımız rehin yada başka bir şekilde teminat altında da olmadığından alacağın tahsili tehlikeye düşmüş ve  ihtiyati haciz talep etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER       :  İ.İ.K.m. 257 ve ilgili hükümler

HUKUKİ DELİLLER        :  ……… Bankası ……….. Şubesinin …………. çek numaralı, ………… keşide tarihli, keşidecisi …………. olan çek ve her türlü yasal delil.      

                   

NETİCE VE TALEP          :  Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, duruşma ve tebligat yapılmaksızın, alacağımıza yeter miktarda; borçlunun menkul, gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine (uygun görülecek teminat mukabilinde)  ihtiyati haciz konulmasına karar  verilmesini,  mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin de  borçluya yükletilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                 İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN ALACAKLI

                                                                    VEKİLİ

        Av. 

Ek  : Vekaletname ve çek fotokopisi

İhtiyati Haciz Başvuru Dilekçesi Örneği -2-

 ADANA ( )ASLİYE TİCARET  MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA,

 

İHTİYATİ HACİZ TALEP EDEN (ALACAKLI)              :      
VEKİLİ                                      :Av.
KARŞI TARAF

(BORÇLULAR)                        :

1-
KONU                                       :      Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik .-TL müvekkilim Banka alacağının tahsilini teminen borçluların menkul, gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının borca yeter miktarının ihtiyaten haczine karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR

 

1-Müvekkilim Banka  ile  Tic. Ltd. Şti. arasında aktedilen genel kredi sözleşmelerine istinaden kredi kullandırılmıştır.

Aleyhine ihtiyati haciz kararı talep edilen borçlu … genel kredi sözleşmesini müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatıyla imzalamıştır.Şirketin ortağıdır.  

2- Kredi ödemelerinde temerrüde düşülmesi sebebiyle borçlu ve müteselsil kefile  Ankara Noterliği’nden  yevmiye nolu ihtarname keşide edilerek 00.-TL sının ödenmesi talep edilmiş ise de halen ödeme yapılmamıştır.

             

3- Borçluların mal kaçırma hazırlığı içinde olduğu istihbar edildiğinden, fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla, alacağımızın tahsilini teminen Sayın Mahkemenize müracaatla borçluların menkul, gayrimenkul malları ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczini istemek zorunluluğu doğmuştur.

4-Taraflar arasında aktedilen genel kredi sözleşmesinde delil sözleşmesi düzenlenmiş olup, Banka kayıt ve defterlerinin yegane ve tek delil olacağı kabul edilmiştir.

5- ihtiyati haciz kararının teminatsız verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER       :İ.İ.K., T.T.K., H.U.M.K. ve ilgili diğer mevzuat.
DELİLLER                          :Genel Kredi Sözleşmesi, İhtarname
TALEP                                  :Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1-        Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı

kalmak kaydıyla; borçlular hakkında şimdilik 00.-TL için ihtiyati haciz kararı verilmesini,

2- Masraf ve vekalet ücretinin borçlulara yükletilmesine,

karar verilmesini arz ve talep ederim.

                                                                                                       Saygılarımla,

                                                                                                               Av.

İhtiyati Haciz Dilekçesi Örneği -3-

X TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE                                                                                  

İHTİYATİ HACİZ

İSTEYEN (ALACAKLI)       :

VEKİLİ                                   :

BORÇLU                              :

KONU                                   : 68.434,16TL alacağı teminen İhtiyati Haciz talebidir.

AÇIKLAMALAR                   :

1.Borçlu …..,müvekkil T. Halk Bankası AŞ. İle imzaladığı Tüketici Kredisi Sözleşmesi gereğince kullandığı İhtiyaç Kredisinden dolayı müvekkil Bankaya bugün itibariyle toplamda 68.434,16TL borçlu bulunmaktadır. Borç muaccel olup halen ödenmemiştir.

2.Müvekkil Banka alacağın karşılıksız kalmasını önlemek için, borçlunun belirlenen ve daha sonra belirlenecek yerlerdeki menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasını talep etmekteyiz.

3.Alacağın akim kalması tehlikesi nedeniyle borç miktarınca ihtiyati haciz talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

4.Müvekkil T. Halk Bankası A.Ş. 06.02.2017 tarihi itibarı ile Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş.’ ye devredilmiş olup 6741 sayılı kanunun 8. maddesi çerçevesinde dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmaktan muaf tutulmuştur. Bu nedenle ihtiyati haciz kararının Bankamız lehine TEMİNATSIZ olarak verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEBLER         : İİK. 257.  Mad. ve mevzuatın ilgili hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER            : İhtiyaç Kredisi Sözleşmesi, T. Halk Bankası A.Ş.’ nin 30.05.2019 tarih ….. no.lu tebliğ şerhini havi İhtarnamesi, Güncel hesap özeti vs. yasal deliller.

NETİCE-İ TALEP                : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle talebimizin kabulü ile borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının TEMİNATSIZ OLARAK İhtiyaten haczine, yargılama giderleri ile ücret-i vekâletin borçluya tahmiline karar verilmesini saygı ile bilvekale arz ve talep ederim. tarih

                                                                                               İhtiyati Haciz Talep Eden Alacaklı

                                                                                                                                                                                               Vekili Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.