İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE YARGITAY KARARI

Yargıtay  6. Hukuk Dairesi (Esas : 2013/728 Karar : 2013/10048 Tarih : 06.06.2013)

* İHTİYAÇ SEBEBİ İLE TAHLİYE

Özet: İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez.

(6098 s. Borçlar K  m. 350)

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

Dava, mesken ihtiyacı sebebiyle kiralananın TAHLİYESİNE İLİŞKİNDİR. Mahkeme kiralananın tahliyesine karar vermiş, hüküm davalı tarafından TEMYİZ OLUNMUŞTUR.

Davacı dava dilekçesinde; yaşlılık ve sağlık sorunları nedeniyle oğlunun bakımına muhtaç olduğunu, İstanbul’da bulunan oğlunun yakında emekli olacağını ve taşınmaza ihtiyacı olduğunu, bu nedenle oğlunu kendi evinde oturtmak istediğinden bahisle kiralananın tahliyesini TALEP ETMİŞTİR. Davalı ihtiyaç iddiasının samimi olmadığını, davanın REDDİNİ SAVUNMUŞTUR.

İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun KANITLANMASI GEREKİR. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam ETMESİ GEREKİR.

Olayımıza gelince; davacının oğlunun dava açıldığı tarihte İstanbul’da oturduğu konusunda UYUŞMAZLIK BULUNMAMAKTADIR. Davacı oğlunun dava açılış tarihinde ve yargılama aşamasında yerleşeceğini iddia ettiği Karabük iline gelmek için her hangi bir girişimde bulunmadığı dosya İÇERİĞİNDEN ANLAŞILMAKTADIR. Bu nedenle henüz İHTİYAÇ DOĞMAMIŞTIR. Doğmamış ihtiyaç için açılan tahliye davası dinlenemez. Bu sebeple davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle tahliye kararı verilmesi HATALI OLMUŞTUR.

Hüküm bu NEDENLERLE BOZULMALIDIR.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3 üncü madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 inci maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 06.06.2013 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 15:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.